Vyhláška č. 421/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 171/2016
Platnosť od 21.12.2016
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

421

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb. a vyhlášky č. 350/2015 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bod 5 zní:

5 OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jednoho poskytovatele.

Pravidla pro vykazování výkonů v období, pro které je stanoveno omezení frekvencí, jsou následující:

Týden: Během období 7 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Měsíc: Během období 28 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Čtvrtletí, 3 měsíce (např. 1/1 čtvrtletí nebo 1/3 měsíce): Během období 84 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Pololetí: Během období 175 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Rok: Během období 350 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Pokud je výkon vykázán jedním poskytovatelem na jednoho pojištěnce vícekrát, než umožňuje omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.“.

2. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.1 se věta „Index 2, symbol L2 se použije také u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání.“ zrušuje.

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 2 vkládá bod 2a, který zní:

2a. 006 - KLINICKÁ FARMACIE

Výkon číslonázev
05751Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem

lze vykázat pouze u pacienta, jehož zdravotní stav je ohrožen alespoň jedním z hodnocených rizikových faktorů

Hodnocené rizikové faktory jsou:

polypragmazie - v chronické medikaci pacienta je 8 a více systémově užívaných léčiv,

léčivo s úzkým terapeutickým oknem (vankomycin, aminoglykosidová antibiotika, fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová, warfarin, nízkomolekulární heparin v terapeutické dávce (LMWH), cyklosporin, everolimus, tacrolimus, temsirolimus, digoxin, teofylin a případně další léčiva, jejichž plazmatické hladiny je třeba sledovat při úpravě dávkování při změně funkcí eliminačních orgánů, při projevu nežádoucího účinku nebo při sledování dopadu lékové interakce),

léčivo s vysokým interakčním potenciálem; léčivo s popsanými/dokumentovanými lékovými interakcemi popisované v odborné literatuře jako velmi závažné nebo závažné (značené číselně, nebo pomocí písmen - podle použité klasifikace),

renální insuficience - hodnota glomerulární filtrace je rovna nebo menší než 30 ml/min,

laboratorní známky hepatální insuficience - albumin < 20 g/l, alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), gamaglutamyltransferáza (GMT), bilirubin nad trojnásobek horní hranice normy,

další významné změny biochemických a/nebo hematologických parametrů,

pacient v intenzivní péči,

diabetes mellitus (podle MKN: E10 - El4) - na terapii perorálními antidiabetiky (PAD) a/nebo inzulínu,

epilepsie (podle MKN: G40, G41) na terapii antiepileptiky,

fibrilace síní (148),

nádorové onemocnění (podle MKN: C) - kurativní nebo paliativní farmakoterapie,

pacient s dlouhodobou (déle než 1 týden) léčbou systémovými kortikoidy nebo jinými imunosupresivy, nebo

pacient s parkinsonským syndromem (podle MKN: G20, G21)“.

4. V příloze v Kapitole 4 se bod 19.1. zrušuje.

Dosavadní body 19.2. až 19.4 se označují jako body 19.1. až 19.3.

5. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 29 doplňuje bod 29.5., který zní:

29.5. 731 - Otorinolaryngologie - skupina 3

Výkon číslonázev
71589Implantace aktivního středoušního implantátu

lze vykázat u pacienta při průkazu patologického stavu sluchu:

Patologický stavSluch
středně těžká až těžká nedoslýchavost, převodní nebo smíšená, bez známek progrese, pokud nelze dosáhnout účinné korekce konvenčním sluchadlem; středouší bez známek zánětupřevodní rezerva větší než 50 dB (průměrná ztráta sluchu max. 80 dB) ztráta 40 dB SRT a výše
zisk s konvenčním sluchadlem menší 10 dB SRT
zisk s vibračním sluchadlem menší než 10 dB SRT
percepční porucha sluchu,
pokud nelze dosáhnout korekce konvenčním sluchadlem středouší bez známek zánětu
ztráta 40-85 dB dB SRT
zisk s konvenčním sluchadlem méně než 10 dB SRT
stavy s patologií zevního a středního ucha znemožňující aplikaci sluchadel
alergie, externí otitis, atresie zevního zvukovodu, porucha převodního systému, st. ablaci středouší pro tumor apod.; středouší bez známek zánětu
ztráta 40-85 dB dB SRT“.

6. V příloze v Kapitole 4 bod 37.2. zní:

37.2. Stanovení diagnózy

Výkon bioptické diagnózy (87511, 87517, 87523) a cytologické diagnózy (87513, 87519, 87525) se vztahuje na l, samostatně adjustovaný nebo topograficky určený vzorek.“.

7. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 8 vkládají položky 9, 10 a 11, které znějí:

9. 00015 je Ošetřovací den následné ventilační péče (NVP).

10. 00017 je Ošetřovací den následné intenzivní péče (NIP).

11. 00020 je Ošetřovací den dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).“.

Dosavadní položky 9 až 42 se označují jako položky 12 až 45.

8. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2. se za položku 00012 vkládají položky 00015, 00017 a 00020, které znějí:

„000156150
000179364
000202201“.

9. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.7. doplňuje bod 7.1.8., který zní:

7.1.8. Obligatorní obsah OD dlouhodobé intenzivní péče

Jedná se o OD 00015, 00017 a 00020.

Obligatorním obsahem OD 00015 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- pacient odpovídá schválenému diagnostickému spektru;

- je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, závislý na umělé plicní ventilaci s nemožností DUPV ze zdravotních či sociálních příčin, což musí být jednoznačně dokladováno ve zdravotnické dokumentaci;

- PaO2/FiO2 ≥ 250, PEEP ≤ 8 cm H2O, bez nutnosti podpory katecholaminy, není nutná dialýza ani jiná eliminační metodika; přichází z lůžka NIP, případně z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP). Přijímáni jsou i pacienti při selhání DUPV.

Obligatorním obsahem OD 00017 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, ventilační parametry jsou PaO2/FiO>150, PEEP-10cm H2O;

- neobnovila se plně jedna či více životních funkcí;

- přichází z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP);

- přijetí pacienta z jiného NIP je možné jen se souhlasem pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Obligatorním obsahem OD 00020 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- přichází z lůžka intenzivní péče akutní (ARO/JIP) či následné intenzivní péče (NIP) a splňuje kritéria uvedená v definici pracoviště.“.

10. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku, resuscitační nebo intenzivní péče, následné ventilační péče (NVP), následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).“.

11. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 23, která zní:

23. Selektivní plicní vazodilatace pomocí oxidu dusnatého.“.

12. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,02 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,54 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799 a 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,62 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,44 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,27 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,89 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 914, 916, 919, 921 a 927 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,2 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,79 bodu za jednu minutu času výkonu.“.

13. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1. se slova „v rozmezí 30,27-98,33“ nahrazují slovy „v rozmezí 30,36-98,62“.

14. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2. se slova „181,52 bodu“ nahrazují slovy „182,06 bodu“.

15. V příloze v Kapitole 8 bodu 2.1.2. větě první se slova „krajských měst“ nahrazují slovy „v sídle vyššího územního samosprávného celku“.

16. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonu
body/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,37
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,58
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem4,77
40Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1 - 8 km27,88
45Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km22,53
46Přeprava pacienta v pásmu 31 - 60 km20,86
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km19,23
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,58
49Přeprava pacienta v pásmu 451a více km10,08
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,37
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,84
70Jízda vozidly zdravotnické záchranné služby41,83
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,83
74Přeprava lékaře zdravotnické záchranné služby v setkávacím systému31,84
77Jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče40,83
80Přeprava infekčního pacienta28,50

Výkon 40 Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1 - 8 km nelze kombinovat s výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km. Bude-li přepravní vzdálenost pacienta delší než 8 km, bude přeprava pacienta vykázána v celém rozsahu výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km“.

17. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01180 vkládá výkon č. 01185, který zní:

„01185 PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 124

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne“.

18. V příloze se na konci Kapitoly 002 - praktické lékařství pro děti a dorost doplňuje výkon č. 02240, který zní:

„02240 ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Výkon se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku, přičítá se k výkonu preventivní prohlídky (02022). Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, na základě jeho vyhodnocení následuje vyplnění dalšího dotazníku lékařem spolu s rodičem dítěte, rozvaha dalšího postupu dle dosaženého skóre tj.: normální vývoj - bez dalšího opatření; přítomny některé patologické rysy, ale nesplňuje kritéria pro PAS - další zhodnocení s odstupem 6 měsíců; dítě dle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na PAS - odeslání k odbornému vyšetření. Součástí výkonu je zápis ve zdravotní dokumentaci a založený vyplněný dotazník ve zdravotnické dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/život, v případě nutnosti dalšího zhodnocení 2/život

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne“.

19. V příloze se za Kapitolu 002 - praktické lékařství pro děti a dorost vkládá Kapitola 005 - nemocniční lékárenství, která zní:

„Kapitola 005 - nemocniční lékárenství

06551 PŘÍPRAVA PARENTERÁLNÍCH BOLUSŮ A OČNÍCH KAPEK S OBSAHEM CYTOSTATICKÉ LÁTKY

Příprava parenterálních bolusů nebo očních kapek s obsahem cytostatické látky je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 8/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 17

Body 160

NositelINDXČas
L3310
S227

ZUM ne

ZULP ne

06553 PŘÍPRAVA INFUZE S OBSAHEM JEDNÉ CYTOSTATICKÉ LÁTKY Z ORIGINÁLNÍHO ROZTOKU BEZ REKONSTITUCE

Příprava infuze s obsahem jedné cytostatické látky z originálního roztoku bez rekonstituce je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 206

NositelINDXČas
L3310
S2215

ZUM ne

ZULP ne

06555 PŘÍPRAVA INFUZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY S OBSAHEM VÍCE HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (HVLP) NEBO ZE SUCHÉ SUBSTANCE/LYOFILIZÁTU

Příprava infuze cytostatické látky s obsahem více HVLP nebo ze suché substance/lyofilizátu je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 28

Body 230

NositelINDXČas
L3310
S2218

ZUM ne

ZULP ne

06557 PŘÍPRAVA KONTINUÁLNÍ INFUZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY DO INFUZORU

Příprava kontinuální infuze cytostatické látky do infuzoru je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 219

NositelINDXČas
L3310
S2216

ZUM ne

ZULP ne“.

20. V příloze se za Kapitolu 005 - nemocniční lékárenství vkládá Kapitola 006 - klinická farmacie, která zní:

„Kapitola 006 - klinická farmacie

05751 KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ MÍRY RIZIKOVOSTI PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Zhodnocení medikace pacienta při příjmu do zdravotnického zařízení a určení míry rizikovosti pacienta ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 hospitalizace

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 15

Body 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

05753 STANOVENÍ PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝCM FARMACEUTEM

Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta s vysokým a středním rizikem identifikovaným při jeho příjmu; nebo i s nízkým rizikem identifikovaným při jeho příjmu při změně zdravotního stavu pacienta; nebo stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 hospitalizace

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

05755 OVĚŘENI ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLANU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 hospitalizace

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne“.

21. V příloze v Kapitole 102 - angiologie výkon č. 12024 zní:

„12024 MĚŘENÍ ABI (INDEXU KOTNÍK - PAŽE) NA ČTYŘECH KONČETINÁCH OSCILOMETRICKOU METODOU

Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

Indikace k výkonu: 1. angiolog, praktický lékař nebo diabetolog u symptomatického pacienta s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin; 2. praktický lékař souběžně s dispenzární prohlídkou nekomplikovaného diabetika 2. typu; 3. praktický lékař ujím registrovaného asymptomatického pacienta nad 60 let věku s alespoň jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 20

Body 55

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne“.

22. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13024 vkládá výkon č. 13025, který zní:

„13025 TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ

Výkon zahrnuje izolaci ostrůvků z allogenního nebo autologního pankreatu za sterilních podmínek a jejich umístění do transplantačního vaku; perkutánní punkci portami žíly jater v lokálním znecitlivění pod RTG kontrolou; implantaci ostrůvků a uzavření vpichu hemostatickým materiálem; punkci portální žíly v celkové anestezii a zavedení katétru s následnou implantaci ostrůvků do jater.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 540

Body 176582

NositelINDXČas
L33540
L3360
J22480
J22480

ZUM ne

ZULP ne“.

23. V příloze v Kapitole 104 - endokrinologie výkon č. 14110 zní:

„14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

Orální glukózový toleranční test (oGTT), intravenózní glukozový toleranční test (PFIR), adrenokortikotropinový test (ACTH test), dexamethazonový test (různé varianty), inzulínový hypoglykemický test (růstový hormon, adrenální osa), argininový test, clonidinový test, glukagonový test (růstový hormon, stimulace C peptidu), IGF-1 generační test, test s tyreotropin stimulujícím hormonem (TRH test), gonadoliberinový test (LH-RH), gonadoliberinový test s argininem, stimulace kalcitoninu (kalciový stimulační test), kortikoliberinový test při katetrizaci petrozních splavů, katetrizace nadledvinových žil, kaptoprilový test, fludrokortizonový test, test s fyziologickým roztokem, posturální test, test s odnětím tekutin a desmopresinem, hypertonický sodný test, test hladovění. Výkon zahrnuje maximálně 3 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, příp. vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje intramuskulární, případně intravenózní aplikace, infůze.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném místě

Čas výkonu 60

Body 104

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ano“.

24. V příloze v Kapitole 105 - gastroenterologie se za výkon č. 15190 vkládá výkon č. 15195, který zní:

„15195 TRANZIENTNÍ ELASTOGRAFIE

Metoda umožňující kombinací ultrazvuku a mechanického impulzu určit elasticitu jaterní tkáně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 253

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne“.

25. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 výkony č. 15103, 15107, 15401, 15403, 15404 a 15406 znějí:

„15103 KOLONOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ POZITIVNÍ

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 55

Body 879

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ano

15107 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ POZITIVNÍ

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 55

Body 879

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ano

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 482

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

15403 KOLONOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 605

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

15404 TOTÁLNÍ KOLONOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 45

Body 753

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

15406 ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT) po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; nebo b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 70

Body 1574

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ne“.

26. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15410 vkládá výkon č. 15412, který zní:

„15412 CHOLANGIO - PANKREATOSKOPIE

Cholangio-pankreatoskopie ovládaná jedním endoskopistou navazuje na metodu endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) - přičítací výkon. Pracovním kanálem terapeutického duodenoskopu je po vodiči zaveden ultratenký endoskop do vyšetřované oblasti uvnitř žlučových cest a/nebo pankreatického vývodu za účelem endoskopické diagnostiky, odběru klešťové biopsie pod vizuální kontrolou a cílené terapie. Indikací k výkonu je indeterminovaná biliární nebo pankreatická striktura, žlučové kameny neodstranitelné jinou cestou, cholangiokarcinom, tumory žlučových cest.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 1311

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ne“.

27. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 výkon č. 15473 zní:

„15473 BALÓNKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE

Endoskopické vyšetření dovolující vizuální zhodnocení vnitřního povrchu převážné části tenkého střeva s možností provedení diagnosticko-terapeutických výkonů. Lze provést i ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 150

Body 11810

NositelINDXČas
L33120
LI1120

ZUM ano

ZULP ne“.

28. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se za výkon č. 15475 vkládá výkon č. 15480, který zní:

„15480 ENDOSKOPICKÁ SEPTOTOMIE ZENKEROVA DIVERTIKLU

Provedení endoskopické myotomie krikofaryngeálního svalu tvořící septum oddělující divertild od lumen jícnu za použití jehlového nebo jiného typu diatermického nože.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 2/1 rok

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 17029

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ne“.

29. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 výkon č. 15920 zní:

„15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

Endoskopická identifikace zdroje krvácení v trávicí trubici a následné endoskopické stavění krvácení. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 12/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 550

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano“.

30. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie výkon č. 17277 zní:

„17277 INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon se provádí při katetrizační ablaci - izolace plicních žil (17308), transseptální punkci v komplikovaném anatomickém terénu (17304), katetrizačním uzávěru defektu septa síní nebo ouška levé síně (17310). Výkony 17261 a 17264 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 10732

NositelINDXČas
L3390

ZUM ne

ZULP ne“.

31. V příloze Kapitola 117 - kardiologie - skupina 1 zní:

„Kapitola 117 - kardiologie - skupina 1

17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací nebo jinou metodou). Výkon navazuje na diagnostickou koronarografii nebo perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA). Průběh výkonu je zaznamenáván na digitální záznam.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 5058

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKU - PTCA

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent. Každý další výkon přičti.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1803

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 1543

NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ne

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE/RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katetru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katetru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 8/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 7703

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

Katetrizační balónková valvulotomie mitrální chlopně. Výkon navazuje na oboustrannou srdeční katetrizaci a transseptální katetrizaci srdeční. Provádí se pod RTG anebo ultrasonografickou kontrolou (transthorakální nebo jícnovou). Součástí výkonu je průběžné monitorování EKG, měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 6873

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

Odběr vzorku myokardu pomocí endomyokardiálního bioptomu z pravé nebo levé komory srdeční. Provádí se pod kontrolou RTG nebo echokardiografií. Může být dokumentován na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, nebo měření tlaků.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 4537

NositelINDXČas
L3345

ZUM ano

ZULP ne

17210 KATETRIZAČNÍ ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE

Výkon navazuje na levostrannou nebo oboustrannou srdeční katetrizaci, koronarografické vyšetření a ultrazvuk srdce. Provádí se pod RTG a ultrasonografickou kontrolou - transthorakální nebo jícnovou (jsou součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu je zavedení dočasné kardiostimulační elektrody do pravé komory, průběžné monitorování EKG, opakované měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 19612

NositelINDXČas
L33120
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Pacient se srdečním onemocněním, který je indikován k chirurgické léčbě (revaskularizace myokardu, korekce chlopňové vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou, může být tak přednostně indikován k chirurgické léčbě arytmie. Nelze vykazovat s výkony 17312 či 17308, je možno vykazovat s výkonem 17236, případně 17304.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 10065

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své použití má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 9862

NositelINDXČas
L2240

ZUM ne

ZULP ano

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU

Programovanou stimulací jedním časovaným stimulem při spontánním (nejspíše sinusovém) rytmu a při základním stimulovaném (sinovém či komorovém) rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných časovaných stimulů je pak testována elektrická stabilita komory, respektive síně. Navazující na výkon 17123.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 8/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 1134

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano

17236 MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ ZA UŽITÍ MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

Třídimensionální mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u ílutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fibrilace síní, fekálních tachykardií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na výkon 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se výkon 17304. Na výkon navazuje výkon 17312. Výkon 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 6451

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1856

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levostranných srdečních oddílech.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 5705

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ne

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení katetru centrální žilou do pravostranných srdečních oddílů, měření tlaků v těchto oddílech a změření minutového srdečního výdeje. Měření tlaků a minutového srdečního výdeje může být prováděno opakovaně za klidových podmínek nebo po podávání vasoaktivních farmak. Pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 5459

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního. Měření tlaků a minutového srdečního výdeje může být prováděno opakovaně za klidových podmínek nebo po podávání vasoaktivních farmak.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 9411

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Výkon zajišťuje katetrizační průchod z pravé do levé srdeční síně. Výkon může předcházet nebo navazovat na výkony 17123, 17125, 17231, 17236, 17277, 17299, 17300, 17302, 17308, 17310, 17312, 17610, 17697.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 2593

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

17308 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KONVENČNÍCH SUPRA VENTRIKULÁRNÍCH PŘÍPADNĚ KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Katetrizační ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním. Patří sem atrioventrikulární nodální reentry tachykardie, reentry tachykardie při akcesorní dráze, typický flutter síní, nebo selektivní modifikace atrioventrikulární vedení. Lze takto řešit i jednoduché komorové tachykardie bez strukturálního postižení srdce. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii, přičte se příslušný výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 240

Body 16549

NositelINDXČas
L33240

ZUM ano

ZULP ano

17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO DEFEKTU SRDCE, PERZISTUJÍCÍHO FORAMEN OVÁLE A OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U DOSPĚLÝCH

Navazuje na srdeční katetrizaci oboustrannou nebo srdeční katetrizaci pravostrannou. Intervenční katetrizační výkon, při kterém se uzavíracím zařízením (okluder, coil apod.) zaváděným cévní cestou uzavírá vrozený nebo získaný srdeční defekt, perzistující foramen ovále nebo ouško levé síně srdeční. Výkon je prováděn pod kontrolou nativní skiaskopií, angiografickou kontrolou a transesofageální nebo intrakardiální echokardiografie. Během výkonu je monitorováno EKG, měřeny intrakardiální tlaky a intermitentně sledovány základní hemokoagulační parametry. Dokumentace z výkonu je prováděna na digitální záznam.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 42068

NositelINDXČas
L3390
L3390

ZUM ano

ZULP ano

17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SÍŇOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídatných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie, typického flutteru síní (s výjimkou komplexních forem při opakovaných výkonech) a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii, přičte se příslušný výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 320

Body 16767

NositelINDXČas
L33320

ZUM ano

ZULP ano

17314 INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující provést intravaskulární zobrazení lumen věnčité tepny včetně posouzení její stěny. Vyšetření se provádí pomocí dvojrozměrného ultrazvukového paprsku (IVUS) nebo světelného paprsku (OCT). Slouží k diagnostickému upřesnění stenóz nebo angiograficky nejasných nálezů na věnčitých tepnách, pomáhá v rozhodovacím procesu o další revaskularizační léčbě věnčitých tepen. Může být použito k posouzení výsledku perkutánní koronární angioplastiky (PTCA) a zhodnocení případných komplikací. Vyšetření je zaznamenáváno na digitální záznam. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni pouze jedenkrát. Navazuje na diagnostickou koronarografii, perkutánní koronární angioplastiku (PTCA) nebo implantaci stentu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 3284

NositelINDXČas
L3330
L2230

ZUM ano

ZULP ano

17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

Invazivní vyšetření umožňuje přesné posouzení funkční významnosti angiograficky hraničních stenóz věnčitých tepen. Usnadňuje rozhodnutí o provedení revaskularizace věnčité tepny nebo jejím bezpečném odložení. Lze užít ke zhodnocení úspěšnosti perkutánní koronární angioplastiky (PTCA) nebo zavedení stentu. Záznam výkonu může být ukládán v digitální podobě. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni pouze jedenkrát. Navazuje na koronarografii nebo perkutánní koronární angioplastiku (PTCA) nebo zavedení stentu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 4140

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ

Jedná se o intravenózní podání zvoleného farmaka (obvykle antiarytmika) a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sinové a/nebo komorové stimulace. Při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 8/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 332

NositelINDXČas
L3340

ZUM ne

ZULP ano

17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RE SYNCHRONIZACI A IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím. Zároveň je možné vykázat s výkonem 17277. Nelze kombinovat s výkonem 55217.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 9343

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍ JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, to jest úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti atrioventrikulární junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 8754

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Implantace defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Aplikace celkové anestezie jsou vykazovány samostatným výkonem (odbornost 708).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 150

Body 10248

NositelINDXČas
L33150

ZUM ano

ZULP ano

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automatický implantabilní defibrilátor představuje život zachraňující léčbu u pacientů s hemodynamicky závažnými komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Aplikace celkové anestezie je vykazována samostatným výkonem (odbornost 708).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 100

Body 6350

NositelINDXČas
L33100

ZUM ano

ZULP ano

17625 PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 300

Body 18423

NositelINDXČas
L33300
L33300

ZUM ano

ZULP ano

17629 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové defibrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 360

Body 21114

NositelINDXČas
L33360
L33360

ZUM ano

ZULP ano

17630 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO MODULACI SRDEČNÍ KONTRAKTILITY

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 9671

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodnocení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 2501

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ne

17697 KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE CHLOPNĚ

Výkon navazuje na levostrannou nebo oboustrannou srdeční katetrizaci.

Nejčastěji po predilataci balónkem je implantována biologická chlopeň do pozice léčené chlopenní vady. Výkon se provádí pod RTG a ultrasonografickou kontrolou - transthorakální nebo jícnovou (jsou součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu je průběžné monitorování EKG, měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Součástí výkonu může být rychlá stimulace komor nebo provedení selektivní angiografie cévních/srdečních struktur. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam. Výkon je indikován u nemocných s významnou chlopenní vadou neindikovanou ke standardnímu operačnímu řešení.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH- pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 15377

NositelINDXČas
L33120
L3345

ZUM ano

ZULP ano

17705 KATETROVÁ LÉČBA NEDOMYKAVOSTI ATRIOVENTRIKULÁRNÍ CHLOPNĚ (= AV INSUFICIENCE)

Výkon je prováděn v celkové anestezii, za monitorace hemodynamiky a EKG a je řízen skiaskopicky a jícnovou echokardiografií s možností 3D zobrazení (je součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu bývá provedení cílené transseptální punkce. Nedomykavá chlopeň je léčena příslušným katetrizačním zařízením.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 240

Body 26878

NositelINDXČas
L33240
L33240

ZUM ano

ZULP ano

17706 EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA V SOUVISLOSTI S DIAGNOSTICKÝM NEBO TERAPEUTICKÝM KARDIOLOGICKÝM VÝKONEM

Skiaskopická a/nebo angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti nebo srdečních dutinách. Po lokalizaci je cévním přístupem zaveden některý z extrakčních systémů, cizí těleso je zachyceno, staženo a následně odstraněno přes zavaděč, nebo z vhodného lokálního chirurgického přístupu. V některých případech je nutné provádění lokalizace a navigace při extrakci pomocí transthorakální nebo jícnové echokardiografie. Nejčastěji se jedná o odstranění fragmentů použitého instrumentária, katetrů, vodičů, centrálních kanyl, stimulačních elektrod, případně embolizovaných zařízení (stent, occluder, chlopeň apod.) v rámci kardiologických intervenčních výkonů. Výkon může navázat bezprostředně na předchozí proceduru, může být prováděn i jako samostatný.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 30523

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17710 PUNKCE PERIKARDU

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů. Výkon se provádí pod RTG a echokardiografickou kontrolou - transthorakální, ev. jícnovou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 týden

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 3131

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ano

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 6996

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 8909

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 4800

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 4754

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

89315 ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)

Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 3059

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, měření tlaků, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 14643

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE

Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku (včetně gradientů), monitorace EKG, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 5800

NositelINDXČas
L3345

ZUM ano

ZULP ano

89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, měření tlaků, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 8489

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

89431 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV

Samostatné angiografické vyšetření (klasická angiografie, rotační angiografie, DSA) jedné věnčité tepny, bypassu nebo angiografické vyšetření jiné srdeční struktury, aorty nebo přístupových cév, bezprostředně v rámci diagnostických nebo intervenčních kardiologických výkonů na srdci. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku a monitorace EKG, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 6913

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ano

89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV

Navazující angiografické vyšetření (klasická angiografie, rotační angiografie, DSA) jedné věnčité tepny, bypassu nebo angiografické vyšetření jiné srdeční struktury, aorty nebo přístupových cév, bezprostředně v rámci diagnostických nebo intervenčních kardiologických výkonů na srdci. Navazuje na levostrannou ventrikulografii, selektivní koronarografii, angiografii nebo jiný strukturální výkon. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku a monitorace EKG, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 3562

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

89435 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny je dilatace jednoho zúžení na jedné věnčité tepně jedním balónkem. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku, monitorování EKG a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Výkon může navazovat na selektivní koronarografii, může předcházet či navazovat intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), optická koherentní tomografie (OCT) nebo na vyšetření stanovení frakční průtokové rezervy (FFR).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 9499

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

89437 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA TÉŽE TEPNY

Dilatace zúžení na více věnčitých tepnách nebo více lézí na jedné věnčité tepně, provedená více balónky. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku, monitorování EKG a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Výkon může navazovat na selektivní koronarografii, může předcházet či navazovat na intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), optickou koherentní tomografii (OCT) nebo na vyšetření stanovení frakční průtokové rezervy (FFR).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 11584

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano“.

32. V příloze v Kapitole 205 - pneumologie a ftizeologie výkony č. 25133, 25135, 25213, 25215, 25217, 25223, 25225, 25227, 25229, 25230, 25231, 25232, 25233, 25237, 25239, 25241, 25245, 25261, 25263, 25265, 25269, 25501 a 25503 znějí:

„25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném místě

Čas výkonu 15

Body 34

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ano

25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 25

NositelINDXČas
S2210

ZUM ne

ZULP ano

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)

Měření minimálně vitální kapacity plic (FVC, FEV1, FEV%), výdechové rychlosti (MEF 25 - 75, event. MEF 25, 50, 75). Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 25

Body 188

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně vitální kapacita plic (FVC), rezistence plic (Raw, Sraw, Gaw, Sgaw). Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 233

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně vitální kapacita plic, reziduální objem plic (RV), intratorakální objem plic (ITGV), celková plicní kapacita (TLC), rezistence plic (Raw, Sraw, Gaw, Sqaw). Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 233

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA C02 A POl METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 měsíc

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 166

NositelINDXČas
L336

ZUM ne

ZULP ne

25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU C02, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O2, CO2, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 446

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC (DLCO) SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci. Lze kombinovat s výkonem č. 25225.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 466

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25229 MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH

Měření ventilace a koncentrace dýchaného plynu v klidu a při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 pouze při zátěžovém testu

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 475

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25230 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 35

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ano

25231 MĚŘENÍ RAW

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 141

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ne

25232 RHINOMANOMETRIE

Měření nosního odporu a průtoku - měřené parametry - inspirační a expirační rezistence a inspirační a expirační průtok v pravé a levé nosní dírce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc, 6/1 měsíc při testech

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 177

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25233 TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření, eventuálně další vyšetření vykázat samostatnými výkony.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 92

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25237 MĚŘENÍ IMPEDANCE, ODPORU A REAKTANCE DÝCHACÍCH CEST METODOU IMPULZNÍ OSCILOMETRIE

Měření impedance respiračního systému a jeho složek. Měřené parametry: Z5 (impedance), R5 (celková rezistence dýchacích cest), X5 (periferní reaktance), R2O (centrální rezistence), Fres (rezonanční frekvence). Grafické zobrazení: Impedanční spektrum reaktance a odporu (R5, X5 na Fres).

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 217

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25239 MĚŘENÍ OKLUZNÍCH ÚSTNÍCH TLAKŮ NEBO FARYNGEÁLNÍHO TLAKU PŘI SNIFOVÉM (ŠŇUPACÍM) MANÉVRU

1. Měření okluzních ústních tlaků se provádí pomocí pneumotachografu s uzávěrovým mechanizmem při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: okluzní ústní tlak (P0.1), PImax (maximální nádechový okluzní ústní tlak), PEmax (maximální výdechový okluzní ústní tlak), průměrný inspirační průtok během klidového dechového objemu (VT), index vyjádření času nádechu k celkovému dechovému cyklu (Ttot, TI). Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

2. Měření faryngeálního tlaku se provádí pomocí nosního nástavce s tlakovým snímačem, připojeného ke spirometrickému systému. Měřené parametry: P(far), P(far)max, VT, Ttot, TI.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 203

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25241 MĚŘENÍ JÍCNOVÝCH NEBO TRANSDIAFRAGMATICKÝCH TLAKŮ PŘI SNIFOVÉM MANÉVRU

1. Měření jícnových tlaků se provádí pomocí jícnové sondy s tlakovým snímačem a pneumotachografu při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: tlak (Peos, P(eos)max), průměrný inspirační průtok během klidového dechového objemu (VT), index vyjádření času nádechu k celkovému dechovému cyklu (Ttot, TI).

2. Měření transdiafragmatických tlaků se provádí pomocí dvoubalónkové sondy s tlakovými snímači a pneumotachografu, při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: Ptdi, P(tdi)max, VT, Ttot, TI.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 295

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ne

25245 MONITOROVÁNÍ DYNAMICKÝCH VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ

Výkon je využíván k diagnostice bronchiálního astmatu při netypickém klinickém obraze a k monitorování obtížně kontrolovatelných astmatiků. Monitorování dynamických ventilačních parametrů se provádí pomocí přenosných spirometrů s pneumotachograry. Nejdůležitější měřené parametry jsou: vitální kapacita plic (FVC, FEV_1, FEV_1/FVC), výdechová rychlost (MEF 25, MEF 50, MEF 75). Počítané parametry: diurnální variabilita (FEV_1, PEF).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 481

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

25261 VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU

Celonoční kontinuální monitorování saturace krve kyslíkem (SaO2), frekvence srdeční, dýchacích zvuků, dechového úsilí, průtoku vzduchu, eventuálně polohy pacienta dle typu monitorovacího přístroje, registrace měření, jejich vyhodnocení a popis. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 1373

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

25263 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU

Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu s vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 55

Body 537

NositelINDXČas
L3325

ZUM ne

ZULP ne

25265 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ

Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe, který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou SaO2, postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorováni vybraných parametrů - alespoň SaO2 a dechového úsilí, dle typu přístroje event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličeji pacienta při kontinuální kontrole pacienta sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kriterií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem EKG.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 1245

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

25269 POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ - VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VE SPÁNKU

Víceparametrové monitorování vitálních funkcí (elektroencefalografie, elektrookulografie, elektromyografie, elektrokardiografie, saturace hemoglobinu kyslíkem, proudu vzduchu, pohybů hrudní a břišní stěny, laryngeálních zvuků) během noci ve spánku k ověření a diferenciální diagnostice poruch vitálních funkcí ve spánku, zejména syndromu OSA s následným vyhodnocením, stanovením tíže poruchy a léčby, určit důsledky onemocnění pro kardiovaskulární systém a slouží k podrobné diferenciální diagnostice poruch spánku. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 270

Body 4037

NositelINDXČas
L33200

ZUM ne

ZULP ne

25501 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU - VSTUPNÍ

Specializovaná intervence lékaře při vyšetření nemocného (kontrolním, cíleném či komplexním), která je přímo zaměřena na vlastní léčbu závislosti na tabáku. Součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/život

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 60

Body 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

25503 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Specializovaná intervence lékaře při kontrolním vyšetření nemocného po vstupní intervenci léčby závislosti na tabáku. Je přímo zaměřena na vlastní léčbu závislosti na tabáku a průběh odvykání od poslední návštěvy. Součástí je psychobehaviorální podpora, kontrola dávky a druhu farmakologické léčby, základní klinické vyšetření, posouzení abstinenčních příznaků (abstinenční syndrom z nedostatku nikotinu).

Kategorie P - hrazen plně

OF A - pouze ambulantně

OM 1/1 den, 8/1 rok

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne“.

33. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 výkony č. 25111, 25113, 25114, 25115, 25117, 25118, 25119, 25121, 25122, 25123, 25125, 25127, 25128, 25129, 25131, 25139, 25219 a 25321 znějí:

„25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 392

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ano

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 619

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ano

25114 AUTOFLUORESCENČNÍ ENDOSKOPIE

Autofluorescenční diagnostická endoskopie dýchacích cest (anebo horního gastrointestinálního traktu), prováděná flexibilním endoskopem. Flexibilní endoskopie (dýchacích cest nebo GIT) a i ostatní indikované výkony se vykáží samostatným výkonem. Druh použité anestezie se vykáže zvlášť. Při provedení endoskopie dýchacích cest i horní části zažívacího traktu možno výkon vykázat 2 x za 1 den. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 1106

NositelINDXČas
L3335

ZUM ano

ZULP ne

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI BRONCHOSKOPII

Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 10/1 čtvrtletí, 20/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 257

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 5

Body 92

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně i u hospitalizovaného pacienta. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 346

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ano

25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL)

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 461

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE

Excise patologicky změněné endobronchiální tkáně provedené během základního bronchoskopického vyšetření. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 232

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuílace. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 5

Body 92

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 sezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 177

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ano

25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MINUT

Využití energie laserového paprsku v indikacích: odstranění překážky v dýchacích cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM SH- pouze na spec. prac.při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 2780

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MINUT

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby se provede opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 369

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25128 ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS

Výkon představuje postupné optické i ultrazvukové vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně struktur uložených v mezihrudí a plicních hilech pomocí speciálního fibroskopu tzv. endobronchiálního ultrasonografu (EBUS), s následným cíleným odběrem materiálu k dalšímu vyšetření za optické a ultrazvukové kontroly v reálném čase.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 801

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

25129 ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MINUT

V průběhu rigidního či flexibilního bronchoskopického vyšetření se koagulují, karbonizují a evaporizují patologické hmoty nacházející se v tracheobronchiálním stromu. Opakovaným zaváděním elektroproby či řezací kličky se patologická tkáň, nejčastěji nádorová, postupně odstraňuje. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 215

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU Á 20 MINUT

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 347

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ne

25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden, 2/1 rok

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 45

Body 674

NositelINDXČas
L3345

ZUM ne

ZULP ne

25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST

Vyšetření minimálně plicní poddajnosti statické nebo dynamické, eventuálně dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1804

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

25321 ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALÓNKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 518

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano“.

34. V příloze v Kapitole 207 - alergologie a klinická imunologie se za výkon č. 27240 vkládá výkon č. 27250, který zní:

„27250 LÉKOVÝ PROVOKAČNÍ TEST

Lékový provokační test slouží k průkazu hypersenzitivní reakce na lék nebo tolerance léku cestou řízené frakcionované expozice perorální nebo parenterální cestou. Zajeden výkon je považován jeden krok provokačního testu, tj. podání jedné dávky léku nebo placeba, následná observace a interpretace výsledku (pozitivní, nebo negativní).

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano“.

35. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35023 vkládá výkon č. 35040, který zní:

„35040 SIGNÁLNÍ VÝKON - PACIENT SE SOUDNĚ NAŘÍZENÝM OCHRANNÝM AMBULANTNÍM LÉČENÍM

Signální výkon je na základě soudem nařízeného ochranného léčení vykázán při každém kontaktu s ambulantním psychiatrickým zařízením.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM ne

ZULP ne“.

36. V příloze v Kapitole 402 - klinická onkologie výkon č. 42520 zní:

„42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ TERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika (nebo biologické léčby) navíc k výkonu pro aplikaci intravenózní infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infuzní pumpou, k výkonu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 186

NositelINDXČas
L3310
S3315

ZUM ano

ZULP ano“.

37. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie výkony č. 44007, 44113, 44115, 44117, 44119, 44121, 44209, 44219, 44227, 44229, 44233, 44237, 44239, 44243 a 44245 znějí:

„44007 VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití speciální hypoalergické testovací náplasti. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 40/1 den, 60/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 2

Body 21

NositelINDXČas
L331

ZUM ne

ZULP ne

44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 měsíc, 10/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM ano

ZULP ne

44117 TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 119

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ano

44119 VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44121 TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

44209 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ - ANTIFIBROTICKÉ HMATY

Speciální technika manuální lymfodrenáže, která je schopna odstranit závažnější tkáňové změny v terénu lymfedému, tj. fibrotizaci. Od standardní lymfodrenáže se liší jak charakterem samotných hmatů, tak především intenzitou tlaku vyvíjeného na tkáně. Předchází nebo se střídá s klasickou lymfodrenáží.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 14/1 pololetí

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

44219 ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 86

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44227 KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1 - 2 LÉZE)

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 167

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

44229 INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5 VPICHŮ)

Injekční ošetření patogenních změn na integumentu léčebnými látkami.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 170

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ano

44233 EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro bioptické vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 238

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ne

44237 KRYALIZACE

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 89

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 5/1 týden

OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD

Čas výkonu 20

Body 395

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ne

44243 ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgickou lžičkou po změknutí.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 88

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44245 SNESENÍ MNOHOČETNÝCH MOLUSEK

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 164

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ano“.

38. V příloze se na konci Kapitoly 407 - nukleární medicína doplňuje výkon č. 47357, který zní:

„47357 HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI)

Kombinované vyšetření pozitronovou emisní tomografií a magnetickou rezonancí s použitím speciální hybridní kamery (PET/MRI) po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka a intravenózní aplikaci kontrastní látky pro zobrazení magnetickou rezonancí.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 14272

NositelINDXČas
L3390
L3390
J2290

ZUM ano

ZULP ano“.

39. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se výkon č. 51881 zrušuje.

40. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51417 vkládá výkon č. 51420, který zní:

„51420 PEROPERAČNÍ DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY POMOCÍ MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC OXIDU ŽELEZA

Výkon zahrnuje odbornou aplikaci látky do oblasti nádoru, masáž k urychlení jejího transportu lymfatickým systémem a peroperační detekci sentinelových uzlin pomocí magnetometrické sondy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 555

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ne“.

41. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 výkon č. 51631 zní:

„51631 RFA - RADIOFREKVENČNÍ ABLACE METASTÁZ ČI PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ - JEDNO LOŽISKO

Metoda využívající radiofrekvenční či mikrovlnou destrukci jinak chirurgicky neřešitelných nádorů jaterních, či v jiných lokalizacích, využitelná k redukci hypertrofických tkání. Radiofrekvenční destrukce ložiska po dobu 12 minut. Stejný postup se opakuje u každého dalšího ložiska do celkového počtu 5 ošetřených ložisek u jednoho nemocného. Lze provádět transkutánním přístupem nebo peroperačně. V případě peroperačního použití navazuje na výkon Explorativní laparotomie - 51793 V ORL paliativní ošetření chirurgicky jinak neřešitelných nádorů v oblasti hlavy a krku. Materiálové náklady (ZUM a ZULP) se vykazují jen jednou, bez ohledu na počet opakovaného vykázání výkonu. Lokalizace ložisek se vykazuje samostatným výkonem příslušné zobrazovací metody.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 12

Body 222

NositelINDXČas
L3312
LI112

ZUM ano

ZULP ano“.

42. V příloze v Kapitole 502 - dětská chirurgie se za výkon č. 52023 vkládají výkony č. 52089, 52091, 52093, 52095, 52097, 52099, 52101, 52103, 52105, 52107 a 52109, které znějí:

„52089 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ (DĚTI DO 18 LET)

Plastová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky, nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 245

NositelINDXČas
L2210

ZULP ne

52091 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - PRSTŮ, RUKY, ZÁPĚSTÍ (DĚTI DO 18 LET)

Cirkulární plastový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Předchází-li přiložení obvazu repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 406

NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

52093 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - CELÁ HORNÍ KONČETINA (DĚTI DO 18 LET)

Plastová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 315

NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

52095 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA (DĚTI DO 18 LET)

Cirkulární plastový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Předchází-li přiložení obvazu repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 25

Body 540

NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

52097 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC (DĚTI DO 18 LET)

Plastová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů nohy, hlezna či bérce, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 500

NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

52099 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC (DĚTI DO 18 LET)

Plastová dlaha se používá k fixaci nohy, nebo bérce. Předchází-li přiložení plastové fixace repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 25

Body 604

NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

52101 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - CELÁ DOLNÍ KONČETINA (DĚTI DO 18 LET)

Plastová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění především kolenního kloubu. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 604

NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ne

52103 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - CELÁ DOLNÍ KONČETINA (DĚTI DO 18 LET)

Cirkulární plastový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění především kolenního kloubu. Předchází-li přiložení plastového obvazu repozice či jiný zákrok, vykazují se příslušným samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 40

Body 942

NositelINDXČas
L2240

ZUM ne

ZULP ne

52105 POLYMEROVÁ SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ (DĚTI DO 18 LET)

Plastová fixace - spika se používá k fixaci u onemocnění či úrazů kyčelního kloubu, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 1356

NositelINDXČas
L2245
LI140

ZUM ne

ZULP ne

52107 POLYMEROVÁ SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ (DĚTI DO 18 LET)

Plastová fixace - spika se používá k fixaci u onemocnění či úrazů kyčelního kloubu, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 45

Body 973

NositelINDXČas
L2230
LI120

ZUM ne

ZULP ne

52109 SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÉ FIXACE (DĚTI DO 18 LET)

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 46

NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne“.

43. V příloze v Kapitole 535 - kardiochirurgie -skupina 3 se za výkon č. 55221 vkládají výkony č. 55225 a 55227, které znějí:

„55225 TRANSKATÉTROVÁ IMPLANTACE BIOLOGICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ CHIRURGICKOU CESTOU

Transkatétrovou implantaci aortální chlopně chirurgickou cestou je možné provést dvěma způsoby: transapikálně - přes srdeční hrot, nebo transaortálně - přes ascendentní aortu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 150

Body 11459

NositelINDXČas
L33150
L33150

ZUM ano

ZULP ne

55227 IMPLANTACE ECMO (EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE)

Zavedení kanyl a spuštění okruhu extrakorporální membránové oxygenace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 6112

NositelINDXČas
L33120
L33120

ZUM ano

ZULP ne“.

44. V příloze v Kapitole 602 - popáleninová medicína výkony č. 62100, 62130, 62140 a 62860 znějí:

„62100 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 1 % POVRCHU TĚLA

Bez použití syntetických krytů a antibakteriálních krémů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 95

NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

62130 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY, NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM2

Použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 10/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 5

Body 231

NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ano

62140 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM2 DO 1 % POVRCHU TĚLA

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 389

NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ano

62860 PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM (Á 24 HODIN)

Přičti k výkonu ošetřovacího dne.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 360

Body 1150

ZUM ne

ZULP ne“.

45. V příloze Kapitola 612 - popáleninová medicína - skupina 1 zní:

„Kapitola 612 - popáleninová medicína - skupina 1

62110 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU OD 1 % DO 10 % POVRCHU TĚLA

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 35

Body 1218

NositelINDXČas
L2235

ZUM ano

ZULP ne

62120 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1348

NositelINDXČas
L2230
L2230

ZUM ne

ZULP ano

62150 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5 % POVRCHU TĚLA

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1353

NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ano

62160 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 5 -10 % POVRCHU TĚLA

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 40

Body 3107

NositelINDXČas
L2240
L2240

ZUM ne

ZULP ano

62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 273

NositelINDXČas
L2220

ZUM ano

ZULP ne

62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 1435

NositelINDXČas
L3330
L2230

ZUM ano

ZULP ne

62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1 % POVRCHU TĚLA

Štěp do 1 % u ostatních kožních defektů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 388

NositelINDXČas
L2220

ZUM ano

ZULP ne

62420 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) -OBLIČEJ

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 639

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ne

62421 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - KRK NEBO SKALP

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1028

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ne

62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) -PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM2

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 393

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ne

62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5 % POVRCHU TĚLA

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1379

NositelINDXČas
L3330
L2230

ZUM ano

ZULP ne

62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1 % POVRCHU TĚLA

Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 190

NositelINDXČas
L2220

ZUM ano

ZULP ne

62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5 % POVRCHU TĚLA

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 498

NositelINDXČas
L2230

ZUM ano

ZULP ne

62610 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1 % POVRCHU TĚLA

Druh použité anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 252

NositelINDXČas
L2210

ZUM ano

ZULP ne

62820 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ - PO POPÁLENÍ

Při řešení transplantátem nutno přiřadit výkon transplantace. Druh použité anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 40

Body 1072

NositelINDXČas
L3340
L2240

ZUM ano

ZULP ne

62830 PŘEVAZ PO VĚTŠÍM REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU

Výkon nad 10 cm2.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 484

NositelINDXČas
L3325
L2225

ZUM ano

ZULP ne“.

46. V příloze Kapitola 622 - popáleninová medicína - skupina 2 zní:

„Kapitola 622 - popáleninová medicína - skupina 2

62112 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % POVRCHU TĚLA

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 2771

NositelINDXČas
L3360
L2260

ZUM ano

ZULP ne

62170 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 10 -15 % POVRCHU TĚLA

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 50

Body 5232

NositelINDXČas
L3350
L2250

ZUM ne

ZULP ano

62210 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU

Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení (při enormním edému).

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 1068

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

62220 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU

Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku (při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku).

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 45

Body 2290

NositelINDXČas
L3345
L2245

ZUM ano

ZULP ano

62230 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA KONČETINĚ

Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny (k zabránění vzniku ischemie).

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 35

Body 2221

NositelINDXČas
L3335
L2235

ZUM ano

ZULP ano

62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 2079

NositelINDXČas
L3340
L2240

ZUM ano

ZULP ne

62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 -10 % POVRCHU TĚLA

5 - 10 % povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 2134

NositelINDXČas
L3340
L2240

ZUM ano

ZULP ne

62640 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 - 5 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k ceně ošetření defektu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 15

Body 1290

NositelINDXČas
L3315
L2215

ZUM ano

ZULP ne

62810 ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM2

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 45

Body 889

NositelINDXČas
L3345
L2245

ZUM ne

ZULP ne“.

47. V příloze Kapitola 632 - popáleninová medicína - skupina 3 zní:

„Kapitola 632 - popáleninová medicína - skupina 3

„62180 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 15 - 20 % POVRCHU TĚLA

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH- pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 6857

NositelINDXČas
L3360
L2260

ZUM ne

ZULP ano

62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 50

Body 3363

NositelINDXČas
L3350
L2250

ZUM ano

ZULP ne

62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 4546

NositelINDXČas
L3360
L2260

ZUM ano

ZULP ne

62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 -15 % POVRCHU TĚLA

10 - 15 % povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 50

Body 3456

NositelINDXČas
L3350
L2250

ZUM ano

ZULP ne

62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20 % POVRCHU TĚLA

15-20 % povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 3882

NositelINDXČas
L3360
L2260

ZUM ano

ZULP ne

62660 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 - 10 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 3545

NositelINDXČas
L3320
L2220

ZUM ano

ZULP ne

62670 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 - 15 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 25

Body 4756

NositelINDXČas
L3325
L2225

ZUM ano

ZULP ne

62680 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 - 20 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 6038

NositelINDXČas
L3330
L2230

ZUM ano

ZULP ne

62710 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5 % Z POVRCHU TĚLA

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 1317

NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

62720 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5 % DO 20 % POVRCHU TĚLA

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 45

Body 3248

NositelINDXČas
L2245

ZUM ne

ZULP ne

62840 SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 383

NositelINDXČas
L2220

ZUM ano

ZULP ano“.

48. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví se výkon č. 63553 zrušuje.

49. V příloze se na konci Kapitoly 603 - gynekologie a porodnictví doplňují výkony č. 63701 a 63703, které znějí:

„63701 VYŠETŘENÍ UROGYNEKOLOGEM

Indikace k výkonu: inkontinence a poruchy pánevního dna. Výkon se přiřazuje jako doplňkový ke klinickému gynekologickému vyšetření, lze vykazovat i další výkony, zejména provedení ultrazvuku, cystoskopie, urodynamické vyšetření, kalibrace uretry, nebo odběr biologického materiálu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 87

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

63703 ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ UROGYNEKOLOGEM

Vyšetření se provádí kombinací transperineálního, introitálního a transabdominálního vyšetření. Výkon se přiřazuje jako doplňkový po vykázání gynekologického ultrazvukového vyšetření 63417.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 192

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne“.

50. V příloze se na konci Kapitoly 623 - gynekologie a porodnictví - skupina 2 doplňuje výkon č. 63649, který zní:

„63649 ZAVEDENÍ PERIURETRÁLNÍCH IMPLANTÁTŮ

Výkon se provádí z vaginálního přístupu. Implantovaný materiál se vykazuje zvlášť jako ZUM. Použití videoskopické sestavy se vykazuje samostatným výkonem: 51621 (videoskopická sestava á 10 minut). Případná suprapubická drenáž (epicystostomie) se vykazuje samostatným výkonem (76365). Provádí se v celkové, svodné, nebo i lokální anestézii, která je vykazována zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 1589

NositelINDXČas
L3335

ZUM ano

ZULP ne“.

51. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngo-logie se za výkon č. 71719 vkládá výkon č. 71726, který zní:

„71726 VÝMĚNA HLASOVÉ PROTÉZY

Ambulantní výměna nefunkční hlasové protézy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 260

NositelINDXČas
L3320
S2220

ZUM ano

ZULP ne“.

52. V příloze v Kapitole 721 - otorinolaryngo-logie - skupina 2 se za výkon č. 71561 vkládá výkon č. 71579, který zní:

„71579 ENDONASÁLNÍ TUBOPLASTIKA

Přístupová cesta: endonasální endoskopická. Přičti Použití televizního řetězce při endoskopickém výkonu á 10 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 1090

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ne“.

53. V příloze v Kapitole 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 se za výkon č. 71587 vkládá výkon č. 71589, který zní:

„71589 IMPLANTACE AKTIVNÍHO STŘEDOUŠNÍHO IMPLANTÁTU

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 1935

NositelINDXČas
L3390
L2290
L2245

ZUM ano

ZULP ano“.

54. V příloze v Kapitole 702 - foniatrie výkony č. 72113, 72117, 72119, 73011, 73013 a 73015 znějí:

„72113 VYŠETŘENÍ PRO KOREKCI SLUCHOVÉ VADY SLUCHADLEM (PRVNÍ)

Stanovení indikace korekce sluchové vady. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením ani s audiometrií, vyšetřením impendance a slovní audiometrií.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializováném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 1300

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ne

72117 VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI (DOSPĚLÍ)

Do sluchátek jsou aplikovány speciální slovní testy - slova jedno - a víceslabičná obdobně jako u slovní audiometrie.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 152

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

72119 PERCEPČNÍ TEST U DĚTÍ NEBO VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI U DĚTÍ

Do sluchátek nebo do volného pole jsou aplikovány otázky, hodnocena adekvátní reakce na otázku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 215

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

73011 SLOVNÍ AUDIOMETRIE DO SLUCHÁTEK NEBO VE VOLNÉM POLI, DISKRIMINAČNÍ TEST

Standardní sestavy České slovní audiometrie jsou reprodukovány do sluchátek nebo do volného pole, reproduktor ve vzdálenosti 1 m od vyšetřovaného - při diskriminačním testu na pozadí hluku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 64

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

73013 TESTY NA AGRAVACIA SIMULACI

Lombardova zkouška, Stengerova zkouška, Leeův efekt (ověření vlivu zpožděné zpětné vazby sluchové).

Kategorie W - hrazen za určitých podmínek

OF 3/1 den, 12/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 70

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

73015 SPECIÁLNÍ AUDIOMETRICKÉ TESTY

Jeden test = jeden výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 3/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 70

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne“.

55. V příloze v Kapitole 706 - urologie se za výkon č. 76133 vkládá výkon č. 76135, který zní:

„76135 FUNKČNÍ UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ S TĚŽKOU NEUROLOGICKOU PORUCHOU DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST

Výkon navazuje na klinické vyšetření urologa (event. dětského urologa) 76022 nebo 76023 (event. 77022 nebo 77023). Vyšetření spočívá v odběru anamnézy a fyzikálním vyšetření zaměřeném na funkční stav močových cest a pánevního dna u pacientů s podezřením na neurogenní etiologii symptomů dolních močových cest.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 25

Body 222

NositelINDXČas
L3325

ZUM ne

ZULP ne“.

56. V příloze v Kapitole 716 - urologie - skupina 1 se za výkon č. 76255 vkládají výkony č. 76257 a 76259, které znějí:

„76257 PERKUTANNI TIBIALNI NEUROSTIMULACE

Při perkutánní tibiální neurostimulaci se snažíme odstranit patologickou aktivitu cílového orgánu ovlivněním řídícího nervového centra. Tato metoda využívá aferencí tibiálního nervu vedoucích do segmentů S2-4.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 60

Body 858

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

76259 VIDEOURODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

Videourodynamické vyšetření je kombinací plnící a mikční cystometrie prováděné plněním roztokem kontrastní látky, aby v průběhu vyšetření mohla být rentgenologicky zobrazena morfologie vývodného systému močového.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 100

Body 5511

NositelINDXČas
L33100

ZUM ne

ZULP ne“.

57. V příloze v Kapitole 716 - urologie - skupina 1 výkon č. 76567 zní:

„76567 APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE A URETRY

Tento výkon navazuje na cystoskopii rigidní nebo flexibilní a je při něm aplikována léčebná látka do stěny močového měchýře nebo močové trubice, tj. přičti k základnímu endoskopickému výkonu (cystouretroskopie 76531, flexibilní cystoskopie 76511, nebo cystouretroskopie u dítěte 77111).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 541

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano“.

58. V příloze se na konci Kapitoly 716 - urologie - skupina 1 doplňují výkony č. 76617 a 76619, které znějí:

„76617 CÍLENÁ BIOPSIE PROSTATY POMOCÍ NMR/UZ FÚZE OBRAZU

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 50

Body 671

NositelINDXČas
L3350

ZUM ne

ZULP ne

76619 FLUORESCENČNÍ DIAGNOSTIKA NÁDORŮ MOČOVÉHO TRAKTU

Doplňkový výkon zahrnující aplikaci fotosenzibilizační látky a provedení fluorescenčního vyšetření během endoskopického výkonu. Přičti k prováděnému endoskopickému výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 11570

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne“.

59. V příloze v Kapitole 726 - urologie - skupina 2 výkon č. 76511 zní:

„76511 VÝKON FLEXIBILNÍM CYSTOSKOPEM

Diagnostická cystouretroskopie, další výkony přičti. Flexibilní cystoskopie je indikována primárně u mužů, u žen jen případech nemožnosti provedení výkonu rigidním přístrojem z důvodu anatomických odchylek (např. coxarthrosis).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1

čtvrtletí OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1096

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne“.

60. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 se za výkon č. 76603 vkládá výkon č. 76652, který zní:

„76652 FOTOSELEKTIVNÍ VAPORIZACE PROSTATY (PVP)

Vaporizace tkáně je provedena zavedeným laserovým vláknem za použití laserového generátoru s vlnovou délkou 532nm s výkonem až 180W. Výkon je indikován u pacientů, u kterých není standardní operační řešení vhodné z hlediska vysokého rizika vzniku komplikací (zejména se jedná o pacienty s poruchou krevní srážlivosti, na antikoagulační nebo antiagregační léčbě, s kardiovaskulárními komorbiditami apod.) a delší doby rekonvalescence.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/3 roky

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 26804

NositelINDXČas
L3390

ZUM ne

ZULP ne“.

61. V příloze v Kapitole 710 - algeziologie -léčba bolesti se za výkon č. 80025 vkládají výkony č. 80027, 80029, 80031, 80033 a 80035, které znějí:

„80027 ALGEZIOLOGICKÉ POSOUZENÍ INDIKACE K VÝKONU IMPLANATCE ČI REIMPLANTACE NEUROMODULAČNÍHO SYSTÉMU

Kompletace zdravotnické dokumentace, výsledků povinných vyšetření (praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, neurolog, neurochirurg, psycholog, psychiatr, klinický imunolog, RTG pracoviště), jejich závěrečné vyhodnocení a vyplnění povinného formuláře k implantaci či reimplantaci neuromodulačního systému nebo jeho částí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 60

Body 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

80029 PROVĚŘENÍ A ÚPRAVA STIMULAČNÍCH HODNOT DLE ANALGETICKÉ ODEZVY U KOMPLETNĚ IMPLANTOVANÉHO SYSTÉMU

Pravidelné měření hodnot parametrů stimulace, eventuálně jejich úprava dle analgetické odezvy pacienta. V případě nefunkčnosti systému diagnostika poruchy a indikace reimplantace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 291

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

80031 VEDENÍ PRVNÍ TESTOVACÍ POOPERAČNÍ FÁZE PO ZAVEDENÍ NEUROSTIMULAČNÍ ELEKTRODY A EXTERNALIZOVENÉHO KABELU S PŘIPOJENÍM TESTOVACÍHO KABELU

U pacienta se zavedenou neuromodulační elektrodou po I. fázi implantace nastavení neurostimulačního setu k testové stimulaci. Pooperační kontroly chirurgických ran, kontrola stimulačních hodnot a analgezie pacienta, úpravy nastavení parametrů neurostimulace.

Závěrečné zhodnocení testovací pooperační fáze (po 5-10 dnech) a rozhodnutí o podkožní implantaci generátoru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 7/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 321

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

80033 REIMPLANTACE ČÁSTI NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ -GENERÁTOR

Reimplantace nefunkčního neurostimulačního generátoru. Výkon je prováděn v analgosedaci na specializovaném pracovišti při hospitalizaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 2696

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

80035 REIMPLANTACE ČÁSTI NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ -ELEKTRODY

Reimplantace nefunkční neurostimulační elektrody. Výkon je prováděn pod kontrolou zobrazovacími metodami, které se vykazují samostatně. Je prováděn v analgosedaci na specializovaném pracovišti při hospitalizaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 tvrtletí

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 2896

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano“.

62. V příloze v Kapitole 697 - algeziologie -léčba bolesti - skupina 1 se za výkon č. 80117 vkládají výkony č. 80119, 80121, 80122, 80123, 80127, 80128 a 80129, které znějí:

„80119 PERKUTÁNNÍ VÝKON PRO BOLEST V EPIDURALNÍM PROSTORU NEBO NA MEZIOBRATLOVÉ DESTIČCE S POUŽITÍM NAVIGOVATELNÉHO KATÉTRU

Jedná se o miniinvazivní perkutánní techniku, která umožňuje velmi precizně vizualizovat patologicky poškozený epidurální prostor, identifikovat a odstranit generátor bolesti. Výkon se provádí v ambulantním režimu a je vykonáván specialisty na zákrokovém sále.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 90

Body 4570

NositelINDXČas
L3390
J2290

ZUM ano

ZULP ne

80121 INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKÝ VÝKON NAVIGOVANÝ CT

Perkutánní zavedení jehel (ZUM) k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly CT a neurostimulací; blokáda inervace slouží k diferenciální diagnóze bolestí hlavy a krku, orofaciální bolesti, vertebrogenní bolesti, viscerální bolesti hrudníku, břicha a perinea, bolestí a poruch perfuze a trofiky končetin. Výkon se provádí v lokální anestezii s analgosedací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 2641

NositelINDXČas
L3345
J2245

ZUM ano

ZULP ano

80122 INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKÝ VÝKON NAVIGOVANÝ RTG

Perkutánní zavedení jehel (ZUM) k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly RTG a neurostimulací; blokáda inervace slouží k diferenciální diagnóze vertebrogenní, radikulární, periferní neuropatické, obličejové a viscerální bolesti, poruch perfuze a trofiky horních a dolních končetin. Výkon se provádí v lokální anestezii s analgosedací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1599

NositelINDXČas
L3330
J2230

ZUM ano

ZULP ano

80123 INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKÝ VÝKON NAVIGOVANÝ UZ

Perkutánní zavedení jehel k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly (UZ, neurostimulace); blokáda inervace slouží k diferenciální diagnóze vertebrogenní, radikulární, periferní neuropatické, svalové, obličejové a viscerální bolesti, poruch perfuze a trofiky končetin. Výkon se provádí v lokální anestezii s analgosedací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1157

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

80127 RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI NAVIGOVANÁ CT

Perkutánní zavedení rádio frekvenčních jehel k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly (CT, neurostimulace) s následnou rádio frekvenční léčbou pomocí rádio frekvenční elektrody nebo katetru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 3268

NositelINDXČas
L3360
J2260

ZUM ano

ZULP ano

80128 RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI NAVIGOVANÁ RTG

Perkutánní zavedení rádio frekvenčních jehel k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly (RTG, neurostimulace) s následnou rádio frekvenční léčbou pomocí rádio frekvenční elektrody nebo katetru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 2028

NositelINDXČas
L3345
J2245

ZUM ano

ZULP ano

80129 RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI NAVIGOVANÁ UZ

Perkutánní zavedení rádio frekvenčních jehel k cílovým tkáňovým strukturám za duální kontroly (UZ, neurostimulace) s následnou rádio frekvenční léčbou pomocí rádio frekvenční elektrody nebo katetru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 1360

NositelINDXČas
L3345

ZUM ano

ZULP ano“.

63. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech č. 81021, 81022, 81023, 81127, 81131, 81147, 81163, 81167, 81175, 81211, 81217, 81221, 81227, 81239, 81241, 81245, 81261, 81265, 81269, 81275, 81295, 81317, 81323, 81327, 81331, 81341, 81347, 81349, 81353, 81359, 81361, 81363, 81365, 81367, 81371, 81373, 81375, 81377, 81379, 81385, 81387, 81391, 81397, 81399, 81411, 81415, 81419, 81421, 81423, 81425, 81429, 81431, 81433, 81435, 81443, 81447, 81449, 81451, 81457, 81461, 81463, 81471, 81473, 81475, 81479, 81491, 81495, 81497, 81511, 81513, 81517, 81527, 81537, 81541, 81543, 81547, 81549, 81555, 81557, 81561, 81567, 81577, 81579, 81581, 81587, 81623, 81627, 81629, 81631, 81633, 81635, 81637, 81643, 81647, 81657, 81663, 81675, 81679, 81681, 81683, 81687, 81693, 81697 a 81699 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 1/1 den“.

64. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech č. 81115, 81125, 81143, 81153, 81159, 81173, 81223, 81231, 81249, 81251, 81325, 81329, 81337, 81355, 81357, 81383, 81395, 81413, 81465, 81483, 81487, 81611, 81613, 81625, 81655, 81659 a 81667 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 2/1 den“.

65. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech č. 81111, 81113, 81119, 81121, 81123, 81129, 81149, 81165, 81773, 81219, 81233, 81247, 81289, 81293, 81345, 81369, 81393, 81427, 81469, 81485, 81489, 81533, 81545, 81593, 81641, 81651 a 81661 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 3/1 den“.

66. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech č. 81139, 81157, 81161, 81229, 81235, 81237, 81351, 81389, 81481, 81685 a 81695 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 4/1 den“.

67. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81523 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 3/1 den“.

68. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech č. 81117, 81137, 81141, 81169, 81171, 81499, 81621 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 6/1 den“.

69. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech č. 81145 a 81645 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 8/1 den“.

70. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech č. 81155 a 81439 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 9/1 den“.

71. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech 81521, 81585 a 81665 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 10/1 den“.

72. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonech 81135 a 81563 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 12/1 den“.

73. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81719 slova „OF: 1/1 den“ nahrazují slovy „OF: 4/1 den“.

74. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81737 slova „OF: 1/1 den“ nahrazují slovy „OF: 1 /1 čtvrtletí“.

75. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81747 slova „OF: 1/1 život novorozence“ nahrazují slovy „OF: 2/1 život“.

76. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81313 slova „OF: 2/1 den“ nahrazují slovy „OF: 3/1 den“.

77. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81707 slova „OF: 2/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 1/1 měsíc“.

78. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81731 slova „OF: 2/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 1/1 den, 12/1 rok“.

79. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81703 za slova „Kategorie: P -hrazen plně“ vkládají slova „OF: 2/1 den“.

80. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81723 za slova „Kategorie: P -hrazen plně“ vkládají slova „OF: 4/1 den“.

81. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81733 za slova „Kategorie: P -hrazen plně“ vkládají slova „OF: 4/1 rok“.

82. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81717 vkládá výkon č. 81718, který zní:

„81718 STANOVENÍ PROSTATICKÉHO SPECIFICKÉHO ANTIGENU (p2PSA) V LIDSKÉM SÉRU

Imunoanalytické stanovení p2PSA v lidském séru pro výpočet indexu PHI určující riziko výskytu karcinomu prostaty.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 5

Body 701

NositelINDXČas
J222

ZUM ne

ZULP ne“.

83. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81733 vkládá výkon č. 81735, který zní:

„81735 STANOVENÍ PRESEPSINU (SUBTYP SOLUBILNÍHO CD 14)

Stanovení koncentrace presepsinu (subtyp solubilního CD 14) v plné krvi nebo plazmě chemiluminiscenčním stanovením na automatickém analyzátoru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 3

Body 522

NositelINDXČas
J223

ZUM ne

ZULP ne“.

84. V příloze Kapitola 802 - lékařská mikrobiologie zní:

„Kapitola 802 - lékařská mikrobiologie

82001 KONZULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM, LÉKAŘEM - SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

82003 TELEFONICKÁ KONZULTACE K MIKROBIOLOGICKÉMU, PARAZITOLOGICKÉMU, MYKOLOGICKÉMU, VIROLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM, SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE (PARAZITOLOGIE, VIROLOGIE, MYKOLOGIE)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 55

NositelINDXČas
J2210

ZUM ne

ZULP ne

82011 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÉHO MATERIÁLU (HNIS, RÁNA, PUNKTÁT, POŠEVNÍ SEKRET, APOD.)

Očkování na 4 půdy pevné a na 1 tekutou, vyočkování.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 22

Body 124

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ne

82013 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE

Očkování na 3 půdy pevné (na salmonely, shigely, yersinie) a na 1 tekutou, vyočkování na 1 selektivně diagnostickou půdu pevnou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 15

Body 105

NositelINDXČas
L223

ZUM ne

ZULP ne

82015 KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI

Metoda využívající kalibrovaných kliček a pevných kultivačních půd k semikvantitativnímu průkazu. Očkování na jednu základní a jednu selektivně diagnostickou půdu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 11

Body 38

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82017 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MATERIÁLU Z RESPIRAČNÍHO TRAKTU (KRK, NOS, SPUTUM APOD.)

Očkování na 2 půdy pevné, bez pomnožení.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 9

Body 48

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82019 SEMIKVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA

Homogenizace broncholyzinem, zkrácená řada ředění, vyočkování na pevné půdy, kultivace za zvýšené tenze CO2 (např. v anaerostatu), počítání kolonií.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 24

Body 99

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ne

82020 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA DLE MULDERA

Minimálně trojnásobný oplach vločky sputa sterilním fyziologickým roztokem za mikroskopické kontroly po obarvení dle Grama, očkování pevných půd. Součástí jsou mikroskopické kontroly zpracovávaného vzorku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 79

Body 223

NositelINDXČas
L3313

ZUM ne

ZULP ne

82021 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ LIKVORU

Očkování sedimentu na 5 pevných půd, pomnožení, vyočkování na 2 pevné půdy. Součástí je zpracování vzorku centrifugací.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S A - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 34

Body 189

NositelINDXČas
L336

ZUM ne

ZULP ne

82023 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ HEMOKULTURY

Opakovaná vyočkování (3x na 4 pevné půdy) z aerobní pomnožovací půdy obohacené řadou složek. Výkon lze využít i pro kultivační vyšetření tkáňových štěpů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S A - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 40

Body 289

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

82024 KULTIVACE MOČE V AUTOMATICKÉM SYSTÉMU

Kultivační vyšetření vzorků moče pomocí nefelometrického analyzátoru s rychlou detekcí pozitivních vzorků a vyřazením vzorků negativních.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 105

NositelINDXČas
L223

ZUM ne

ZULP ne

82027 VYŠETŘENÍ ANAEROBNÍ METODOU

Výkon sdružuje všechny postupy využívající anaerobní kultivace na 2 typech půd a v zařízení na anaerobní podmínky.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 34

Body 149

NositelINDXČas
L229

ZUM ne

ZULP ne

82029 KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ

Cílené vyšetření na 1 půdě. Současně se základním kultivačním vyšetřením lze vykázat jen, pokud je to nutné pro rozšíření diagnostiky (např. u podezření na choleru nebo pertussi) nebo z epidemiologických důvodů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 8

Body 19

NositelINDXČas
S220,5

ZUM ne

ZULP ne

82031 KULTIVACE CÍLENÁ ANAEROBNÍ NEBO MIKROAEROFILNÍ

Cílená kultivace na jedné půdě v anaerobních podmínkách. Vykazuje se tam, kde je nutné ze závažných důvodů rozšířit spektrum použitých půd pro anaerobní kultivaci nebo provést subkultivaci. Lze využít i k rodové identifikaci anaerobů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S A - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 13

Body 60

NositelINDXČas
S221

ZUM ne

ZULP ne

82033 KONTROLA STERILITY KLINICKÉHO VZORKU

Užití jedné tekuté půdy s případným vyočkováním.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 9

Body 23

NositelINDXČas
S222

ZUM ne

ZULP ne

82034 IZOLACE DNA PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU

Izolace DNA extrahumánního genomu z limitovaného množství vzorku. Na pracovištích pracujících pro transplantační centra může být frekvence vyšší.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 30/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 245

NositelINDXČas
J2210

ZUM ne

ZULP ne

82035 STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH INHIBIČNÍCH KONCENTRACÍ (MIK) NA ANTITUBERKULOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA MIKROMETODOU

Stanovení MIK je prováděno v UH destičkách s použitím tekuté půdy. Tímto způsobem jsou stanoveny MIK AT, která jsou používána k léčbě tuberkulózy a mykobakterióz.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 84

Body 224

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

82036 AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU MULTIPLEX PCR (POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE)

Multiplexová PCR izolátu nebo transkriptu nukleové kyseliny včetně detekce amplifikačního produktu. Je možné vykazovat tam, kde není jednoznačně stanoven požadavek na detekci konkrétního patogena nebo tam, kde by bylo nutné provést více PCR reakcí nahraditelných reakcí multiplex PCR. Výkon zahrnuje vykázání 3 reakcí na různá agens v multiplexu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1399

NositelINDXČas
L228

ZUM ne

ZULP ne

82037 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 15

Body 301

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

82038 ANALÝZA EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU KVANTITATIVNÍ PCR (POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE) V REÁLNÉM ČASE (QR-PCR)

Metoda je určena k stanovení počtu kopií specifického genu extrahumánního genomu a referenčního genu (DNA), respektive počtu jejich transkriptů (cDNA) na základě srovnávání průběhu jejich amplifikace a porovnání s průběhem amplifikace kalibračních vzorků a negativní kontroly. Na pracovištích pracujících pro transplantační centra může být frekvence vyšší.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 měsíc na jedno species a jeden klinický materiál

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 2021

NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

82040 IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU

Izolace RNA extrahumánního genomu z limitovaného množství vzorku a reverzní transkripce izolované RNA.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 30/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 40

Body 755

NositelINDXČas
J2220

ZUM ne

ZULP ne

82041 AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)

Polymerázová řetězová reakce izolátu nebo transkriptu nukleové kyseliny včetně detekce amplifikačního produktu. Výkon zahrnuje všechny běžně používané druhy amplifikace extrahumánního genomu, např. end point PCR (polymerázová řetězová reakce), reál time PCR. Není určeno pro vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV ve steru z cervikovaginální oblasti. Pro tento účel je nutné užít výkon č. 95201.

Kategorie P - hrazen plně

OF 14/1 měsíc (5/1 spec. a 1 druh klin. mat.)

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 975

NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

82044 STANOVENÍ SEKVENCE NUKLEOTIDŮ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU (MIMO HIV)

Výkon obsahuje sekvenaci všech amplifikačních produktů vztahujících se k účelu provádění výkonu. Součástí výkonu je analýza získaných sekvencí pomocí databázového systému.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 měsíc a jeden druh klinického vzorku

OM bez omezení

Čas výkonu 66

Body 1906

NositelINDXČas
L2223

ZUM ne

ZULP ne

82045 FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENTUÁLNĚ NA JINÉM NOSIČI)

Jde o přípravu frakce 19S IgM pro další testy. Vykazuje se k testu, který se provádí. Například 19S IgM FTA-ABS test.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 557

NositelINDXČas
S2230

ZUM ne

ZULP ne

82047 STANOVENÍ POČTU ZÁRODKŮ KLASICKÝM POSTUPEM (NA 1 RŮSTOVOU SKUPINU MIKROBŮ)

Několikanásobná ředění vzorku, 3 misky na ředění.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 62

Body 373

NositelINDXČas
S2212

ZUM ne

ZULP ne

82049 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO BĚŽNÉM OBARVENÍ (GRAM, ZIEHL - NIELSEN AJ.)

Sdruženy všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřuje po obarvení jednoduchém i diagnostickém (kromě barvení fluorescenčního). Zahrnuje případnou semikvantifikaci jednotlivých elementů na křížky.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 14

Body 81

NositelINDXČas
L2214

ZUM ne

ZULP ne

82051 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO FLUORESCENČNÍM BARVENÍ

Jako u výkonu 82049, ale pomocí vyšetření fluorescenčním mikroskopem. Nejedná se o imunofluorescenci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 14

Body 103

NositelINDXČas
L2214

ZUM ne

ZULP ne

82053 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU

Zahrnuje všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřují v tekutém médiu a pozorují při běžném osvětlení nebo ve fázovém či jiném kontrastu. Pro všechny odbornosti komplementu jako doplňující výkon k jejich základnímu specifickému výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 6

Body 17

NositelINDXČas
LI13

ZUM ne

ZULP ne

82055 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V ZÁSTINU

Při vyšetření na syfilis se vykazuje opakovaně až 4x, podle počtu pořízených preparátů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 80

NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

82056 MIKROSKOPICKÉ STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍHO OBRAZU POŠEVNÍHO (MOP)

Rozumí se 1 preparát a hodnocení mikroskopem s imerzním objektivem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 14

Body 74

NositelINDXČas
L2214

ZUM ne

ZULP ne

82057 IDENTIFIKACE KMENE ORIENTAČNÍ JEDNODUCHÝM TESTEM

Určení pomocí zkoušky na 1 půdě (např. CAMP-test).

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 7

Body 24

NositelINDXČas
JI13

ZUM ne

ZULP ne

82058 ANALÝZA HMOTOVÉHO SPEKTRA JEDNODUCHÁ

Analýza hmotového spektra metodou MALDI TOF zkráceným postupem. Zahrnuje kompletní analýzu jednoho vzorku včetně opakovaného měření a vyhodnocování.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 147

NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

82059 IDENTIFIKACE KMENE PODROBNÁ

Obvyklá konečná biochemická identifikace kmene s použitím komerční soupravy. Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení výsledku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 20

Body 219

NositelINDXČas
J222

ZUM ne

ZULP ne

82060 ANALÝZA HMOTOVÉHO SPEKTRA

Analýza hmotového spektra metodou MALDI TOF s automatickým vyhodnocením. Zahrnuje kompletní analýzu jednoho vzorku včetně opakovaného měření a vyhodnocování.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 198

NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

82061 IDENTIFIKACE ANAEROBNÍHO KMENE PODROBNÁ

Identifikace kmene na základě biochemických vlastností a rezistence, a to v anaerobním zařízení.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 29

Body 347

NositelINDXČas
J229

ZUM ne

ZULP ne

82063 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU

Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení. Metoda je určena jen pro aerobní, rychle rostoucí nenáročné bakterie. U náročných, pomalu rostoucích bakterií a většiny anaerobů je metodou volby metoda kvantitativní.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 7

Body 30

NositelINDXČas
LI11

ZUM ne

ZULP ne

82064 STANOVENÍ KVALITATIVNÍ CITLIVOSTI NA ANTIMYKOTIKA DISKOVOU DIFÚZNÍ METODOU

Pro více systémových i lokálních antimykotik (maximálně 5 na 1 půdu). Za každou pětici antimykotik se vykazuje jeden výkon. Pro vykázání výkonu nutno splnit podmínky pro mykologická kultivační vyšetření. Vykazuje se u nekomplikované neinvazivní mykotické infekce. Počet a druh antimykotika záleží na druhu mykotického agens a na posouzení mykologem s ohledem na klinický stav a epidemiologickou situaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

NositelINDXČas
L225

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 71

ZUM ne

ZULP ne

82065 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU

Očkování standardně připraveného inokula mikrobů do mikrotitrační destičky s antibiotiky k vyšetření kvantitativní citlivosti. Omezení frekvencí 5/1 den se vztahuje jen na ambulantní pacienty, najeden vzorek a jeden den.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 21

Body 71

NositelINDXČas
L332

ZUM ne

ZULP ne

82066 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB E-TESTEM

Stanovení minimální inhibiční koncentrace antibiotika metodou E-test s vysokou mírou reprodukovatelnosti (diagnostický proužek s obsahem 1 antibiotika) - pro jedno systémové antibiotikum. Metoda by měla být volena pouze selektivně k cíleně zvolenému antibiotiku/antibiotikům a navazovat na rutinní vyšetření citlivosti (výkony č. 82063, 82065) nebo v situacích, kdy diskově difusní test není pro dané antibiotikum doporučován pro nespolehlivost a laboratoř nevyužívá stanovení MIC mikrodiluční metodou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 134

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82067 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB U ANAEROBNÍCH BAKTÉRIÍ A E-TESTEM

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 14

Body 150

NositelINDXČas
L332

ZUM ne

ZULP ne

82068 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ANTIMYKOTIKA E-TESTEM

Stanovení MIC difusní metodou (E-test) se používá pro stanovení citlivosti kvasinek nebo plísní: 1. izoláty kvasinek a vláknitých hub z primárně sterilních lokalit nebo míst se suspektním postižením patogenní houbou 2. potvrzení intermediálních a rezistentních výsledků z testování diskovou difuzní metodou 3. izoláty kvasinek a vláknitých hub od pacientů, u kterých selhala antimykotická terapie 4. izoláty kvasinek a vláknitých hub od pacientů s předchozí dlouhodobou nebo opakovanou antimykotickou terapií.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 240

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82069 STANOVENÍ PRODUKCE BETA-LAKTAMÁZY

Screeningový test z primokultury nebo izolátu pro rychlé určení enzymu rozkládajícího penicilinová antibiotika.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 2

Body 60

NositelINDXČas
LI11

ZUM ne

ZULP ne

82071 STANOVENÍ HLADINY ATB V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH A TKÁNÍCH

Mikrobiologická metoda ke stanovení aktuální hladiny antibiotika v séru pacienta. Absolutní indikací je aplikace toxických antibiotik u pacientů s poruchou vitálních funkcí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 80

Body 483

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

82073 STANOVENÍ MBC NEBO SBT (TEST BAKTERICIDIE SÉRA)

Stanovení úplného letálního účinku antibiotika na mikroba izolovaného od pacienta, případně stanovení baktericidní koncentrace pacientova séra (likvoru) na tohoto mikroba.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 431

NositelINDXČas
L3312

ZUM ne

ZULP ne

82075 KONFIRMAČNÍ TEST NA PROTILÁTKY METODOU IMUNOBLOT (KROMĚ HCV, HIV, EBV A TOXOPLASMY)

Konfirmační test na průkaz protilátek proti virovým, bakteriálním a parazitárním antigenům metodou imunoblot, respektive Western blot. Každá jedna třída protilátek a každé jedno agens.

Kategorie P - hrazen plně

OF 10/1 rok na jedno agens (max. 30/1 rok)

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 449

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82077 STANOVENÍ PROTILÁTEK CELKOVÝCH I IGM PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID, IGG ANTI HIV, SOUBĚŽNÉ STANOVENÍ PROTILÁTEK A ANTIGENU HIV, HCV KOMBINOVANÝM TESTEM A SAMOSTATNÉ STANOVENÍ HCV ANTIGENU CORE

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut (pro odbornost 222 transfuzní lékařství - jen jako vylučovací screening). Limit na konfirmační vyšetřování v Národní referenční laboratoři může být vyšší.

Kategorie P - hrazen plně

OF 11/1 den, 33/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 329

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82079 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (KROMĚ HEPATITID), BAKTERIÍ, PRVOKŮ (EIA) V MANUÁLNÍM/OTEVŘENÉM AUTOMATICKÉM SYSTÉMU

Kategorie P - hrazen plně

OF 20/1 den, 150/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 310

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82081 BIOLOGICKÝ POKUS NA ZVÍŘETI

Lze užít i pro izolaci viru na sajících myšatech. Zahrnuje eventuálně pitvu pokusného zvířete.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 70

Body 1198

NositelINDXČas
L2235

ZUM ne

ZULP ne

82083 PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO TOXINU NEBO ANTIGENU

Lze vykázat i při průkazu toxinu na tkáňových kulturách, respektive metodami reverzní pasivní aglutinace, latexaglutinace, ELISA apod.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 515

NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

82085 STANOVENÍ PROTILÁTEK PRECIPITACÍ

Za každý jeden použitý antigen. Precipitační agarová reakce dle Ouchterlonyho.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 3

Body 28

NositelINDXČas
S223

ZUM ne

ZULP ne

82087 STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ

Za každý 1 testovaný antigen. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 3

Body 42

NositelINDXČas
S220,5

ZUM ne

ZULP ne

82089 STANOVENÍ ANTIKANDIDOVÝCH PROTILÁTEK

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 23

Body 122

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82091 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU REAKCE INHIBICE HEMOLÝZY (ASTAL, ASLO)

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 12

Body 52

NositelINDXČas
S222

ZUM ne

ZULP ne

82093 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU KONZUMPCE KOMPLEMENTU

Každý užitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 48/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 12

Body 172

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82095 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODAMI INHIBICE HEMAGLUTINACE (HIT)

Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 14

Body 168

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82097 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV A DALŠÍM VIRŮM (CMV, HSV, VZV, ZARDĚNKY, SPALNIČKY, PŘÍUŠNICE A PARVO B19) A DALŠÍM SPECIFICKÝM AGENS (TOXOPLASMA, TREPONEMA, BORRELIA, MYKOPLASMA, LEGIONELLA A HELICOBACTER) METODOU EIA V AUTOMATICKÉM UZAVŘENÉM SYSTÉMU

Každé jedno ředění séra, každý jeden antigen, každá jedna třída protilátek. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 20/1 den, 100/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 359

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82099 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI OSTATNÍM PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ (EIA)

Každé 1 ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 420

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82111 PRŮKAZ PROTILÁTEK NEPŘÍMOU HEMAGLUTINACÍ NA NOSIČÍCH

Každý jeden antigen. Každá 4 započatá ředění. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 3

Body 25

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82113 PRŮKAZ PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCÍ

Každý 1 antigen, každé 1 ředění séra, pro každou třídu Ig. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro základní titraci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 20/1 den, 30/1 týden, 80/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 341

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82115 PRŮKAZ VIROVÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU NEBO IDENTIFIKACE VIRU LATEXAGLUTINACÍ

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 3

Body 96

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82117 PRŮKAZ ANTIGENU VIRU (MIMO VIRY HEPATITID), BAKTERIE, PARAZITA (ELISA)

Každý jeden antigen.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 506

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82119 PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRU HEPATITIDY B (EIA)

Každý jeden antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (Pro odbornost 222 transfuzní lékařství - jen HBsAg, jen jako vylučovací screening.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 18/1 rok

OM SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 6

Body 207

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82121 PRŮKAZ ANTIVIROVÝCH PROTILÁTEK VIRUSNEUTRALIZAČNÍM TESTEM NA TK A IN VIVO (VNT)

Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.

OF 24/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 582

NositelINDXČas
L2212

ZUM ne

ZULP ne

82123 PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO, VIROVÉHO, PARAZITÁRNÍHO, EVENTUÁLNĚ JINÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU IMUNOFLUORESCENCÍ

Za každý jeden antigen, za každé jedno použití antiséra.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 359

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82127 RYCHLÁ, PŘÍMÁ DIAGNOSTIKA ANTIGENU SPIROCHET, BORRELIA BURGDORFERI, POMOCÍ ELEKTRONOVÉ (EM) A IMUNOELEKTRONOVÉ (IEM) MIKROSKOPIE

Spirochety jsou detekovány v klinickém materiálu, krvi, CSF, moči buď přímou neselektivní metodou (EM) nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami metodou IEM.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 100

Body 1640

NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

82129 PŘÍMÁ IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO NEBO MYKOTICKÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

Kalkulace pro každý jeden antigen. Latexaglutinace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 24/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 4

Body 230

NositelINDXČas
S221

ZUM ne

ZULP ne

82131 IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO KMENE V KULTUŘE (POMNOŽENÍ LATEXAGLUTINACÍ)

Kalkulace pro každý jeden antigen.

Kategorie P - hrazen plně

OF 24/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 2

Body 51

NositelINDXČas
S220,3

ZUM ne

ZULP ne

82135 KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ

Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Každé jedno agens.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 807

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82137 KONFIRMAČNÍ TEST NA PROTILÁTKY PROTI HCV, HIV, EBV A TOXOPLASMĚ

Konfirmační test na průkaz protilátek proti virovým, bakteriálním a parazitárním antigenům metodou LIA (Line immunoassay) nebo Western blot. Každé jedno agens.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 20/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 1533

NositelINDXČas
L222

ZUM ne

ZULP ne

82139 ERICSONŮV TEST (OCH - TEST)

Test ke stanovení titru heterofilních protilátek.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 8

Body 106

NositelINDXČas
L223

ZUM ne

ZULP ne

82141 PAUL - BUNNELL - DAVIDSOHNŮV TEST

Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM SA - pouze

na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 3

Body 64

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82143 TPI TEST - NELSON - MAYERŮV IMOBILIZAČNÍ TEST

Specifický biologický treponemový test užívaný při stanovení diagnózy syfilis, před zahájením léčby a po úspěšném léčení před vyřazením příslušného jedince z dispenzární péče pohlavně nemocných (PN).

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 100

Body 623

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

82145 RRR

Netreponemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem. Kalkulace pro 1 vyšetření v séru a jiných tělních tekutinách.

Kategorie P - hrazen plně

OF 9/1 den

OM S A - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

Čas výkonu 10

Body 22

NositelINDXČas
L221

ZUM ne

ZULP ne

82147 DIAGNOSTIKA LEPTOSPIRÓZY AGLUTINAČNĚ - LYTICKOU REAKCÍ (1 ANTIGEN)

Kvantitativní stanovení manuální titrací. Kalkulace pro základní titraci na 1 antigenu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 24/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 12

Body 193

NositelINDXČas
L223

ZUM ne

ZULP ne

82149 SEROTYPIZACE STŘEVNÍCH A JINÝCH PATOGENŮ

Kalkulace pro jednu aglutinaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 24/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 2

Body 41

NositelINDXČas
JI10,5

ZUM ne

ZULP ne

82211 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA MYKOBAKTERIA

Kultivační průkaz mykobakterií na 4 klasických kultivačních médiích po dekontaminaci vzorku. Pro dekontaminaci je používána metoda s N-acetyl-L-cysteinem nebo jiná standardní metoda. Růst je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech inkubace při 37 °C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 18

Body 169

NositelINDXČas
L223

ZUM ne

ZULP ne

82213 IDENTIFIKACE MYKOBAKTERIÍ

Identifikace mykobakterií - určení species.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 137

Body 295

NositelINDXČas
L2253

ZUM ne

ZULP ne

82215 STANOVENÍ CITLIVOSTI MYKOBAKTÉRIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (1 PREPARÁT)

Stanovení citlivosti proporční metodou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 27

Body 354

NositelINDXČas
J227

ZUM ne

ZULP ne

82217 CÍLENÁ IZOLACE MYKOBAKTÉRIÍ

Cílená kultivace na třech klasických kultivačních půdách.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 123

NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

82219 IZOLACE MYKOBAKTÉRIÍ RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU

Subkultivace rychlou kultivační metodou (použití jedné lahvičky s detektorem růstu, bez dekontaminace).

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 352

NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

82221 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA MYKOBAKTERIA RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU

Kultivační průkaz mykobakterií na 2 klasických kultivačních médiích a v metabolickém systému po dekontaminaci vzorku. Pro dekontaminaci je používána metoda s N-acetyl-L-cysteinem nebo jiná standardní metoda. Růst je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech, metabolický systém průběžně, inkubace při 37 °C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 489

NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

82223 RYCHLÝ TEST CITLIVOSTI MYKOBAKTERIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (5 ZÁKLADNÍCH) S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 57

Body 1827

NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

82225 HYBRIDIZACE EXTRAHUMÁNNÍ DNA SE ZNAČENOU SONDOU

Výkon je kalkulován na jednu sondu nebo provedení jednoho pracovního postupu zahrnujícího maximálně 10 sond (např. strip).

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 569

NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

82231 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MYKOPLASMAT A L-FOREM BAKTÉRIÍ

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 22

Body 145

NositelINDXČas

L2

2

6

ZUM ne

ZULP ne

82233 IDENTIFIKACE MYKOPLASMAT

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 22

Body 204

NositelINDXČas
L223

ZUM ne

ZULP ne

82241 DETEKCE IN VITRO STIMULACE T LYMFOCYTŮ SPECIFICKÝMI ANTIGENY

Plná (heparinizovaná) krev je kultivována za přítomnosti specifických antigenů, které v případě přítomnosti T lymfocytů, které již dříve byly v kontaktu s těmito antigeny, jsou stimulovány a produkují interferon gamma. Produkce interferonu je stanovena kvantitativně nebo jsou prokazovány stimulované T lymfocyty.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 33

Body 1381

NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

84011 STANDARDNÍ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE

Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky flotační metodou podle Fausta s jedním promýváním a tlustým roztěrem podle KATO. Každé podezření na prvoky je verifikováno barveným preparátem, který se ale vykazuje zvlášť (výkonem č. 84017). Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 90

NositelINDXČas
J2210

ZUM ne

ZULP ne

84013 SPECIALIZOVANÉ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE PO NÁVRATU Z TROPŮ A SUBTROPŮ

Provádí se rovněž při podezření na nákazu nezvyklými druhy střevních parazitů. Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky 5-ti metodami: 1. nativní preparát (vykáže se výkonem č. 82053); 2. preparát barvený hematoxylinem dle Heidenhaina, nebo trichromem dle Gomori (vykáže se výkonem č. 84017); 3. flotační metoda dle Fausta s 1 promytím; 4. tlustý nátěr dle KATO; 5. sedim. formol-eterová. Výkon možno použít u jednoho pacienta opakovaně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 263

NositelINDXČas
J2215

ZUM ne

ZULP ne

84015 VYŠETŘENÍ STOLICE NA KRYPTOSPORIDIÓZU A STŘEVNÍ KOKCIDIE

Dodaný vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky po zpracování: 1) flotační koncentrační metodou v roztoku sacharózy; 2) speciálním diferenciálním barvením dle Miláčka.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 22

Body 218

NositelINDXČas
J2218

ZUM ne

ZULP ne

84017 SPECIÁLNÍ BARVENÍ STOLICE NA STŘEVNÍ PRVOKY PODLE HEIDENHAINA V DOBELLOVĚ MODIFIKACI

Výkon lze vykázat pouze ve spojení s výkony č. 84011 a 84013, a to i opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 169

NositelINDXČas
J2210

ZUM ne

ZULP ne

84019 VYŠETŘENÍ NA ENTEROBIÓZU

Mikroskopický průkaz u perianálního steru nebo otisku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 9

Body 16

NositelINDXČas
J221

ZUM ne

ZULP ne

84021 PROTOZOOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ

Cílená kultivace parazitických prvoků z biologického materiálu, nejčastěji Trichomonas vaginalis (ev. Entamoeba histolytica, améby skupiny limax aj.). Zahrnuje 5-denní kultivaci na speciálních půdách s 3x opakovaným mikroskopickým vyhodnocením. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 9

Body 92

NositelINDXČas
J229

ZUM ne

ZULP ne

84023 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA MALÁRII

Zahrnuje mikroskopické vyšetření tlusté kapky i krevního nátěru pomocí imerzního mikroskopu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 28

Body 185

NositelINDXČas
J2228

ZUM ne

ZULP ne

84025 DIAGNOSTIKA SARCOPTES SCABIEI

Jedná se o mikroskopické vyšetření vzorku. Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 12

Body 71

NositelINDXČas
J2212

ZUM ne

ZULP ne

84111 PRŮKAZ PARAZITÁRNÍHO ANTIGENU VE STOLICI METODOU ELISA

Kvalitativní/kvantitativní stanovení antigenu ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 578

NositelINDXČas
J224

ZUM ne

ZULP ne

84113 PRŮKAZ ANTIGENU GIARDIA INTESTINALIS VE STOLICI METODOU ELISA

Kvalitativní/kvantitativní stanovení antigenu Giardia intestinalis ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 476

NositelINDXČas
J224

ZUM ne

ZULP ne

84131 STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK PROTI PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ METODOU NEPŘÍMÉ HEMAGLUTINACE (IHA)

Stanovení hladiny protilátek třídy IgG v séru metodou nepřímé hemaglutinace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 13

Body 272

NositelINDXČas
J223

ZUM ne

ZULP ne

84141 CIK - PEG ELISA IGM (IGG) (DETEKCE PROTILÁTEK V CIRKULUJÍCÍCH IMUNOKOMPLEXECH)

Test je založen na precipitaci a disociaci cirkulujících imunokomplexů /CIK/ v séru nemocných pomocí polyethylenglykolu a následné detekci antiborreliových protilátek v disociovaném CIK metodou ELISA IgM nebo IgG. Kalkulace najeden izotyp.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 680

NositelINDXČas
J225

ZUM ne

ZULP ne

85111 IZOLACE VIRU NEBO CHLAMYDIÍ NA TKÁŇOVÉ KULTUŘE

Zahrnuje mikroskopování 2-3 kultur, respektive 1 preparátu u kultivace chlamydií (1 pasáž na jednom typu buněk).

Kategorie P - hrazen plně

OF 12/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 319

NositelINDXČas
L228

ZUM ne

ZULP ne

85115 IDENTIFIKACE VIRU

Identifikace na základě pozitivní kultivace. Zahrnuje 1 titraci a 1 virusneutralizační test.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 1940

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

85117 RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VIROVÝCH INFEKCÍ POMOCÍ ELEKTRONOVÉ A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE

Viry jsou detegovány v klinickém materiálu nejrůznějšího původu buď přímou neselektivní metodou elektronové mikroskopie nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami imunoelektronových metod.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 100

Body 1651

NositelINDXČas
J2220

ZUM ne

ZULP ne

85121 STANOVENÍ GENOTYPU HIV-1 PRO ZJIŠŤOVÁNÍ REZISTENCE K ANTIRETROVIROVÝM INHIBITORŮM S CÍLEM SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY ANTIRETROVIROVÉ TERAPIE (ART)

Slouží ke zjišťování rezistence k antiretrovirovým inhibitorům, které jsou základem specifické léčby pacientů s HIV/AIDS.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 66

Body 9844

NositelINDXČas
J2258
S3323

ZUM ne

ZULP ne

85123 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HIV-1 VIROVÉ NÁLOŽE POMOCÍ REAL-TIME PCR (POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE V REÁLNÉM ČASE)

Slouží ke stanovení množství HIV-1 virových částic v plazmě vyšetřované osoby (kopií HIV-1 RNA/ml plazmy).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 4859

NositelINDXČas
J228
S3332

ZUM ne

ZULP ne

98111 MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KULTIVAČNÍ

Očkování na 4 mykologické půdy pevné.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 11

Body 107

NositelINDXČas
J225

ZUM ne

ZULP ne

98113 MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ MIKROSKOPICKÉ FLUORESCENČNÍ METODOU

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 14

Body 50

NositelINDXČas
L223

ZUM ne

ZULP ne

98115 IDENTIFIKACE KVASINEK PODROBNÁ

Kompletní identifikace kvasinek auxanogramy a zymogramy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 352

NositelINDXČas
L227

ZUM ne

ZULP ne

98117 CÍLENÁ IDENTIFIKACE CANDIDA ALBICANS

Specifický postup k identifikaci Candida albicans.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 8

Body 39

NositelINDXČas
J224

ZUM ne

ZULP ne

98119 IDENTIFIKACE VLÁKNITÝCH HUB

Zařazení vláknité houby do rodu a druhu pomocí morfologických testů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 123

NositelINDXČas
J2215

ZUM ne

ZULP ne“.

85. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se výkony č. 86112, 86129, 86211, 86219, 86221, 86223, 86225, 86227, 86311, 86313, 86315, 86317, 86411, 86426, 86527 a 86530 zrušují.

86. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91237, 91249 a 91251 znějí:

„91237 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IMUNOGLOBULINU E (IgE) PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ A MOLEKULÁRNĚ DEFINOVANÝM ALERGENŮM (KOMPONENTÁM) - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA

Provádí pouze odbornost 813 vybavená systémy vysokoafinitní FEIA nebo LEIA. Kalkulováno na jednu směs alergenů nebo jeden molekulárně definovaný alergen.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok na jednu směs alergenů

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 6

Body 804

NositelINDXČas
J221,2

ZUM ne

ZULP ne

91249 STANOVENÍ HLADINY BIOLOGICKÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kvantitativní stanovení hladiny biologického léčivého přípravku v séru nebo krevní plazmě metodou enzymové imunoanalýzy (ELISA). Kalkulováno na jeden léčivý přípravek.

Kategorie P - hrazen plně

OF 8/1 čtvrtletí, 32/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1369

NositelINDXČas
J2210

ZUM ne

ZULP ne

91251 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI BIOLOGICKÉMU LÉČIVÉMU PŘÍPRAVKU

Kvantitativní stanovení protilátek proti biologickému léčivému přípravku v séru nebo krevní plazmě metodou enzymové imunoanalýzy (ELISA). Kalkulováno na jednu specifitu protilátky proti jednomu léčivému přípravku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 8/1 čtvrtletí, 32/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1369

NositelINDXČas
J2210

ZUM ne

ZULP ne“.

87. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91277 zní: „STANOVENÍ ANTI-MPO ELISA“.

88. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91279 zní: „STANOVENÍ ANTI-PR3 ELISA“.

89. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91317 zní: „PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK IF“.

90. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91485 zní: „IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ MANAN VÁZAJÍCÍHO PROTEINU (MBP) V SÉRU“.

91. V příloze v Kapitole 813 - laboratoř alergologická a imunologická se za výkon č. 91569 vkládají výkony č. 91571, 91573, 91575 a 91577, které znějí:

„91571 IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ BIOMARKERŮ NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V MOZKOMÍŠNÍM MOKU

Výkon slouží pro diferenciální diagnostiku vaskulární a Alzheimerovy demence. Kalkulováno pro jeden biomarker (tau protein, fosforylovaný tau protein, beta-amyloid aj.). Výkon není určen pro diagnostiku prionóz. Indikuje pouze odbornost 209, provádí pouze odbornost 813.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 832

NositelINDXČas
J226

ZUM ne

ZULP ne

91573 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KALPROTEKTINU VE STOLICI

Kvantitativní stanovení kalprotektinu ve vzorku stolice imuno chemickou metodou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 8/1 čtvrtletí, 32/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 640

NositelINDXČas
J2212

ZUM ne

ZULP ne

91575 STANOVENÍ TRYPTÁZY METODOU ENZYMOVÉ ANALÝZY EIA

Určeno pro diagnostiku anafylaxe a mastocytózy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 11

Body 659

NositelINDXČas
J224

ZUM ne

ZULP ne

91577 STANOVENÍ AKTIVITY KOMPLEMENTU LEKTINOVOU CESTOU

Kategorie P - hrazen plně

OF 8/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 356

NositelINDXČas
J223

ZUM ne

ZULP ne“.

92. V příloze se na konci Kapitoly 813 - laboratoř alergologická a imunologická doplňují výkony č. 91583 a 91854, které znějí:

„91583 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI HLA ANTIGENŮM XMAP TECHNOLOGIÍ - ZÁKLADNÍ SET

Detekce anti-HLA protilátek pomocí xMAP technologií se provádí u pacientů před zařazením do čekací listiny na transplantaci orgánů a u rizikových pacientů po transplantaci pro diagnostiku protilátkami zprostředkované rejekce. V případě pozitivity se test kombinuje se standardním testem pro podrobnou analýzu specifity HLA protilátek.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 8/1 čtvrtletí, 32/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 180

Body 1788

NositelINDXČas
J2245

ZUM ne

ZULP ne

91584 STANOVENÍ SPECIFITY ANTI-HLA PROTILÁTEK XMAP TECHNOLOGIÍ - STANDARDNÍ SET

Provádí se pro důkladnou analýzu specifity protilátek u pacientů patřících do rizikových skupin a pozitivních v základním xMAP setu. Výkon se váže pouze na transplantační centra.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 12/1 čtvrtletí, 48/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 180

Body 5598

NositelINDXČas
J2245

ZUM ne

ZULP ne“.

93. V příloze v Kapitole 814 - laboratoř toxi-kologická se za výkon č. 92177 vkládají výkony č. 92178 a 92180, které znějí:

„92178 LC-MS ANALÝZA PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU

Cílená analýza extraktních látek vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s hmotnostním detektorem (LC-MS) po jednoduché úpravě vzorku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 110

Body 1810

NositelINDXČas
J22110

ZUM ne

ZULP ne

92180 ZPRACOVÁNÍ ORGÁNŮ PRO DALŠÍ ANALYTICKÉ POSTUPY

Součástí výkonu je před dalšími extrakčními postupy deproteinace tělesných orgánů (např. játra, ledviny). Deproteinovaný filtrát (supernatant) je připraven k dalším analytickým postupům.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 358

NositelINDXČas
J2220

ZUM ne

ZULP ne“.

94. V příloze Kapitola 816 - laboratoř lékařské genetiky zní:

„Kapitola 816 - laboratoř lékařské genetiky

94111 ZHODNOCENÍ VÝMĚN SESTERSKÝCH CHROMATID V PERIFERNÍ KRVI

Kultivace, zpracování a diferenční barvení sesterských chromatid, hodnocení výměn sesterských chromatid v cca 25 buňkách. (Zohledněno 10 % biologicky zapříčiněných kultur bez mitóz, tedy nelze vykazovat vyšetření bez dosaženého výsledku).

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 150

Body 1210

NositelINDXČas
J22150

ZUM ne

ZULP ne

94113 SEPARACE MATEŘSKÉ A PLODOVÉ TKÁNĚ PRO CHORIOVÉ BIOPSIE A PŘÍPRAVA NÁDOROVÉ TKÁNĚ PRO DALŠÍ VYŠETŘENÍ

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 445

NositelINDXČas
J2260

ZUM ne

ZULP ne

94115 IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU

Metoda FISH je určena k analýze vrozených a získaných chromosomových a/nebo genových odchylek v mitózách, v nedělících se interfázních jádrech a/nebo na tkáňových řezech za použití DNA sond pro specifické chromosomové struktury (centromery, telomery, satelitní DNA), sond pro jedinečné genové kopie (lokus-specifické sondy) a tzv. malovacích sond pro celé chromosomy nebo jejich části.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 420

Body 9157

NositelINDXČas
J2260

ZUM ne

ZULP ne

94121 ŠTĚPENÍ LIDSKÉ DNA RESTRIKČNÍM ENZYMEM A SOUTHERNŮV PŘENOS

Štěpení vzorku DNA jedním restrikčním enzymem, elektroforetická kontrola štěpení, preparativní agarózová elektroforéza a přenos fragmentů na membránu.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 370

Body 1704

NositelINDXČas
J2290

ZUM ne

ZULP ne

94125 MEMBRÁNOVÁ HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU

Příprava hybridizační sondy (DNA nebo syntetický oligonukleotid), radioaktivní, resp. neradioaktivní značení sondy, příprava membrány (příp. omytí předešlé sondy), hybridizace se vzorkem, detekce značení, vyhodnocení a dokumentace.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 640

Body 1978

NositelINDXČas
J2270

ZUM ne

ZULP ne

94127 ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN V POLYAKRYLAMIDU

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují krátké a velmi krátké fragmenty nukleových kyselin na běžné elektroforéze obtížně separovatelné.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM bez omezení

Čas výkonu 136

Body 519

NositelINDXČas
J2220

ZUM ne

ZULP ne

94129 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMU Z PERIFERNÍ KRVE

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení lymfocytů periferní krve, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu a z počítačové analýzy obrazu. (Zohledněno 10 % kultur bez mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 život

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 560

Body 5648

NositelINDXČas
J22360

ZUM ne

ZULP ne

94133 VYŠETŘENÍ PROFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KRVE S PRUHOVÁNÍM

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zpracování a diferenciační barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 10 mitóz. (Zohledněno 10 % kultur bez hodnotitelných mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 život

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 780

Body 7485

NositelINDXČas
J22520

ZUM ne

ZULP ne

94135 ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ABERACÍ V PERIFERNÍ KRVI

Kultivace, zpracování a klasické barvení lymfocytů, hodnocení 100 buněk numericky s evidencí získaných aberací (50 buněk u pacientů léčených cytostatiky, pacientů s Fanconiho anemií (FA) nebo imunodeficiencí). (Zohledněno 10 % kultur bez hodnotitelných mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 350

Body 4075

NositelINDXČas
J22240

ZUM ne

ZULP ne

94139 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM - STATÍM (EXTRA POSTUP)

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení lymfocytů periferní krve, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu a z počítačové analýzy v extrémně krátkém časovém úseku při přednostním hodnocení. (Zohledněno 10 % kultur bez mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 život

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 660

Body 6412

NositelINDXČas
J22420

ZUM ne

ZULP ne

94141 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KRVE BEZ STIMULACE FYTOHEMAGLUTININEM (PHA) S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM

Kultivace, oddělené zpracování 2 kultur (48 a 72 hod.), diferenciační barvení a zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 930

Body 8577

NositelINDXČas
J22600

ZUM ne

ZULP ne

94143 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM

Zpracování kostní dřeně (přímo nebo po 24 hodinové kultivaci) diferenciační barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a pomocí počítačové analýzy obrazu. (Zohledněno 30 % kultur bez hodnotitelného výsledku.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 800

Body 7625

NositelINDXČas
J22500

ZUM ne

ZULP ne

94145 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM

Oddělené zpracování kultur (přímé a/nebo po 24 hod. kultivaci), diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitóz pomocí počítačové analýzy obrazu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 900

Body 8355

NositelINDXČas
J22550

ZUM ne

ZULP ne

94147 VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ

Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromozomů, zpracování a diferenciační barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 15 mitóz přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30 % kultur bez hodnotitelných mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 1130

Body 9959

NositelINDXČas
J22660

ZUM ne

ZULP ne

94149 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ - STATÍM

Oddělené zpracování kultur (přímé a/nebo po 24 hod. kultivaci), diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitóz pomocí počítačové analýzy obrazu, okamžité nasazení kultury, přednostní hodnocení. (Zohledněno 30 % kultur bez hodnotitelných mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 1000

Body 9065

NositelINDXČas
J22600

ZUM ne

ZULP ne

94151 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z FETÁLNÍ KRVE

Kultivace, zpracování a diferenciační barvení fetální krve, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu a z počítačové analýzy obrazu. (Zohledněno 10 % kultur bez mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 plod/1 těhotenství

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 670

Body 6341

NositelINDXČas
J22400

ZUM ne

ZULP ne

94153 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY

Dlouhodobá kultivace zpracování, diferenciační barvení amniových buněk, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách dvou paralelních kultur (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu a systémem počítačové analýzy obrazu. (Zohledněno 10 % kultur bez hodnotitelných mitóz.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 plod/1 těhotenství

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 630

Body 8376

NositelINDXČas
J22420

ZUM ano

ZULP ne

94157 VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOZOMŮ Z PLODOVÉ VODY, Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH NEBO Z TKÁNÍ SOLIDNÍCH TUMORŮ

Dlouhodobá kultivace s použitím látek zpomalující kontrakci chromozomů, zpracování a diferenciační barvení, hodnocení prometafazických chromozomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) v cca 15 mitózách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 20 % kultur bez hodnotitelných mitóz.) V případě IVF se zdravotní pojišťovně vykáže maximálně 4krát na jedno číslo pojištěnce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 1000

Body 10445

NositelINDXČas
J22660

ZUM ano

ZULP ne

94159 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ PŘÍMO NEBO PO KRÁTKODOBÉ KULTIVACI

Přímé zpracování nebo 24hodinová kultivace, zpracování, diferenciační barvení buněk choriových klků, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu a systémem počítačové analýzy obrazu (zohledněno 10 % kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 plod/1 těhotenství

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 630

Body 8376

NositelINDXČas
J22420

ZUM ano

ZULP ne

94161 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÉ

Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení buněk choria, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu a systémem počítačové analýzy obrazu (zohledněno 10 % kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 plod/1 těhotenství

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 780

Body 9783

NositelINDXČas
J22520

ZUM ano

ZULP ne

94163 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH

Dlouhodobá kultivace zpracování, diferenciační barvení buněk, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitózách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu a systémem počítačové analýzy obrazu (zohledněno 10 % kultur bez hodnotitelných mitóz).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 780

Body 9783

NositelINDXČas
J22520

ZUM ano

ZULP ne

94165 G PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

Diferenciační G-pruhovací metoda (působení roztoku trypsinu nebo solných roztoků před vlastním obarvením) provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 638

NositelINDXČas
J2290

ZUM ne

ZULP ne

94167 Q PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

Fluorescenční barvení chromozomů provedené navíc ke standardní metodě.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 180

Body 2193

NositelINDXČas
J22180

ZUM ne

ZULP ne

94169 R PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

Diferenciační R pruhovací metoda (působení solných roztoků za vyšší teploty a vyššího pH) provedená navíc ke standardní metodě.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 580

NositelINDXČas
J2290

ZUM ne

ZULP ne

94171 BARVENÍ ORGANIZÁTORU JADÉRKA (NOR) STŘÍBREM

Speciální barvicí technika pro průkaz organizátoru jadérka provedená navíc ke standardní pruhovací metodě.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 754

NositelINDXČas
J22120

ZUM ne

ZULP ne

94173 C PRUHOVÁNÍ CHROMOZOMŮ

C pruhovací metoda (silná denaturace euchromatinových částí) provedená navíc ke standardní pruhovací metodě pro posouzení polymorfismů heterochromatinu.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 409

NositelINDXČas
J2260

ZUM ne

ZULP ne

94175 HODNOCENÍ DALŠÍCH MITÓZ

Hodnocení navíc k základnímu vyšetření (buď 25 mitóz numericky nebo 10 strukturálně) pro posouzení mozaik, ověření klonů, ověření nebo vyloučení aberace, zjištění zlomů.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 683

NositelINDXČas
J22120

ZUM ne

ZULP ne

94181 ZHOTOVENÍ KARYOTYPU Z JEDNÉ MITÓZY

Zhotovení a vyhodnocení karyotypu z jedné mitózy pomocí hodnocení přímo v mikroskopu a/nebo pomocí počítačové analýzy obrazu a jeho dokumentace.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 201

NositelINDXČas
S2230

ZUM ne

ZULP ne

94183 ŠTĚPENÍ DNA RESTRIKČNÍMI ENZYMY

DNA se restrikčními enzymy štěpí ve specifických sekvencích, které vyplývají z podstaty použitého enzymu.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 29

Body 324

NositelINDXČas
J2210

ZUM ne

ZULP ne

94185 SOUTHERN A NORTHERN BLOTTING

Přenos molekul nukleových kyselin z gelu na hybridizační membránu a jejich fixace.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 62

Body 263

NositelINDXČas
J2215

ZUM ne

ZULP ne

94187 ZNAČENÍ KLONOVANÝCH SOND

Inkorporace nukleotidů značených 32P (izotop fosforu) do řetězce DNA.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 93

Body 779

NositelINDXČas
J2215

ZUM ne

ZULP ne

94189 HYBRIDIZACE DNA SE ZNAČENOU SONDOU

Radioaktivně (nebo neradioaktivně) značená DNA sonda se za specifických podmínek váže ke komplementárním řetězcům DNA na membráně.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 58

Body 443

NositelINDXČas
J2215

ZUM ne

ZULP ne

94191 FOTOGRAFIE GELU

Gel po elektroforéze se prosvítí UV světlem a fotografuje.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 2

Body 6

NositelINDXČas
JI12

ZUM ne

ZULP ne

94193 ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN

Při elektroforéze nukleových kyselin se separují fragmenty nukleových kyselin v elektrickém poli.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 58

Body 292

NositelINDXČas
J225

ZUM ne

ZULP ne

94195 SYNTÉZA CDNA REVERZNÍ TRANSKRIPCÍ

Syntéza cDNA ze vzorku izolované RNA reverzní transkripcí.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 250

NositelINDXČas
J225

ZUM ne

ZULP ne

94197 AUTORADIOGRAFIE (LUMIGRAFIE) NA RTG FILM

Zviditelnění výsledků předchozí fáze analýzy nukleových kyselin; následuje po hybridizaci na membráně radioaktivně značenou sondou.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 110

NositelINDXČas
J225

ZUM ne

ZULP ne

94211 DLOUHODOBÁ KULTIVACE BUNĚK RŮZNÝCH TKÁNÍ Z PRENATÁLNÍ ČI POSTNATÁLNÍ FÁZE VÝVOJE PRO BIOCHEMICKÉ, MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ČI IMUNOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon zahrnuje: indikaci k biopsii či nekrobiopsii, odběr vzorku tkáně, založení kultury disociací tkáně mechanicky nebo enzymatickým účinkem, mikroskopickou kontrolu růstu buněk, volbu kultivované metody, finální zpracování a sklizeň buněčných kultur s přípravou sedimentu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 210

Body 6396

NositelINDXČas
J22210

ZUM ne

ZULP ne

94213 ZMRAZENÍ BUNĚČNÝCH LINIÍ GAMET A EMBRYÍ A JEJICH KRYOKONZERVACE

Dle indikací k vyšetření je vypěstované potřebné množství buněk k jejich uchování v buněčné bance. Je zapotřebí vypěstovat nejméně 10 mil. buněk. Jsou získány v suspenzi trypsinizací buněčných kultur, smíchány s kryoprezervativním roztokem, zmrazený v programu časového řádu a uchovány v kapalném dusíku.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 280

Body 7984

NositelINDXČas
J22280

ZUM ne

ZULP ne

94215 DOT BLOTTING DNA

Fixace analyzované DNA na membránu k použití při hybridizaci DNA je fixována ve formě tečky nebo čárky, varianta A: dot blot DNA, varianta B: dot blot produktů PCR (polymerázová řetězová reakce).

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 169

NositelINDXČas
J2215

ZUM ne

ZULP ne

94221 PŘÍMÁ SEKVENACE DNA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU

Výkon slouží ke stanovení sekvence nukleotidů jednoho amplikonu genomické DNA či cDNA lidského germinálního genomu a po porovnání s referenční sekvencí k odhalení genové varianty, která je asociována nebo pravděpodobně asociována s chorobou (patogenní mutace).

Kategorie P - hrazen plně

OF 300/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 2270

NositelINDXČas
J2235

ZUM ne

ZULP ne

94223 PŘÍMÁ SEKVENACE DNA LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU

Výkon slouží ke stanovení sekvence nukleotidů jednoho amplikonu genomické DNA či cDNA lidského somatického genomu a po porovnání s referenční sekvencí k odhalení genové varianty, která je asociována nebo pravděpodobně asociována s chorobou (patogenní mutace).

Kategorie P - hrazen plně

OF 300/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 2270

NositelINDXČas
J2235

ZUM ne

ZULP ne

94225 IZOLACE A BANKING LIDSKÝCH NUKLEOVÝCH KYSELIN (DNA, RNA) Z VELKÉHO MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZORKU S VYSOKÝM VÝTĚŽKEM

Výkon zahrnuje postupy izolace vycházející z velkého množství primárního materiálu (nejčastěji 5-10 ml plné krve) s vysokým výtěžkem - obvyklý je výtěžek nad 100μg nukleových kyselin. Využívají se pouze pro analýzu humánního genomu. Uložení a bankování nukleových kyselin po vyšetření je dlouhodobé, umožňující dodatečná vyšetření - řádově několik desítek let v závislosti na konkrétní diagnóze.

Kategorie P - hrazen plně

OF 10/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 50

Body 927

NositelINDXČas
J2250

ZUM ne

ZULP ne

94227 IN SILICO ANALÝZA DOSUD NEPOPSANÝCH VARIANT GENOMOVÉ DNA NEBO CDNA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU

Diagnostická rozvaha a interpretace výsledku při prokázání dosud nepopsaných genetických variant v genomové či komplementární DNA.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 436

NositelINDXČas
J2235

ZUM ne

ZULP ne

94229 IN SILICO ANALÝZA DOSUD NEPOPSANÝCH VARIANT GENOMOVÉ DNA NEBO CDNA LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU

Diagnostická rozvaha a interpretace výsledku při prokázání dosud nepopsaných genetických variant v genomové či komplementární DNA.

Kategorie P - hrazen plně

OF bez omezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 436

NositelINDXČas
J2235

ZUM ne

ZULP ne

94231 ANALÝZA VARIANT LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU NA BIOČIPU

Paralelní analýza nebalancovaných změn lidského germinálního genomu komparativní hybridizací na pevném nosiči (arrayCGH čip, oligočip atd.).

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 900

Body 36491

NositelINDXČas
J22900

ZUM ne

ZULP ne

94233 ANALÝZA VARIANT LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU NA BIOČIPU

Paralelní analýza nebalancovaných změn lidského somatického genomu komparativní hybridizací na pevném nosiči (arrayCGH čip, oligočip atd.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 900

Body 36491

NositelINDXČas
J22900

ZUM ne

ZULP ne

94235 IZOLACE NUKLEOVÝCH KYSELIN (DNA, RNA) Z MALÉHO MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZORKU A OMEZENÝM VÝTĚŽKEM

Izolace nukleových kyselin DNA/RNA (humánní nebo extrahumánní genom - za účelem stanovení/potvrzení diagnózy) z malého množství primárního vzorku. Krátkodobé uložení zbytkových nukleových kyselin po vyšetření.

Kategorie P - hrazen plně

OF 10/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 465

NositelINDXČas
J2240

ZUM ne

ZULP ne

94237 FRAGMENTAČNÍ ANALÝZA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU

Genotypizace či stanovení relativní genové dávky lidského germinálního genomu analýzou produktů multiplexní polymerázové řetězové reakce (PCR) se značenými primery (do 20 cílů).

Kategorie P - hrazen plně

OF 50/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 50

Body 3655

NositelINDXČas
J2250

ZUM ne

ZULP ne

94239 FRAGMENTAČNÍ ANALÝZA LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU

Genotypizace či stanovení relativní genové dávky lidského somatického genomu analýzou produktů multiplexní polymerázové řetězové reakce (PCR) se značenými primery (do 20 cílů).

Kategorie P - hrazen plně

OF 50/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 50

Body 3655

NositelINDXČas
J2250

ZUM ne

ZULP ne

94331 ANALÝZA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU METODOU MLPA

Metoda stanovení relativního počtu kopií cílové sekvence DNA lidského germinálního genomu. Využívá až 45 MLPA sond, které obsahují krátkou sekvenci specifickou pro cílovou sekvenci DNA vzorku a vazebná místa pro univerzální forward a reverse PCR (polymerázová řetězová reakce) primery.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 215

Body 6657

NositelINDXČas
J22215

ZUM ne

ZULP ne

94333 ANALÝZA LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU METODOU MLPA

Metoda stanovení relativního počtu kopií cílové sekvence DNA lidského somatického genomu. Využívá až 45 MLPA sond, které obsahují krátkou sekvenci specifickou pro cílovou sekvenci DNA vzorku a vazebná místa pro univerzální forward a reverse PCR (polymerázová řetězová reakce) primery.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 215

Body 6657

NositelINDXČas
J22215

ZUM ne

ZULP ne

94335 ANALÝZA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE (QR-PCR)

Metoda je určena k analýze struktury a funkce lidského germinálního genomu stanovení počtu kopií specifického a referenčního genu (DNA), resp. počtu jejich transkriptů (cDNA) na základě srovnávání průběhu jejich amplifikace a porovnání s průběhem amplifikace kalibračních vzorků a negativní kontroly.

Kategorie P - hrazen plně

OF 300/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 95

Body 8464

NositelINDXČas
J2295

ZUM ne

ZULP ne

94337 ANALÝZA LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE (QR-PCR)

Metoda je určena k analýze struktury a funkce lidského somatického genomu stanovení počtu kopií specifického a referenčního genu (DNA), resp. počtu jejich transkriptů (cDNA) na základě srovnávání průběhu jejich amplifikace a porovnání s průběhem amplifikace kalibračních vzorků a negativní kontroly.

Kategorie P - hrazen plně

OF 300/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 95

Body 8464

NositelINDXČas
J2295

ZUM ne

ZULP ne

94339 STANOVENÍ ZNÁMÉ GENOVÉ VARIANTY LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU S NÍZKOU A STŘEDNÍ PENETRANCÍ S PRIMÁRNĚ INTRAGENERAČNÍ RELEVANCÍ

Stanovením známé genové varianty s nízkou a střední penetrancí s primárně intragenerační relevancí se rozumí detekce přítomnosti resp. nepřítomnosti známé mutace lidského germinálního genomu, která je asociována s chorobou (nebo pravděpodobně asociovaná s chorobou) a jejíž přítomnost zvyšuje relativní riziko onemocnění maximálně pětinásobně proti populačnímu riziku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 30/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 50

Body 1449

NositelINDXČas
J2250

ZUM ne

ZULP ne

94341 SCREENING MUTACÍ JEDNOHO AMPLIKONU DNA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU

Vysokorozlišovací analýza křivek tání (HRM) je metoda vycházející z PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikace a vyžadující specializované přístroje umožňující automatické rozlišení heteroduplexního a částečně i homoduplexního stavu analyzovaných PCR fragmentů. Zároveň umožňuje s využitím pozitivních kontrol přesné rozlišení různých mutací, variant a polymorfismů, které se nacházejí v analyzovaném PCR fragmentu lidského germinálního genomu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 900/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 725

NositelINDXČas
J2240

ZUM ne

ZULP ne

94343 SCREENING MUTACÍ JEDNOHO AMPLIKONU DNA LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU

Vysokorozlišovací analýza křivek tání (HRM) je metoda vycházející z PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikace a vyžadující specializované přístroje umožňující automatické rozlišení heteroduplexního a částečně i homoduplexního stavu analyzovaných PCR fragmentů. Zároveň umožňuje s využitím pozitivních kontrol přesné rozlišení různých mutací, variant a polymorfismů, které se nacházejí v analyzovaném PCR fragmentu lidského somatického genomu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 900/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 725

NositelINDXČas
J2240

ZUM ne

ZULP ne

94345 CÍLENÉ STANOVENÍ PRIVÁTNÍ MUTACE LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU

K analýze privátní mutace se obvykle používá sekvenování jednoho amplikonu lidského germinálního genomu. Syntéza nových primerů je u tohoto typu vyšetření vždy součástí kalkulace. Jedná-li se o ověření mutace u probanda, používají se primery odlišné od původních, kterými byla zjištěna mutace specifická pro rodinu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 30/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 4156

NositelINDXČas
J2290

ZUM ne

ZULP ne

94347 CÍLENÉ STANOVENÍ PRIVÁTNÍ MUTACE LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU

K analýze privátní mutace se obvykle používá sekvenování jednoho amplikonu lidského somatického genomu. Syntéza nových primerů je u tohoto typu vyšetření vždy součástí kalkulace. Jedná-li se o ověření mutace u probanda, používají se primery odlišné od původních, kterými byla zjištěna mutace specifická pro rodinu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 30/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 4156

NositelINDXČas
J2290

ZUM ne

ZULP ne

94351 STANOVENÍ ZNÁMÉ GENOVÉ VARIANTY LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU

Stanovením známé genové varianty se rozumí detekce přítomnosti, respektive nepřítomnosti známé mutace lidského germinálního genomu, která je asociována s chorobou a v populaci se vyskytuje s určitou frekvencí. Stanovení známé genové varianty je možné provádět využitím různých metodických přístupů (obvykle PCR-RFLP, ale i reverzní hybridizace na stripech, kvantitativní PCR aj.).

Kategorie P - hrazen plně

OF 30/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 50

Body 1449

NositelINDXČas
J2250

ZUM ne

ZULP ne

94353 STANOVENÍ ZNÁMÉ GENOVÉ VARIANTY LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU

Stanovením známé genové varianty se rozumí detekce přítomnosti, respektive nepřítomnosti známé mutace lidského somatického genomu, která je asociována s chorobou a v populaci se vyskytuje s určitou frekvencí. Stanovení známé genové varianty je možné provádět využitím různých metodických přístupů (obvykle PCR-RFLP, ale i reverzní hybridizace na stripech, kvantitativní PCR aj.).

Kategorie P - hrazen plně

OF 30/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 50

Body 1449

NositelINDXČas
J2250

ZUM ne

ZULP ne

94363 CÍLENÁ ANALÝZA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS)

Metoda pro detekci genetických variant ve velkém počtu genů nebo ve vybraných oblastech genomu během jedné analýzy. Podstatou výkonu je masivně paralelní vyšetření vybraných úseků lidského germinálního genomu pomocí NGS (cílená resekvenace lidského genomu). Výkon umožňuje stanovení patogenních variant, které jsou zodpovědné za vznik a rozvoj definovaných skupin dědičných onemocnění (např. vrozená hluchota, mentální retardace, dědičné metabolické poruchy, hereditární nádorová onemocnění, klinické syndromy, kardiopatie). Metoda nedetekuje některé typy změn genomu (např. velké genové přestavby či expanze trinukleotidů) a vyžaduje cílené potvrzení nalezených patogenních variant alternativní molekulárně genetickou metodou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 život pro danou skupinu genů

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 570

Body 33450

NositelINDXČas
J22570

ZUM ne

ZULP ne“.

95. V příloze v Kapitole 823 - laboratoř patologie výkon č. 87431 zní:

„87431 PREPARÁTY METODOU CYTOBLOKU - ZA KAŽDÝ PREPARÁT

Cytologický materiál centrifugován, sediment zpracován histologickou metodou parafinových řezů barvených standardní metodou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 10/1 týden, 40/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 85

Body 124

NositelINDXČas
S3334

ZUM ne

ZULP ne“.

96. V příloze se na konci Kapitoly 823 - laboratoř patologie doplňují výkony č. 87618, 87619, 87620, 87621, 87622, 87623, 87624, 87625 a 87626, které znějí:

„87618 IMUNOHISTOCHEMIE CERTIFIKOVANYCH KITEM Z HISTOLOGICKÝCH A CYTOLOGICKÝCH ŘEZŮ (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 ŘEZU)

Vyšetření pro potvrzení vhodnosti indikace cílené biologické léčby. Detekce specifických antigenů či jejích součástí (epitopů) v buňkách (v histologických řezech či cytologických preparátech) s využitím vazby primární protilátky s následnou vizualizací pomoci detekčního systému. Vyšetření se provádí kity certifikovanými pro in vitro diagnostiku (CE certifikát) z histologických a cytologických preparátů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den, 20/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 2635

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

87619 IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA Z PARAFINOVÝCH BLOKŮ TKÁNĚ FIXOVANÉ FORMOLEM (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 ŘEZU)

Vyšetření počtu kopií genu, chromozómu, oblasti chromozómu, telomery či detekce chromozomálních přestaveb (translokací a zlomů). Metoda je založena na komplementární hybridizaci značené DNA sondy k vyšetřované chromozomální DNA, prováděné manuálně nebo automaticky. Vyšetření se provádí z důvodu diagnostického, prognostického a/nebo prediktivního (zjištění vhodnosti indikace cílené tzv. biologické léčby).

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den, 20/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 150

Body 7072

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

87620 PRŮKAZ SOMATICKÝCH MUTACÍ LIDSKÉHO GENOMU METODOU MULTIPLEXOVÉ POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR) Z PARAFINOVÝCH BLOKŮ TKÁNĚ FIXOVANÉ FORMOLEM

Vyšetření přítomnosti zvolené cílové sekvence DNA, mutací, polymorfismů, popřípadě cDNA sekvence. Metoda je založena na PCR reakci jednoho vzorku DNA v termocykleru s více páry primerů pro různé sekvence DNA a fragmentační analýzy PCR produktů pomocí kapilární elektroforézy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 20/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 2677

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

87621 DETEKCE MUTACÍ SEKVENOVÁNÍM DNA IZOLOVANÉ Z PARAFINOVÝCH BLOKŮ FORMOLEM FIXOVANÉ TKÁNĚ

Vyšetření známých i neznámých mutací, polymorfismů, popřípadě cDNA sekvence. Metoda je založena na přípravě vyšetřovaného amplikonu PCR reakcí (polymerázová řetězová reakce), jeho purifikací a vlastní sekvenační reakci. Vyšetření se provádí z důvodů molekulární diagnostiky a/nebo prediktivní diagnostiky v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 20/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 15802

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

87622 KRYOPREZERVACE TKÁNĚ

Kryoprezervace tkáně zakonzervuje buněčné struktury pro další zpracování. Následná molekulární vyšetření nejsou zkreslena nežádoucí degradací nukleových kyselin či zesítěním proteinů. Výkon se provádí z důvodů dostupnosti nativního materiálu pro následná molekulární vyšetření.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den, 30/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1036

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

87623 KVANTITATIVNÍ POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (QPCR) V REÁLNÉM ČASE Z PARAFINOVÝCH BLOKŮ TKÁNĚ FIXOVANÉ FORMOLEM

Vyšetření počtu kopií zvolené cílové DNA, mutací, polymorfismů, popřípadě cDNA sekvence. Metoda je založena na měření fluorescenčního signálu, který je přímo úměrný počtu cílových kopií DNA, resp. cDNA ve vzorku, v průběhu PCR reakce. Vyšetření se provádí z důvodů molekulární diagnostiky a/nebo prediktivní diagnostiky v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby v řezech formolem fixované tkáně v parafinovém bloku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 21/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 108

Body 9635

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

87624 POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Z PARAFÍNOVÝCH BLOKŮ TKÁNĚ FIXOVANÉ FORMOLEM

Vyšetření přítomnosti zvolené cílové sekvence DNA, mutací, polymorfismů, popřípadě cDNA sekvence. Metoda je založena na PCR reakci jednoho vzorku DNA v termocykleru a elektroforetické analýzy PCR produktu. Vyšetření se provádí z důvodů molekulární diagnostiky a/nebo prediktivní diagnostiky v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby v řezech formolem fixované tkáně v parafinovém bloku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den, 20/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 300

Body 3832

NositelINDXČas
L3345

ZUM ne

ZULP ne

87625 MIKRODISEKCE TKÁŇOVÝCH ŘEZŮ

Mikrodisekce biologického materiálu je metoda, která umožňuje izolaci cílových buněk, případně jejich součásti ze tkáně pro následnou molekulární analýzu. Výkon se provádí z důvodu molekulární diagnostiky a/nebo prediktivní diagnostiky v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 30/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 3588

NositelINDXČas
L33120

ZUM ne

ZULP ne

87626 STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ

Přednostní zpracování a administrativní zajištění bioptického materiálu zaslaného klinikem s průvodkou označenou STATÍM. Jednotlivé kroky procesu zpracování je pro urychlení nutné provádět samostatně nebo v malých sériích (vyčlenění laborantky, programování přístrojů a jejich spuštění mimo rutinní ekonomický provoz).

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 5/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 182

NositelINDXČas
S2255

ZUM ne

ZULP ne“.

97. V příloze v Kapitole 903 - klinická logopedie výkony č. 72019, 72211, 72213 a 72215 znějí:

„72019 LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA DOPLŇUJÍCÍ KOMPLEXNÍ A KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

Využití časově náročnějších diagnostických metod a technik - exploračních nebo testových nebo diagnostických zkoušek - za účelem upřesnění diagnózy, při diferenciální diagnostice nebo při zjištění stavu komunikačních schopností, jazyka a řeči v počátku, v průběhu nebo závěru klinicko-logopedické terapie. Výkon předpokládá použití nejméně jednoho přístroje nebo testu či diagnostické zkoušky.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 40

Body 326

NositelINDXČas
K3340

ZUM ne

ZULP ne

72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI

Využití terapeuticko-rehabilitačních postupů, metod a technik.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 181

NositelINDXČas
K2130

ZUM ne

ZULP ne

72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Logopedická terapie narušené komunikační schopnosti, jazyka a řeči zvláště náročná poskytovaná pacientům všech věkových kategorií ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 2/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 45

Body 383

NositelINDXČas
K3345

ZUM ne

ZULP ne

72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Logopedická terapie narušené komunikační schopnosti, jazyka a řeči středně náročná poskytovaná pacientům všech věkových kategorií ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 2/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 45

Body 270

NositelINDXČas
K2245

ZUM ne

ZULP ne“.

98. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

„06645 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN

Kategorie P - hrazen plně

OF 9/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 16

ZUM ne

ZULP ne

06649 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Kategorie P - hrazen plně

OF 18/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 16

ZUM ne

ZULP ne“.

99. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony č. 09215 a 09561 znějí:

„09215 INJEKCE I. M., S. C, I. D.

Injekční aplikace léku lege artis nitrosvalově, nitrokožně nebo podkožně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM A - pouze ambulantně - agregován do OD

Čas výkonu 5

Body 16

NositelINDXČas
S225

ZUM ne

ZULP ano

09561 VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Výkon se navrhuje pro stavy, kdy aplikace léčivých přípravků nebo zdravotnického prostředku je prokazatelně v zájmu pacienta, jde o postup nejhospodárnější a pacient s tímto postupem souhlasí. U léčivých přípravků jde o řešení výjimečné situace, kdy s ohledem na stanovené podmínky úhrady nelze předepsat pacientovi konkrétní léčivý přípravek na lékařský recept a pacient se musí pouze pro aplikaci dostavit do zdravotnického zařízení, přičemž to není nezbytně nutné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM ano

ZULP ano“.

100. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 51881, který zní:

„51881 MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝM ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Součástí výkonu je příprava podkladů a zhotovení písemného zápisu, který je podepsán všemi odborníky, kteří se semináře aktivně účastní, a je uložen v dokumentaci pacienta. Lze vykázat jednou na jeden individuální léčebný postup.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 17, 94 a 96, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené