Vyhláška č. 418/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Čiastka 170/2016
Platnosť od 19.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

418

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Česká národní banka stanoví podle § 35 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb. a zákona č. 323/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se za slovo „mincí“ vkládají slova „a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí“.

2. V § 1 písm. d) se text „(§ 12 odst. 6,“ nahrazuje textem „(§ 9 odst. 3 a § 12 odst. 6“.

3. V § 1 písm. g) se slovo „a“ za slovy „cizozemských bankovek“ nahrazuje slovem „nebo“.

4. V § 1 písm. h) se za text „§ 18 odst. 2“ vkládá slovo „zákona“.

5. V § 3 odst. 3 se text „až 6“ nahrazuje textem „a 5“.

6. V § 6 odst. 1 písm. b) a v § 6 odst. 2 písm. b) se slova „biologickým nebo jiným“ nahrazují slovy „hygienicky závadným“.

7. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „a chybějící část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm v šířce“ zrušují.

8. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „a trhlina je delší než 5 mm“ zrušují.

9. V § 6 odst. 2 písm. b) se slovo „skvrna“ nahrazuje slovem „poškození“.

10. V § 6 odst. 3 se za slovo „strojovém“ vkládají slova „nebo ručním“.

11. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „ , je podélně rozštěpená v hraně na část s lícní a část s rubovou stranou nebo jejíž jednotlivé části jsou odděleny, jedná-li se o tuzemskou minci vyrobenou z více částí“ nahrazují slovy „nebo je vyrobená z více částí a tyto části jsou odděleny“.

12. V nadpisu části páté se slovo „NEBO“ nahrazuje slovem „A“ a za slovo „MINCÍ“ se vkládají slova „A NESTANDARDNĚ POŠKOZENÝCH TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ“.

13. Nadpis § 9 zní: „Postupy pro zadržování podezřelých bankovek a mincí a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí“.

14. V § 9 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 se za slovo „zadržené“ vkládá slovo „podezřelé“.

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“.

16. V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“.

17. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „byly“ vkládá slovo „podezřelé“.

18. V § 9 odst. 2, 3 a 5 se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“.

19. V § 9 odst. 4 větě první se za slovo „Zadržené“ vkládá slovo „podezřelé“.

20. V § 9 odst. 4 větě druhé se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“.

21. V § 9 odst. 4 větě páté se za slovo „uložené“ vkládá slovo „podezřelé“.

22. V § 9 odst. 4 větě poslední se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“.

23. V § 9 odst. 5 a v nadpisu § 11 se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“.

24. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Při zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo nestandardně poškozených tuzemských mincí (dále jen „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince“) se odstavce 1 a 4 až 6 použijí obdobně s tím, že

a) na žádost předložitele uvede zadržitel na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí číslo účtu, na který lze převést částku odpovídající nominální hodnotě zadržených nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí, poskytne-li za ně Česká národní banka náhradu, a

b) zadržitel označí na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí text „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince“.“.

25. V nadpisu § 10, v § 10 úvodní části ustanovení a v § 10 písm. a) se slova „nebo mincí“ zrušují.

26. V nadpisu části sedmé se slovo „REPRODUKOVAT“ nahrazuje slovy „ZHOTOVIT REPRODUKCI“, slovo „A“ za slovem „BANKOVKY“ se nahrazuje slovem „NEBO“ a slovo „VYRÁBĚT“ se zrušuje.

27. V § 14 se slovo „hmotnou“ zrušuje.

28. Poznámka pod čarou č. 1 se včetně odkazu na ni zrušuje.

29. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.

VZOR

Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí

VZOR Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí

30. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.

Oznámení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí o změnách

Oznámení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí o změnách


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené