Nařízení vlády č. 86/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

Čiastka 34/2016
Platnosť od 23.03.2016
Účinnosť od 01.04.2016

86

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. února 2016

o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví lázeňské místo Ostrožská Nová Ves a statut lázeňského místa Ostrožská Nová Ves.

§ 2

Lázeňské místo

(1) Stanovuje se lázeňské místo Ostrožská Nová Ves.

(2) Území lázeňského místa tvoří část katastrálního území Ostrožská Nová Ves.

Statut lázeňského místa

§ 3

(1) Území lázeňského místa je na podkladě základní mapy České republiky s odlišením vnitřního a vnějšího území graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Průběh hranice vymezující území lázeňského místa je popsán v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Vnitřní území lázeňského místa je na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Průběh hranice vymezující vnitřní území lázeňského místa je popsán v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa.

§ 4

(1) Na území lázeňského místa je zakázána a) výstavba staveb, zařízení a provozoven, které by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče ve vnitřním území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nebo vlivy, a

b) výstavba staveb a provádění změn staveb a zařízení vyvolávající nebo způsobující průjezd nebo kumulaci vozidel ve vnitřním území lázeňského místa ve vyšší míře, než je nezbytné pro jeho dopravní obsluhu.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána

a) výstavba staveb, které by nebyly v souladu s místními urbanistickými, architektonickými, kulturními a civilizačními hodnotami,

b) výstavba a provoz staveb, zařízení a činností, kterými by došlo k trvalému snížení podílu nezpevněných ploch a k úbytku výměry parků a ploch zeleně,

c) výstavba staveb a změny staveb, změny účelu využití ploch nebo jejich částí nesouvisející s účely lázeňství a tomu odpovídající lázeňskou a občanskou vybaveností a dopravní a technickou infrastrukturou, nebo nesouvisející s ochranou zeleně,

d) výstavba a zřizování řadových garáží,

e) výstavba a zřizování zařízení výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních,

f) výstavba a zřizování zařízení průmyslu, skladů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací a

g) výstavba nových dálnic, silnic a místních komunikací I. a II. třídy.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba zábavních zařízení a hromadných garáží. Tuto výstavbu je možné povolit, souvisí-li s účely lázeňské léčebně rehabilitační péče a není-li v rozporu se zájmy ochrany režimu poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí.

§ 5

Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno používání pyrotechnických výrobků a předmětů se zvukovými a světelnými efekty pro zábavné účely. Zákaz se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna.

§ 6

Ve vnitřním území lázeňského místa se údržba a čištění veřejných prostranství v letním a zimním období provádí bez používání závadných látek1).

§ 7

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno

a) šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdrojů,

b) šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující a

c) rozdávání, nabízení a jiné šíření reklamních letáků.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je možné umístit plakáty, letáky a jiná reklamní média pouze na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči.

§ 8

(1) Na lázeňské kolonádě a na veřejných prostranstvích s ní souvisejících, s výjimkou pozemních komunikací, je zakázán vstup, vjezd, provoz a odkládání vozidel a dalších dopravních prostředků, a vstup s těmito prostředky, s výjimkou vozidel složek integrovaného záchranného systému a obecní policie, invalidních vozíků, zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené osoby, dětských kočárků a mechanizace sloužící k údržbě a úklidu těchto prostor.

(2) Na lázeňské kolonádě a na veřejných prostranstvích s ní souvisejících je zakázán vstup se zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje na psy doprovázející osoby nevidomé nebo tělesně postižené a na zvířata složek integrovaného záchranného systému a obecní policie.

(3) Parcely tvořící lázeňskou kolonádu a veřejná prostranství s ní související jsou na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vymezeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení a jejich výčet je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(4) Lázeňská kolonáda a veřejná prostranství s ní související se označují informativní tabulí s nápisem nebo grafickým znakem znázorňujícím zákazy podle odstavců 1 a 2.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 86/2016 Sb.

Území lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

Území lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/2016 Sb.

PRŮBĚH HRANICE VYMEZUJÍCÍ ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉHO MÍSTA

Jižní část hranice lázeňského místa Ostrožská Nová Ves v katastrálním území Ostrožská Nová Ves začíná poblíž křížení veřejně přístupných komunikací u přejezdu Českých drah číslo P7954 v ulici Nádražní na jižním rohu parcely č. 4565. Dále pokračuje podél veřejně přístupné účelové komunikace severně od ní - po severovýchodní hranici pozemku parcelní číslo 4567, přetíná nejkratším směrem pozemek 4573/1, dále po severovýchodní hranici pozemků parcelní čísla 2448/2 a 2448/1 kolem areálu loděnice TJ Ostrožská Nová Ves až na lomový bod jižní hranici pozemku parcelní číslo 3140. Délka tohoto úseku je cca 1482 m. Souřadnice lomového bodu jsou X 1186140.28, Y 540508. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Odtud pokračuje hranice lázeňského místa východním směrem po jižní hranici pozemků parcelní číslo 3141, 3142, 3145, 3146 a 3147 v délce asi 63 m až na lomový bod hranice pozemků parcelní číslo 3147 a 3148. Souřadnice lomového bodu jsou X 1186163.87, Y 540450.01. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Odtud se hranice lázeňského místa mírně stáčí na jihovýchod a pokračuje na hranici pozemku parcelní číslo 3231. Hranice pozemku parcelní číslo 3231 je v terénu vyznačena reflexní barvou. Odtud hranice lázeňského místa kopíruje jižní a východní hranici (oplocení) pozemku letiště parcelní číslo 3231 až po severní hranici pozemku parcelní číslo 4035. Hranice lázeňského místa je tady viditelně označena reflexním bodem na oplocení pozemku letiště. Hranice lázeňského místa pokračuje dále východním směrem a po severní hranici pozemků 4035, 4141, 4142, 4143, 4298, 4297 a 1976/56 se dostává na lomový bod - hráz meliorační strouhy parcelní číslo 1976/35. Souřadnice lomového bodu jsou X 1186105.27, Y 539520.69. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Délka úseku hranice lázeňského místa východním směrem mezi lomovými body je cca 773 m. Hranice lázeňského místa se tady stáčí na sever a po západní hranici pozemku parcelní číslo 1976/35 (meliorační strouha) pokračuje asi 143 m až na severní hranici pozemku 1976/94, kde je další lomový bod. Souřadnice lomového bodu jsou X 1185980.20, Y 539450.20. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Tady se hranice lázeňského místa opět stáčí na východ, překračuje meliorační strouhu a po severní hranici pozemků parcelní čísla 1976/95 a 4379 kolmo přes body X 1186086.03 Y 539312.17 a X 1186096.59 Y 539298.53 (dřevěný kolík s reflexním označením) překračuje potok Petříkovec na hranici pozemku parcelní číslo 4380. Odtud pokračuje hranice na sever po hrázi potoku Petříkovce (východní hranice pozemků 4573/1, 7292 a 7293) v délce 246 m až na severní hranici pozemku parcelní číslo 3890, kde je lomový bod. Souřadnice lomového bodu jsou X 1185918.01, Y 539129.61. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Z tohoto bodu se hranice lázeňského místa stáčí asi 11 m jihovýchodním směrem na jižní hranici pozemku 3883 na další lomový bod. Souřadnice lomového bodu jsou X 1185928.56, Y 539131.75. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Od tohoto bodu jde hranice lázeňského místa východním směrem po jižní hranici pozemku 3883 v délce 56 m k dalšímu lomovému bodu. Souřadnice lomového bodu jsou X 1185951.52, Y 539080.37. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Z tohoto lomového bodu se hranice stáčí na sever a míří po západní hranici pozemku parcelní číslo 4442 v délce 65 m. Zde je lomový bod o souřadnicích X 1185888.82, Y 539060.03. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Odtud hranice lázeňského místa pokračuje na východ přes pozemek 4442 a po severní hranici parcel čísel 4529 a 1999/2 v délce 217 m se dostává k lomovému bodu. Souřadnice lomového bodu jsou X 1186001.11, Y 538875.17. Lomový bod je v terénu vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Jedná se o hranici pozemku parcelní číslo 4551/1 (železniční trať). Tady se hranice stáčí na jih a po západní hranici pozemku parcelní číslo 4551/1 (železniční trať) se vrací v délce 1700 m do výchozího bodu u přejezdu Českých drah číslo P7954 v ulici Nádražní na jižním rohu parcely č. 4565.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 86/2016 Sb.

Vnitřní území lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

Vnitřní území lázeňského místa Ostrožská Nová Ves

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 86/2016 Sb.

PRŮBĚH HRANICE VYMEZUJÍCÍ VNITŘNÍ ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉHO MÍSTA OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Jižní část hranice vnitřního území lázeňského místa Ostrožská Nová Ves v katastrálním území Ostrožská Nová Ves začíná poblíž křížení veřejně přístupných komunikací u přejezdu číslo P7955 přes železniční trať na jižním rohu parcely č. 1761/1. Dále pokračuje jihozápadním směrem podél veřejně přístupné účelové komunikace severně od ní - po jihozápadní hranici pozemků parcelních čísel 1761/1, 2005/1, 2005/2, 2004/1, 1763/1 a 2002 až po potok Petříkovec, kde se po severozápadní hranici parcely č. 2002 zatáčí vpravo na sever a vede v délce cca 378 m po jihovýchodní hrázi potoka Petříkovec (jihovýchodní hranice parcely číslo 4573/1) až po parcelu číslo 4270. Hraniční bod je vymezen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Odtud se hranice stáčí na východ a po severovýchodních hranicích parcel číslo 4270, 4271, 4272, 4432 a 4441 pokračuje v severní části přímo přes pozemek parcelní číslo 4529 až k cyklostezce parcelní číslo 1999/2, přes lomový bod severozápadní hranice této parcely o souřadnicích X 1186400.3, Y 539166.78 pokračuje přímo na její jihovýchodní hranici. Lomový bod je rovněž vyznačen ocelovou výtyčkou - trasírkou červenobílé barvy výšky 2 m a průměru 25 mm. Tady se hranice stáčí znovu na jih a podél cyklostezky vede jihozápadním směrem po jihovýchodní hranici jejího pozemku, společné se severozápadní hranicí pozemku parcelní číslo 4551/1 (pozemek železniční trati) až po drážní přejezd číslo P7955 k veřejně přístupné účelové komunikaci. Zde se napojuje na výchozí bod hranice, kterým je jižní roh parcely číslo 1761/1, a tím se hranice uzavírá. Jihovýchodní hranice vnitřního území podél železniční trati až po drážní přejezd číslo P7955 je dlouhá cca 506 m.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 86/2016 Sb.

Parcely tvořící lázeňskou kolonádu a veřejná prostranství s ní související

Parcely tvořící lázeňskou kolonádu a veřejná prostranství s ní související

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 86/2016 Sb.

SOUPIS PARCEL TVOŘÍCÍCH LÁZEŇSKOU KOLONÁDU A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

OKRES:CZ0722 Uherské Hradiště, 3711
OBEC:592463 Ostrožská Nová Ves
KAT.ÚZEMÍ:716201 Ostrožská Nová Ves
původ: Katastr nemovitostí (KN)
PARCELAVÝMĚRA [m2]DRUHVYUŽITÍLV
PARCELY TVOŘÍCÍ LÁZEŇSKOU KOLONÁDU
KN 1760/15609zast. pl.obč. vyb., stavba bez č.p./č.e. na LV 32123212
KN 1760/1654zast. pl.obč. vyb., stavba bez č.p./č.e. na LV 32123212
KN 1760/1728zast. pl.obč. vyb., stavba bez č.p./č.e. na LV 32123212
PARCELY TVOŘÍCÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S LÁZEŇSKOU KOLONÁDOU
KN 1759/12797zahrada-3212
KN 1760/130455ostat.pl.zeleň3212
KN 1760/42094ostat.pl.zeleň3212
KN 1760/52122ostat.pl.zeleň3212
KN 1760/7289ostat.pl.zeleň3212
KN 1760/1816zast. pl.obč. vyb., stavba bez č.p./č.e. na LV 32123212

V katastru nemovitostí evidováno celkem 9 parcel o výměře 38464m2.

Poznámky pod čiarou

1) § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené