397

VYHLÁŠKA

ze dne 2. prosince 2016

o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a) způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny,

b) druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny,

c) pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,

d) pro jednotlivé druhy potravin, jež jsou uvedeny v této vyhlášce,

1. teplotní režimy při uchovávání či zmrazování potravin,

2. způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh,

3. zvláštní požadavky na přepravu,

4. minimální technologické požadavky.

ČÁST PRVNÍ

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) mlékem mléko podle nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2) splňující požadavky právních předpisů upravujících veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty3) a předpisů Evropské unie upravujících hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu4) a ošetřené podle právních předpisů upravujících veterinární a hygienické požadavky na veterinární produkty3) a podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5),

b) smetanou tekutý mléčný výrobek ošetřený podle právních předpisů upravujících veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty3) a podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5) s obsahem tuku nejméně 10 % hmotnostních ve formě emulze (mléčného tuku v plazmě) získaný fyzikální separací z mléka,

c) kysaným nebo zakysaným mléčným výrobkem mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí, syrovátky nebo jejich směsi za použití mikroorganismů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, tepelně neošetřený po kysacím procesu,

d) jogurtem kysaný mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi pomocí mikroorganismů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, u kterého lze zvýšit obsah sušiny pouze přidáním mléčné bílkoviny, sušeného nebo zahuštěného mléka, nebo odebráním syrovátky, tepelně neošetřený po kysacím procesu,

e) zahuštěným mlékem nebo zahuštěnou smetanou mléčný výrobek, slazený nebo neslazený, získaný částečným odpařením vody ze smetany nebo z mléka plnotučného, odtučněného nebo částečně odtučněného nebo z jejich směsi, ke kterým mohou být přidány smetana nebo sušené mléko nebo obojí, přičemž přídavek sušeného mléka nesmí v konečném výrobku přesahovat 25 % obsahu celkové sušiny,

f) sušeným mlékem nebo sušenou smetanou mléčný výrobek v prášku získaný sušením mléka plnotučného, odtučněného nebo částečně odtučněného nebo smetany nebo jejich směsi, s obsahem vody nejvýše 5 % hmotnostních,

g) sýrem mléčný výrobek vyrobený vysrážením mléčné bílkoviny z mléka působením syřidla nebo jiných vhodných koagulačních činidel, oddělením podílu syrovátky a následným prokysáním nebo zráním,

h) syrovátkou mléčný výrobek vznikající jako vedlejší produkt při výrobě sýrů, včetně tvarohů a potravinářských kaseinů; syrovátkou může být i mléčná složka uvolňovaná po fermentaci při výrobě jiných mléčných výrobků, zejména u jogurtů či mléčných dezertů,

i) tvarohem nezrající sýr, získaný kyselým srážením, nebo u kterého převládá kyselé srážení nad srážením pomocí syřidla,

j) máslem mléčný výrobek podle nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2),

k) podmáslím mléčný výrobek vznikající jako vedlejší produkt při výrobě másla,

l) máselným koncentrátem mléčný výrobek s celkovým obsahem mléčného tuku vyšším než 90 % hmotnostních získaný z mléka, smetany nebo másla,

m) máselným tukem bezvodý mléčný tuk získaný z mléka, smetany nebo másla obsahující více než 99,3 % hmotnostních mléčného tuku,

n) tradičním pomazánkovým mléčný výrobek ze zakysané smetany, s přídavkem sušeného mléka s možností obohacení sušenou syrovátkou nebo sušeným podmáslím, obsahující nejméně 31 % hmotnostních a nejvíce 36 % hmotnostních mléčného tuku, a nejméně 42 % hmotnostních sušiny, který se vyrábí tradiční technologií pomocí vysokotlaké homogenizace smetanové směsi, následným prokysáním směsi a termizací s finální homogenizací před plněním do obalu,

o) mléčným bílkovinným výrobkem sušený mléčný výrobek získaný oddělením bílkovin z mléka nebo syrovátky,

p) potravinářským kaseinem kyselým mléčný výrobek získaný oddělením, promytím a vysušením sraženiny vzniklé kyselým srážením odtučněného mléka nebo jiných výrobků získaných z mléka, splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

q) potravinářským kaseinem sladkým mléčný výrobek získaný oddělením, promytím a vysušením sraženiny získané reakcí syřidla nebo jiných koagulujících enzymů z odtučněného mléka nebo jiných výrobků získaných z mléka, splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

r) potravinářským kaseinátem mléčný výrobek získaný reakcí potravinářského kaseinu nebo jeho sraženiny s neutralizačními činidly a splňující požadavky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

s) mléčným retentátem výrobek získaný koncentrací mléčných bílkovin na základě ultrafiltrace mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka,

t) mléčným permeátem výrobek získaný odstraněním mléčných bílkovin a mléčného tuku z mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka na základě ultrafiltrace,

u) laktózou přírodní složka mléka, která se běžně získává ze syrovátky s obsahem bezvodé laktózy ve výši nejméně 99,0 % hmotnostních v sušině; může být bezvodá nebo obsahovat jednu molekulu krystalové vody nebo může být směsí obou forem,

v) tepelným ošetřením technologický proces podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5),

w) termizací tepelné ošetření mléčných výrobků po ukončení kysacího procesu a před balením k potlačení nebo zastavení aktivity přítomné mléčné mikroflóry až do teploty 80 °C,

x) vysokotepelným ošetřením (UHT) tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5),

y) sterilací mléka a mléčných výrobků tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků jejich nepřímým ohřevem v hermeticky uzavřených obalech na teplotu nad 100 °C po dobu zajišťující splnění požadavku na mikrobiologickou nezávadnost podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5) bez porušení uzávěru, a

z) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky.

§ 3

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Označování

(1) U mléčného výrobku, který prošel na konci výrobního procesu ošetřením podle § 2 písm. v) až y), se připojí k názvu povaha tepelného ošetření podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5).

(2) Údaj o čistém množství se u polotuhých nebo polotekutých výrobků spadajících podle členění uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce pod druhy a skupiny výrobků „smetana tekutá“, „smetana zahuštěná“, „mléko zahuštěné“ a „kysané nebo zakysané mléčné výrobky“ vyjma skupiny „jogurt“ uvádí v jednotkách hmotnostních nebo objemových.

(3) Záporné hmotnostní odchylky pro mléko a mléčné výrobky jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Údaje o obsahu tuku a obsahu tuku v sušině u mléka a mléčných výrobků podle této vyhlášky jsou jakostními údaji.

(5) U mléka a mléčných výrobků, které byly vyrobeny z plnotučného mléka bez standardizace, nemusí být jakostní údaj uveden.

(6) U mléka a mléčných výrobků, které jsou označeny výživovými údaji, nemusí být s výjimkou požadavků stanovených v § 9 odst. 1 až 3 uvedeny jakostní údaje a údaj o obsahu sušiny.

Mléko a smetana

§ 5

(1) Mléko a smetana se označí

a) názvem druhu a skupiny,

b) názvem podskupiny podle obsahu tuku, který je pro jednotlivé výrobky stanoven nařízením o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2) nebo v příloze č. 6 k této vyhlášce, a

c) obsahem tuku.

(2) Tekuté mléko kravské nebo tekutá smetana z kravského mléka se označí pouze jako mléko nebo smetana.

(3) U tekutého mléka a tekuté smetany se označí způsob tepelného ošetření podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5).

(4) Jako „čerstvé“ lze označit tekuté mléko nebo tekutou smetanu, které nebyly ošetřeny teplotou vyšší než 125 °C.

(5) Názvem „trvanlivé mléko“ nebo „trvanlivá smetana“ se označí pouze tekuté mléko nebo tekutá smetana, u kterých bylo dosaženo prodloužení doby trvanlivosti vysokotepelným ošetřením nebo sterilací.

§ 6

(1) Označení „mléčný nápoj“ lze použít u tekutého mléčného výrobku obsahujícího více než 50 % hmotnostních mléka nebo syrovátky. U ochuceného tekutého mléčného výrobku se u názvu výrobku uvede druh ochucující složky nebo údaje o ochucení potraviny podle vyhlášky o některých způsobech označování potravin.

(2) Označením „mléčný“ lze označit mléčný výrobek, v němž mléko nebo mléčný výrobek tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.

(3) Jako „smetanový krém z vysokotučné smetany“ se označí výrobek z vysokotučné smetany bez přídavku cukru. Dále se tento výrobek označí obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.

(4) Jako „smetanový krém“ se označí výrobek z tvarohu, mléka nebo smetany s přídavkem cukru a s obsahem nejméně 30 % hmotnostních tuku v sušině. Tento výrobek se označí obsahem sušiny v procentech hmotnostních a dále obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku.

Zahuštěné a sušené mléčné výrobky

§ 7

(1) Jako zdroj sacharózy pro zahuštěné slazené mléčné výrobky se smí použít pouze cukr extra bílý, cukr bílý nebo cukr polobílý podle vyhlášky o požadavcích pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony6).

(2) Při výrobě zahuštěných slazených mléčných výrobků se povoluje přídavek laktózy v množství nejvýše 0,03 % hmotnostních z celkové hmotnosti výrobku.

(3) Přídavek sacharózy u zahuštěných slazených mléčných výrobků musí odpovídat hodnotě cukerného poměru 60,5 až 64,5 daného následujícím vzorcem:

% sacharózy x 100
cukerný poměr =———————————
% sacharózy + % vody

(4) Trvanlivosti u zahuštěných neslazených mléčných výrobků lze dosáhnout pouze tepelným ošetřením podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5).

(5) Trvanlivosti u zahuštěných slazených mléčných výrobků lze dosáhnout pouze přídavkem sacharózy v souladu s odstavcem 1.

§ 8

(1) Trvanlivosti u sušených mléčných výrobků lze dosáhnout pouze procesem sušení.

(2) U zahuštěných mléčných výrobků a sušených mléčných výrobků se povoluje přídavek vitaminů a minerálních látek podle nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin7).

(3) Aniž jsou dotčeny požadavky na složení, lze u zahuštěného mléka a sušeného mléka obsah bílkovin v mléku upravit na minimální hranici 34 % hmotnostních v tukuprosté sušině, a to přidáním nebo odstraněním mléčných složek takovým způsobem, aby v upravovaném mléku nebyl změněn poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem. K této úpravě lze použít mléčný permeát, mléčný retentát a laktózu.

§ 9

(1) Zahuštěný mléčný výrobek se u názvu výrobku označí obsahem tukuprosté sušiny v procentech hmotnostních podle přílohy č. 6 k této vyhlášce tabulky 2.

(2) Zahuštěný mléčný výrobek, s výjimkou zahuštěného slazeného i neslazeného odtučněného mléka, se u názvu výrobku označí obsahem tuku v procentech hmotnostních podle přílohy č. 6 k této vyhlášce tabulky 2.

(3) Sušený mléčný výrobek, s výjimkou sušeného odtučněného mléka, se u názvu výrobku označí obsahem tuku v procentech hmotnostních podle přílohy č. 6 k této vyhlášce tabulky 3.

(4) U sušeného mléka a sušené smetany v balení určeném pro konečného spotřebitele se uvede doporučený způsob ředění nebo způsob uvedení do původního stavu včetně údaje o obsahu tuku v procentech hmotnostních v takto upraveném výrobku.

(5) Je-li zahuštěný mléčný výrobek a sušený mléčný výrobek o hmotnosti menší než 20 g zabalen ve skupinovém obalu8), mohou být údaje o označení uvedeny pouze na skupinovém obalu, s výjimkou uvedení názvu druhu výrobku.

(6) U sušeného mléčného výrobku, s výjimkou výrobku určeného pro zvláštní výživu9), se na obalu určeném pro konečného spotřebitele uvede označení „není určeno pro výživu kojenců do 12 měsíců“.

§ 10

(1) Mléčný bílkovinný výrobek musí být vyroben ze suroviny tepelně ošetřené podle nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5).

(2) Při výrobě potravinářského kaseinu kyselého lze použít pouze kyselinu mléčnou, kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu sírovou, kyselinu citrónovou, kyselinu octovou, kyselinu orthofosforečnou, syrovátku nebo bakteriální kultury mléčného kysání, pokud splňují požadavky nařízení o potravinářských přídatných látkách a enzymech10).

(3) Při výrobě potravinářského kaseinu sladkého lze použít pouze syřidlo nebo ostatní enzymy koagulující mléko jako technologické pomocné látky a bakteriální kultury, pokud splňují požadavky nařízení o potravinářských přídatných látkách a enzymech10).

(4) Při výrobě potravinářského kaseinátu lze použít pouze hydroxidy, uhličitany, fosforečnany nebo citronany sodné, draselné, vápenaté, amonné nebo hořečnaté jako neutralizační a tlumivé činidlo, pokud splňují požadavky nařízení o potravinářských přídatných látkách a enzymech10).

§ 11

(1) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům11) se bílkovinné mléčné výrobky na obale označí

a) názvem druhu nebo skupiny a dále pak názvem podskupiny podle požadavků uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce; u potravinářského kaseinátu se uvede specifikace podle kationtu uvedeného v § 10 odst. 4,

b) čistou hmotností v kilogramech nebo gramech,

c) jménem nebo obchodním názvem a adresou provozovatele potravinářského podniku, který uvádí potravinu na trh,

d) u výrobků dovážených ze třetích zemí názvem země původu a

e) datem výroby nebo jiným označením, podle kterého může být identifikována šarže.

(2) Bílkovinné mléčné výrobky uváděné na trh jako směsi se na obale dále označí

a) slovem „směs...“ následovaným vymezením složek podle nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům11),

b) u potravinářského kaseinátu specifikací podle kationtu uvedeného v § 10 odst. 4 a

c) u mléčné bílkoviny ze syrovátky a u směsi kaseinátů obsahem bílkovin v procentech hmotnostních.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. b) až d) a údaje podle odstavce 2 písm. c) lze uvést pouze v průvodní dokumentaci výrobku.

Kysané nebo zakysané mléčné výrobky

§ 12

(1) Jednotlivé skupiny mléčných výrobků a druhy mikroorganizmů mléčného kysání pro výrobu kysaných mléčných výrobků musí splňovat požadavky uvedené v nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2), v příloze č. 1 k této vyhlášce a v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 4. Fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky se týkají základních druhů výrobků bez ochucujících přísad.

(2) Ochucené kysané mléčné výrobky mohou obsahovat nejvýše 30 % hmotnostních ochucující složky.

(3) Kysaný nebo zakysaný mléčný výrobek se označí

a) názvem skupiny a podskupiny podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

b) obsahem tuku a

c) použitou ochucující složkou.

(4) Jako bílý jogurt lze označit všechny druhy jogurtu bez přidané ochucující složky.

(5) Jako „koncentrovaný mléčný výrobek“ lze označit mléčný výrobek, u kterého byl obsah mléčných bílkovin před fermentací nebo po fermentaci navýšen na nejméně 5,6 %.

§ 13

(1) Jako „jogurtový“ lze označit mléčný výrobek, v němž jogurt tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.

(2) Mléčný výrobek tepelně ošetřený po kysacím procesu a mléčný výrobek obohacený přídavkem mikroorganismů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se označí

a) názvem druhu,

b) obsahem tuku a

c) použitou ochucující složkou.

Sýry a tvarohy

§ 14

(1) Sýr se označí

a) názvem druhu; tavený sýr, tavený sýrový výrobek, tavený mléčný výrobek a syrovátkový sýr rovněž názvem skupiny,

b) obsahem tuku nebo tuku v sušině,

c) obsahem sušiny a

d) použitou ochucující složkou.

(2) Jako „čerstvý sýr“ lze označit nezrající sýr, včetně nezrajících sýrů termizovaných.

(3) Jako „zrající sýr“ lze označit sýr, u kterého po prokysání došlo k dalším biochemickým a fyzikálním procesům.

(4) Jako „tavený sýr“ se označí sýr, který byl tepelně upraven tavením.

(5) Jako „tavený sýrový výrobek“ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením, obsahuje více než 5 % laktózy a v němž sýr tvoří nejméně 50 % hmotnostních sušiny tohoto výrobku.

(6) Jako „tavený mléčný výrobek“ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením a obsahuje více než 5 % laktózy.

(7) Jako „pařený sýr“ lze označit sýr, který byl po prokysání ošetřený napařením horkou vodou, horkou párou, horkým mlékem nebo smetanou.

(8) Jako „syrovátkový sýr“ se označí mléčný výrobek získaný vysrážením syrovátky nebo směsi syrovátky s mlékem.

(9) Přírodní sýr lze označit názvem podskupiny, pokud splňuje požadavky stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulkách 5 až 7.

(10) Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů, tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 9.

§ 15

(1) Označením „sýrový“ lze označit mléčný výrobek, v němž sýr tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.

(2) Pro vícesložkový výrobek ze sýrů lze použít označení „sýrový dort“, „sýrový dezert“, „sýrová roláda“, „salámový tavený sýr“.

(3) Tvaroh se označí

a) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny podle požadavků uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 8,

b) obsahem tuku nebo tuku v sušině,

c) obsahem sušiny a

d) použitou ochucující složkou.

(4) Obsah tuku v sušině nesmí překročit rozmezí hodnot stanovené pro příslušnou kategorii sýrů v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 5.

§ 16

Máslo a mléčné tuky

(1) Jako „čerstvé máslo“ lze označit máslo do 20 dnů od data výroby.

(2) Jako „stolní máslo“ se označí máslo skladované nejdéle 24 měsíců od data výroby při teplotách minus 18 °C a nižších,

(3) U spotřebitelsky baleného stolního másla je datum použitelnosti 20 dnů od data vyskladnění z mrazírenského skladu. Datum výroby označí na obal určený pro spotřebitele výrobce, datum vyskladnění z mrazírenského skladu označí na vnější obal distributor a datum použitelnosti označí prodejce.

(4) Tradiční pomazánkové se označí

a) obsahem sušiny a

b) použitou ochucující složkou.

(5) U koncentrátů mléčného tuku se obsah tuku uvádí na celá procenta hmotnostní.

§ 17

Uvádění mléka a mléčných výrobků na trh

Mléko a mléčné výrobky se skladují, přepravují a uvádějí na trh při teplotě od 2 °C do 8 °C s výjimkou mléka, smetany a mléčných výrobků ošetřených vysokotepelným ošetřením (UHT) nebo sterilací, zahuštěného mléka, sušeného mléka a bílkovinných mléčných výrobků, tavených sýrů, tavených sýrových výrobků a jiných tavených výrobků, které se skladují, přepravují a uvádějí na trh při teplotě stanovené výrobcem.

ČÁST DRUHÁ

MRAŽENÉ KRÉMY

§ 18

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) mraženým krémem výrobek získaný zmrazením směsi připravené v závislosti na skupině mraženého krému zejména z vody, mléka, smetany, tuku, cukru a dalších složek, pevné nebo pastovité konzistence, který je uváděn na trh a určen ke konečné spotřebě ve zmrazeném stavu,

b) zmrazením technologický proces konzervace výrobků rychlým snížením teploty na teplotu minus 18 °C a nižší v souladu s vyhláškou o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny12),

c) mraženými krémy smetanovými a mléčnými mražené krémy vyrobené zmrazením našlehané směsi připravené z mléčných surovin, zejména smetany, mléčného tuku, másla, mléka a sušeného mléka, cukrů nebo sladidel, s přídavkem dalších složek a ochucujících přísad, vyjma rostlinného tuku,

d) mraženými krémy s rostlinným tukem mražené krémy vyrobené zmrazením našlehané směsi připravené z mléka nebo jiných mléčných surovin, vody, rostlinných tuků, cukrů nebo sladidel, s přídavkem dalších složek a ochucujících přísad,

e) mraženými krémy vodovými mražené krémy vyrobené zmrazením směsi připravené z vody a cukrů nebo sladidel s přídavkem dalších složek a ochucujících přísad,

f) sorbetem mražený výrobek získaný zmrazením směsi vyrobené z vody a cukrů s přídavkem ovoce, popřípadě i vína včetně aromatizovaného vína anebo alkoholu a s přídavkem dalších složek a ochucujících přísad,

g) zmrzlinovými směsmi polovýrobky nebo polotovary v kapalném stavu, v zahuštěném stavu anebo v práškovém stavu, určené pro výrobu zmrzliny,

h) sušenou zmrzlinovou směsí práškový polovýrobek nebo práškový polotovar, který obsahuje maximálně 4 % vody, a

i) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

§ 19

Členění na skupiny a podskupiny

Členění mražených krémů na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 20

Označování

(1) Mražený krém se označí názvem druhu, skupiny a podskupiny.

(2) Mražený krém ovocný se označí názvem druhu a podskupiny, pokud byla ovocná složka nahrazena suchými skořápkovými plody podle § 21 odst. 1 písm. c).

(3) Mražený krém balený lze označit rovněž jako zmrzlina.

Požadavky na jakost

§ 21

(1) V názvu mraženého krému lze uvést výraz

a) čokoládový, obsahuje-li nejméně 3,0 % hmotnostní kakaa,

b) kakaový, obsahuje-li nejméně 1,5 % hmotnostní kakaa,

c) podle použitých druhů suchých skořápkových plodů, obsahuje-li nejméně 1,0 % hmotnostní těchto plodů nebo jejich past, s výjimkou mraženého krému ovocného a mraženého krému sorbet, nebo

d) označující název použitého druhu ovoce.

(2) V názvu mraženého krému mléčného lze výraz „mléčný“ nahradit názvem mléčného výrobku, který byl jako složka použit při jeho výrobě, například jogurtový nebo tvarohový.

(3) U výrobku s alkoholickou složkou musí být tato složka v názvu výrobku uvedena, přičemž obsah alkoholu nesmí být vyšší než 3,0 % hmotnostní.

§ 22

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost mražených krémů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Konzistence mraženého krému musí být jemná, hladká, krémovitá, bez hrudek, větších krystalů a velkých vzduchových bublin; výrobek může obsahovat viditelné částice přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě.

(3) Mražený krém mléčný a mražený krém smetanový nesmí obsahovat záměrně přidaný tuk a bílkoviny jiné než mléčný tuk a mléčné bílkoviny.

(4) Jako ovocnou složku lze použít ovoce, ovocnou dřeň, ovocnou šťávu nebo jiný ovocný výrobek čerstvý nebo konzervovaný vhodným technologickým postupem.

(5) Ovocnou složku u mraženého krému ovocného a mraženého krému sorbet lze nahradit suchými skořápkovými plody nebo pastami ze suchých skořápkových plodů.

(6) Mražený krém vodový a mražený krém sorbet nesmí obsahovat žádný záměrně přidaný tuk.

§ 23

(1) Podíl ovocné složky lze snížit maximálně na 10 % hmotnostních u mraženého krému ovocného a maximálně na 15 % hmotnostních u mraženého krému sorbet u citrusového ovoce a dalšího ovoce nebo jejich směsí, u kterých celková kyselost šťáv, vyjádřená jako kyselina citrónová, je vyšší než 2,5 % hmotnostních.

(2) Podíl ovocné složky lze snížit maximálně na 10 % hmotnostních u mraženého krému ovocného a maximálně na 15 % hmotnostních u mraženého krému sorbet u exotického ovoce s výrazným aromatem a chutí a hustou konzistencí, jako ananas, banán, kiwi, mango, avokádo, lochie nebo maracuja.

(3) Podíl suchých skořápkových plodů nebo past ze suchých skořápkových plodů u mraženého krému sorbet lze z technologických důvodů snížit maximálně na 5 % hmotnostních.

Uvádění na trh

§ 24

(1) Mražený krém určený pro konečného spotřebitele se dodává pouze balený.

(2) Mražený krém se přepravuje dopravním prostředkem, který umožňuje zachování teploty mraženého krému minus 18 °C nebo nižší. Při přepravě se může teplota výrobku krátkodobě zvýšit nejvýše na minus 15 °C. Dopravní prostředek musí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu schváleným podle zákona o metrologii13). Záznam s registrovanými teplotami musí být označen datem pořízení záznamu a uchován po dobu nejméně 1 roku; v případě, že minimální trvanlivost výrobku je delší než 1 rok, záznam se uchovává do data minimální trvanlivosti.

(3) Dopravní prostředek nemusí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu podle odstavce 2 v případě, že jde o rozvoz mražených krémů do maloobchodu, zařízení společného stravování a domácností, maximálně však do vzdálenosti 200 km; v tomto případě musí být dopravní prostředek vybaven jedním teploměrem umístěným na viditelném místě.

(4) Mražený krém se skladuje v mrazírenském skladě při teplotě vzduchu minus 18 °C a nižší. Teplota vzduchu v mrazírenském skladě, s výjimkou skladů menších než 10 m3, musí být měřena vhodným přístrojem pro záznam teplot. V mrazírenském skladě o objemu mrazícího prostoru menším než 10 m3 stačí, aby teplota byla měřena alespoň jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru. Záznam s registrovanými teplotami musí být označen datem pořízení záznamu a uchován po dobu nejméně 1 roku. V případě, že minimální trvanlivost skladovaného mraženého krému je delší než 1 rok, záznam se uchovává až do data minimální trvanlivosti.

§ 25

(1) Mražený krém se uchovává při prodeji o teplotě minus 18 °C a nižší, v mrazicích boxech a mrazicím zařízení, schopných udržet jeho teplotu a vybavených ukazatelem teploty vzduchu umístěným na viditelném místě. V otevřeném mrazicím nábytku se teplota měří v místě sání vzduchu na úrovni vyznačeného maximálního plnění.

(2) Teplota ve všech bodech mraženého krému během doby skladování nesmí být vyšší než minus 18 °C.

(3) Zmrazování roztátých výrobků a jejich uvádění na trh není dovoleno.

ČÁST TŘETÍ

JEDLÉ TUKY A OLEJE

§ 26

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) jedlým tukem a olejem směs smíšených triacylglycerolů, které se v závislosti na poměrném zastoupení mastných kyselin v triacylglycerolu vyskytují za normálních podmínek v tekutém nebo tuhém stavu,

b) rostlinným tukem a olejem jedlý tuk a olej získaný ze semen, plodů nebo jader plodů olejnatých rostlin,

c) živočišným tukem a olejem jedlý tuk a olej získaný z poživatelných tukových tkání živočichů za podmínek stanovených veterinárním zákonem14) a nařízením, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu5),

d) ztuženým tukem jedlý tuk, který byl získán ztužováním rostlinných a živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí,

e) přeesterifikovaným tukem jedlý tuk, který byl získán přeesterifikací rostlinných nebo živočišných tuků a olejů, nebo jejich směsí, včetně ztužených tuků,

f) pokrmovým tukem jedlý tuk, který prošel procesem ztužování nebo přeesterifikace, nebo kombinací těchto procesů, nebo směsi ztužených tuků a jedlých tuků a olejů, nebo směsi jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků,

g) roztíratelným tukem jedlý tuk, nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků, nebo kombinací těchto procesů, splňující požadavky stanovené nařízením o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2),

h) směsným roztíratelným tukem jedlý tuk podle nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2),

i) tekutým emulgovaným tukem jedlý tuk nebo směs ztužených nebo přeesterifikovaných tuků nebo směs ztužených a přeesterifikovaných tuků s jedlými oleji a tuky ve formě emulze vody a tuku s obsahem 10 % až 90 % hmotnostních tuku, který je při teplotě 20 °C tekutý,

j) koncentrovaným tukem tuk, jehož celkový obsah tuku je vyšší než 90 % hmotnostních a nižší než 99,5 % hmotnostních,

k) olejem lisovaným za studena olej získaný pouze mechanickými postupy vyluhování nebo lisování bez tepelného ohřevu, které nevedou ke změnám charakteru oleje a pro jeho vyčištění se používá pouze promývání vodou, usazování, filtrování a odstřeďování,

l) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

§ 27

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění jedlých tuků a olejů na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 28

Požadavky na jakost a označování

(1) Požadavky na jakost a označování roztíratelných tuků a olivových olejů jsou upraveny v přímo použitelných předpisech Evropské unie15).

(2) Jedlý tuk a jedlý olej se označí názvem druhu, skupiny a podskupiny podle tabulky 1 přílohy č. 11 k této vyhlášce. To neplatí pro roztíratelné tuky a směsné roztíratelné tuky, které se označí podle nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty2).

§ 29

Uvádění na trh

(1) Jedlé tuky a oleje se skladují a přepravují tak, aby byly chráněny před přímým slunečním světlem.

(2) Teplota při skladování nesmí přesáhnout

a) u rostlinných tuků a olejů 20 °C,

b) u živočišných tuků a olejů, roztíratelných tuků, směsných roztíratelných tuků a tekutých emulgovaných tuků 15 °C, nebo

c) u ztužených a pokrmových tuků 20 °C.

(3) Jedlé rostlinné a živočišné tuky a oleje a výrobky z nich určené pro konečného spotřebitele jsou uváděny na trh pouze balené.

(4) Olivový olej se uvádí na trh podle přímo použitelných předpisů Evropské unie16).


§ 30

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 77/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 77/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Závěrečná ustanovení

§ 31

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

2. Vyhláška č. 124/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

3. Vyhláška č. 78/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb.

4. Vyhláška č. 370/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 336/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů.

§ 32

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 33

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 5 a 6, § 14 odst. 5 a 6 a § 18 písm. c) až h), která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 274/2019 Sb. Čl. II

1. Potraviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Mikrobiologické požadavky na jednotlivé mléčné výrobky a na druhy živých mikroorganismů mléčného kysání v kysaných mléčných výrobcích

VýrobekPoužité mikroorganismyMléčná mikroflóra výrobku v 1 g
Kysané či zakysané mléčné výrobky dále neuvedené, například kysané mléko, smetanový zákys, zakysané podmáslí, zakysaná smetana, kysané mléčné nápojemonokultury nebo směsné kultury bakterií mléčného kysání106
Acidofilní mlékoLactobacillus acidophilus a další mezofilní, případně termofilní kultury bakterií mléčného kysání106 Lactobacilus acidophilus
Jogurty včetně jogurtového mlékasymbiotická směs Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus107
Kefírzákys připravený z kefírových zrn nebo kefírové kultury, jehož mikroflóra se skládá z kvasinek zkvašujících i nezkvašujících laktózu a mezofilních a termofilních bakterií mléčného kysání, rostoucí ve vzájemném společenství107
Kefírové mlékozákys skládající se z kvasinkových kultur a mezofilních a termofilních kultur bakterií mléčného kysání rostoucí ve vzájemné symbiózebakterie
mléčného kysání 106 a kvasinky
102
Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturouBifidobacterium sp. v kombinaci s mezofilními a termofilními bakteriemi mléčného kysání106 bifidobakterie

Poznámka: U jogurtových výrobků mohou být kromě základní jogurtové kultury přidávány kmeny produkující kyselinu mléčnou a pomáhající dotvářet specifickou chuťovou nebo texturovou charakteristiku výrobku. Musí však být zachován optimální poměr obou základních kmenů jogurtové kultury.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na potravinářský kasein

Sladký (v % hmot.)Kyselý (v % hmot.)
Obsah vlhkostiméně než 12,0 včetněméně než 12,0 včetně
Obsah bílkoviny v sušině z toho obsah kaseinuvíce než 84,0 včetně více než 95,0 včetněvíce než 90,0 včetně více než 95,0 včetně
Obsah mléčného tukuméně než 2,0 včetněméně než 2,0 včetně
Obsah bezvodé laktózyméně než 1,0 včetněméně než 1,0 včetně
Titrační kyselostméně než 0,27 ml 1 N roztoku NaOH na 1 g včetně
Obsah popela (včetně P205)více než 7,5 včetněméně než 2,5 včetně
Obsah sedimentu (připálené částice)méně než 15 mg v 25 gméně než 22,5 mg v 25 g
Přítomnost látek cizího původunepřítomny ve 25 g
Maximální obsah olova0,75 mg/kg
Vůněbez cizích pachů
Barvabílá až krémově bílá
Vzhledpřipouští se hrudky, které lze rozmělnit mírným tlakem

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na potravinářský kaseinát

Potravinářský kaseinát

Kaseináty (v % hmot.)
Obsah vlhkostiméně než 8,0 včetně
Obsah kaseinu přepočteného na suchý extrakt
z toho obsah kaseinu
více než 88,0 včetně
více než 95,0 včetně
Obsah mléčného tukuméně než 2,0 včetně
Obsah bezvodé laktózyméně než 1,0 včetně
Hodnota pH6,0 až 8,0
Obsah sedimentu (připálené částice)méně než 22,5 mg v 25 g
Přítomnost látek cizího původunepřítomny ve 25 g
Maximální obsah olova0,75 mg/kg
Vůněvelmi slabá cizí vůně nebo zápach
Barvabílá až krémově bílá
Vzhledpřipouští se přítomnost hrudek, které lze rozmělnit mírným tlakem
Rozpustnosttéměř zcela rozpustný v destilované vodě, s výjimkou kaseináru vápenatého

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Mlékotekutékategorie konzumního mléka podle bodu 1 odst. III část IV přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
zahuštěnéOdtučněné nebo odstředěné, slazené nebo neslazené částečně odtučněné nebo částečně odstředěné nebo polotučné, slazené nebo neslazené plnotučné, slazené nebo neslazené
sušenéodtučněné nebo odstředěné částečně odtučněné nebo částečně odstředěné nebo polotučné plnotučné
Smetanatekutáke šlehání vysokotučná
zahuštěná
sušená
Kysaný nebo zakysaný mléčný výrobekjogurt
jogurt smetanový
jogurt bílý
jogurt bílý smetanový
jogurtové mléko
acidofilní mléko
kefír
kefírové mléko
kysané mléko nebo smetanový zákys
kysaná nebo zakysaná smetana
kysané podmáslí
kysaný mléčný výrobek s bifido kulturou
Mléčný výrobek tepelně ošetřený po kysacím procesu
Mléčný výrobek obohacený přídavkem mléčné kultury
Máslo mlékárenské a koncentráty mléčného tukumáselný tuk nebo mléčný tuk bezvodý
máselný koncentrát
čerstvé máslo
máslo
máslo stolní
Tvarohměkký nebo odtučněný nízkotučný nebo jemný polotučný tučnýtermizovaný
tvrdý
Sýrpřírodníčerstvý
zrající
zrající pod mazem
zrající v celé hmotě
s plísní na povrchu
s plísní uvnitř hmoty
dvouplísňový
v solném nálevu, bílý
pařený
extra tvrdý (ke strouhání)
tvrdý
polotvrdý
poloměkký
měkký
tavenýroztíratelný s lomem
tavený sýrový výrobek
tavený mléčný výrobek
syrovátkový
Bílkovinný mléčný výrobekpotravinářský kaseinkyselý sladký
potravinářský kaseinát
mléčná bílkovina
Mléčný výrobek ostatní

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků

VýrobekHmotnost nebo objem baleníPřípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka
Mléko tekuté, smetana tekutá, kysaný nebo zakysaný mléčný výrobek, mléčné výrobky ostatnído 250 ml nebo 250 g- 5,0 % u jednotlivého balení
do 500 ml nebo 500 g- 3,0 % u jednotlivého balení
do 1000 ml nebo 1000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
nad 1000 ml nebo 1000 g- 1,5 % u jednotlivého balení
Zahuštěný mléčný výrobekdo 1000 g- 3,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 1000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení
Sušený mléčný výrobek, bílkovinný mléčný výrobekdo 250 g- 3,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
do 1000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení
nad 1000 g- 1,0 % u jednotlivého balení
Sýr a tvarohdo 125 g- 10,0% u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 250 g- 5,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
do 500 g- 3,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 500 g- 1,0 % u jednotlivého balení
Sýr v nálevu po odkapání nálevudo 125 g- 15,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 250 g- 10,0% u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 500 g- 5,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 500 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
Porcovaný a plátkový sýr, porcovaný tvarohdo 250 g- 7,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
Máslo mlékárenské a koncentráty mléčného tuku a složené mléčné výrobkydo20g- 10,0% u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 250 g- 1,5 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 250 g- 1,0 % u jednotlivého balení

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jednotlivé mléčné výrobky

Tabulka 1 - Smetana tekutá

Druh výrobkuObsah tuku (v % hmot. nejméně)
Smetana10,0
Smetana ke šlehání30,0
Smetana vysokotučná35,0

Tabulka 2 - Zahuštěné mléčné výrobky

Zahuštěné neslazené mléčné výrobky

Druh výrobkuObsah tuku (v % hmot.)Mléčná sušina (v % hmot. nejméně)Mléčná sušina rukuprostá (v % hmot. nejméně)
Zahuštěná neslazená smetananejméně 15,026,511,5
Zahuštěné neslazené plnotučné mlékonejméně 7,525,0
Zahuštěné částečně odstředěné mlékonejméně 1,0 méně než 7,520,017,5
v tom polotučné4,0-4,5
Zahuštěné odstředěné mlékonejvíce 1,0

Zahuštěné slazené mléčné výrobky

Druh výrobkuObsah tuku (v % hmot.)Mléčná sušina (v % hmot. nejméně)Mléčná sušina rukuprostá (v % hmot. nejméně)
Zahuštěná slazená smetananejméně 16,014,0
Zahuštěné slazené plnotučné mlékonejméně 8,028,0
Zahuštěné slazené mléko částečně odstředěnénejméně 1,0 méně než 8,024,020,0
v tom polotučné4,0-4,5
Zahuštěné slazené mléko odstředěnénejvíce 1,024,020,0

Tabulka 3 - Sušené mléčné výrobky

Druh výrobkuObsah tuku (v % hmot.)
Sušená smetananejméně 42,0
Sušené plnotučné mlékonejméně 26,0 a méně než 42,0
Sušené částečně odstředěné mlékovíce než 1,5 a méně než 26,0
v tom polotučné14,0 až 16,0
Sušené odstředěné mlékonejvíce 1,5

Tabulka 4 - Kysané mléčné výrobky

Kysané mléčné výrobkyObsah tuku (v % hmot.)Obsah sušiny tukuprosté (v % hmot. nejméně)
Kysaná smetananejméně 10,0
Kysané mléko včetně jogurtovéhonejméně 0,58,0
Podmáslínejvíce 1,57,0
Jogurt bílý smetanovýnejméně 10,0
Jogurt bílýméně než 10,08,2

Tabulka 5 - Klasifikace přírodních sýrů podle obsahu tuku v sušině

Kategorie sýraTuk v sušině (v % hmot.)
Vysokotučnýnejméně 60,0
Plnotučnýnejméně 45,0 a méně než 60,0
Polotučnýnejméně 25,0 a méně než 45,0
Nízkotučnýnejméně 10,0 a méně než 25,0
Odtučněnýméně než 10,0

Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních se stanoví podle následujícího vzorce:

hmotnost tuku v g
% hmot. tuku v sušině = ——————————— × 100
100 - hmotnost vody v g

Tabulka 6 - Klasifikace přírodních sýrů podle konzistence ve vztahu k obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra

Sýr% WTPH
Extra tvrdýnejvíce 51
Tvrdý49 až 56
Polotvrdý54 až 63
Poloměkký61 až 69
Měkkýnejméně 67

WTPH = voda v tukuprosté hmotě sýra, která se stanoví podle následujícího vzorce:

hmotnost vody v g
% WTPH = ——————————— × 100
100 - hmotnost tuku v g

Tabulka 7 - Klasifikace přírodního sýra podle zrání

SýrCharakteristika
Sýr čerstvýnezrající
termizovaný
Sýr zrajícína povrchu
s mazem na povrchu
v celé hmotě
z toho Plísňový sýrs plísní na povrchu
s plísní uvnitř hmoty sýra
dvouplísňový

Tabulka 8 - Klasifikace tvarohu podle konzistence a obsahu tuku v sušině

TvarohTuk v sušině (v % hmot.)
Tučnýnejméně 38,0
Polotučný15,0 až 25,0
Nízkoručný nebo jemnýnejvíce 15,0
Odtučněný nebo měkký nebo tvrdýnejvíce 5,0

Tabulka 9 - Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů a tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků

Složka jiná než sýrTavený sýr a tavený roztíratelný sýrTavený sýrový výrobek a tavený mléčný výrobek
druhově pojmenovanýdruhově nepojmenovaný
Máslo, máselný tuk, smetana, máselný koncentrátpouze pro standardizaci obsahu tukuanoano
Ostatní mléčné složkyneano
obsah nejvýše 5 % hmot. laktózy ve finálním taveném sýru
ano
Jedlá sůlanoanoano
Bakteriální kulturyanoanoano
Enzymy*)anoanoano
Cukry (sacharidy se sladícím účinkem)neneano
Koření a sezónní zeleninapodle druhu výrobku a v množství, které postačuje, aby dodalo konečnému výrobku charakteristickou chuť
Ostatní zdravotně nezávadné potravinyanoano

*) zdravotně nezávadné se specifickými účinky

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mražených krémů

VýrobekHmotnost nebo objem baleníPřípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka
Mražený krémdo 100 g- 5,0 % u jednotlivého balení
do 500 g- 3,0 % u jednotlivého balení
nad 500 g- 1,0 % u jednotlivého balení

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Členění mražených krémů na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Mražený krémsmetanovýpodle použité ochucující složky např.:
vanilkový
jahodový
malinový
meruňkový
citrónový
pomerančový
oříškový
pistáciový
čokoládový
karamelový
kávový
kakaový
mléčný
s rostlinným tukem
vodový
ovocný
sorbet

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost mražených krémů

DruhCelková sušina (v % hmot.Tukuprostá mléčná sušina (v % hmot. nejméně)Mléčný tuk (v % hmot. nejméně)Ovocná složka (v % hmot. nejméně)Suché skořápkové plody
(v % hmot. nejméně)
Mražený krém smetanový8,0
Mražený krém mléčný6,02,5
Mražený krém s rostlinným tukem5,0 (obsah rostlinného tuku)
Mražený krém vodový12,0
Mražený krém ovocný12,015,05,0
Mražený krém sorbet12,025,07,0

Poznámka: U mraženého krému ovocného a mraženého krému sorbet platí v závislosti na použité ochucující složce požadavek pro obsah ovocné složky nebo pro obsah suchých skořápkových plodů.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení jedlých tuků a olejů

VýrobekHmotnost nebo objem baleníPřípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka
Rostlinný olejdo 1 litru- 4,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
Tekutý emulgovaný tuk1 až 15 litrů- 1,0 % u jednotlivého balení
nad 15 litrů- 0,1 % u jednotlivého balení
Roztíratelný tuk, směsný roztíratelný tuk, ztužené a pokrmové tuky, živočišné tukydo 500 g- 1,5 % u jednotlivého balení
- 1,0 %u 20 ks balení
0,5 až 5,0 kg- 1,0 % u jednotlivého balení
nad 5 kg- 0,1 % u jednotlivého balení

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Členění jedlých tuků a olejů na druhy, skupiny a podskupiny

Tabulka 1 - Základní členění jedlých tuků a olejů na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Jedlý tuk nebo jedlý olejrostlinnýjednodruhový
vícedruhový
živočišnývepřové sádlo, vepřový tuk
výběrový hovězí lůj, hovězí lůj
tuk nebo olej podle druhu živočicha
ztuženýplně
částečně
pokrmový
roztíratelný17)
směsný roztíratelný17)
tekutý emulgovaný

Tabulka 2 - Členění a požadavky na jednodruhové rostlinné tuky a oleje

VýrobekPožadavky
Olej z podzemnice olejnéolej vyrobený z jader podzemnice olejné(jádra druhu Arachis hypogaea L.)
Babassový olejvyrobený z jader plodů několika druhů palem Orbignya spp.
Kokosový tukvyrobený z dužiny (kopry) kokosových ořechů, plodů palmy kokosové (Cocos nucifera L.)
Bavlníkový olejvyrobený ze semen různých kultivovaných druhů bavlníku Gossypum spp.
Hroznový olejvyrobený ze semen hroznů révy vinné (Vitis vinifera L.)
Kukuřičný olejvyrobený z klíčků kukuřice (zárodek Zea mays L.)
Hořčičný olejVyrobený ze semen hořčice bílé (Sinapis alba L. nebo Brassica hirta Moench), hořčice hnědé nebo žluté (Brassica juncea (L.) Czernajev a Cossen) a hořčice černé (Brassica negra (L.) Koch).
Palmojádrový tukvyrobený z jader plodů palmy olejové (Elaeis guineensis)
palmojádrový tuk frakcionovaný - oleintekutá frakce získaná z palmojádrového tuku frakcionací
palmojádrový tuk frakcionovaný - stearinpevná frakce s vysokým bodem tání získaná z palmojádrového tuku frakcionací
Palmový tukvyrobený z dužiny plodů palmy olejové(Elaeis guineensis)
palmový tuk frakcionovaný -oleintekutá frakce získaná z palmového tuku frakcionací
palmojádrový tuk frakcionovaný - stearinpevná frakce s vysokým bodem tání získaná z palmového tuku frakcionací
palmojádrový tuk frakcionovaný - superoleintekutá frakce získaná z palmového tuku speciálním procesem řízené krystalizace tak, aby bylo dosaženo hodnoty jodového čísla 60 nebo více
Řepkový olejvyrobený ze semen druhů řepky olejné Brassica napus L., Brassica campestris L., Brassica juncea L. a Brassica tournefortii Gouan
Řepkový olej nízkoerukovývyrobený ze semen s nízkým obsahem kyseliny erukové vyšlechtěných druhů řepky olejné Brassica napus L., Brassica campestris L. a Brassica juncea L. musí obsahovat nejvíce 2 % hmot. erukové kyseliny z celkového obsahu mastných kyselin
Rýžový olejvyrobený z otrub rýže (Oriza sativa L.)
Světlicový olejvyrobený ze semen světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.)
Světlicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejovévyrobený ze semen s vysokým obsahem kyseliny olejové kultivovaných druhů světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.) musí obsahovat nejméně 70 % hmot. kyseliny olejové z celkového množství mastných kyselin
Sezamový olejvyrobený ze semen sezamu (Sesamum indicum L.)
Sójový olejvyrobený ze semen sóji (Glycine max (L.) Merr.)
Slunečnicový olejvyrobený ze semen slunečnice (Helianthus annuu L.)
Slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejovévyrobený ze semen s vysokým obsahem kyseliny olejové kultivovaných druhů semen slunečnice(Helianthus annuu L.) musí obsahovat nejméně 75 % hmot. kyseliny olejové z celkového množství mastných kyselin
Olivový olejolej získaný z plodů olivovníku (Olea europaea sativa Hoff. et Link)

Poznámky pod čiarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS.
Směrnice 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.
Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

6) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

8) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

9) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

12) Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny.

13) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej.

17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené