Vyhláška č. 392/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.

Čiastka 159/2016
Platnosť od 05.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

392

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2016,

kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 371/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 2 se slova „půdními bloky, popřípadě“ zrušují.

2. V § 2, § 4 odst. 2 písm. i) a v § 6 písm. f) se slova „půdním blokem, popřípadě“ zrušují.

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

㤠2a

Minimální vzdálenost od státní hranice při pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 2 písm. f) a odst. 4 písm. g) zákona]

Minimální vzdálenost místa pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky5) pro jednotlivou plodinu je uvedena v příloze k této vyhlášce.

5) Čl. 1 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území.“.

4. V § 3, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 6 úvodní části ustanovení a v § 7 se slova „půdním bloku, popřípadě“ zrušují.

5. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 1 písm. e), § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 2 písm. g) a v § 6 písm. d) se slova „půdního bloku, popřípadě“ zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písm. a) a v § 4 odst. 2 písm. a) se slova „místa podnikání a“ nahrazují slovy „sídla nebo“.

7. V § 4 odst. 1 písm. b) a v § 4 odst. 2 písm. b) se slova „nebo obchodní firma a právní forma,“ zrušují.

8. V § 4 odst. 1 písm. b) a v § 4 odst. 2 písm. b) se slova „organizační složky“ nahrazují slovem „pobočky“.

9. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovy „Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu“.

10. V § 4 odst. 2 písm. i) a v § 6 písm. f) se slova „půdních bloků, popřípadě“ zrušují.

11. V § 4 odst. 3 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovy „Státním zemědělským intervenčním fondem“.

12. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 89/2006 Sb.

Vzdálenosti, lhůty a rozsah obsetí stanovené pro jednotlivé plodiny při pěstování geneticky modifikované odrůdy

PlodinaBramboryKukuřiceSója
Vzdálenost mezi dílem půdního bloku při poskytování informací v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělstvído 20 mdo 140 mdo20 m
Vzdálenost mezi dílem půdního bloku při poskytování informací v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělstvído 40 mdo 400 mdo 40 m
Minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky400 m400 m400 m
Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdydo 1.3. příslušného kalendářního rokudo 1. 3. příslušného kalendářního rokudo 1.3. příslušného kalendářního roku
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství, a mezi stejnými plodinami s odlišným jednoznačným identifikačním kódem4)3 m; na počátku i na konci sázené partie nejméně 10 m v šíři sazeče70 m10 m
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství20 m200 m20 m
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství-1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti-
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství-1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti; nejvíce však lze nahradit 100 m minimální vzdálenosti-

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené