Vyhláška č. 431/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů

Čiastka 176/2016
Platnosť od 23.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

431

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

Ministerstvo financí stanoví podle § 41c odst. 10 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova „zahraniční banky“ nahrazují slovy „banky z jiného než členského státu“ a slova „Fondu pojištění vkladů“ se nahrazují slovy „Garančnímu systému finančního trhu“.

2. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést podle § 41c odst. 3 zákona o bankách (dále jen „údaje o oprávněných osobách“) a poskytnout Garančnímu systému finančního trhu (dále jen „Garanční systém“) v případech uvedených v § 41d odst. 4 a 5 zákona o bankách, v případě ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad pohledávek z vkladů prostřednictvím Garančního systému podle § 41n odst. 1 zákona o bankách, nebo v případě provádění zátěžového testu podle § 41n odst. 2 zákona o bankách.“.

3. V § 2 a § 3 odst. 2 a 5 se slovo „Banka“ nahrazuje slovy „Banka a pobočka banky z jiného než členského státu“.

4. V § 2, § 3 odst. 1 větě první a druhé, § 3 odst. 2 a 4 a § 4 odst. 1, 2 a 3 se slovo „Fondu“ nahrazuje slovy „Garančnímu systému“.

5. V § 3 odst. 1 a § 4 se slovo „banka“ nahrazuje slovy „banka a pobočka banky z jiného než členského státu“.

6. V § 3 odst. 1 větě třetí se slovo „Fondu“ nahrazuje slovy „Garančního systému“.

7. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Případně je možno použít i asymetrické šifrování minimálně stejné bezpečnosti (PGP).“.

8. V § 3 odst. 2 se slova „s minimální kapacitou 4 GB“ nahrazují slovy „ , kterým se pro účely této vyhlášky rozumí CD či DVD“.

9. V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Údaje o oprávněných osobách pro účely výplaty náhrad pohledávek z vkladů, pro účely ověřování funkčnosti systému, nebo pro účely provádění zátěžového testu poskytne banka a pobočka banky z jiného než členského státu Garančnímu systému v jednom či více souborech dávek.“.

10. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Údaje o oprávněných osobách v případě vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách jsou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu Garančnímu systému předávány v samostatné dávce. V případě, že banka eviduje vklady vedené u své zahraniční pobočky, údaje o oprávněných osobách jsou Garančnímu systému předávány v rozdělených dávkách podle jednotlivých zemí, ve kterých jsou vklady vedeny. Pokud jsou u zahraniční pobočky banky v konkrétní zemi evidovány též vklady podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, jsou údaje o oprávněných osobách ve vztahu k dané zemi dále rozděleny na dávku týkající se uvedených vkladů a dávku týkající se ostatních vkladů. V případě, že náhrada pohledávek z vkladů ve vztahu k oprávněné osobě má být poskytnuta ve dvou či více zemích a souhrn těchto pohledávek ve vztahu k oprávněné osobě překračuje maximální limit náhrady dle § 41e odst. 2 zákona o bankách, budou částky k výplatě v jednotlivých dávkách týkajících se jednotlivých zemí určeny se zohledněním poměru podle § 41e odst. 7 zákona o bankách.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 4 odst. 1 a 2 se slovo „Fond“ nahrazuje slovy „Garanční systém“.

12. V § 4 odst. 2 se slovo „bankou“ nahrazuje slovy „bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu“.

13. V § 4 odst. 4 se slova „uvedené v příloze jako první dávka“ zrušují a na konci se doplňuje věta „To platí pro první soubor dávek i případné další soubory dávek.“.

14. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 71/2011 Sb.

Forma, struktura a způsob poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému

1 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

1.1 SOUBORY V DATOVÉ VÝMĚNĚ

Datová výměna probíhá dávkově logickým blokem souborů. Soubory mají formát CSV.

1.1.1 JMENNÁ KONVENCE PŘENÁŠENÝCH SOUBORŮ

Jména souborů jsou složena z tříznakové zkratky, čtyřznakového čísla banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, dvouznakového kódu země zahraniční pobočky (u souborů pro české pobočky není tento kód vyplněn) a pětiznakové extenze (sufixu). Název a extenze souboru jsou odděleny tečkou. Extenze je ve tvaru 99999 a určuje pořadové číslo dávky. První dávka začíná extenzí 00001.

1.1.2 SEZNAM PŘENÁŠENÝCH SOUBORŮ

V datové výměně jsou definovány tyto soubory:

Soubory a prefixy vět souborů
SouborTyp souboruPrefix větyGenerujePřijímáPopis souboru
DIBCSVUGaranční systémvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuHlavička dávky
DIMCSVGGaranční systémvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuŘídící zprávy
DIECSVHGaranční systémvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuChybové / informační zprávy
DIPCSVVGaranční systémvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuVýplaty
DIWCSVRvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuGaranční systémHlavička dávky
DICCSVEvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuGaranční systémOprávněné osoby
DIACSVTvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuGaranční systémÚčty
DILCSV0vyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuGaranční systémSpolečné účty
DIICSVDvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuGaranční systémÚčty ve speciálním režimu
DINCSVXvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuGaranční systémŘídící zprávy
DIFCSVKvyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuGaranční systémChybové / informační zprávy

1.1.3 DÁVKY

Soubory, které dávka obsahuje, jsou indikovány datovými prvky v hlavičkovém souboru dávky (např. N_CLIENT, N_ACOUNT, N_COLLECTIVE a N_COMMAND v souboru DIW). Soubor reprezentující hlavičku dávky musí být vždy v každé dávce. Pokud je hodnota nějakého z datových prvků udávajícího počet vět v jednotlivých souborech nulová, soubor v dávce nesmí existovat; pokud je větší než nula, soubor s uvedeným počtem vět musí existovat. Pokud je hodnota záporná, jedná se o chybu a dávka je odmítnuta.

Platná dávka pro CSV soubory tedy je například ta, která obsahuje soubory DIW, DIC a DIA. Typická řídící dávka obsahuje soubory DIW a DIN.

1.1.4 POTVRZENÍ DÁVKY

Po úspěšném zpracování jakékoliv dávky potvrzuje Garanční systém toto zpracování zasláním zprávy s kódem 40000. V případě jakékoliv chyby ve zpracovávané dávce vrací Garanční systém množinu chybových zpráv.

1.1.5 SOUBORY PŘENÁŠEJÍCÍ ŘÍDÍCÍ ZPRÁVY

Řídící zprávy se přenáší v souborech DIM, DIN a definují požadovanou činnost nad datovým blokem definovaným klíčem I_IDC.

1.1.6 POPIS DATOVÉ VÝMĚNY

Datová dávka bude komprimována algoritmem ZIP do jednoho společného souboru. Soubory patřící do jedné tranše budou do komprimovaného souboru přidávány bez cest.

Komprimovaný soubor bude zašifrován symetrickým algoritmem AES-256. Heslo pro symetrickou šifru předá Garanční systém jednotlivým bankám a pobočkám banky z jiného než členského státu bezpečnou cestou. Případně je možno použít i asymetrické šifrování minimálně stejné bezpečnosti (PGP).

1.1.6.1 CSV SOUBORY

1.1.6.1.1 FORMÁT SOUBORŮ

Všechny soubory jsou typu CSV, tedy:

a) textový ASCII soubor v kódování CP-1250 (Win-1250)

b) jednotlivé řádky (věty) jsou ukončeny znakem LF (0x0A), nebo dvojicí znaků CR, LF (0x0D, 0x0A)

c) jednotlivé datové prvky jsou odděleny znakem čárka (COMMA - 0x2C)

d) za posledním datovým prvkem (řádkem) je znak čárka (COMMA - 0x2C) nepřípustný

e) pokud soubor obsahuje znak NULL (0x00), je považován za konec souboru

1.1.6.1.2 OBECNÁ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DATOVÝCH PRVKŮ

Texty - pokud textový datový prvek obsahuje znak čárka (COMMA - 0x2C), musí být celý text ohraničen znakem horní uvozovky (Quotation mark - 0x22). Pokud textový datový prvek obsahuje znak horní uvozovky (0x22), musí být tento znak zdvojen.

Částky - 15 cifer včetně úvodních nul, bez desetinného oddělovače, bez oddělovačů tisíců, poslední dvě pozice vpravo představují setiny měny (např. haléře v případě měny Kč).

Datum - pořadí rok, měsíc, den, včetně případných předřazených nul u měsíců a dnů, bez oddělovačů.

Čas - pořadí hodiny, minuty, vteřiny, včetně případných předřazených nul, bez oddělovačů.

Procento - bez oddělovače, doplněno na 4 cifry.

1.1.6.1.3 VYSVĚTLIVKY POPISU DATOVÝCH PRVKŮ

Délka: N - maximální délka

Formát: X - znaky Windows 1250

9 - numerické znaky (0x30 - 0x39)

YYYY - rok

MM - měsíc

DD - den

hh - hodina

mm - minuta

ss - vteřina

(N) - definuje variabilní délku s maximální délkou N; opakování znaků X, 9, atp. definuje pevnou délku v počtu opakování.

* - indikuje datový prvek, jehož hodnota může být prázdná.

Všechny datové prvky jsou povinné, tedy i prázdný datový prvek označený * musí být uveden pomocí znaku čárka (COMMA - 0x2C).

1.2 SOUBORY PŘENÁŠENÉ Z VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU DO GARANČNÍHO SYSTÉMU

Při procesu ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna Garančnímu systému v prvním souboru dávek poskytnout následující soubory: DIW (hlavička dávky), DIC (oprávněné osoby), DIA (účty), a DIL [účty vedené pro dva a více spolumajitelů, na kterých jsou evidovány pouze peněžní prostředky těchto spolumajitelů (dále jen „společné účty“), nebo účty, na nichž jsou vedeny prostředky jiných osob než majitele účtu (dále jen „správcovské účty“) - pokud u oprávněné osoby existují].

Banka a pobočka banky z jiného než členského státu obdrží pomocí souborů DIE chybová hlášení ze zpracování prvního souboru dávek.

V případě, že banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu eviduje pohledávky z vkladů podle § 41f odst. 7 nebo 8 zákona o bankách, je povinna při procesu ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad poskytnout opakovaně první soubor dávek a v druhém souboru dávek s institucionálními účty poskytnout následující soubory: DIW (hlavička dávky), DIC (oprávněné osoby), DIA (účty), DIL (společné a správcovské účty - pokud existují) a DII (institucionální účty).

V druhém souboru dávek se nesmí opakovat údaje předané v prvním souboru dávek.

Banka a pobočka banky z jiného než členského státu obdrží pomocí souborů DIE chybová hlášení ze zpracování druhého souboru dávek.

1.2.1 STRUKTURA SOUBORU DIW

Soubor DIW obsahuje jednu větu představující specifikaci tranše. Pro účely ověřování funkčnosti systému se do položky č. 9 (N_ERROR) vloží hodnota 0.

Soubor DIW (hlavička dávky / tranše) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy R
2TIMESTAPdatum a čas dávky14YYYYMMDDhhmmssčasové razítko ISO8601. Datum, kde TRANCHE=1 je počáteční datum výplaty (tedy datum, od kterého se odvíjí doba výplaty nebo doba archivace dat)
3ROTApořadí dávky / tranše599999pořadí dávky. ROTA je shodné s extenzí všech souborů dávky
4N_CLIENTpočet vět v souboru DIC99(9)počet vět v souboru DIC
5N_ACCOUNTpočet vět v souboru DIA99(9)počet vět v souboru DIA
6N_COLLECTIVEpočet vět v souboru DIL99(9)počet vět v souboru DIL
7N_SPECIALpočet vět v souboru DII99(9)počet vět v souboru DII
8N_COMMANDpočet řídících zpráv v tranši99(9)počet všech řídících zpráv (počet vět v souboru DIN)
9N_ERRORpočet chybových zpráv v tranši99(9)počet vět v souboru DIF
10T_PAYMENTcelkem k výplatě Garančním systémem v CZK v rámci jedné tranše15999999999999999součet všech výplat z pojištění (součet hodnot atributu PAYMENT všech vět v souboru DIC)
11CHECK_ACkontrola čísel účtu na správnost IBAN190 = kontrola čísel účtů (IBAN) ve všech tabulkách jedné dávky se neprovádí
1 = kontrola se provádí
12TESTidentifikace testovacích dat4XXXXpokud je hodnota atributu “TEST“, jedná se o testovací tranši hodnota “KEEN“ představuje ostrá data
jiná hodnota je nepřípustná

V databázové podobě neobsahuje index a není tříděn.

1.2.2 STRUKTURA SOUBORU DIC

Soubor DIC obsahuje n vět představujících jednotlivé výplaty oprávněných osob. Výplatu identifikuje klíč I_IDC, který je jedinečný přes všechny tranše. Klíč I_IDCP jednoznačně identifikuje vyplácený subjekt a je společný přes všechny tranše. Soubor DIC musí obsahovat všechny oprávněné osoby (identifikované pomocí I_IDCP), které mají vazby do souborů DIA (účty), DIL (společné a správcovské účty) a DII (institucionální účty).

Soubor DIC (oprávněné osoby) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy E
2IDCID oprávněné osoby20X(20)pokud je TYPE = F >> rodné číslo (pouze numerická podoba)

pokud je TYPE = P >> IČO

pokud je TYPE = C >> datum narození + pořadové číslo s předřazenými nulami do celkové délky 10 znaků ve formátu YYYYMMDD99 nebo YYMMDD9999

pokud je TYPE = X >> jiná identifikace (používá se např. v případě zahraničních právnických osob, případně právnických osob, kterým ještě nebylo přiřazeno IČO)
3TYPEtyp oprávněné osoby1XF = fyzická osoba (včetně podnikajících)
P = právnická osoba
C = osoba, která nemá v ČR přidělené rodné číslo
X = jiný, nejčastěji zahraniční právnická osoba
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)počáteční hodnota: 1
krok: 1
souvislé a rostoucí číslování
5CHECK_IDkontrola IDC190 = kontrola atributu IDC podle modulo 11 (nebo addo modulo 11) se neprovádí 1 = kontrola se provádí
6NAMEjméno oprávněné osoby240X(240)
7STREETulice z adresy oprávněné osoby240X(240)
8CITYměsto z adresy oprávněné osoby240X(240)
9ZIPPSČ z adresy oprávněné osoby10X(10)mezinárodní poštovní kód (PSČ)
10COUNTRYidentifikátor země oprávněné osoby2XXdle ISO 3166-1
11T_CLAIMpohledávky celkem ze všech účtů oprávněné osoby v CZK15999999999999999suma všech účtů zahrnutých do I_IDC
12PAYMENTčástka k výplatě v CZK15999999999999999k výplatě v Kč
Pokud se jedná o osobu, která má prostředky pouze na účtu ve speciálním režimu, bude částka k výplatě 0. Pokud se jedná o majitele účtu ve speciálním režimu, nevztahuje se na toto pole limit.
13NOTEpoznámka240X(240)*poznámka (např. údaje k identifikaci cizince, které nelze použít v IDC, číslo/identifikátor dokladu)

Indexy:

Číslo indexuNázev indexuNázev datového prvkuPořadí datového prvku v indexuTyp indexu
1I_IDCPIDC1unikátní v rámci tranše (oprávněné osoby)
TYPE2
2I_IDCIDC1unikátní v rámci všech tranší (výplata)
TYPE2
ORDER_P3

Třídění:

Název datového prvkuPořadí tříděníTyp třídění
IDC1vzestupně
TYPE2vzestupně
ORDER_P3vzestupně

1.2.3 STRUKTURA SOUBORU DIA

Soubor DIA obsahuje n vět představujících jednotlivé účty oprávněných osob. Oprávněnou osobu vlastnící účet identifikuje klíč I_IDCP, výplatu (list oprávněné osoby), do které účet patří, klíč I_IDC. Každá oprávněná osoba může mít několik účtů, ale nesmí existovat oprávněná osoba bez účtu, stejně tak soubor nesmí obsahovat účty, které nelze přiřadit oprávněné osobě.

Soubor DIA (účty) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXidentifikace věty, vždy T
2IDCID oprávněné osoby20X(20)
3TYPEtyp oprávněné osoby1X
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)
5ACCOUNTúčet24X(24)bankovní účet ve formátu IBAN
6CURRENCYměna účtu3XXXměna účtu ISO 4217 currency code
7BALANCEzůstatek účtu15999999999999999
8BALANCE_CZKzůstatek účtu v Kč15999999999999999

Indexy:

Číslo indexuNázev indexuNázev datového prvkuPořadí datového prvku v indexuTyp indexu
1I_IDCPIDC1neunikátní
TYPE2
2I_IDCIDC1neunikátní
TYPE2
ORDER_P3
3I_IDCAIDC1unikátní v rámci všech vět
TYPE2
ORDER_P3
ACCOUNT4

Třídění:

Název datového prvkuPořadí tříděníTyp třídění
IDC1vzestupně
TYPE2vzestupně
ORDER_P3vzestupně
ACCOUNT4vzestupně

1.2.4 STRUKTURA SOUBORU DIL

Soubor DIL obsahuje n vět představujících společné nebo správcovské účty. Oprávněná osoba, která má podíl na společném (popř. správcovském) účtu, je určena klíčem I_IDCP, výplata, do které podíl na společném (popř. správcovském) účtu patří, klíčem I_IDC.

V případě, že je žádoucí, aby byla oprávněná osoba (případně majitel účtu) informována při výplatě i o celkové částce zůstatku na účtu, musí být věta pro tuto osobu uvedena i v souboru DIA společně s celkovým zůstatkem společného nebo správcovského účtu. Pokud pro společný nebo správcovský účet existuje více oprávněných osob, u kterých je žádoucí, aby se jim při výplatě celkový stav účtu zobrazil, musí být pro každého z nich v souboru DIA uvedena jedna věta a uveden celkový zůstatek účtu. Pokud je daný účet uveden jak v souboru DIA, tak v souboru DIL, pak se jeho stav z DIA do celkové pohledávky uvedené v souboru DIC nezapočítává.

Soubor DIL (společné účty a správcovské účty) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace věty1Xvždy O
2IDCID oprávněné osoby20X(20)údaj o skutečném vlastníkovi peněžních prostředků, je-li znám; jinak údaj o majiteli účtu
3TYPEtyp oprávněné osoby1X
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)
5ACCOUNTúčet24X(24)bankovní účet v IBAN formátu
6CURRENCYměna účtu3XXXISO 4217, kód měny
7AMOUNTpodílová částka na účtu15999999999999999částka na účtu náležící I_IDCP
8AMOUNT_CZKpodílová částka na účtu v CZK15999999999999999částka na účtu náležící I_IDCP v Kč

Index:

Číslo indexuNázev indexuNázev datového prvkuPořadí datového prvku v indexuTyp indexu
1I_IDCPIDC1neunikátní
TYPE2
2I_IDCIDC1neunikátní
TYPE2
ORDER_P3
3I_IDCLIDC1unikátní v rámci všech vět
TYPE2
ORDER_P3
ACCOUNT4

Třídění:

Název datového prvkuPořadí tříděníTyp třídění
IDC1vzestupně
TYPE2vzestupně
ORDER_P3vzestupně
ACCOUNT4vzestupně

1.2.5 STRUKTURA SOUBORU DII

Soubor DII obsahuje n vět představujících účty platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, na nichž jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze (§ 41f odst. 7 zákona o bankách), nebo účty obchodníků s cennými papíry, na nichž jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo účty soudních exekutorů, na nichž jsou deponovány prostředky pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu (§ 41f odst. 8 zákona o bankách), (dále společně „institucionální účty“). Osoba, které je výplata náhrad pohledávek oprávněných osob z vkladů poskytována, je určena prostřednictvím pole ACCOUNT, osoba, jejíž limit se uplatňuje, je dána klíčem I_IDCP, výplata po případném krácení bude vyplacena majiteli účtu dle údaje v souboru DIC.

Soubor DII (účty ve speciálním režimu) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy D
2IDCID oprávněné osoby20X(20)údaj o oprávněné osobě vlastnící podíl na institucionálním účtu. Uplatňuje se limit této osoby. Peníze budou případně vyplaceny vlastníkovi institucionálního účtu -pole 5.
3TYPEtyp oprávněné osoby1X
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)
5ACCOUNTúčet24X(24)Bankovní účet v IBAN formátu. Institucionální účet.
6CURRENCYměna účtu3XXX
7AMOUNTpodílová částka na účtu15999999999999999částka na účtu, náležící I_IDCP
8AMOUNT_CZKpodílová částka na účtu v Kč15999999999999999částka na účtu, náležící I_IDCP v Kč

Index:

Číslo indexuNázev indexuNázev datového prvkuPořadí datového prvku v indexuTyp indexu
1I_IDCPIDC1neunikátní
TYPE2
2I_IDCIDC1neunikátní
TYPE2
ORDER_P3
3I_IDCIIDC1unikátní v rámci všech vět
TYPE2
ORDER_P3
ACCOUNT4

Třídění:

Název datového prvkuPořadí tříděníTyp třídění
IDC1vzestupně
TYPE2vzestupně
ORDER_P3vzestupně
ACCOUNT4vzestupně

1.2.5.1 METODIKA UPLATNĚNÍ PODÍLU OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA INSTITUCIONÁLNÍCH ÚČTECH

V textu jsou použity následující pojmy:

PodílníkOprávněná osoba, u níž je evidován podíl na účtu ve speciálním režimu uvedeném v souboru DII.
InstituceOprávněná osoba, která je evidována jako vlastník účtu ve speciálním režimu a je tedy uvedena u tohoto účtu v souboru DIA.
{limit pojištění}Limit pojištění uvedený v zákoně o bankách přepočítaný na CZK kurzem ČNB daným v rozhodný den.
{suma výplat}Součet všech výplat Podílníka ve všech dávkách pro vyplácení (tj. vlastní účty Podílníka uvedené v souboru DIA a jeho podíly na společných a správcovských účtech v souboru DIL).
{suma podílů}Součet všech podílů (uvedených u příslušného Podílníka v poli AMOUNT_CZK v souboru DII), které má příslušný Podílník na všech účtech uvedených v souboru DII, a to ve všech přijatých dávkách
{suma podílů u Instituce}Součet všech podílů daného Podílníka u dané Instituce (uvedených v poli AMOUNT_CZK v souboru DII) na všech účtech dané Instituce (uvedeny pro danou Instituci v souboru DIA), a to ve všech přijatých dávkách.

Pro vyplacení podílu k vyplacení je potřeba spočítat koeficient {k} pro každého Podílníka následujícím způsobem:

Pro {limit pojištění} - {suma výplat} ≤ 0 je koeficient {k} = 0.

Pro{limit po jištění} − {suma výplat}≥ 1, koeficient {k} = 1.
——————————————
{suma podílu}
Pro{limit po jištění} − {suma výplat}< 1 je koeficient {k} ={limit po jištění} - {suma výplat}
————————————————————————————,
{suma podílů}{suma podílů}

Koeficient {k} je zaokrouhlen na 4 desetinná místa.

Pro získání částky k vyplacení je potřeba pro každého Podílníka vynásobit jeho {suma podílů u Instituce} a {k}. Takto získanou částku je následně potřeba zaokrouhlit na 2 desetinná místa a provést její připsání k hodnotě datového pole PAYMENT (částka k výplatě v CZK) v souboru DIC pro příslušnou Instituci.

Poznámka: Koeficient se uplatňuje pouze v případě, že daná oprávněná osoba má prostředky u dvou či více majitelů institucionálních účtů.

1.2.6 STRUKTURA SOUBORU DIN

Soubor DIN obsahuje n vět představujících řídící příkazy pro jednotlivé listy výplat. List výplaty je identifikován klíčem I_IDC. V souboru řídících zpráv mohou být příkazy pro jakýkoliv list výplaty z jakékoliv tranše zaslané do Garančního systému (tedy i v tranších předešlých).

Soubor DIN (řídící zprávy) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace věty1Xvždy X
2IDCID oprávněné osoby20X(20)
3TYPEtyp oprávněné osoby1X
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)
5COMMANDpříkaz2XXz platného seznamu příkazů
6NOTEtext240X(240)*popis

Indexy:

Číslo indexuNázev indexuNázev datového prvkuPořadí datového prvku v indexuTyp indexu
1I_IDCIDC1
TYPE2
ORDER_P3

Třídění:

Název datového prvkuPořadí tříděníTyp třídění
IDC1vzestupně
TYPE2vzestupně
ORDER_P3vzestupně

Poznámka: Řídící zprávy budou zpracovány v pořadí, v jakém jsou v souboru DIN uvedeny

1.2.7 STRUKTURA SOUBORU DIF

Soubor DIF obsahuje n vět představujících chybové zprávy.

Soubor DIF (chybové/informační zprávy) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy K
2IDCID oprávněné osoby20X(20)*v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo ""
3TYPEtyp oprávněné osoby1X*v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo ""
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)*v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo "
5TIMESTAMPdatum a čas nalezení chyby14YYYYMMDDhhmmssčasové razítko ISO 8601
6CODE_IDchybový kód599999dle číselníku informativních/chybových hlášení
7FILEnázev souboru13XXX9999.99999jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena
8LINEřádek souboru99(9)řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0
9NOTEtext chyby240X(240)popis chyby

V databázové podobě neobsahuje index a není tříděn.

1.3 SOUBORY PŘENÁŠENÉ Z GARANČNÍHO SYSTÉMU DO VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

Součástí poskytnutí údajů o oprávněných osobách vyplácenou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu Garančnímu systému je též načtení souborů generovaných Garančním systémem, z nichž banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu zjistí, zda poskytnutí údajů proběhlo bez problémů, případně zda byly identifikovány některé chyby, které bude třeba opravit.

1.3.1 STRUKTURA SOUBORU DIB

Soubor DIB obsahuje jednu větu, definující hlavičku tranše.

Soubor DIB (hlavička dávky) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy U
2TIMESTAPdatum a čas dávky14YYYYMMDDhhmmssčasové razítko ISO8601
3ROTApořadí souboru řídících zpráv599999počáteční hodnota: 1
krok: 1
při denní aktualizaci se každý den generuje hodnota o jednu větší
4N_COMMANDpočet zaslaných řídících zpráv99(9)počet vět v souboru DIM
5N_ERRORpočet zaslaných chybových zpráv99(9)počet vět v souboru DIE
6TESTidentifikace testovacích dat4XXXXpokud je hodnota atributu “TEST“, jedná se o testovací tranši hodnota “KEEN“ představuje ostrá data
jiná hodnota je nepřípustná

V databázové podobě neobsahuje index a není tříděn.

1.3.2 STRUKTURA SOUBORU DIP

Soubor DIP obsahuje n vět představujících realizované výplaty jednotlivých listů oprávněných osob, které jsou identifikovány klíčem I_IDC.

Soubor DIP (výplata) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy V
2IDCID oprávněné osoby20X(20)
3TYPEtyp oprávněné osoby1X
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)
5CODE_Vkód vyplácející banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu49999identifikační kód vyplácející banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, dle CPS ČNB
6PAYMENT_Ddatum výplaty8YYYYMMDD
7PAYMENT_Avyplacená částka15999999999999999

Index:

Číslo indexuNázev indexuNázev datového prvkuPořadí datového prvku v indexuTyp indexu
1I_IDCIDC1unikátní
TYPE2
ORDER_P3

Třídění:

Název datového prvkuPořadí tříděníTyp třídění
IDC1vzestupně
TYPE2vzestupně
ORDER_P3vzestupně

1.3.3 STRUKTURA SOUBORU DIM

Soubor DIM obsahuje n vět představujících řídící příkazy pro jednotlivé listy výplat. List výplaty je identifikován klíčem I_IDC. V řídícím listu mohou být příkazy pro jakýkoliv list výplaty z jakékoliv tranše zaslané do Garančního systému.

Soubor DIM (řídící zprávy) - popis datových prvků
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy G
2IDCID oprávněné osoby20X(20)
3TYPEtyp oprávněné osoby1X
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)
5COMMANDpříkaz2XXz platného seznamu příkazů
6NOTEtext240X(240)*popis

Index:

Číslo indexuNázev indexuNázev datového prvkuPořadí datového prvku v indexuTyp indexu
1I_IDCIDC1unikátní
TYPE2
ORDER_P3

Třídění:

Název datového prvkuPořadí tříděníTyp třídění
IDC1vzestupně
TYPE2vzestupně
ORDER_P3vzestupně

Poznámka: Řídící zprávy budou zpracovány v pořadí, v jakém jsou v souboru DIM uvedeny.

1.3.4 STRUKTURA SOUBORU DIE

Soubor DIE obsahuje n vět představujících chybové zprávy pro jednotlivé soubory nebo výplaty.

Soubor DIE (chybové zprávy) - popis atributů
PořadíNázev atributuPopis atributuDélkaFormátPoznámka
1IDRidentifikace větylXvždy H
2IDCID oprávněné osoby20X(20)*v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo ""
3TYPEtyp oprávněné osoby1X*v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo ""
4ORDER_Ppořadí výplaty59(5)*v případě chyby vztahující se k celé dávce nevyplněno, nebo ""
5TIMESTAMPdatum a čas nalezení chyby14YYYYMMDDhhmmssčasové razítko ISO 8601
6CODE_IDchybový kód599999dle číselníku informativních/chybových hlášení
7FILEnázev souboru13XXX9999.99999jméno souboru, ve kterém byla chyba nalezena
8LINEřádek souboru99(9)řádek chyby. V případě chyby vztahující se k celé dávce 0
9NOTEtext chyby240X(240)*popis chyby

2 SEZNAM ŘÍDÍCÍCH ZPRÁV

2.1 SEZNAM ŘÍDÍCÍCH ZPRÁV Z VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU DO GARANČNÍHO SYSTÉMU

Řídící zprávy vystavované vyplácenou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu pro Garanční systém.

Řídící zprávy: Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu - Garanční systém
PříkazFunkceVydáváPoznámka
BBBlokovatVyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuPříkaz zablokuje list výplaty. Vyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu musí počkat na potvrzení blokace (příkaz BY).
BFOdblokovatVyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státuPříkaz zruší blokaci listu výplat a uvolní jeho výplatu.

2.2 SEZNAM ŘÍDÍCÍCH ZPRÁV Z GARANČNÍHO SYSTÉMU DO VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

Řídící zprávy vystavované Garančním systémem pro vyplácenou banku a pobočku banky z jiného než členského státu.

Řídící zprávy: Garanční systém - Vyplácená banka a pobočka banky z jiného než členského státu
PříkazFunkceVydáváPoznámka
BSZamítnutí blokaceGaranční systémVystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu příkaz BS.
BYPotvrzení blokaceGaranční systémVystaví Garanční systém, pokud obdržel od vyplácející banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu zprávu BY (blokace ve vyplácející bance byla úspěšně realizována).

3 KONTROLY IMPORTOVANÝCH DAT

3.1 KONTROLY KURZOVNÍHO LÍSTKU

Kontroly se neprovádí. Při opakovaném importu kurzovního lístku se původní kurzovní lístek přepíše.

3.2 KONTROLY DAT OD VYPLÁCENÉ BANKY A POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU

Pokud importovaná data obsahují závažné chyby a je odmítnuta celá dávka, tak i v tomto případě se vnitřní počitadlo „přijatých“ dávek zvyšuje. Banka a pobočka banky z jiného než členského státu tedy nikdy nemůže poslat do Garančního systému různá data se stejným číslem dávky.

V případě ověřování funkčnosti systému však bude mít každá první dávka předaná do Garančního systému pořadové číslo 00001 - tj. v případě neúspěchu a nutnosti opakovaného ověřování funkčnosti je nutno opět donést soubor dávek, kde první dávka bude začínat pořadovým číslem 00001.

3.2.1 KONTROLY CSV SOUBORŮ

Pokud Garanční systém najde chybu vedoucí k odmítnutí celé dávky, odmítá se dávka při prvním výskytu chyby a zpracování se ihned ukončuje.

4 CHYBOVÉ KÓDY

Proces předávání dat mezi Garančním systémem a vyplácenou bankou nebo pobočkou banky z jiného než členského státu je popsán následujícími chybovými/informačními kódy:

VáB - vyplácená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu

GSFT - Garanční systém finančního trhu

Chybové kódy GSFT - VáB
KódVystavujePřijímáTextPopis
40000GSFTVáBDávka [číslo dávky] reprezentována souborem [název souboru] byla bez chyb zpracována v [čas zpracování]Informativní hlášení.
40005GSFTVáBZ celkové částky k výplatě [hodnota DIW.T_PAYMENT] byly naimportovány výplaty v částce pouze [skutečná hodnota výplat]Informativní hlášení. Při zpracování dávky došlo minimálně k jedné chybě na úrovni listu klienta, který byl odmítnut. Hodnota DIW.PAYMENT je vždy větší, než skutečná hodnota výplat.
40050GSFTVáBZpracování dávky [číslo dávky] reprezentované souborem [název souboru] bylo ukončeno pro závažnou chybu v [čas zpracování]Chybové hlášení následuje po hlášení s konkrétní chybou.
40055GSFTVáBV databázi je u banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu [kód banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu] nastaven typ dat [typ dat], ale přijatá data jsou typu [typ dat]Chybný typ data. Nastaveno KEEN, ale data jsou typu TEST nebo naopak.
40100GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neznámý příkaz [příkaz]V souboru řídících zpráv nalezen neznámý příkaz. Příkaz bude odmítnut, zpracování dávky pokračuje.
40101GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], pro kterou byl nalezen příkaz [příkaz], neexistuje v databáziV souboru řídících zpráv nalezen příkaz pro oprávněnou osobu, která není v databázi. Příkaz bude odmítnut, zpracování dávky pokračuje.
40200GSFTVáBSoubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], nalezený typ věty [nalezený typ věty] místo očekávaného typu [předepsaný typ věty]Soubor obsahuje nedovolenou signaturu věty. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40201GSFTVáBSoubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], chyba formátu souboruSoubor nemá předepsaný formát. Typicky se jedná o případ, kdy byl načten nesmyslně dlouhý řádek. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40202GSFTVáBSoubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku], chyba počtu uvozovekV souboru byl nalezen lichý počet uvozovek. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40203GSFTVáBSoubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] má chybný počet atributů. Očekáváno [předepsaný počet atributů], nalezeno [skutečně načtený počet atributů]V souboru byl nalezen chybný počet atributů. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40204GSFTVáBSoubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] překročena maximální povolená délka atributu. Chyba [systémová chyba MFC]Datový prvek v souboru má takový rozměr, že došlo k přetečení alokovaných bufferů před začátkem vlastních syntaktických kontrol (např. při načtení tak velkého řetězce reprezentujícího číslo, že havarovaly konverzní funkce MFC). Systémová chyba MFC je součástí chybového hlášení. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40205GSFTVáBV souboru [název souboru] je časové razítko [yyyyddmmHHMMSS], které je starší než časové razítko [yyyyddmmHHMMSS] posledního importuV souboru DIW nebo DVW má datový prvek TIMESTAMP starší hodnotu, než při posledním importu. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40206GSFTVáBSoubor [název souboru], řádek [pořadové číslo řádku] je chybná délka atributuDatový prvek má chybnou délku. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40207GSFTVáBV souboru [název souboru] je chyba formátu data: [yyyy.mm.dd HH:MM:SS]Sémanticky chybné datum (např. 35. 02. 2010). Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40210GSFTVáBV souboru [název souboru] je pořadové číslo dávky [pořadové číslo dávky] místo očekávaného [očekávané číslo dávky]Datový prvek ROTA má jinou hodnotu, než atribut ROTA z předešlého zpracování povýšený o 1. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40220GSFTVáBSoubor [název souboru] nepatří vyplácené bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu s kódem [kód banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu]Název souboru (kód banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu) nekoresponduje s nastavenou bankou nebo pobočkou banky z jiného než členského státu v číselníku bank a poboček bank z jiného než členského státu. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40230GSFTVáBV souboru [název souboru] je celkem [skutečný počet vět] vět místo očekávaného počtu [uvedený počet vět]Uvedený počet vět v hlavičkovém souboru se liší od skutečného počtu vět. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40235GSFTVáBV souboru [název souboru] je k výplatě [skutečně k výplatě], místo očekávaných [uvedeno k výplatě]V souboru oprávněných osob DIW.T_PAYMENT je uvedena jiná částka k výplatě než je součet částek k výplatě všech vět DIC.PAYMENT. Dávka bude odmítnuta, zpracování ukončeno.
40300GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - není typu F, P, C, nebo XChybný typ oprávněné osoby. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40305GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - nalezeno číslo výplaty %d místo očekávaného %dChybné pořadí listu výplaty (ORDER_P). Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40315GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kód země %s nenalezen v číselníkuChybný identifikátor kódu země (státu). Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40316GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - neplatné číslo účtu %sČíslo účtu neodpovídá specifikaci IBAN. Kontrola se provádí pouze, pokud je DIW.CHEC_KAC = 1. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40320GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - vyplácená částka výplaty [pořadové číslo výplaty] (nebo všech výplat) překračuje zákonem povolený limit [zákonný limit]Součet k výplatě (v případě první výplaty přímo tato výplata) přesahuje zákonný limit. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40321GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - příkaz BF by způsobil výplatu, která by v celkové výši překročila zákonem povolený limit. Příkaz BF bude odmítnut, list zůstane zablokovánPříkaz na odblokování listu oprávněné osoby by vedl k tomu, že součet k výplatě by přesáhl zákonný limit. Příkaz BF bude odmítnut, list výplaty zůstane zablokován.
40322GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM v tabulce DIC] nesouhlasí se stavy na účtech [SUM (BALANCE_CZK v tabulce DIA) + SUM(AMOUNT_CZK v tabulce DIL)]
(Pozn.: Pokud je účet pro daného klienta uveden jak v DIA, tak v DIL, pak se hodnota z DIA nezapočítává - viz. kapitola 1.2.4
Pohledávka je vyšší než stavy účtů. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40323GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - pohledávka [T_CLAIM] je menší než částka k výplatě [PAYMENT]V tabulce DIC byla nalezena oprávněná osoba, kde je požadováno k výplatě více, než je pohledávka na účtech. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40325GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - nalezena v [název tabulky], ale nebyl nalezen list výplaty, podílV názvu tabulky byla nalezena reference I_IDC, ale tato reference nemá vazbu na nadřízené tabulky. Hodnota název tabulky může být: VÝPLATA, SPOLEČNÝ ÚČET, SPECIÁLNÍ ÚČET, ŘÍDÍCÍ ZPRÁVA. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána ze všech tabulek), zpracování pokračuje.
40331GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] již existuje v databáziOpakovaný import listu oprávněné osoby. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek, v databázi zůstává z minulého importu), zpracování pokračuje.
40332GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba kontroly rodného číslaChybné rodné číslo. Kontrola se provádí pouze pokud je DIC.CHECK_ID = 1 a DIC.TYPE = F. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40333GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba kontroly identifikačního číslaChybné identifikačního čísla společnosti. Kontrola se provádí pouze pokud je DIC.CHECKID = 1 a DIC.TYPE = P. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40334GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chybný typV tabulce DIC je v atributu TYPE uvedena nepovolená hodnota. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40337GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] není v souboru [název souboru] jedinečnýList s I_IDC byl duplicitní v souboru DIC. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40360GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - kurz pro měnu [měna] s datem [dd.mm.yyyy] nebyl nalezenNebyl nalezen odpovídající kurzovní lístek. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40361GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - chyba přepočtu kurzem [kurz]. Nalezena hodnota [hodnota] CZK, očekávána [hodnota] CZKChyba přepočtu kurzu. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40368GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - je duplicitní pro účet [číslo účtu] v souboru [název souboru]Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40369GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P] - již existuje v databázi (soubor [název souboru])Duplicitní záznam v souborech DIA, DIL a DII, který již byl nalezen v databázi. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40400GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], nalezená v souboru [název souboru], nemá vazbu do souboru [název souboru]List s I_IDC byl nalezen v souboru bez relace. Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta v DIC, ale není ani v DIA, DIL nebo DII. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.
40401GSFTVáBOprávněná osoba s identifikátorem [IDC], [TYPE], [ORDER_P], [ACCOUNT] nalezená v souboru [název souboru] nemá vazbu do souboru [název souboru]Věta s klíčem s I_IDCA byla nalezena v souboru bez relace. Typicky se jedná o případ, kdy existuje věta v DIA, ale není ani v DIC. Oprávněná osoba s I_IDC bude odmítnuta (vymazána z pracovních tabulek), zpracování pokračuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené