Zákon č. 147/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 52/2017
Platnosť od 22.05.2017
Účinnosť od 22.05.2017

OBSAH

147

ZÁKON

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se slova „obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích“ nahrazují slovy „státu, obce nebo kraje“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené