Nařízení vlády č. 62/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.

Čiastka 24/2016
Platnosť od 25.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

62

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „(dále jen „uvedená zvířata“)“ nahrazují slovy „(dále jen „uvedené zvíře“)“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „(dále jen „uvedené hospodářství“)“ zrušují.

3. V § 6 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

b) na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené hospodářství“) chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem6), a dodržuje požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

6) § 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) způsobilých pro poskytnutí dotace (dále jen „retenční období“) je v případě podopatření

a) podle § 2 písm. a) a b), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 písm. e) období od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,

b) podle § 2 písm. c) období od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,

c) podle § 2 písm. d) bodu 1 doba závazku.“.

5. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „objekt, který žadatel využívá pro chov zvířat podle zákona o zemědělství“ nahrazují slovy „trvalý objekt podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. (dále jen „trvalý objekt“)“.

6. V § 7 odst. 4 se slova „u objektu“ nahrazují slovy „u trvalého objektu“ a slova „do 7 dnů ode dne provedení“ se nahrazují slovy „ , a to nejméně 30 dnů před provedením“.

7. V § 8 odst. 1 se slova „§ 2 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d) nebo e)“ a slova „hlášení o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) vždy jednou za měsíc“ se nahrazují slovy „měsíční hlášení o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“)“.

8. V § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) a v § 13 odst. 1 písm. b) se slova „objektů podle zákona o zemědělství“ nahrazují slovy „trvalých objektů“.

9. V § 9 odst. 1 písm. c) a v § 10 odst. 1 písm. c) se slovo „uvedeném“ nahrazuje slovy „některém z uvedených“.

10. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

b) provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že v případě použití

1. chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně, v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to jednou v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě použití přípravku s dobou účinnosti nad 30 dnů provede alespoň 1 aplikaci chemického přípravku v průběhu každých 2 kalendářních měsíců v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo

2. biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to dvakrát v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,“.

11. V § 10 odst. 2 písmeno c) zní:

c) uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o odpadech. V případě odstranění obalů pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:

1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,

2. registrační číslo hospodářství,

3. číslo trvalého objektu,

4. kódové označení obalů,

5. množství obalů a jejich obsah,

6. název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a

7. identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČ,“.

12. V § 10 odst. 2 písm. d) se za slova „biologických materiálů“ vkládají slova „ , nebo o odstranění jejich obalů,“.

13. V § 10 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 4 písm. d) a v § 13 odst. 2 písm. d) se slova „podle vzoru uvedeného“ nahrazují slovy „s náležitostmi uvedenými“.

14. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud se jedná o porodny, které jsou stavebně odděleny“.

15. V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam

a) identifikačních čísel dojnic, u kterých bude žadatel plnit podmínky po celou dobu retenčního období, a u kterých připadne doba porodu na období od 1. července do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,

b) registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých budou dojnice podle písmene a) chovány žadatelem v průběhu retenčního období,

c) registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov suchostojných krav a plní zde podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku, a

d) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 písm. b).“.

16. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „objektu definovaném v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „na objekt definovaný v odstavci 1 písm. c)“.

17. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „z uvedených hospodářství“ nahrazují slovy „uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. c)“.

18. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „objektu podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „na objekt podle odstavce 1 písm. c)“.

19. V § 11 odst. 4 se za slova „na uvedeném hospodářství“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. c)“.

20. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,“.

21. V § 12 odst. 4 písm. b) se za slovo „uvedených“ vkládá slovo „trvalých“, slova „(dále jen „turnusový provoz“)“ se nahrazují slovy „ , které jsou stavebně odděleny (dále jen „turnusový provoz“),“ a slova „jednoho dne“ se nahrazují slovy „24 hodin“.

22. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „minimální denní počet odstavených selat“ nahrazují slovy „průměrný počet odstavených selat za retenční období“.

23. V § 13 odst. 2 písmeno a) zní:

a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku odstavených selat; za porušení se nepovažuje snížení počtu velkých dobytčích jednotek, které trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů,“.

24. V § 13 odstavec 3 zní:

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle průměrného počtu zjištěných8) odstavených selat za retenční období na uvedeném hospodářství splňujících podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za retenční období.“.

25. V nadpisu § 14 se za slovo „Nahrazování“ vkládá slovo „uvedených“.

26. V § 14 odstavec 1 zní:

(1) Žadatel může nahradit uvedené zvíře novým zvířetem z uvedeného hospodářství již od podání žádosti o poskytnutí dotace, avšak pouze v rámci 1 kalendářního dne v případě podopatření

a) podle § 2 písm. a) nebo b) za předpokladu, že nové zvíře splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na dané podopatření,

b) podle § 2 písm. c), jestliže nové zvíře

1. splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na dané podopatření, jedná-li se o nahrazení uvedeného zvířete, u kterého nebyla splněna podmínka podle § 11 odst. 3 písm. b), nebo

2. je dojnicí nahrazující uvedené zvíře, u kterého již byla splněna podmínka podle § 11 odst. 3 písm. b).“.

27. V § 14 odst. 2 se slovo „Jiným“ nahrazuje slovem „Novým“ a slova „zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na“ se nahrazují slovy „uvedené zvíře v případě“.

28. V § 14 odst. 3 se slovo „dojnic“ nahrazuje slovy „uvedeného zvířete“, slovo „zvířat“ se nahrazuje slovy „uvedeného zvířete“ a slova „14 dnů ode dne ukončení retenčního období“ se nahrazují slovy „31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který má být dotace poskytnuta“.

29. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Nahrazování uvedeného zvířete se neprovádí, pokud se účastní svodu podle § 3 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.“.

30. V § 16 odst. 1 písm. c) se číslo „52“ nahrazuje číslem „63“.

31. V § 16 odst. 1 písm. f) se číslo „65“ nahrazuje číslem „89“.

32. V § 16 odst. 4 se slova „objektů pro chov zvířat,“ nahrazují slovy „trvalých objektů“.

33. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „nebo 2“ zrušují.

34. V § 17 odst. 2 se slovo „anebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „anebo pokud žadatel nedodržel § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.“.

35. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „u podopatření podle § 2 písm. a) až c), písm. d) bodu 2 a písm. e) nebo v průběhu celé doby závazku v případě podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1“ zrušují.

36. V § 17 odst. 5, § 17 odst. 6 a v § 17 odst. 12 se slovo „uvedeného“ nahrazuje slovem „daného“.

37. V § 17 odst. 6 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. c)“.

38. V § 17 odst. 7 větě druhé se za slovo „aplikací“ vkládají slova „nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b) bodu 1 nebo 2“.

39. V § 17 odst. 10 se slova „na uvedené podopatření“ nahrazují slovy „v rámci daného titulu pro uvedené hospodářství“ a slova „dané podopatření“ se nahrazují slovy „daný titul“.

40. V § 17 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3, rozhodne Fond v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o

a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,

b) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,

c) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu, nebo

d) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a více hlášení v daném termínu.“.

41. V nadpisu příloh č. 3, 5 a 7 se slovo „Vzor“ nahrazuje slovem „Náležitosti“.

42. V příloze č. 3 se slovo „objektu“ nahrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy „Datum a podpis osoby, která dezinsekci provedla“ se zrušuje.

43. Nadpis přílohy č. 4 zní: „Náležitosti evidence o pobytu suchostojných krav podle § 11 odst. 3 písm. c)“.

44. V příloze č. 4 se v tabulce slovo „objektu“ nahrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy „Datum a podpis osoby, která zápis provedla“ se zrušuje.

45. V přílohách č. 5 a 7 se slovo „objektu“ nahrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy „Datum a podpis osoby, která zápis provedla“ se zrušuje.

46. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.

Náležitosti evidence o turnusovém provozu u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. b) a o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic podle § 12 odst. 4 písm. d)

Žadatel (jméno a příjmení, příp. název)
Registrační číslo hospodářství
Číslo trvalého objektu

Evidence o turnusovém provozu u prasnic

Označení turnusuPočet prasnic v turnusuDatum a hodina naskladnění turnusuZměna (odsun,úhyn)Datum změnyDatum ukončení turnusuDatum a hodina desinfekce

Evidence o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic

Označení turnusuČíslo prasniceDatum odstavuDatum kontroly spárkůVýsledek kontrolyDatum ošetření spárkůTyp ošetření

“.

47. Za přílohu č. 7 se doplňuje příloha č. 8, která zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.

Požadavky pro chov hospodářských zvířat

ČÁST I.

A.SKOT1.Šířka individuálního kotce pro skot ve věku do 6 měsíců (dále jen „telata“) odpovídá minimálně kohoutkové výšce telete, měřeno ve stoje, a délka kotce je minimálně rovna délce těla měřené od rostrálního okraje mulce po kaudální okraj hrbolu kyčelního vynásobeného koeficientem 1,1.
Individuální kotce pro telata, kromě vyhrazených pro izolaci nemocných zvířat, nesmějí mít celistvé stěny, ale stěny s otvory, které poskytují telatům přímý vizuální a hmatový kontakt s ostatními; toto ustanovení se nevztahuje na telata, která jsou chována se svými matkami z důvodu kojení, a stáje, kde je ustájeno méně než 6 telat.
Pro telata chovaná ve skupinách je prostor bez překážek pro jedno tele o živé hmotnosti do 150 kg nejméně 1,5 m2; pro tele od 150 do 220 kg živé hmotnosti nejméně 1,7 m2 a pro tele nad 220 kg živé hmotnosti nejméně 1,8 m2.
2.Minimální plocha pro individuální ustájení plemenného býka ve věku od 6 měsíců v boxu je 16 m2 a v případě hmotnosti větší než 1000 kg je na každých 60 kg živé hmotnosti plocha zvětšena o 1,0 m2.
B.PRASATA1.Využitelná volná podlahová plocha pro každé prase od odstavu do stáří 10 týdnů nebo prasete od stáří 10 týdnů do porážky nebo zařazení do plemenitby chované ve skupině, s výjimkou zapuštěných prasniček a prasnic, činí minimálně:
a) pro prase o živé hmotnosti do 10 kg 0,15 m2,
b) pro prase o živé hmotnosti od 10 kg do 20 kg 0,20 m2,
c) pro prase o živé hmotnosti od 20 kg do 30 kg 0,30 m2,
d) pro prase o živé hmotnosti od 30 kg do 50 kg 0,40 m2,
e) pro prase o živé hmotnosti od 50 kg do 85 kg 0,55 m2,
f) pro prase o živé hmotnosti od 85 kg do 110 kg 0,65 m2,
g) pro prase o hmotnosti vyšší než 110 kg 1,00 m2.
2.Pro zapuštěné prasničky nebo prasnice chované ve skupinách činí celková využitelná podlahová plocha pro každou zapuštěnou prasničku nejméně 1,64 m2 a pro každou prasnici nejméně 2,25 m2.
Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po méně než 6 kusech, je celková využitelná podlahová plocha zvětšena o 10 %.
Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po 40 nebo více kusech, celková využitelná podlahová plocha může být zmenšena o 10 %.
3.Kotce pro pohlavně dospělého samce prasete zařazeného do plemenitby podle plemenářského zákona (dále jen „kanec“) jsou umístěny a konstruovány tak, aby se kanec mohl otáčet a slyšet, cítit a vidět jiná prasata; volná podlahová plocha kotce pro dospělého kance je minimálně 6 m2.
V případech, kdy se kotce používají také jako místo pro připouštění prasnic, je podlahová plocha pro dospělého kance minimálně 10 m2 a v kotci nesmí být žádné překážky,
4.Prasnice a prasničky se během období, které začíná 4 týdny po zapuštění a končí 1 týden před očekávaným porodem, chovají ve skupinách. Kotec, ve kterém je skupina chována, má strany delší než 2,8 m. Je-li ve skupině chováno méně než 6 zvířat, kotec, ve kterém je skupina chována, má strany delší než 2,4 m.
C.OVCE A KOZY1.Podlahová plocha ve stájích pro ovce a kozy musí být minimálně:
1. 0,15 m2 na 10 kg živé hmotnosti u bahnic nebo koz,
2. 0,15 m2 na 10 kg živé hmotnosti u jehňat nebo kůzlat,
3 0,25 m2 na 10 kg živé hmotnosti u plemenných beranů nebo kozlů ve skupinovém kotci, 4. 0,30 m2 na 10 kg živé hmotnosti u plemenných beranů nebo kozlů v individuálním kotci.
D.HUSY, KACHNY, KRŮTY1.Velikost prostoru pro kachny domácí, kachny pižmové a hybridy kachny pižmové a kachny domácí, husy domácí a jejich křížence a krůty splňuje jejich požadavky na prostředí s ohledem na jejich věk, pohlaví, živou hmotnost, zdravotní stav a jejich potřebu volnosti pohybu a projevů normálního sociálního chování daného druhu. Velikost skupiny je taková, aby nevedla k poruchám chování nebo jiným poruchám nebo poranění.
E.NOSNICE*)Obecně1.Využitelná plocha pro jednu nosnici je prostor nejméně 30 cm široký se sklonem podlahy nepřesahujícím 14 % a s výškou nejméně 45 cm. Oddělený prostor pro snášku vajec (hnízdo) se nepovažuje za využitelný prostor.
Alternativní systém chovu2.Hustota osazení nesmí překročit 9 nosnic na 1 m2 využitelné plochy.
Obohacené klečové systémy3.Nosnice mají nejméně 750 cm2 prostoru v kleci na jednu nosnici, z toho 600 cm2 využitelné plochy; výška klece jiná než ta, která je nad využitelnou plochou, musí být alespoň 20 cm v každém bodě a žádná klec nesmí mít celkovou plochu menší než 2000 cm2.
F.BĚŽCI**) VE FARMOVÉM CHOVU1.Minimální velikost výběhu pro 3 dospělé pštrosy je 1000 m2, na každého dalšího dospělého jedince navíc 800 m2; nejkratší strana výběhu není kratší než 10 m a minimálně jedna strana dosahuje délky 100 m. Minimální velikost výběhu pro 3 dospělé nandu nebo emu je 500 m2, na každého dalšího dospělého jedince navíc 250 m2; nejkratší strana výběhu není kratší než 7 m a minimálně jedna strana dosahuje délky 70 m.
2.Minimální výška přístřešku pro dospělé pštrosy je 3 m. Minimální šířka dveří a průchodů je 150 cm. Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací systém v něm umožňuje oddělení samce. Minimální plocha pro pštrosy je 10 m2 na 1 dospělý kus, pro mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje postupně od 0,25 m2 do 2 m2 na 1 kus, minimální celková plocha kotce pro tuto kategorii je 30 m2.
Minimální výška přístřešku pro dospělé nandu a emu je 2,5 m. Minimální šířka dveří a průchodů je 150 cm.
3.Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací systém v něm umožňuje oddělení samce. Plocha pro nandu a emu dosahuje minimálně 5 m2 na 1 dospělý kus, pro mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje postupně od 0,25 m2 do 2 m2 na 1 kus, minimální celková plocha kotce pro tuto kategorii je 20 m2.
G.KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA1.Pro farmový chov norků a fretek se stanoví následující prostory klecí bez budníku:
a) jedno dospělé zvíře plocha 2550 cm2,
b) jedna samice s mláďaty do odstavu 2550 cm2,
c) pro 2 mláďata po odstavu 2550 cm2,
d) minimální výška klece 45 cm.
2.Pro farmový chov lišek a psíků mývalovitých se stanoví následující parametry pro prostory klecí bez budníku
a) jedno dospělé zvíře plocha 8000 cm2,
b) jedna samice s mláďaty do odstavu 20000 cm2,
c) pro 2 mláďata po odstavu 12000 cm2,
d) minimální výška klece 100 cm.
3.Pro farmový chov nutrií se stanoví následující parametry pro prostory kotců bez budníku
a) jedno dospělé zvíře plocha 10000 cm2,
b) jedna samice s mláďaty do odstavu 20000 cm2,
c) pro 2 mláďata po odstavu 5000 cm2.
4.Pro farmový chov činčil se stanoví následující parametry pro prostory klecí bez budníku
a) jedno dospělé zvíře plocha 5000 cm2,
b) jedna samice s mláďaty do odstavu 5000 cm2,
c) mládě po odstavu 3330 cm2,
d) minimální výška klece 100 cm.
H.FARMOVÁ ZVĚŘ***)1.Pro chov jelena lesního a daňka evropského se počítá s hustotou chovaných zvířat do 15 kusů na 1 ha podle přírodních podmínek a intenzity přikrmování. Plocha farmy se rozdělí podle místních podmínek do více výběhů, aby se zabezpečila péče o pastviny rotačním systémem pastvy. K rozdělení pastvin se používají pevné pletivové nebo elektrické ohradníky z několika vodičů umístěných nad sebou. Elektrické ohradníky musí být zviditelněny použitím pruhu textilie o šíři 5 až 10 cm. Nelze použít nepřerušovaný elektrický proud, použité impulsy mají mít délku maximálně 2 sekundy. Na zimní období může být vyčleněn pro zvířata zmenšený výběh.
2.Při zřizování kotců pro zvířata pro zimní ubytování, karanténu apod. se počítá s plochou
a) 2 m2 pro odstavené kolouchy do 25 kg,
b) 2,5 m2 pro kolouchy ve věku 5 až 11 měsíců - od 40 kg do 90 kg,
c) 3 m2 a více v případě ustájení rocků a dospělých zvířat nad 75 kg.
3.Pokud jsou mláďata umístěna do uzavřených ustájovacích prostor v zimním období, dostačuje pro kolouchy kotec o půdorysu 3 x 4 m pro 5 kusů, pro odchov daňčat kotec o půdorysu 4 x 2,5 m pro 6 kusů.
I.KUŘATA CHOVANÁ NA MASO1.Chovatel může provozovat chov kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení, která překračuje hustotu osazení 39 kg/m2 maximálně o 3 kg/m2, pokud mu bude na žádost a po splnění kritérií pro povolení zvýšené hustoty osazení vydáno krajskou veterinární správou rozhodnutí o povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení.

Poznámky:

*) Slepice druhu kur domácí, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k líhnutí.

**) Pštros dvouprstý, nandu pampový a emu hnědý.

***) Chov jelenovitých, zejména jelena lesního, siky a daňka evropského na farmách zaměřených na jejich hospodářské využití.

ČÁST II.

Další požadavky na prostory pro ustájení skotu

1. Krávy - minimální rozměry vazného stání

Živá hmotnost v kgŠířka stání v mmDélka krátkého stání v mmDélka středního stání v mmDélka dlouhého stání v mm
do 5501120183022102390
550 až 6501150190023002480
nad 6501180196023602560

2. Minimální rozměry při volném ustájení skotu

KategorieBox (kotec) - plocha lehárny v m2/ kus nebo živá hmotnostŠířka pohybových chodeb v mmRozměry boxových loží v mmRozměry kombiboxu v mm
jednosměrnéobousměrnédélkašířkadélkašířka
jedna řadaprotilehlé řady
Krávy5,00/kus850160023002050110017501100
Porodní kotec pro volné telení9,00/kus
Jalovice0,90/100 kg ž. hm.85016001900 až 23001)1700 až 20501)800 až 11001)
Výkrm býků stlané0,90/100 kg ž. hm.11002)21002)
Výkrm býků celo roštové0,45/100 kg ž. hm.

Poznámka:

1) Podle hmotnosti od 200 kg.

2) Pohybová chodba musí být minimálně stejně široká jako vstupní a výstupní otvor ze stáje.
Při počtu hospodářských zvířat více než 25 kusů ve skupině je nutno rozměry zvětšit minimálně o 30 %.

ČÁST III.

Požadavky na prostory pro ustájení koní1)
(Vztahuje se od 1. 1. 2012 na nově budované stáje nebo poprvé uvedené do provozu)

1. Minimální rozměry stání pro koně

Hůlková výška koně v kohoutku v mUstájeníKrmné místo při volném ustájení
délka v mšířka v mvýška přepážky v m (bez příp. mříže)délka v mšířka v m
<0,851,501,000,801,400,50
0,86 až 1,071,801,150,951,750,50
1,08 až 1,302,151,401,152,100,55
1,31 až 1,402,351,501,252,300,60
1,41 až 1,482,451,601,302,400,65
1,49 až 1,602,651,751,402,600,70
1,61 až 1,702,851,851,502,750,75
>1,713,002,001,602,900,80

2. Minimální prostory boxu pro koně

Hůlková výška koně v kohoutku v mIndividuální ustájeníBox pro hříbata a box pro klisnu s hříbětem3)
plocha2) v m2nejkratší strana v mplocha v m2nejkratší strana v m
<0,853,001,503,501,60
0,86 až 1,074,001,604,501,90
1,08 až 1,305,001,906,502,30
1,31 až 1,406,002,107,502.50
1,41 až 1,487,002,208,502,60
1,49 až 1,608,002,3510,002,80
1,61 až 1,709,002,5011,003,00
>1,7110,002,7013,003,20

Poznámky:

1) Platí pro koně a přiměřeně také pro osly a jejich křížence.

2) Při krátkodobém ustájení smí být plocha zmenšena na 85 % z udaných rozměrů.

3) Klisna s hříbětem mohou být drženi v tomto společném prostoru do šesti měsíců stáří hříběte. Poté jsou ustájeni v prostoru, který odpovídá ustájení ve skupině.

3. Minimální prostor pro jednoho koně při chovu ve skupině

Skupinový box - plocha v m2Hala k odpočinku1) - plocha v m2
Dospělí koně nad 24 měsíců100 % plochy pro dospělého koně podle bodu 280 % plochy pro dospělého koně podle bodu 2
Mladí koně 13 až 24 měsíců75 % plochy podle předpokládané velikosti dospělého koně podle bodu 260 % plochy podle předpokládané velikosti dospělého koně podle bodu 2
Mladí koně 6 až 12 měsíců50 % plochy podle předpokládané velikosti dospělého koně podle bodu 240 % plochy podle předpokládané velikosti dospělého koně podle bodu 2

Poznámky:

1) Znamená prostor dostupný pro ulehnutí. Zařízení ke krmení nesmějí být započítána do prostoru k ulehnutí. Pokud koně mají možnost volného pohybu v hale a jsou zde krmeni, platí stejné podmínky o prostoru jako v případě skupinového boxu.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, avšak podal hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro rok 2015 o 10 %.

3. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle § 17 odst. 10 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Žadatel, který podal žádost o poskytnutí dotace v roce 2015, nahradí uvedené zvíře podle § 14 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené