357

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2016

o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

Ministerstvo obrany stanoví podle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 6 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb., a po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


ČÁST PRVNÍ

SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

§ 1

Zdravotní způsobilost

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se provádí

a) při lékařské prohlídce v rámci odvodního nebo přezkumného řízení, není-li dále stanoveno jinak,

b) v rámci výběru občana ucházejícího se o povolání do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen „uchazeč“),

c) u občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení,

d) u vojáka v záloze.

(2) Zdravotní způsobilost se posuzuje také při lékařské prohlídce vojáka v činné službě, a to

a) před jeho služebním zařazením na služební místo, které vyžaduje speciální odbornost (dále jen „specialista“), nebo

b) při ukončení vojenské činné služby.

(3) V průběhu lékařské prohlídky zjistí lékař odvodní komise, lékař přezkumné komise nebo vojenský lékař (dále jen „posuzující lékař“) zdravotní stav posuzované osoby a učiní závěr, na jehož základě vojenský poskytovatel nebo jiný k tomu oprávněný poskytovatel zdravotních služeb vydá lékařský posudek o schopnosti nebo neschopnosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu, ve kterém současně stanoví stupeň zdravotní způsobilosti posuzované osoby, popřípadě omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě.

§ 2

Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupně zdravotní způsobilosti jsou stanovovány pro potřeby zdravotní klasifikace, a to podle zjištěné míry schopnosti posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby. Stupně zdravotní způsobilosti se vyznačují klasifikační značkou A, BI, BII, BIII, C nebo D přiřazenou k nemoci nebo vadě podle seznamu nemocí a vad stanoveného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Stupně zdravotní způsobilosti se s přihlédnutím k požadavkům na schopnost vykonávat vojenskou činnou službu vyjadřují slovy:

a) „Schopen (značka A)“ pro první stupeň,

b) „Schopen s výhradou (značka B)“ pro druhý stupeň,

c) „Schopen s omezením (značka C)“ pro třetí stupeň,

d) „Neschopen (značka D)“ pro čtvrtý stupeň.

(3) První stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, uchazeči, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo vojákovi, pokud jejich zdravotní způsobilost dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních vojenských odborností podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, jež kladou zvláštní nároky na zdravotní způsobilost.

(4) Druhý stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo bývalému vojákovi z povolání zařazenému do zálohy, pokud jejich zdravotní způsobilost umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, s výjimkou vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost, duševní činnosti nebo intelektové kvality anebo zvýšené požadavky na přesnost a pohotovost smyslových orgánů.

(5) Třetí stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit uchazeči nebo vojákovi z povolání, pokud jejich zdravotní způsobilost dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje zařazení na některá služební místa podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, a vyžaduje

a) občasné poskytování krátkodobých úlev v plnění služebních povinností podle konkrétních podmínek výkonu služby, a to nejdéle na dobu 3 měsíců, nebo

b) poskytování dlouhodobých úlev v plnění služebních povinností podle podmínek výkonu služby v příslušném služebním zařazení posuzovaného vojáka z povolání, a to nejdéle na dobu 6 měsíců.

(6) Čtvrtý stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, vojákovi při přezkumném řízení, uchazeči, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo vojákovi, jejichž

a) nemoc nebo vada je tímto stupněm klasifikována v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

b) aktuální zdravotní stav nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu déle než 12 měsíců.

(7) Druhý stupeň zdravotní způsobilosti „Schopen s výhradou (značka B)“ může být stanoven jednotlivě nebo v různých kombinacích následujících podskupin tohoto stupně zdravotní způsobilosti:

a) „Schopen, ne pro I (značka BI)“ lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva, poddůstojníkovi nebo důstojníkovi při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce,

b) „Schopen, ne pro II (značka BII)“ lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva nebo poddůstojníkům při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na duševní činnosti a intelektové kvality,

c) „Schopen, ne pro III (značka BIII)“ lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva, poddůstojníkům nebo důstojníkům při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují přesnost a pohotovost smyslových orgánů.

§ 3

Stanovení stupně zdravotní způsobilosti na dobu určitou

Třetí stupeň zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)“ lze stanovit pouze na dobu určitou, a to v rozmezí od 12 do 60 měsíců s přihlédnutím k předpokládanému vývoji zdravotního stavu vojáka z povolání ovlivňujícího snížení míry jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

§ 4

Obecné postupy posuzování zdravotní způsobilosti

(1) Pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby je lékařská prohlídka cíleně zaměřena zejména na zjištění nemocí, vad a stavů vylučujících nebo omezujících stanovení stupně zdravotní způsobilosti, který umožňuje rozhodnout o schopnosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu. Seznam nemocí, vad a stavů podle věty první je stanoven v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) Pokud jsou výsledky lékařské prohlídky nebo odborné nálezy provedených lékařských vyšetření neúplné, rozporné nebo starší než 3 měsíce, vyžádá posuzující lékař u poskytovatelů zdravotních služeb pro posuzovanou osobu provedení dalších odborných vyšetření, popřípadě může od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb1) vyžádat výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

(3) Zdravotní způsobilost posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby ve vztahu ke schopnosti plnit úkoly v příslušném služebním zařazení je v posudkovém závěru vyjádřena slovy:

a) „zdravotně způsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení“,

b) „zdravotně způsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení jen za určitých podmínek“; společně s uvedeným výrokem vojenský poskytovatel v posudku o zdravotní způsobilosti stanoví specifické podmínky, za kterých je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá k výkonu vojenské činné služby v předpokládaném služebním zařazení, nebo

c) „zdravotně nezpůsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení“.

§ 5

Posuzování zdravotní způsobilosti specialisty

Zvláštní zdravotní požadavky pro posuzování zdravotní způsobilosti specialisty pro jeho služební zařazení na služební místo vyžadující některou speciální odbornost jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka

Úpravu podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka v důsledku jeho zdravotní indispozice provádí vojenský poskytovatel podle zásad stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce jako součást léčebného režimu vojáka.

HLAVA II

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

§ 7

(1) Lékařská prohlídka prováděná za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě obsahuje:

a) ověření a doplnění údajů z rodinné, osobní a pracovní anamnézy,

b) antropometrická měření,

c) základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči,

d) fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,

e) orientační neurologické vyšetření a

f) orientační vyšetření sluchu a zraku, včetně vyšetření barvocitu.

(2) Lékařská prohlídka prováděná za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě posuzované osoby,

a) která podle osobní a pracovní anamnézy, lékařských zpráv nebo podle zdravotnické dokumentace vykazuje znaky zhoršené sociální adaptace nebo společensky škodlivého jednání, nebo

b) které byla poskytována zdravotní péče v oboru psychiatrie formou lůžkové nebo ambulantní péče pro duševní poruchy anebo poruchy chování vedoucí zejména k patologickým závislostem,

obsahuje kromě vyšetření podle odstavce 1 také odborné psychiatrické vyšetření.

(3) Součástí lékařské prohlídky uchazečů, vojáků určených k výkonu vojenské služby mimo území České republiky a specialistů, je klinicko-psychologické vyšetření, které se provádí za účelem posouzení a vyhodnocení jejich psychické způsobilosti a zjištění odolnosti jejich psychických funkcí při zátěži za mimořádných podmínek.

(4) Pokud má být voják, u kterého byla zdravotní způsobilost k výkonu vojenské činné služby posuzována v řízení o jeho žádosti o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, zařazen na služební místo

a) průzkumníka, potápěče a operátora protitankových kompletů,

b) výsadkáře,

c) řidiče vojenských vozidel a vůdce vojenských plavidel,

d) radisty,

e) operátora radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, nebo

f) strážní služby,

je součástí lékařské prohlídky prováděné za účelem posouzení jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby také klinicko-psychologické vyšetření.

ČÁST DRUHÁ

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA III

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY VOJÁKŮ V ČINNÉ SLUŽBĚ

§ 8

Posuzování zdravotní způsobilosti vojáka v činné službě

Zdravotní způsobilost vojáka v činné službě se posuzuje při lékařských prohlídkách, prováděných jako:

a) vstupní lékařská prohlídka,

b) preventivní roční lékařská prohlídka vojáka z povolání,

c) rozšířená preventivní prohlídka vojáka z povolání, nebo

d) výstupní lékařská prohlídka vojáka.

§ 9

Vstupní lékařská prohlídka vojáka

(1) Vstupní lékařská prohlídka vojáka je prováděna

a) při povolání vojáka v záloze do služebního poměru,

b) při nástupu vojáka v záloze:

1. na vojenské cvičení,

2. k výkonu služby v operačním nasazení, nebo

3. k výkonu mimořádné služby.

(2) Obsahem vstupní lékařské prohlídky prováděné podle odstavce 1 je kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také orientační vyšetření chrupu.

(3) Vstupní lékařská prohlídka prováděná při nástupu vojáka v záloze na vojenské cvičení v délce trvání méně než 14 dnů obsahuje pouze ověření a doplnění údajů z rodinné, osobní a pracovní anamnézy.

§ 10

Preventivní roční lékařská prohlídka vojáka z povolání

(1) Obsahem preventivní roční lékařské prohlídky vojáka z povolání je doplnění údajů jeho rodinné, osobní a pracovní anamnézy se zaměřením na zjištění změn v jeho zdravotní způsobilosti a posouzení vlivu rizikových faktorů příslušného služebního zařazení na jeho zdraví; rizikovými faktory se pro účely této vyhlášky rozumí skutečnosti, které jsou součástí výkonu služby vojáka z povolání a které mohou být z hlediska vědeckých poznatků iniciačním mechanismem pro vznik zejména ischemické choroby srdeční, hypertenze, poruchy metabolismu tuků nebo metabolického syndromu.

(2) Pokud je stanovená zdravotní způsobilost vojáka z povolání klasifikována stupněm „Schopen s omezením (značka C)“, stanoví se konkrétní časové omezení této zdravotní klasifikace podle § 2 odst. 5 nebo § 3 s přihlédnutím k předpokládanému vývoji zdravotního stavu vojáka z povolání ovlivňujícího snížení míry jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

§ 11

Rozšířená preventivní prohlídka vojáka z povolání

(1) Rozšířená preventivní prohlídka je prováděna u vojáků z povolání ve věkových skupinách 25, 30, 35 a 38 let a nad 40 let věku. U vojáků z povolání ve věkové skupině nad 40 let věku je rozšířená preventivní prohlídka prováděna každoročně.

(2) Obsahem rozšířené preventivní prohlídky vojáka z povolání jsou vyšetření podle § 7 odst. 1 a dále

a) laboratorní vyšetření krve a krevního séra v rozsahu:

1. krevní obraz a diferenciální počet leukocytů,

2. sedimentace erytrocytů,

3. celkový cholesterol,

4. HDL-cholesterol,

5. LDL-cholesterol,

6. triacylglyceroly,

7. glukóza,

8. alanintransamináza,

9. gamaglutamyltransferáza,

10. aspartátaminotransferáza,

11. bilirubin,

12. kreatinin,

13. urea,

14. kyselina močová a

15. prostatický specifický antigen u mužů nad 40 let,

b) klidový elektrokardiogram,

c) diferencované preventivní onkologické vyšetření v rozsahu:

1. vyšetření konečníku,

2. vyšetření stolice na okultní krvácení u osob nad 40 let věku, a to s četností jednou za 2 roky; vyšetření stolice na okultní krvácení lze u vojáka z povolání staršího 55 let věku nahradit provedením screeningového kolonoskopického vyšetření, které se provádí s četností jednou za 5 let,

d) mamografické vyšetření u žen nad 40 let věku, a to s četností jednou za 2 roky,

e) ultrazvukové vyšetření prsní žlázy, a to u žen: 1. ve věku 35 až 40 let každoročně,

2. nad 40 let věku vždy v kalendářním roce, ve kterém není prováděno vyšetření podle písmene d), a

f) ultrazvukové vyšetření dolní poloviny břicha u žen nad 35 let věku, a to s četností jednou za 2 roky.

§ 12

Výstupní lékařská prohlídka vojáka

(1) Výstupní lékařská prohlídka vojáka se provádí při ukončení vojenské činné služby.

(2) Pro provedení výstupní prohlídky se použije ustanovení § 10 odst. 1 přiměřeně.

(3) Posuzující lékař v průběhu výstupní lékařské prohlídky zjistí zdravotní stav vojáka v činné službě a zpracuje lékařskou zprávu, ve které popíše aktuální zdravotní stav vojáka v činné službě a vliv služby na jím zjištěný zdravotní stav, popřípadě na výsledky dalších provedených odborných vyšetření.

HLAVA IV

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČŮ

§ 13

(1) Součástí lékařské prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče je její vstupní část, kterou je řízený pohovor uchazeče s posuzujícím lékařem vedený s cílem vyhodnocení základních skutečností o jeho zdravotním stavu na základě jím poskytnutých údajů a informací, popřípadě dokumentů vypovídajících o jeho anamnéze.

(2) Obsahem lékařské prohlídky určené pro posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:

a) elektrokardiografické vyšetření,

b) laboratorní vyšetření krve a krevního séra v rozsahu:

1. určení krevní skupiny,

2. provedení krevního obrazu a zjištění diferenciálního počtu leukocytů,

3. zjištění sedimentace erytrocytů,

4. provedení sérologického vyšetření na syfilis,

5. zjištění povrchového antigenu žloutenky typu B,

6. zjištění celkového bilirubinu,

7. zjištění přímého bilirubinu,

8. vyšetření na přítomnost glukózy v krvi,

9. vyšetření na přítomnost alanintransaminázy,

10. vyšetření na přítomnost aspartátaminotransferázy,

11. zjištění celkového cholesterolu,

c) mikroskopické vyšetření močového sedimentu,

d) rentgenové vyšetření hrudních orgánů,

e) vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,

f) vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,

g) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,

h) odborné gynekologické vyšetření u žen a

i) klinicko-psychologické vyšetření.

(3) U uchazeče, u kterého je předpoklad jeho povolání k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství a jehož služební zařazení je informací podléhající ochraně podle zákona o ochraně utajovaných informací, zdravotní způsobilost vykonávat vojenskou činnou službu posuzuje vojenský lékař v oboru všeobecné praktické lékařství vojenského poskytovatele provozujícího zdravotnické zařízení zařazené do Vojenského zpravodajství2); vojenský poskytovatel provozující zdravotnické zařízení zařazené do Vojenského zpravodajství2) zajišťuje pro uchazeče podle tohoto odstavce rovněž psychologické vyšetření.

§ 14

(1) Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby je uchazeč, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)“ nebo „Schopen s omezením (značka C)“ podle sloupce II přílohy č. 1 k této vyhlášce a požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(2) Uchazeč podle § 13 odst. 3 je zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby, pokud jeho zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci podle odstavce 1 nebo s přihlédnutím k předpokládanému služebnímu zařazení ve Vojenském zpravodajství také zdravotní klasifikaci „Schopen, ne pro I (značka BI)“ nebo „Schopen s omezením (značka C)“.

HLAVA V

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OBČANA, KTERÝ POŽÁDAL O ZAŘAZENÍ DO AKTIVNÍ ZÁLOHY NEBO O ÚČAST NA VOJENSKÉM CVIČENÍ

§ 15

(1) Zdravotní způsobilost občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, posuzuje posuzující lékař vojenského poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství. Součástí lékařské prohlídky je řízený pohovor podle § 13 odst. 1.

(2) Obsahem lékařské prohlídky určené pro posouzení zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:

a) elektrokardiografické vyšetření,

b) orientační vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,

c) orientační vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu a

d) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření.

(3) Posuzující lékař provádějící lékařskou prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, zajistí pro tohoto občana u vojenských poskytovatelů provedení:

a) rentgenového vyšetření hrudních orgánů, pokud není doložen výsledek obdobného vyšetření realizovaného v posledních 5 letech,

b) odborného gynekologického vyšetření u žen.

(4) Lékařská vyšetření podle odstavce 3 jsou součástí lékařské prohlídky provedené podle odstavce 2.

§ 16

Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby pro zařazení do aktivní zálohy nebo na vojenské cvičení je občan, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)“ nebo „Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)“ podle sloupce I přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

HLAVA VI

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OBČANA V ODVODNÍM ŘÍZENÍ

§ 17

(1) Obsahem lékařské prohlídky určené pro zjišťování zdravotní způsobilosti občana v odvodním řízení jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:

a) orientační vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,

b) orientační vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu a

c) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření.

(2) Posuzující lékař zajistí pro občana, jehož zdravotní způsobilost je posuzována v odvodním řízení, u vojenského poskytovatele provedení:

a) rentgenového vyšetření hrudních orgánů, pokud není doložen výsledek obdobného vyšetření realizovaného v posledních 5 letech,

b) odborného gynekologického vyšetření u žen.

(3) Lékařská vyšetření podle odstavce 2 jsou součástí lékařské prohlídky provedené v odvodním řízení.

§ 18

Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby je občan, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)“ nebo „Schopen ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)“ podle sloupce I přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

HLAVA VII

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI SPECIALISTY

§ 19

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti specialisty je prováděno posuzujícím lékařem vojenského poskytovatele před zahájením odborného výcviku nebo při stanovených lékařských prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření posuzovaného specialisty.

(2) Zdravotně způsobilý k výkonu předpokládaného služebního zařazení podle § 4 odst. 3 písm. a) je specialista, jehož zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen“, popřípadě „Schopen, ne pro I“ nebo „Schopen, ne pro III“ a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(3) Zdravotně způsobilý k výkonu předpokládaného služebního zařazení jen za určitých podmínek podle § 4 odst. 3 písm. b) je specialista, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen s omezením (značka C)“, pokud zjištěná nemoc nemá vliv na výkon předpokládaného služebního zařazení.

ČÁST TŘETÍ

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

§ 20

Náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje:

a) identifikační údaje:

1. posuzované osoby, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa bydliště, popřípadě adresa místa trvalého pobytu,

2. vojenského poskytovatele nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb, který lékařský posudek vydal, a to v rozsahu název nebo obchodní firma, adresa sídla, otisk razítka poskytovatele zdravotních služeb,

3. posuzujícího lékaře, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis,

b) pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti použité v rámci evidence vedené vojenským poskytovatelem,

c) údaj o účelu vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,

d) výrok o posudkovém závěru a vyznačení určené zdravotní klasifikace; v případě vojáka z povolání, jehož zdravotní způsobilost byla klasifikována třetím stupněm zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)“, obsahuje lékařský posudek také popis úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka na služebním místě podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, stanovený rozsah tělesné přípravy a stanovené formy přezkoušení fyzické zdatnosti vojáka,

e) slovní vyjádření ke zdravotní způsobilosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu, popřípadě plnit úkoly v příslušném služebním zařazení,

f) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,

g) datum vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,

h) vyznačení doby platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je třeba na základě zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost.

§ 21

Využití lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je součástí:

a) odvodního protokolu při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení s vojákem v činné službě,

b) protokolu lékařské komise při přezkumném řízení s vojákem v záloze,

c) osobního spisu uchazeče nebo vojáka v záloze při dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, nebo

d) dokumentace občana, který neúspěšně požádal o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VOJÁKŮ K VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBĚ PŘI PŘEZKUMNÉM ŘÍZENÍ

§ 22

(1) Na posuzování zdravotní způsobilosti vojáků k vojenské činné službě v přezkumném řízení se použijí obecné postupy posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě stanovené podle § 4.

(2) Přezkumná komise pro stanovení stupně zdravotní způsobilosti a rozhodování o schopnosti nebo o neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu vychází z lékařské zprávy doručené vojenským poskytovatelem posuzujícího lékaře předsedovi přezkumné komise, zejména pak z jejího posudkového závěru a návrhu posuzujícího lékaře na stanovení nové zdravotní klasifikace.

§ 23

Základní dokumentace pro přezkumné řízení

(1) Základní dokumentaci pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby v přezkumném řízení tvoří veškeré dokumenty využité nebo vytvořené podle § 4 a 7, lékařská zpráva vojenského poskytovatele zpracovaná pro účely přezkumného řízení a zdravotnická dokumentace vedená v souvislosti se skutečnostmi, na základě kterých je přezkumné řízení zahájeno, kterými jsou:

a) změny zdravotní způsobilosti vojáka, pokud změny zdravotního stavu zjištěné při lékařské prohlídce po ukončeném léčení nebo po vyčerpání léčebných možností neodpovídají stanovené zdravotní způsobilosti,

b) doba trvání neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 8 týdnů v době základního vojenského výcviku, jedná-li se o vojáka z povolání po jeho povolání do služebního poměru,

c) doba trvání dočasné neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 6 měsíců, pokud není předpoklad ukončení této neschopnosti v průběhu podpůrčí doby3), jedná-li se o vojáka z povolání,

d) závažné úrazy nebo vážná onemocnění vojáka v záloze oznámené tímto vojákem, pokud jeho zdravotní způsobilost neodpovídá stanovené zdravotní klasifikaci,

e) nesoulad mezi zdravotní způsobilostí zjištěnou při vstupní lékařské prohlídce a stanovenou zdravotní klasifikací, jedná-li se o vojáka v mimořádné službě za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,

f) doba trvání neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 6 týdnů, jedná-li se o vojáka v operačním nasazení nebo v mimořádné službě, pokud není předpoklad ukončení léčby do 3 měsíců,

g) stanovení provedení nového přezkumného řízení přezkumnou komisí při předchozím přezkumném řízení.

(2) Součástí lékařské zprávy podle odstavce 1 jsou údaje z rodinné, osobní a pracovní anamnézy posuzované osoby, návrh na stanovení nové zdravotní klasifikace a všechny známé okolnosti, které vedou k přezkumnému řízení, včetně uvedení skutečností, které vedou k zahájení přezkumného řízení.


ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 24

Přechodné ustanovení

Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ukončí způsobem stanoveným vyhláškou č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, s výjimkou případů, kdy zdravotní způsobilost posuzované osoby by byla posouzena příznivěji podle této vyhlášky.

§ 25

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, se zrušuje.

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. listopadu 2016.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 357/2016 Sb.

SEZNAM NEMOCÍ, VAD A STAVŮ PRO POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBY

Uživatelské poznámky:

1. Seznam nemocí, vad a stavů pro posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné službě (dále jen „Seznam“) je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, ve znění její desáté revize (dále jen MKN - 10). Část V. „Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)“ Seznamu je zpracována podle V. Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti.

V Seznamu jsou pro posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby podrobněji uvedena jen ta onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují ve vojenské posudkové praxi.

2. Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojmístným číselným kódem, popřípadě ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka nemoci podle MKN - 10).

Za číslem - značkou nemoci se uvádí vždy písmeno sloupce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označením sloupce, podle kterého je fyzická osoba posuzována.

3. Podle sloupce I se posuzují:

a) občané, kteří jsou povinni podrobit se odvodnímu řízení,

b) mužstvo, poddůstojníci, praporčíci, důstojníci a generálové v záloze,

c) vojáci v záloze, kteří vykonali vojenskou základní službu,

d) vojáci v záloze, kteří byli odvedeni, ale nevykonali vojenskou základní službu,

e) občané a vojáci v záloze, žádající o zařazení do aktivní zálohy,

f) občané a vojáci v záloze žádající o účast na dobrovolném vojenském cvičení,

g) vojáci vykonávající mimořádnou službu.

4. Podle sloupce II se posuzují:

a) uchazeči o povolání do služebního poměru vojáka z povolání,

b) vojáci ve výcviku čekatelů,

c) vojáci z povolání.

5. Ve sloupci „Poznámka“ slouží uváděná omezení vyjádřená arabskými číslicemi jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného na služební místo a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 2.

6. Číselné označení pro specialisty:

a) „1“ - pro průzkumníky, potápěče a operátory protitankových kompletů,

b) „2“ - pro výsadkáře,

c) „3“ - pro řidiče vozidel ozbrojených sil a vůdce vojenských plavidel,

d) „4“ - pro radisty,

e) „5“ - pro operátory radiolokační a rádiové zaměřovači techniky,

f) „6“ - pro strážní službu u strážních jednotek a u Hradní stráže.

7. Poznámka vyjádřená slovy „ne strážní služba“ znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby; tato poznámka se uvádí jako dodatek zdravotní klasifikace. Přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní způsobilost vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 2.

SEZNAM

Značka nemoci (vady)Název nemoci (vady)Zdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
III
I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00-B99)
A00-A09STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCINásledné stavy po skončeném léčení infekčních nemocí se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci.
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost.DD
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce postižených orgánů.DC-Dad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIA
A15-A19TUBERKULÓZA
A15-A16Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená
a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci.
b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci.Dléčení
c) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než jeden rok. Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou, stav po parciální resekci plic pro tuberkulózu.DD
d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui, která nepřesahují rozsah jednoho plicního pole, bez poruchy ventilace.A-BIA-Cad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc.
A15.6
A16.5
Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený.
a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků RTG, event. CT vyšetřením).Dléčení
b) Inaktivní forma s rozsáhlými hraničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchou.DD
c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkce.A-BIA-Cad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc.
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A18Tuberkulóza jiných orgánů
A19Miliární tuberkulóza
a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, které vzdorují léčbě, nebo úporně recidivující stavy. Stavy i po dobře zhojeném zánětu mozkových plen.DD
b) Inaktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů.DC
c) Stavy zhojené ad integrum.A-BIA-Cad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
Zdravotní klasifikaci A nebo BI, BII, BIII možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc.
A20-A28NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI
A30-A49JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCIDg. A39 - Meningokokové infekce je uvedena samostatně dále.
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost.DD
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů.DC-D
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a strážní služba.
A 39Meningokokové infekce
a) Aktivní onemocnění.Dléčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami významně snižujícími pracovní schopnost nebo s postižením CNS.DD
c) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocnění.DC
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocněníA-BI, BIIAad d) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
A50-A64INFEKCE PŘENÁŠENÉ PREVAZNE SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEMPatří sem A69.2 - Lymeská nemoc
A65-A69JINÉ SPIROCHETOVE NEMOCI
A70-A74JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI
A75-A79RICKETTSIOZY
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů.DD
Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě
c) Nezávazné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci.BICadc) ne 1, 2, 5, 6.
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu.AA
A80-A89VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
A80Akutní poliomyelitida
A81Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
A82Vzteklina - rabies
A83-A89Virové encefalitidy, meningitidy a ostatní virové infekce centrální nervové soustavy
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnami.DD
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNS.DC-D
d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění.DC
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce CNS po 2 letech od prodělaného onemocnění.A-BI, BIIAad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
A90-A99VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů.DD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocnění.DC
d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 5, 6 a strážní služba.
VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE
a) Aktivní onemocnění.
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě.
c) Nezávazná, ale často recidivující onemocnění.
d) Nezávazná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následků.
léčení
D BID Cad c) ne 1, 2, 6.
AA
B15-B19VIROVA HEPATITIDA
B15Akutní hepatitida A
B16Akutní hepatitida B
B17Jiná akutní virová hepatitidaDg. B18 - Chronická virová hepatitida je uvedena samostatně dále.
B18Neurčená virová hepatitida
B25.1Cytomegalovirová hepatitida (K77.0)
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Následné stavy po aktivním onemocnění bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce do 2 let od prodělaného onemocnění.DC
c) Následné stavy bez poruchy funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění.A-BIAad c) do 5 let po onemocnění ne 1, 2, 6 a chemik. Následky se posuzují po 2 letech jako Dg. K70 -K77 - Nemoci jater kromě Dg. Z22.5 -Přenašeč (nosič) virové hepatitidy, která je hodnocena v poznámce u této položky.
B18Chronická virová hepatitida
a) Těžké a středně těžké formy, stavy s výrazným histologickým nálezem nebo s trvalými a závažnými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnosti.DD
b) Lehká onemocnění, stavy s mírně závažnými funkčními poruchami a nezávazným snížením výkonnosti.DC
c) Stavy nejméně 2 roky po skončení léčby, s normálním histologickým nálezem, bez funkčního postižení, při dobré celkové výkonnosti.BIAad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba ve sloupci II zdravotní klasifikaci A je možno stanovit až po bioptickém ověření při normálním histologickém nálezu.
B20-B24ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
a) Aktivní onemocnění.DD
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.BI-DC-D
B25-B34JINÉ VIROVÉ NEMOCI
B25Cytomegalovirová nemocKromě Dg. B25.1 - Cytomegalovirová hepatitida (K77.0), která je uvedena výše.
B26Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemicaKromě Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) aB26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1), které se hodnotí jako Dg. G00 - G09 - Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy.
B27Infekční mononukleózaPoruchy mechanismu imunity (imunodeficientní stavy) ve spojitosti s prodělanou infekční mononukleózou se hodnotí podle Dg. D80 - D89 - Některé poruchy mechanismu imunity.
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Stavy s trvalými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnosti.DC
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce postiženého orgánu.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a chemik.
B30-B34Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými nebo závažnějšími poruchami funkce.DC-D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce postiženého organu.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
B35-B49MYKÓZY
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami.DC-D
c) Nezávazné formy a následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
B50-B64PROTOZOÁRNÍ NEMOCI
B50-B54Malárie
B55-B57Leishmanióza, africká trypanosomóza,
Chagasova nemoc
B58-B64Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost.DD
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů.DC-D
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
B65-B83HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu.DC-D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a dále podle povahy a místa poruchy.
B85-B89ZAVŠIVENÍ, AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě.DD
c) Nezávazná nebo recidivující onemocnění.A-BIA-Cad c) při častých recidivách ne 1,2, 6.
B90-B94NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
B95-B97BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENSTyto položky se poskytují pro použití jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde.
B99JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami.DC-D
c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a dále podle povahy a místa poruchy.
II. NOVOTVARY (C00 - D48)
C00-C14ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU
C15-C26ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
C30-C39ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ
C40-C41ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY
C43-C44MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE
C45-C49ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ
C50ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU
C51 -C58ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C60-C63ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
C64-C68ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
C69-C72ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
Dg. C73-C75 - Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí jsou uvedeny dále.
C76-C80ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNÉ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ
C81-C96ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
C97ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ
D37-D48NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍDg. D00 - D09 - Novotvary in šitu a Dg. D10 - D36 -Nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále.
Ad a) U vojáků z povolání lze klinicky ověřené, prognosticky nadějné stavy po skončeném léčení posuzovat individuálně, podle rozsahu poruchy funkce postiženého orgánu, funkce močového
a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázami. Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky s nejistou prognózou, operativní odstranění ledviny, trvale založené stomie, laryngektomie, apod.DC-D
b) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 3 let po ukončení léčby.DCústrojí, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost organismu, vždy ve vztahu ke služebnímu zařazení.
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění déle než 3 roky po ukončení léčby, při celkovém dobrém stavu.BI, BII, BIII-DA-Cad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
C73-C75ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÉZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
D09.3CARCINOMA IN SITU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÉ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ
a) Inoperabilní nebo léčbou neovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánů.DD
b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbuA-BIA-Cad b) zdravotní klasifikace A stanovuje při celkovém dobrém stavu bez známek nádorového onemocnění.
c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu po 3 letech po ukončení léčby.AAad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
D00-D09NOVOTVARY IN SITUKromě Dg. D09.3 - Carcinoma in šitu štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí, která byla hodnocena v předchozí části.
a) Opakované postižení in šitu.DD
b) Stavy po úspěšném léčení bez známek nádorového onemocnění do 3 let po ukončení léčby.DC
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění po dobu delší než 3 roky při celkovém dobrém stavu.BI, BII, BIIIAad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
D10-D36NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
a) Léčbou neovlivnitelné stavy, s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje a výzbroje.DD
b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity, s následnou nezávaznou poruchou funkce orgánů.A, BI, BII, BIIIA-Cad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 5, 6 a strážní služba.
U nezhoubných novotvarů štítné žlázy léčených operativně hodnotit podle Dg. E00 - E07 Poruchy štítné žlázy. U nezhoubných novotvarů jiných žláz s vnitřní sekrecí, mozku nebo jiné části centrálního nervového systému léčených operativně se zdravotní klasifikace A nestanovuje.
c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavu.AA
III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGANU A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TYKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)
D50-D53NUTRIČNÍ ANÉMIEPosuzovat podle závažnosti hematologických změn a jejich vlivů na ostatní orgánové funkce a na celkovou výkonnost organismu.
D55-D59HEMOLYTICKÉ ANÉMIE
D60-D64APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE
D65-D69VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY
D70-D77JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
a) Těžké, léčení vzdorující formy s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu. Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a odolnost organismu.DD
b) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením, lehce snižující celkovou výkonnost organismu.DC
c) Lehké formy po úspěšném léčení, bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce, při fyziologických hodnotách krevního obrazu.A-BIAad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6 a strážní služba.
D80-D89NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITYPosuzovat podle stupně a rozsahu vzniklých komplikací a podle vlivu vzniklých komplikací a podle vlivu na celkový stav organismu a na celkovou tělesnou výkonnost. Dg. D86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále.
a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků, s těžkým omezením výkonnosti organismu.DD
b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu, s podstatným poklesem celkové výkonnosti.DC-D
c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavu.A-BIAad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6 a strážní služba.
D86.0-2Sarkoidóza plic a mízních uzlin
a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami, u plicní formy přechod do plicní fibrózy -stadium III. Stacionární nebo pomalu progredující formy se závažnější poruchou plicních funkcí.DD
b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění. Stacionární nebo pomalu progredující formy bez závažnější poruchy plicních funkcí.DC
c) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivity.A-BIA
D86.3-9Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací,

NS

a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu.DC-D
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad c) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba.
IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 - E90)
Posuzovat podle rozsahu a tíže vlastního onemocnění, jeho vlivu na výkonnost organismu a podle závažnosti druhotných změn a převažujících projevů na různých orgánových systémech. Při posuzování endokrinních nemocí je vždy nutné endokrinologické vyšetření.
E00- E07PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, vyžadující medikamentózní léčbu, provázené závažnými komplikacemi a podstatným snížením výkonnosti organismu.DD
b) Uzlová a difusní zvětšení štítné žlázy i bez vlastní poruchy funkce, která působí obtíže z tlaku na okolní orgány nebo jejichž sonoskopicky zjištěná velikost přesahuje 25 ml. Stavy po operačních zákrocích na štítné žláze nebo po úspěšné léčbě tyreotoxikózy do 2 let po operaci nebo po ukončení léčby hypotyreózy a chronické tyreoitidy úspěšně kompenzované léčbou, bez orgánových a psychických změn, jen mírně snižující výkonnost organismu.DC-D
c) Malé difusní eufunkční klidové strumy, sonoskopicky menší než 25 ml, bez příznaků tlaku na okolí, při normální výkonnosti organismu Malé uzlové eufunkční strumy, diagnosticky ověřené punkční biopsií. Stavy nejméně 2 roky po úspěšné chirurgické léčbě štítné žlázy a chronické tyreoiditidy úspěšně kompenzované léčbou, bez známek poruchy funkce a bez snížení výkonnosti organismu.A-BIA- Cad c) podle povahy a rozsahu poruchy a vždy při nutnosti substituční léčby ne 1,2, 6.
E10-E14ÚPLAVICE CUKROVÁ - CUKROVKA
E15-E16JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍad b) Posuzovat individuálně podle vlivu na celkovou výkonnost organismu a ve vztahu ke služebnímu
a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované. Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulinem. Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu.DDzařazení.
b) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu.BI-DC-D
c) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonností.A-BIAad c) ne 1, 2, 6 při abnormální glykemické křivce. Stejně se posuzuje Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy.
E20-E35PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ Š VNITŘNÍ SEKRECÍ
E89Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinamKromě Dg. E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích, která je uvedena výše.
a) Těžké formy poruch ostatních žláz s vnitřní sekrecí včetně stavů po operačních zákrocích, které vyžadují soustavnou substituční, inhibiční, modulační nebo jinou léčbu, se závažným omezením výkonnosti organismu. Tělesná výška nižší než 155 cm po ukončení vývoje.DD
b) Formy s méně závažnými poruchami funkce, kompenzované léčbou, bez komplikací, lehce snižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšných operačních zákrocích do 2 let po operaci. Endokrinopatie provázené nápadnou pravou gynekomastií.DC-D
c) Zcela lehké formy, nevyžadující soustavnou léčbu a nesnižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšné konzervativní nebo chirurgické léčbě, nejméně 2 roky od skončení léčby nebo po operaci, které nevyžadují zvláštní režimová nebo jiná opatření, s dobrou výkonností organismu.A-BIAad c) podle povahy a místa poruchy ne 1,2, 6.
E40-E46PODVÝŽIVA - MALNUTRICE
E50-E64JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE
a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými funkčními nebo morfologickými změnami postižených orgánů, se snížením výkonnosti organismu.DD
b) Lehké formy a stavy po skončení léčby, při dobrém celkovém stavu a výkonnosti organismu.A-BIA-Cad b) podle povahy poruchy ne 1,2, 6.
E65-E68OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACEPři posuzování obezity přihlížet nejen ke stupni nadváhy, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátu. Při posouzení obezity vycházet z indexu tělesné hmotnosti (BMI). Při posuzování obezity 1. a 2. stupně (BMI 30-40) vycházet rovněž z měření obvodu pasu.
a) Obezita 3. stupně (BMI 40 a více), vzdorující léčebným pokusům o redukci, s podstatným snížením tělesné a srdeční výkonnosti.DD
b) Obezita 2. stupně (BMI 35-39,9) vzdorující řízené redukci s nepříznivým podílem tělesného tuku a rizikovými hodnotami obvodu pasu, snižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost.DDad b) obvod pasu: u mužů rovný nebo vyšší 102 cm, u žen rovný nebo vyšší 88 cm.
c) Obezita 2. stupně (BMI 35-39,9) vzdorující řízené redukci s příznivým podílem tělesného tuku a nerizikovými hodnotami obvodu pasu, nesnižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost.DCad c) obvod pasu: u mužů nižší než 102 cm, u žen nižší než 88 cm.
d) Obezita 1. stupně (BMI 30-34,9) s nepříznivým podílem tělesného tuku a rizikovými hodnotami obvodu pasu, snižující celkovou výkonnost a zdatnost.BI-DCadd) obvod pasu: u mužů rovný nebo vyšší 102 cm, u žen rovný nebo vyšší 88 cm.
e) Obezita 1. stupně (BMI 30-34,9) s příznivým podílem tělesného tuku a nerizikovými hodnotami obvodu pasu, nesnižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost.A-BIAad e) obvod pasu: u mužů nižší než 102 cm, u žen nižší než 88 cm, ne pro 1, 2, 6.
f) Prostá nadváha s dobrou výkonností organismu (BMI nižší než 30).AA
BMI = Body-Mass index
(tělesná hmotnost v kg/výška v m2)
Výška v mVýška v m2
1,552,4
1,62,56
1,652,72
1,72,89
1,753,06
1,83,24
1,853,42
1,93,61
1,953,8
24
2,054,2
2,104,41
E70-E90PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK - METABOLISMUDg. Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74.8 - Jiné uvedené poruchy metabolismu uhlovodanů se posuzuje obdobně jako Dg. R 81 - Glykosurie. Dg. E89 -Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam, je uvedena výše. Patří sem Dg. E80 - Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení. Posuzuje se podle K70 -K77 -Nemoci jater.
a) Poruchy závažného rázu, léčením hůře ovlivnitelné, provázené těžší poruchou funkce nebo morfologickými změnami postižených orgánů, trvale snižující výkonnost organismu.DD
b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázené méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost organismu. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy, při snížené celkové výkonnosti organismu.DC
c) Nezávazné poruchy, bez poruchy funkce a s dobrou výkonností organismu při režimových opatřeních, nebo medikamentózní léčbě. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy.A-BIAad c) při nutnosti medikamentózní léčby ne 1, 2, 7. Nutnost medikamentózní léčby určovat dle SCORE. Při posuzování hyperbilirubinémie je nutné stupeň její závažnosti ověřit hepatologickým vyšetřením.
V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVANÍ (F00 - F99)
F00-F09ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCHPosuzovat podle rozsahu a tíže narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace na zvláštní podmínky života ve vojenském prostředí a podle vlivu na celkovou výkonnost organismu.
F00Demence u Alzheimerovy choroby
F01Vaskulární demence
F02Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
F03Nespecifikovaná (neurčená) demenceDD
F04Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami
F05Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami
F06Jiné duševní poruchy, které vznikají následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkcí mozku nebo následkem somatického onemocnění
F07Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
F09Nespecifikované (neurčené) organické nebo symptomatické duševní poruchy
a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnosti.DD
b) Při nezávazných poruchách duševní činnosti.A-BIIA-Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchy.AA
F10-F19DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVANÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHO AKTIVNÍCH LÁTEKPosuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení.
a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnami.DD
b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnosti.DC-D
c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislosti.A-BIIA-Cad c) ne 1, 5 a strážní služba. Zdravotní klasifikaci A lze stanovit nejdříve 1 rok od ukončené úspěšné ústavní odvykační léčby. Ve sloupci II se zdravotní klasifikace C stanovuje v případě zjištění orgánového nebo psychického postižení.
F20-F29SCHIZOFRENIE, SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY
F20SchizofrenieDD
F21Schizotypní (schizotypální) porucha
F22Trvalé duševní poruchy s bludyDg. F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále.
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F28Jiné neorganické psychotické poruchy
F29Nespecifikovaná (neurčená) neorganická psychóza
a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem, a to i po úplné úpravě duševního stavu.DD
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.BII-DC-Dad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
F30-F39PORUCHY NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY)Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace. Dg. F30 - Manická fáze a Dg. F32 Depresivní fáze jsou uvedeny samostatně dále.
F31Bipolární afektivní porucha
F33Periodická (rekurentní) depresivní porucha
F34Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)
F38Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)
F39Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)
a) Těžká porucha s psychotickými příznaky.DDad b) a c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
b) Středně závažná porucha.BII-DC-D
c) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu.A-BIIA-C
F30Manická fáze
F32Depresivní fáze
a) Při těžké nebo déletrvající fázi.DDad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelné.BII-DC-D
F40-F48NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY VYVOLANÉ STRESEM A SOMATOFORMNÍ PORUCHYPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace. Patří sem rovněž odborné posouzení závažnosti u dg. H53.1 Subjektivní poruchy vidění.
H53.1Subjektivní poruchy vidění
F50-F59BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ) SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
a) Těžké a středně závažné poruchy, které vzdorují léčení, často recidivující, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu. Sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stres.DD
b) Lehké poruchy jen částečně narušující schopnost společenské adaptace.A-BIIA-Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
c) Zcela nezávazné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace a nesnižující celkovou výkonnost organismu.AA
F60-F69PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCHPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.
F60Specifické poruchy osobnosti
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku
F63Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy
a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti organismu.DD
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu.A-BIIA-Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
c) Zcela nezávazné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace.AA
F64Poruchy pohlavní identitySexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu.
F65Poruchy sexuální preferencePosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.
F66Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací
a) Těžké a středně závažné poruchy.DD
b) Lehké nezávazné poruchy.A-BIIA-Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba; Stavy vyžadující dlouhodobou léčbu ve sloupci II odpovídají zdravotní klasifikaci C.
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělýchPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.
F69Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých
a) Těžké a středně závažné poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti.DD
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující výkonnost organismu.A-BIIA-Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
c) Zcela nezávazné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace.AA
F70-F79MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)
a) Hluboká, těžká, střední a lehká mentální retardace (IQ nižší než 69).DD
Lehké snížení intelektu s narušením společenské adaptaceU IQ 70 až 90 se klasifikuje s přihlédnutím k úrovni společenské přizpůsobivosti a dosaženého stupně školního vzdělání podle Dg. F60 - Specifické poruchy osobnosti, F62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku, F69 -Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých nebo F79 - Neurčená mentální retardace, popř. jiné podle vedoucího příznaku zjištěné poruchy (Dg. F80 - F83 -Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností a motorických funkcí, F89 - Neurčené poruchy psychického vývoje).
b) Lehké snížení intelektu při dobré úrovni společenské adaptace.BIIDad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
F80-F89PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE
F90-F98PORUCHY CHOVANÍ A EMOCI SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ A V ADOLESCENCIKromě Dg. F98.0 - Neorganická enuréza, F98.1 -Neorganická enkopréza, F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a F98.6 - Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále.
F99NESPECIFIKOVANÁ (NEURČENÁ) DUŠEVNÍ PORUCHA
a) Těžké a středně těžké formy.
DD
b) Poruchy lehkého stupně.A-BIIA-Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
c) Zcela nezávazné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace.AA
F98.0Neorganická enurézaAnamnesticky udávané údaje nehodnotit.
F98.1Neorganická enkopréza
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě.
Středně těžké formy prokázané ústavním pozorováním.
DD
b) Lehké formy s ojedinělým výskytem.BIIDad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
F98.5Koktavost (zadrhávání)Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu.
F98.6Breptavost
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná). Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).DD
b) Přechodná nebo mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě.A-BIIA-Cad b) podle závažnosti poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)
Posuzovat podle výsledné poruchy funkce CNS a periferní inervace (podle rozsahu přetrvávajících výpadových jevů v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické), vlivů na celkovou výkonnost a podle případných dalších komplikací.
G00-G09ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVYDiagnóza se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení vyšetření EEG, CT mozku a psychologické
a) Aktivní onemocněníléčení
b) Následné stavy s trvalými závažnými funkčními poruchami a výrazně sníženou celkovou výkonností.DDvyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění. Patří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica(G05.1)
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami CNS.DC-D
d) Následné stavy s lehčí poruchou CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění.DC
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce CNS nejdříve po 2 letech po prodělaném akutním onemocnění.A - BI, BIIAad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
G10-G13SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU
G20-G26EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY
G30-G32JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY
G35-G37DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce ústavně prokázanými. Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost.DD
b) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektu.BII, BIIICad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
G40-G47PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMALNIPři posuzování přihlížet ke druhu, tíži záchvatů a četnosti a případných duševních poruch.
G40Epilepsie - padoucnice
G41Status epilepticus
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatovém léčení. S ojedinělými záchvaty nejvýše dvakrát do roka při protizáchvatovém léčení.DD
b) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nasazení protizáchvatové léčby v době do 1 roku od záchvatu.DC
c) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nutnosti protizáchvatové léčby po 1 roce od záchvatu. Epileptické záchvaty před více než 3 roky při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení.BII, BIIICad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
d) Epileptické záchvaty před více než 5 lety při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení.AA
G43MigrénaDg. G43 - Migréna se posuzuje podle četnosti, tíže a délky trvání záchvatu a výskytu průvodních jevů.
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromyKromě Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech, která se posuzuje podle Dg. 160 -169 - Cévní nemoci mozku.
G47Poruchy spánku (záchvatového charakteru)
a) Formy s těžkým průběhem, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané. Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném léčení se snížením celkové výkonnosti.DD
b) Méně závažné formy, léčením ovlivnitelné, s lehkou poruchou funkce (výkonnosti) organismu. Migréna s ojedinělými záchvaty.A-BIIA-Cb) při poruše funkce nebo snížené výkonnosti podle povahy poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
G50-G59ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍPro posouzení postižení periferní nervové soustavy, nemocí myoneurálního spojení a svaluje nezbytné EMG vyšetření. Dg. G50 - Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini je uvedena dále.
G51Poruchy lícního nervu - nervi facialis
a) Akutní stavy.léčení
b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčení.DD
c) Recidivující nebo těžká obrna bez lagoftalmu s patologickými synkinézami nebo ostatní formy do 2 let od zahájení léčení.BI, BIII -DC
d) Lehká obrna s nepatrnou poruchou hybnosti nejméně 2 roky po ukončení léčení.A - BI, BIIIA-Cad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba.
e) Stavy bez poruchy funkceAA
G50Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G53Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jindePosuzuje se podle příslušných diagnóz zařazených jinde.
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G56Mononeuropatie horní končetiny
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G58Jiné mononeuropatie
G59Mononeuropatie při nemocech zařazených jindePosuzuje se podle příslušných diagnóz zařazených jinde.
G60-G64POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
G70-G73NEMOCI MYONEURALNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ
G80-G83MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ
G90-G99JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY
a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následky.DD
Formy s lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky.
b) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčení.BI, BII, BIIICad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
c) S ukončeným léčením bez následků nebo recidiv.AA
VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 - H59)
Při funkčním posouzení zraku je nutné přihlédnout ke zrakové ostrosti bez korekce (alespoň): 0,25 oboustranně nebo při zrakové ostrosti jednoho oka pod 0,25 (včetně úplné ztráty vízu nebo při enukleaci jednoho oka) pak zraková ostrost druhého oka bez korekce musí být alespoň 0,5. Při nesplnění této podmínky stanovit zdravotní klasifikaci C-D bez ohledu na nejlépe dosaženou zrakovou ostrost s korekcí. Při posuzování očních nemocí a vad vedle zrakové ostrosti bez korekce i po přijatelné korekci, rozsahu zorného pole, stavu barvocitu přihlížet k prokazatelným dráždivým projevům, citlivosti na zevní účinky i k případnému onemocnění očních adnex. Při stavech po enukleaci jednoho oka postupovat podle odstavce 1 s podmínkou, že stav nemá nepříznivý estetický vliv. V případě nepříznivého estetického vlivu stanovit zdravotní klasifikaci D.
H00-H06NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE
H10-H13ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY
H15-H22NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA
H15Nemoci skléry - bělimy
a) Akutní formy.léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.DD
c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení nebo s nezávazným omezením funkce oka.BIIICad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
d) Stavy po prodělaném onemocnění zhojené bez následků.AA
H16Zánět rohovky - keratitisU stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i stav zorného pole obou očí a nález na sítnici. Jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší.
H17Rohovkové jizvy a zákalyad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H18Jiné nemoci rohovky
a) Akutní formy.Léčení podle zrakové ostrosti
b) Následné stavy.
H19Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesaDg. H21.4 - Pupilami - zornicové -membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti.
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formy.léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.DD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.DC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.A -BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H25-H28ONEMOCNĚNÍ ČOČKY
H25Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
H26Jiná kataraktaDg. H 27 - Jiná onemocnění čočky je uvedena dále.
H28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
a) Postupující.léčení podle zrakové ostrosti
b) Nepostupující.ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H27Jiná onemocnění čočkyPřítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1.
H27.0Afakie
H27.1Dislokace čočky
a) Stav po intrakapsulární extrakci.DD
b) Stav po extrakapsulární extrakci.Dpodle zrakové ostrosti s kontaktní čočkouad b) ve sloupci II - při nesnášenlivosti kontaktní čočky se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
H27.8Jiná určená onemocnění čočky
H27.9Onemocnění čočky, NS
a) Zjištěné onemocnění.Léčení podle zrakové ostrosti
b) Následné stavy.ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H30-H36NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY
a) Akutní formy.léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka. Odchlípení a trhliny sítnice.DD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.BIII-DC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.A-BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H40-H42GLAUKOM
a) Zjištěné onemocnění.DléčeníU sekundárního glaukomu posuzovat až po skončeném léčení primárního onemocnění a jeho stabilizaci. Zdravotní klasifikaci stanovit s přihlédnutím k základnímu onemocnění podle jeho následků.
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 oboustranně (0,5; 5/10).DD
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 oboustranně (0,66; 5/7,5).BIII-DCad c) - d) při dlouhodobé medikamentózní terapii se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka.A, BIII -DA-C
H43-H45NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.DD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.DC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaA -BIIIAad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 5.
H46-H48NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH
H46Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H47Jiná onemocnění zrakového nervu (2.) a zrakových drah
H48Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
a) Akutní formy.léčení
b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4 - Poruchy zorného pole s přihlédnutím k základnímu onemocnění.
H49-H52PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU, AKOMODACE A REFRAKCEDg. H51 - Jiné poruchy binokulárního pohybu je hodnocena dále
H49Paralytický strabismus
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou.DD
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou.léčeníPosuzovat podle zrakové ostrosti a schopnosti orientace v prostoru.
c) Lehké nebo nezávazné formy po ukončení léčení.Podle binokulárního vidění a zrakové ostrostiad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H50Jiný strabismus
a) Akutní.léčení
b) Je-li dvojité vidění.DD
c) Není-li dvojité vidění.podle zrakové ostrosti a prostorového viděníad c) při poruše prostorového vidění ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H52Poruchy refrakce a akomodacePři posuzování stupně refrakční vady mají přednost dále uvedená posudková hlediska před tabulkou k posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriase.
H52.0Hypermetropie - dalekozrakost
a) Při refrakci nad +10 D.DD
b) Při refrakci nad +8 D.DD
c) Při refrakci nad +2 D.BIIIA-Cad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Ve sloupci II při refrakci nad + 6 D stanovit zdravotní klasifikaci C.
d) Při refrakci do +2 D.AAad d) ve sloupci I při refrakci do +2 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0 - 0,5).
H52.1Myopie - krátkozrakostMyopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 - H36 -Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice -retiny.
a) Při refrakci nad -10 D.DD
b) Při refrakci nad -7 D.DC-Dad b) ve sloupci II při závažnějších degenerativních změnách na sítnici stanovit zdravotní klasifikaci D.
c) Při refrakci nad -1 D.BIIIAad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Při hodnotě refrakce -5,0 až -7,0 D, je-li nejlepší korigovaná zraková ostrost oboustranně menší než 6/12 (0,5), snižuje se zdravotní klasifikace ojeden stupeň.
d) Při refrakci do -1 D.AAad d) ve sloupci I při refrakci do -ID se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0-0,5).
H52.2Astigmatismuspodle zrakové ostrostiPro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H52.3Anisometropie a aniseikonie
H52.4 -H52.7Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodacepodle zrakové ostrostiHodnotit až po skončení léčení. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H53-H54PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA
H53.0Amblyopie z anopsiepodle zrakové ostrostiPři zrakové ostrosti bez korekce u lépe vidícího oka pod 0,5 stanovit zdravotní klasifikaci C-D, s přihlédnutím ke služebnímu zařazení. Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII u specialistů stanovit omezení podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H53.1Subjektivní poruchy viděníHodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření.
H53.2DiplopieDg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus.
H53.3Jiné poruchy binokulárního vidění
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
a) Akutní stavy dvojitého vidění.léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpřed.DD
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stran.BIII-DC-Dad c) při poruchách, které mohou ovlivnit výkon zastávané funkce, přeřadit na méně náročnou funkci nebo ve sloupci II stanovit zdravotní klasifikaci D.
d) Lehké ustálené formy s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité vidění.A-BIIIAad d) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H53.4Poruchy zorného poleDD
a) Oboustranné zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 40 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/18 (0,33; 5/15).
b) Oboustranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 30 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 (0,5; 5/10) nebo jednostranný skotom o rozsahu 50 stupňů se snížením korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5; 5/10).DD
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo jednostranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo jednostranný centrální relativní skotom, který snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 (0,66; 5/7,5).A-BIIIA-Cad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H53.5Nedostatečné barevné vidění
a) Posuzovaný nerozezná barevné signály.DD
b) Posuzovaný rozezná základní barevné signály.A-BIIIAad b) při závažnějších poruchách ne 1, 2, 6 letecké technické obory, technické spojovací funkce a chemik.
Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně.
H53.6Noční slepota
H53.8Jiné poruchy vidění
H53.9Poruchy vidění, NS
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.DD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.BIII-DC-D
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.A-BIIIA-Cad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H54Slepota a slabozrakostpodle zrakové ostrostiOmezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“.
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H55 -H59JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEXDg H55 - Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka je uvedená výše.
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H58Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.DD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.BIII-DC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.A-BIIIA-Cad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
POSUZOVANÍ ZRAKOVÉ OSTROSTI BEZ KOREKCE
Enukleace jednoho okaZraková ostrost pod 0,1Zraková ostrost pod 0,25Zraková ostrost 0,25 - 0,5Zraková ostrost 0,5-1,0
Sloupec ISloupec IISloupec ISloupec IISloupec ISloupec IISloupec ISloupec IISloupec ISloupec II
Enukleace jednoho okaDDDDDDDDBIII*A*
pod 0,1DDDDDCBIIICBIIIA
pod 0,25DDDCBIIIABIIIAAA
0,25-0,5DDBIIICBIIIABIIIAAA
0,5-1,0BIII*A*BIIIABIIIAAAAA
*) hodnotit po uplynutí 1 roku od vzniku postižení
POSUZOVANÍ REFRAKČNÍCH VAD
Nejlépe dosažitelná zraková ostrost s korekcí (s brýlemi, kontaktní čočkou apod.)12345678
Enukleace jednoho okaPod 0,050,05 - 0,080,10,160,250,330,5 - 1,0
Sloupec Seznamu nemocí a vadIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1Enukleace jednoho oka nebo úplná ztráta viděníDDDDDDDDDDDDDDBIIIA
2Pod 0,05DDDDDDDCDCBIIICBIIICBIIIA
30,05 - 0,08DDDDDDDCDCBIIICBIIICBIIIA
40,1DDDCDCBIIIABIIIABIIIABIIIAAA
50,16DDDCDCBIIIABIIIABIIIABIIIAAA
60,25DDBIIICBIIICBIIIABIIIABIIIABIIIAAA
70,33DDBIIICBIIICBIIIABIIIABIIIAAAAA
80,5 - 1,0BIIIABIIIABIIIABIIIABIIIAAAAAAA
PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ REFRAKČNÍCH VAD
1. Hodnoty zrakové ostrosti v tabulce pro posuzování refrakčních vad, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny již po snesitelné korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami.
2. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého oka ve sloupcích 1 až 8. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém řádku zlomkem pro použití Snellenových tabulek (optotypů) na zkušební vzdálenost 6 m, ve třetím řádku zlomkem pro použití optotypů na zkušební vzdálenost 5 m. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná zdravotní klasifikace.
3. Posudková hlediska při poruchách refrakce a akomodace platí pro snížení zrakové ostrosti včetně amblyopie, korigované již brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud potřebná korekce je snesitelná, tj. pokud rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ±3 D. Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII (zejména u uchazečů a specialistů) je nutné při posouzení přihlédnout i k diferenciálním zdravotním požadavkům na specialisty a uchazeče, uvedeným v příloze č. 3.
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
6. Stavy po keratorefraktivních zákrocích za účelem zlepšení refrakčních vad posuzovat nejen podle aktuální zrakové ostrosti, ale i podle závažnosti patologie očních tkání.
VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60-H95)
H60-H62NEMOCI ZEVNÍHO UCHAPři posuzování nemocí ucha (H60-H95) přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře jeho snížení, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů.
H65-H75NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
H92Otalgie a výtok z ucha
H95Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s pištěli v labyrintu. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s pištěli v labyrintu.DD
b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem) Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s cholesteatomem. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě.DD
c) Adhezívní tubotympanální katary nebo tympano-skleróza s perforací bubínku Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou.BIII-DC-Dad c) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu.
d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezívní bez perforace)s normálním celistvým bubínkem, s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.BIIIA-Cad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu.
e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po zhojené tympanoplastické operaci anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjizveným bubínkem.BIIIA-Cad e) ne 1, 2, 4, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu.
f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po antromastoidektomii, při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu.AAad f) ne potápěč.
H80-H83NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA
H80 H81Otoskleróza
Poruchy vestibulární funkce
H82Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě.DD
b) Otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní klasifikaci BIII, C.DC-D
c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po léčbě (operaci).DC-D
d) Následné stavy s nezávaznou poruchou anebo bez poruchy funkce.A-BIIIAad d) při závažnější poruše funkce ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba. Poruchu funkce hodnotit podle dg. H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu.
H90-H95JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHAKromě Dg. H92 - Otalgie a výtok z ucha a H95 - Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech, které jsou uvedeny výše.
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinamHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny, s přihlédnutím k zachovanému sluchu, přítomnosti ušních šelestů, případně k poruchám rovnováhy.
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchuPři střelbách a práci v hlučných provozech musí vojáci používat ochranné prostředky, které stanovují předpisy pro konání střeleb nebo příslušných druhů prací.
AUDIOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM ZJIŠTĚNÉ ZTRÁTY VE VZDUŠNÉM VEDENÍ Z PRŮMĚRU FREKVENCÍ 500,1000 a 2000 Hz
a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně.
DD
b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35 dB jednostranně.BIII-DC-D
c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranně.BIIICad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, strázní služba a hlučný provoz.
d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranně.A-BIIIAad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení na frekvenci 4000 Hz a vyšších se neposuzují, při jakýchkoliv změnách se ponechává zdravotní klasifikace A. U uchazečů o povolání do služebního poměru se ztráty nad 40 dB na frekvenci 4000 Hz hodnotí jako nepříznivé a nedovolují jejich přijetí.
POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU
Sluch pro akcentovaný šepot1234567
0,00 m (hluchota)Menší než 0,5 m0,5 mlm2 m3m4m
Sloupec Seznamu nemocí a vadIIIIIIIIIIIIIIIIIII
10,00 m (hluchota)DDDDDDDDDDDCDD
2menší než 0,5 mDDDDDDDDDDDCDD
30,5 mDDDDDDDDDDDC-DD
41 mDDDDDDDDDDBIIIABIII
52 mDDDDDDDDBIIIABIIIABIII
63 mDC-DDC-DDCDBIIIABIIIABIIIABIII
74 mDC-DDC-DDCDBIIIABIIIABIIIABIII
86 mDC-DDC-DBIIIACBIIIABIIIABIIIABIII
PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU
1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy (převodní nebo percepční nedoslýchavost).
2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky „Posuzování vad sluchu“. Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace.
3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz.
4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha.
5. Zdravotní klasifikace C a D je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření.
6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních šelestů se stanovuje omezení: ne 1,2, 3, 4, 5, 6 strážní služba a chemik.
7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí používat sluchadla, nemohou být vojáky v činné službě.
X. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (100 -199)
Posuzovat podle rozsahu a tíže omezení výkonnosti kardiovaskulárního systému a plic a jejich vlivu na celkový stav a výkonnost organismu.
100-102AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA
CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
105-109
a) Následné stavy s trvalými morfologickými následky (porevmatické chlopňové vady) a závažnými změnami oběhového ústrojí (projevy dekompenzace) a CNS, podstatně omezující běžnou fyzickou aktivitu. Stavy po operacích srdce, aorty a plicní tepny.DD
b) Stavy do 3 let po ústavně prokázané atace revmatické horečky. Porevmatické chlopňové vady i dobře kompenzované.BI-DC-Dad b) a c) u opakované ataky revmatické horečky se časová hranice posunuje na 5 let.
c) Stavy po ústavně prokázané atace revmatické horečky před více než 3 roky, bez prokazatelného morfologického a funkčního postižení oběhového ústrojí.A-BIA-C
110-115HYPERTENZNÍ NEMOCIDD
a) Závažné orgánové změny (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).
b) Orgánové změny bez poruchy funkce.BI-DC-Dad c) Za hraniční hodnotu TK se považuje hodnota 135/85 mm Hg při nutnosti systematické antihypertenzní léčby. Při dg. kolísavého zvýšení TK bez nutnosti systematické antihypertenzní léčby se považuje za hraniční hodnotu TK hodnota 140/90. Při nutnosti systematické antihypertenzní léčby ne 1,2.
c) Bez objektivně prokázaných morfologických a funkčních orgánových změn (po odborném sledování), s nutností systematické antihypertenzivní léčby, při celkové dobré výkonnosti.BIA-C
120-125ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ NEMOCI
126-128KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU
a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnosti.DD
b) Středně závažné formy a následné stavy s lehčími projevy poruch funkce kardiopulmonálního ústrojí. Stavy po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po revaskularizaci koronárních cév.DC-Dad b) při recidivujících projevech ischemie myokardu a při snížení celkové výkonnosti a fyzické zdatnosti stanovit ve sloupci II zdravotní klasifikaci D.
c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností.BI-DA-Cad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba.
d) Stavy po prodělané plicní embolii s odstupem 2 let od ukončení léčby bez prokazatelných morfologických a funkčních změn a s dobrou výkonností organismu.AA
130-152JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
a) Těžké formy a vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce, s podstatným poklesem výkonu při běžné pracovní zátěži.DD
b) Středně závažné formy a stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce. Prolaps srdečních chlopní se známkami poruch oběhu (závažnější regurgitace, hypertrofie apod.). Implantace kardiostimulátoru a stavy po radiofrekvenční ablaci bez podstatného snížení výkonnosti. Stavy po operačních výkonech na chlopních, stavy po intravaskulární dilataci, nebo přemosťujících operací koronárních tepen.DC-D
c) Lehké, prognosticky nezávazné formy a stavy bez známek poškození oběhového ústrojí a bez recidivy. Stavy po úspěšné radiofrekvenční ablaci. Zánět endokardu, srdečního svalu aosrdečníku nejdříve za 3 roky po ukončení léčby. Prolaps srdečních chlopníA-BIA-C
hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením. Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.
Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.
160-169CÉVNÍ NEMOCI MOZKU
a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí.
DDPatří sem Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech. Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci.
S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení.
b) Ojedinělá nezávazná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu.BI, BII, BIIIA-Cad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
170-179NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNICPosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci.
180-189NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost).DD
b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév.DC-D
c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnost.A-BIA-Cad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
195-199JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVYPatří sem Dg. 195 - Hypotenze.
a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkce.DD
b) Stavy s mírnou poruchou funkce vyžadující léčbu.DC-D
c) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou anebo bez poruchy funkce, nevyžadující léčení.A-BIAad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6.
X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)
Posuzovat podle závažnosti omezení plicních funkcí, vlivu na celkový stav a výkonnost organismu a podle následných projevů na jiných orgánových systémech.
J00-J06AKUTNÍ INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST
J10-J18CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIE
J20-J22JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
a) Akutní formy.
léčeníPři stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o 1 výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů.
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým nebo funkčním orgánovým postižením.DD
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.BI-DA-Cadc) ne 1, 2.
d) Lehké formy zhojené bez následků.AA
J30-J39JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST
J30Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis
a) Alergologicky prokázané dlouhodobé, často recidivující formy, s nutností trvalého užívání léků nebo i formy sezónní s častými těžkými klinickými projevy, po neúspěšném alergologickém léčení.DDZa alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivní alergologickou anamnézou, s přítomností atopie, příznaky imunodeficience, s pozitivitou kožních testů, proběhlou specifickou imunoterapií, nutností antialergické léčby, se zvýšenou hladinou IgE v séru, eozinofilií popř. s přítomností specifických IgE protilátek vůči podezřelému alergenu.
Při současném postižení dolních dýchacích cest s funkčním postižením plicní ventilace posuzovat jako J45.0 - Alergická rýma s astmatem
b) Ostatní formy sezónního typu s občasnými klinickými projevy, s úspěšnou symptomatickou, případně desenzibilizační léčbou.BIA-Cadb) ne 1, 2, 6.
c) Asymptomatické formy bez nutnosti léčby v posledních třech letech, lehké formy sezónního typu bez projevů při symptomatické léčbě.AA
J32 J33Chronický zánět vedlejších nosních dutin Nosní polypyDg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále.
J34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy.DD
b) Formy hnisavé, často recidivující. Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacích.DC-Dad b) po opakovaných operacích se ve sloupci II stanovuje zdravotní klasifikace D.
c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné. Zhojené stavy po úspěšném operačním výkonu.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a strážní služba.
J31Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J36Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J38Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
a) Stavy s vleklým zúžením hltanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust -ozéna.DD
Vleklý zánět hrtanu značného stupně, s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.
Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžší poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma s poruchou čichu a ztíženým dýcháním nosem i bez trvalé tvorby zapáchajících krust.
b) Vleklý atrofický zánět hltanu. Vleklý zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklá rýma s častými záchvaty, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztěžuje dýchání.BICad b) ne 1,2, 4, 6.
c) Prostá vleklá rýma bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.
Ostatní vleklé stavy ovlivnitelné léčením (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu).
AAadc) ne 1, 2.
J40-J47CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČASTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍDDKromě Dg. J45 - Astma a Dg. J46 - Astmatický stav -status asthmaticus, které jsou uvedeny samostatně dále.
a) Těžké formy s častými exacerbacemi, s těžkou ireverzibilní ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdce.Při stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o bodypletysmografii, výsledky bronchomotorických testů popř. bronchoskopického vyšetření.
b) Formy často exacerbující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testy.DC-D
c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby, bez trvalého omezení plicní funkce.BIAadc) ne 1, 2, 6.
J45Astma
J46Astmatický stav - status asthmaticus
J67Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
a) Těžké formy s častými a dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci, těžce omezující celkovou výkonnost.DD
b) Středně těžké i lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, bez nutnosti hospitalizační léčby, s funkčním postižením plicní ventilace, s nutností dlouhodobé protizánětlivé a bronchodilatační léčby.DC-D
c) Lehké persistentní formy onemocnění plně kompenzované inhalační protizánětlivou léčbou bez projevů, bez nutnosti bronchodilatační léčby, bez funkčního postižení plicní ventilace a bez snížení celkové výkonnosti.A-BIAadc) ne 1, 2.
d) Intermitentní formy onemocnění bez nutnosti trvalé léčby inhalačními steroidy a bronchodilatancii nejméně po dobu 2 let, které nemají vliv na snížení celkové výkonnosti.AA
J60-J70NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELIDg. J67 - Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy je uvedena samostatně u Dg. J45 -Astma.
J80-J84JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM
a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy.léčení
b) Těžké formy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s těžkým funkčním postižením plic a RTG nálezem.DD
c) Chronické stavy s projevy lehkého až středně těžkého funkčního postižení plic, při pozitivním RTG nálezu.DC-D
d) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu.A-BIA
J85-J86HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČASTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
J90-J94JINÉ NEMOCI POHRUDNICE
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a těžkým funkčním postižením plic. Stavy po thorakotomii, popř. po parciální resekci plic, po pleuroektomii a stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují.DD
c) Následné stavy s pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui se středně těžkým a lehkým funkčním postižením plic.DC-D
d) Následné stavy zhojené bez následků.A-BIAad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba.
J95-J99JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVYadd) ne 1, 2.
a) Akutní formy.léčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým nebo funkčním orgánovým postižením.DD
c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plic.DC-D
d) Lehké formy zhojené bez následků.A-BIA
XI. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)
Posuzovat podle celkového zdravotního stavu, stupně výživy, tíže orgánových poruch, rozsahu funkčního postižení a podle nutnosti dodržování dlouhodobého zdravotního režimu, zejména dietního stravování, a jejich vlivu na celkovou výkonnost.
K00-K14NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K02Zubní kaz - caries dentis
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci
K06Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K07Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu
K08Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, se zřejmou poruchou mluvy a znemožňující normální rozmělňování potravy a s následnou poruchou výživy.DD
b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozmělňování potravy a dostatečnou výživu.A-BIA-Cadb) ne 1, 2, 6.
c) Stavy zhojené bez poruchy funkce a omezení celkové výkonnosti.AA
K09Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
K10Jiné nemoci čelistí
K11Nemoci slinných žláz
K12Stomatitis - zánět ústní sliznice a příbuzná onemocnění
K13Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K14Nemoci jazyka
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí.DD
b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.A-BIA-Cad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6.
K20-K31NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K22Jiné nemoci jícnu
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné, se značnou poruchou výživy a výkonnosti organismu.DD
b) Vleklé formy vzdorující léčbě, stavy s poruchou průchodnosti jícnu po ukončeném léčení i při celkově dobrém stavu.DC-D
c) Ostatní formy a stavy po ukončeném léčení bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
K25Žaludeční vřed
K26Dvanáctníkový vřed
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K28Gastrojejunální vřed
K29Zánět žaludku a dvanáctníku
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformací, operované formy při trvalých značných funkčních poruchách, se snížením celkové výkonnosti a značným zhoršením stavu výživy.DD
b) Vředové leze ovlivnitelné léčbou. Stavy po resekci žaludku anatomicky a funkčně dobře zhojené. Aftózní a hemorrhagická gastritida abulbitida. Dyspepsie a jiné nemoci při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení, se zhoršením stavu výživy a snížením celkové výkonnostiDC-D
c) Anatomicky a funkčně zhojené vředové leze bez recidivy za poslední rok.BIAad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba.
Katarální gastritida a bulbitida
Nezávazné dyspepsie nezpůsobující zhoršení stavu výživy.
d) Anatomicky a funkčně dobře zhojené vředové leze bez nutnosti dietních opatření.AAPři pozitivních anamnestických údajích bez prokazatelného objektivního nálezu se stanovuje ve sloupci I zdravotní klasifikace A.
K35-K38NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU
a) Akutní formy.léčení
b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčení.AAJiné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí.
K40-K46KÝLY
a) Rozsáhlé kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelné, s podstatným omezením funkce postižených orgánů.DD
b) Nezávazné kýly menšího rozsahu, odstranitelné operací, bez poruchy nebo s nezávaznou funkční poruchou. Rozšířené tříselné kanály.BIA-Cad b) ne 1, 2, 5 a 3 bojových vozidel.
c) Stavy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýl.AA
K50-K52NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDADg.: K 64 - Hemoroidy a perianální žilní trombóza se posuzuje podle I 80-89 nemoci žil a mízních cév.
K55-K63JINÉ NEMOCI STŘEV
K65-K67NEMOCI PERITONEA - POBŘIŠNICE
a) Těžké formy, vleklé stavy vzdorující léčení, příznačných poruchách funkce, s podstatným snížením stavu výživy a poklesem celkové výkonnosti.DD
b) Vleklé nebo recidivující formy, při méně závažných poruchách funkce, snižující stav výživy a celkové výkonnosti.DC-D
c) Nezávazné formy nebo stavy s občasnými mírnými poruchami anebo bez poruchy funkce, s dobrým celkovým stavem výživy.A-BIA-Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba.
K70-K77NEMOCI JATER
a) Těžké progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou.
DDHepatitidy jsou posuzovány pod položkou Dg. B15 -B19 - Virová hepatitida.
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem.DC-DHyperbilirubinémie - Dg. E80.4 je posuzována pod položkou Dg. E70 - E90 - Poruchy přeměny látek -metabolismu.
c) Ostatní lehké a nezávazné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity.A-BIA
K80-K87NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ
K90-K93JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY
a) Těžké progredující formy a následné stavy s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), se značnými poruchami výživy a snížením celkové výkonnosti.DD
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě, následné stavy vyžadující dlouhodobý zdravotní režim, zejména dietní stravování a snižující celkovou výkonnost.DC-D
c) Ostatní formy, stavy s nezávaznými poruchami funkce postižených orgánů při dobrém stavu výživy, stavy nejdříve po 1 roce od prodělané operace.A-BIA-Cad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
XII. NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00 - L99)
Při stanovování zdravotní způsobilosti u kožních onemocnění posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost organismu nebo na funkci postižených orgánů, ale i další doprovodné projevy jako svěděni, pálení, mokvání, nepříjemné a odpuzující pachy apod., které mají nepříznivý estetický vliv nebo omezují nošení výstroje a výzbroje.
L00-L08INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
L10-L14PUCHÝŘNATÁ - BULÓZNÍ - ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Rozsáhlé, těžké, léčbě vzdorující formy; stavy po skončení léčení s rozsáhlými změnami kůže, s poruchami funkce postižených částí těla nebo snižující celkovou výkonnost organismu.DD
c) Vleklé nebo často recidivující formy; stavy po ukončení léčení se změnami kůže na exponovaných částech těla anebo omezující nošení výstroje a výzbroje.DC-D
d) Nezávazné ohraničené formy, stavy po ukončení léčení s nezávaznými změnami kůže, bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce a bez snížení celkové výkonnosti organismu.A-BIAad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6 a chemik.
L20-L30DERMATITIS A EKZÉM
a) Aktivní onemocnění
léčení
b) Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní nebo často recidivující 1 formy, vzdorující léčení, s rozsáhlým postižením kůže a se snížením celkové výkonnosti organismu.DDU Dg. L20 - Atopická dermatitida za prokázané onemocnění považovat klinické onemocnění, pozitivní rodinnou a osobní anamnézu, přítomnost i jiných forem atopie (astma bronchiale, rhinitis allergica), popř. zvýšené hodnoty sérových IgE.
c) Méně závažné vleklé nebo občas recidivující formy, obtížně léčitelné, mírně snižující celkovou výkonnost organismu. Prokázaná atopická dermatitida.DC-D
d) Nezávazné formy s ohraničenými projevy na kůži, nezasahující exponované části těla, bez porušení trofiky kůže a bez nutnosti trvalé léčby.A-BIAad d) ne chemik.
e) Anamnesticky uvedená atopická dermatitida v případě klinické remise delší 10 let.AA
L40-L45PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ
a) Aktivní onemocnění.
léčení
b) Těžké, rozsáhlé léčení vzdorující formy se závažným snížením celkové výkonnosti organismu nebo se závažným aktivním kloubním postižením.DD
c) Formy s dlouhodobými remisemi nebo i nerozsáhlé často exacerbující formy s výraznými projevy, vzdorující léčbě, lokalizované na exponovaných místech (obličej, kštice, končetiny) s celkovou odezvou organismu nebo vyvolávající poruchy postižených částí těla.DC-D
d) Nezávazné formy nebo následné stavy s místně ohraničenými projevy na kůži, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenou.
A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
L50-L54KOPŘIVKA - URTICARIA -A ERYTÉM
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Formy vzdorující léčení, nebo často recidivující, snižující celkovou výkonnost organismu.DC-D
c) Nezávazné formy s řídkými exacerbacemi, bez poruchy trofiky kůže a nemající vliv na celkovou výkonnost organismu.A-BIA-Cad c) při recidivujících formách ne 1, 2, 3, 6.
L55-L59ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Formy se zvlášť nepříznivým nebo s nepříznivou lokalizací na exponovaných místech, generalizované projevy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu.DD
c) Formy s výraznými projevy na exponovaných místech, vyvolávající poruchy funkce postižených částí těla nebo generalizované a stabilizované formy s nepříznivým vlivem na celkovou výkonnost organismu.DD
d) Nerozsáhlé, ohraničené, stabilizované formy s řídkými exacerbacemi, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže.A-BIA-Cad d) podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 6.
L60-L75NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX
L80-L99JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
a) Aktivní onemocnění.léčení
b) Rozsáhlé nebo svou podstatou léčení vzdorující formy se závažnou poruchou funkce postižených částí těla Acne conglobata s častou tvorbou abscesů a pištěli a s celkovou odezvou organismu.DD
c) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy lokalizované na exponovaných místech a vyvolávající poruchy postižených částí těla.DC-D
d) Lehké formy jen zřídka recidivující, bez poruchy anebo jen s nezávaznou poruchou funkce postižených částí těla, nemající nepříznivý estetický vliv.A-BIAad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6.
XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00 - M99)
Zdravotní způsobilost posuzovat podle závažnosti funkčního postižení podpůrného a pohybového aparátu, vlivu zjištěné poruchy na ostatní orgánové systémy a na pokles celkové výkonnosti.
M00-M03INFEKČNÍ ARTROPATIE
M05-M14ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE
a) Akutní formy.léčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkou poruchou funkce nebo s výrazným snížením výkonnosti.DD
c) Vleklé, neprogredující formy nebo i lehké, často recidivující formy s částečným funkčním postižením nebo omezením výkonnosti organismu.DC-D
d) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a strážní služba.
MÍŠNÍMARTRÓZY
M20-M25JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBU
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů nebo s výrazným omezením výkonnosti organismu Stav po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.DDad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c).
c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy s mírnou poruchou funkce, snižující celkovou výkonnost organismu. Formy s podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy. Fixovaná plochá noha ztěžující krátkou chůzi a stání. Stavy po rekonstrukčních výkonech na vazivovém aparátu kloubů dolních končetin do 2 let po operaci.DC-D
d) Lehké formy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu. Stavy s méně podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
M30-M36SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře nebo jiných postižených orgánů) nebo s rozsáhlými kožními změnami.DD
b) Vleklé neprogredující nebo recidivující formy s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů.DC-Dad c) u vojáků v činné službě.
c) Lehké formy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce postižených orgánů.DC
M40-M43DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIEPatří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondróza páteře (Scheuermannova nemoc). Při hodnocení závažnosti Scheuermannovy nemoci se přihlíží ke klinickým projevům, rozsahu funkčního postižení a radiologickým kritériím (např. zvětšení hrudní kyfózy podle Cobba nad 40°, klínové tvary obratlů s klínem ventrálně alespoň 5°, zúžení meziobratlových prostor, nerovné a nepravidelné krycí plotny obratlových těl atd.). Dg. musí být potvrzena ortopedem. Při posuzování přihlížet k současnému pracovnímu zařazení a dosavadním pracovním neschopnostem.
a) Těžké, trvalé formy, které značně deformují páteř a omezují její funkci nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánů Scheuermannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností trvalého nošení korsetu. Skoliózy po sledování ortopedem, u kterých stacionární křivka přesahuje 40° podle Cobba.DD
b) Středně závažná i lehčí trvalá postižení, způsobující závažnější zkřivení páteře, omezují její pohyblivost, působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů a vyžadují dlouhodobou léčbu. Skoliózy, u kterých stacionární křivka dosahuje 20-40° podle Cobba.DC-D
c) Ostatní lehké formy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce páteře, nesnižující celkovou výkonnost organismu.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
M45-M49SPONDYLOPATIE
M50-M54JINÉ DORZOPATIE
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s trvalým těžkým omezením hybnosti nebo s výrazným omezením výkonnosti.DD
c) Vleklé neprogredující nebo často recidivující formy, s výraznými změnami postižených struktur, s trvalou poruchou funkce páteře a omezením celkové výkonnosti. Stavy po operacích páteře bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce.DC-Dad c) u stavů po operaci meziobratlové ploténky s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, po uplynutí 3 let od zákroku hodnotit ve sloupci II podle písmena d).
d) Lehké neprogredující nebo jen zřídka recidivující formy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce páteře, s dobrou celkovou výkonností.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
M60-M63ONEMOCNĚNÍ SVALU
M65-M68ONEMOCNĚNÍ SYNOVIALNÍ BLÁNY A ŠLACHY
M70-M79JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
a) Akutní formyléčení
b) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkým omezením celkové pohyblivosti nebo výrazným snížením výkonnosti organismu.DD
c) Vleklé, neprogredující nebo recidivující formy, léčebně hůře ovlivnitelné, s omezením celkové pohyblivosti nebo s poruchou funkce postižených orgánů. Stavy po operacích ramenního kloubu.DC-D
d) Ostatní nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné, bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce, umožňující běžnou tělesnou aktivitu.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
M80-M85PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI
M86-JINÉ OSTEOPATIE
M90a) Akutní formyléčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s následnými deformacemi páteře a dlouhých kostí, s výrazným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu Těžké a střední formy chronické osteomyelitidy s častou nebo trvalou sekrecí z pištěli.DD
c) Závažnější nebo i lehké, ale vleklé formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy po proběhlém zánětu kostní dřeně do 3 let od ukončení léčby.DC-D
d) Lehké, ustálené formy nebo stavy po prodělaném onemocnění bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
M91 -M94CHONDROPATIE
M95-M99JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ
a) Těžké formy léčením málo ovlivnitelné s těžkým nebo podstatným omezením pohyblivosti a snížením výkonnosti organismu. Perthesova nemoc s oploštělou degenerovanou hlavici kostí stehenní a případnými artrotickými změnami acetabula i hlavice.DD
b) Vleklé neprogredující formy s výraznými změnami postižených struktur, s méně závažnou poruchou funkce, ztěžující dlouhé stání a chůzi nebo snižující celkovou výkonnost organismu.DC-D
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu. Dobře zhojená Perthesova nemoc se sférickou hlavicí kosti stehenní, bez artrotických změn.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)
Posuzovat podle stupně aktivity, rozsahu a tíže změn, a poruch funkcí močopohlavního systému, účinku na celkový stav organismu a jeho výkonnost.
N00-N08NEMOCI GLOMERULŮ
N00Akutní nefritický syndrom
N01Rychle postupující nefritický syndromKromě Dg.: N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie, N03 - Chronický nefritický syndrom, N04 -Nefrotický syndrom, N06 - Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením, N07 - Dědičná nefropatie nezařazená jinde a N08 - Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde, které jsou uvedeny dále.
N05Neurčený nefritický syndrom
a) Ustavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin.DC-D
b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění.BIAad b) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
R31Neurčená hematurie
N03Chronický nefritický syndrom
N04Nefrotický syndromDg. N05 - Neurčený nefritický syndrom je uvedena

výše.

N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N10-N16TUBULOINTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN
N10Akutní tubulointersticiální nefritida
N11Chronická tubulointersticiální nefritida
N12Tubulointersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronickáDg. N13 - Obstruktivní a refluxní uropatie je uvedena samostatně dále.
N14Tubulointersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N15Jiná tubulointersticiální onemocnění ledvinKromě Dg. NI5.1 - Ledvinný a perinefrický absces, která je uvedena samostatně dále.
N16Tubulointersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N17-N19SELHANÍ LEDVIN
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti.DD
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu.DC-D
c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení.DC
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění.A-BIA
N20-N23UROLITIÁZAAd a) U vojáků z povolání lze operativní odstranění ledviny posuzovat individuálně, podle závažnosti poruchy funkce močového ústrojí, vlivu na celkovou výkonnost organismu a ve vztahu ke služebnímu zařazení.
a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchou funkce močového ústrojí s přetrvávajícími známkami zánětu. Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění.DC-D
b) S malými subjektivními obtížemi a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí.DC-D
Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutánní extrakcí, extrakorporální lithotrypsí a ureterorenoskopií) v posledních 2 letech.
c) S malými subjektivními potížemi bez poruchy funkce močového ústrojí.A-BIA
N25-N29JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮKromě Dg. N28.1 - Získaná cysta ledviny, která je uvedena samostatně dále.
a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti.DD
b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnosti.DC-D
c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení, s mírným omezením celkové výkonnosti.DC
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění.A-BIA
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N15.1Ledvinný a perinefrický absces
N28.1Získaná cysta ledviny
a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavu.DD
b) Lehké formy a stavy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti.DC-D
c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu.A-BIA-C
N30-N39JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVYDg. N39.1 - Přetrvávající proteinurie NS a Dg. N39.2- Ortostatická proteinurie, NS se posuzují jako Dg. R80-Izolovaná proteinurie.
a) Těžké a trvalé formy s výraznými poruchami funkce, s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a závažným omezením celkové výkonnosti.DD
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce, vleklé nebo často recidivující formy při normální funkci ledvin, které v posledních 2 letech vyžadovaly opakované léčení a dispenzarizaci.DC-D
c) Nezávazné formy a stavy s občasným patologickým močovým nálezem při normální funkci do 2 let po skončeném léčení.BIA-Cad c) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba.
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 2 letech po prodělaném onemocnění.AA
N40-

N51

NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGANŮ
a) Těžké stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, spojené se značnými subjektivními potížemi, které přetrvávají i po léčbě.DD
b) Lehké stavy s nevýraznými nebo občasnými subjektivními potíže; stavy po úspěšné léčbě při celkově dobrém stavu.BIA-Cad b) při obtížích ne 1, 2, 6 a strážní služba.
N60-N64NEMOCI PRSU
N70-N77ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
N80-N98NEZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují.DD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce.DC-D
c) Nezávazné vady nebo stavy po jejich operaci s nezávaznou poruchou nebo bez poruchy funkce a při celkovém dobrém stavu.A-BIA-Cad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba.
XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (000 - 099)
000-099a) Akutní formy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení.ad b) podle závažnosti následků a doporučení odborného oddělení.
XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00 - P96)
P00-P96PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍNásledné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
XVII. VROZENÉ VADY, DEFORMACE A CHROMOSOMÁLNÍ ABNORMALITY (Q00 -Q99)
Q00-Q07VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY
Q10-Q18VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU
Q20-Q28VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY
Q30-Q34VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY
Q35-Q37ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA
Q38-Q45JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY
Q50-Q56VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGANU
Q60-Q64VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují. Stavy po operaci vrozených vad srdce a velkých cév.DD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismu.DC-D
c) Nezávazné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkci.A-BI, BII, BIIIA-Cad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
Q65-Q79VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce.DD
b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce a bez výraznějšího anatomického postižení.A-BIAad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1,2, 6.
Q80-Q89JINÉ VROZENÉ VADY
Q90-Q99ABNORMALITY CHROMOSOMU NEZAŘAZENÉ JINDE
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují.DD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismu.DC-D
c) Nezávazné vady nebo stavy po jejich operaci při celkovém dobrém stavu, bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.A-BIA-Cad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)
Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde.
R00-R09PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou nebo ztížením společenského uplatnění.DD
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou.BI-DA-Cadb) ne 1, 2, 6.
c) Lehké, nezávazné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy.AA
R10-R19PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TYKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHAPodle uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností.
R20-R23PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TYKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
R25-R29PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TYKAJÍ NERVOVÉ, SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce.DD
b)Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo morfologickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC
c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce, bez morfologických následků.A-BIAad c) při poruše funkce - ne 1, 2, 6.
R40-R46PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍDg. R30 - R39 - Příznaky a znaky, které se týkají močové soustavy a Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu jsou uvedeny dále.
R50-R69CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou nebo ztížením společenského uplatnění.DD
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou.BI, BII, BIIIA-Cad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
c) Lehké, nezávazné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy.AA
R47-R49PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TYKAJÍ ŘEČI A HLASUPatří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 -Koktavost (zadrhávání) a Dg. F98.6 - Breptavost.
a) Závažná nebo středně těžká porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná nebo těžko srozumitelná).DD
b) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě.A-BIIA-Cad b) ne 1, 2, 4, 5, 6 a strážní služba.
R30-R39PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVYKromě Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie
R70-R79ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZYDg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E10 - E14: Diabetes mellitus. Dg. R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience se posuzuje podle Dg. B20 - B24: Onemocnění virem lidské imunodeficience.
R80-R82ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZYPatří sem Dg. R81 - Glykosurie. Obdobně se posuzuje Renální glykosurie uvedená pod Dg. E74.8: Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů.
N39.1Přetrvávající Proteinurie, NS
N39.2Ortostatická proteinurie NS
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou, s trvalým nebo opakovaným abnormálním nálezem.DDFunkce ledvin nutno ověřovat měřením korigované globální clearance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem klasickým nebo za pomoci adiuretinu.
b) Méně závažného rázu, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtraci a koncentrační schopnosti.A-BIA-Cad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6
c) Jednorázový nebo ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu.A-BIA
R83-R89ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY
R90-R94ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY
a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou nebo ztížením společenského uplatnění.DD
b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou.DC
c) Lehké, nezávazné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkce.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
R95-R99NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTINehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód.
XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00 - T98)
Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
S00-S09PORANĚNÍ HLAVY
S00Povrchní poranění hlavy
S01Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce a snížením celkové výkonnosti, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením.DD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce anebo bez poruchy funkce nebo omezením pohybů; stavy bez zohavení.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S04Poranění mozkových nervůDg. S05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále.
S06Nitrolební poranění
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S08Traumatická amputace části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy a omezením výkonnosti; stavy s těžkým a trvalým zohavením.DD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů; stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují a bez nápadnějšího zohavení. Poúrazové defekty lebeční kosti.DC-D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně zhojených zraněních, bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů anebo bez omezení pohybů, stavy bez zohavení do 3 let od zranění.BI, BII, BIIIAad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e) Následné stavy po dokonale zhojených zraněních bez poruchy funkce po 3 letech od zranění.AA
S05Poranění oka a očniceNásledné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59 - Nemoci oka a očních adnex), popř. podle tabulky pro posuzování refrakčních vad.
S10-S19PORANĚNÍ KRKU
S10Povrchní poranění krku
S11Otevřená rána krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením.DD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce anebo omezení pohybů, stavy bez zohavení.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
S12Zlomenina krku
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku nebo omezením pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.DC-D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba.
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění (rozdrcení) krkuDg. S18 - Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje.
S19Jiná a neurčená poranění v úrovni krku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy s dočasným zřetelným omezením pohybů.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce anebo omezení pohybů, stavy bez zohavení.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
S20-S29PORANĚNÍ HRUDNÍKU
S20Povrchní poranění hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S22Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteř.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce hrudníku, vnitřních orgánů nebo omezení pohybů hrudníku a hrudní páteře.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.DC-D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních zhojené s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba.
S25Poranění krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nitrohrudních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy nitrohrudních orgánů anebo omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
S30-S39PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů a omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce bederní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.DC-D
d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba.
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S37Poranění pánevních orgánůPatří sem m. j. poranění ledviny, močovodu, močového měchýře, močové trubice, ženských pohlavních orgánů, nadledviny, prostaty a chámovodů. Patří sem mimo jiné rozdrcení zevních pohlavních orgánů a traumatická amputace zevních pohlavních orgánů.
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DD
Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné, recidivující stavy; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy do 3 let po odstranění sleziny nebo stavy s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu anebo s poruchou krvetvorby.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S40-S49PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ)
S40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S41Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce ramene a paže anebo s omezením nebo bez omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí).DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce ramene a paže nebo omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S50-S59PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S51Otevřená rána předloktí
S52Zlomenina lokte a předloktí
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6
S54Poranění nervů v úrovni předloktí
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S57Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S58Traumatická amputace předloktí
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace předloktí.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce lokte a předloktí anebo omezením pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S60-S69PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
SólOtevřená rána zápěstí a ruky
S62Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a) Akutní stavy.léčení
b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná. Následné stavy zhojené s trvalým ochrnutím, zkřivením, ztuhnutím nebo jinou deformací anebo traumatické amputace palců obou rukou, palce a ukazováku pravé nebo levé ruky anebo 3 a více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (kromě palce). Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením úchopové schopnosti ruky, stavy s těžkým s trvalým zohavením.

c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení; recidivující stavy.

DD[ad b) ztráta dvou článků jednoho prstu se posuzuje jako ztráta celého prstu.
DC-D
d) Následné stavy po zraněních nebo ztrátových poraněních zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce zápěstí a úchopové schopnosti ruky. Následné stavy zhojené se ztrátou, trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku dominantní ruky) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně 4 prstů na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li úchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo běžná pracovní aktivita zachována.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 4, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba.
S70-S79PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S72Zlomenina kosti stehenní
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů vazů kyčle
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu.DDad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c).
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna anebo s omezením nebo bez omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S77Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace kyčle a stehna.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna, s omezením nebo bez omezení pohybů.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S80-S89PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE
S80Povrchní poranění bérce
S81Otevřená rána bérce
S82Zlomenina bérce včetně kotníku
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kolenního kloubu.DDad b) u stavů po jednostranné náhradě kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c).
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku anebo omezením pohybů nebo bez něj.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S85Poranění krevních cév v úrovni bérce
S86Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S87Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S88Traumatická amputace bérce
S89Jiná a neurčená poranění bérce
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace v úrovni bérce jednostranná i oboustranná.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů.DC-D
d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce nebo omezením pohybů nebo bez nej.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S90-S99PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S92Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S93Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyléčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stání.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stání.DC-D
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním anebo s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stání.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S97Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod nímDg. S98 - Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním je uvedena dále.
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavy.léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stání.DD
c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stání.DC-D
d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním anebo omezením pohybů nebo bez nich, nevadí-li při delší chůzi a stání.A-BIAad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel.
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod nímDD
a) Traumatická amputace v úrovni kotníku nebo traumatická amputace chodidla oboustranná i jednostranná.
Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatně ztěžuje chůzi a stání.
b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stání.DC
c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, nevadí-li při delší chůzi a stání.BIAad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba.
T00-T07PORANĚNÍ, KTERÁ POSTIHUJÍ VÍCE ČASTÍ TĚLAUvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 -Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg.T07 -Neurčená mnohočetná poranění, která je uvedená dále.
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08-T14PORANĚNÍ NEURČENÉ ČASTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA
T15-T19ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA, KTERÉ VNIKLO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA
T20-T32POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ
T33-T35OMRZLINY
T36-T50OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
T51-T65TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍPatří sem Dg. T 63.4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo.
T66-T78JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN
T79Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde
T80-T88KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE
T80Komplikace po infúzi, trans fúzi a injekci
T81.1Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený.
a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla.DD
b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějné; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku od ukončení léčby nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Objektivně prokázané anafylaktické reakce po neúspěšné specifické imunoterapii.DC-D
c) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohavení.A-BIAad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
T81Komplikace výkonů, nezařazené jindeNehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód, s výjimkou Dg. T81.1 - Sok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený, která je uvedena výše Následné stavy po skončení léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
T82Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T83Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T84Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T85Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T86Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T87Komplikace příznačné pro znovu připojení a amputaci
T88Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde
T90-T98NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NEURČENÝCH ÚČINKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČINPosuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00-T78.
XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Z98)
VI -Y98VNĚJŠÍ PŘÍČINY A ÚMRTNOSTINehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód. Následné stavy po skončení léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)
Z00-Z99OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI A OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍMNehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód. Následné stavy po skončení léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci, která se hodnotí podle infekční nemoci uvedené v kapitole I -Některé infekční a parazitární nemoci. Osoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom
z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života nebo ve výkonu zaměstnání, ani při poskytování zdravotních služeb, včetně poskytování léčebně -preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření).

Patří sem i přítomnost protetických pomůcek. Kromě Dg. Z 96.1 - Přítomnost nitrooční čočky, která je uvedena samostatně dále.

Z96.1Přítomnost nitrooční čočky
a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře. Komplikovaná pseudofakie s iris elips čočkou.DD
b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře.DD
c) Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře. Nekomplikovaná pseudofakie s iris elips čočkou.A-BIIIA-Cad c) podle zrakové ostrosti a zrakového pole.
d) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře.A-BIIIA-Cad d) podle zrakové ostrosti.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 357/2016 Sb.

ZVLÁŠTNÍ ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI SPECIALISTŮ

Specialisté123456
Podmínky zdravotní způsobilostiPrůzkumník, potápěč, operátor protitankových kompletůVýsadkářŘidič vojenských vozidel, vůdce vojenských plavidel1)RadistaOperátor radiolokační a rádiové zaměřovači technikyStrážní služba u strážních jednotek a Hradní stráže
Požadovaná zdravotní klasifikaceAA, BI, BIIIA, BI, BIII, CA, BI, BIII, CA, BI, BIII, CA, BI, BIII
1Zraková ostrost bez korekce (alespoň)1,0+1,00,5+0,50,5+0,52)0,25+0,250,5+0,50,5+0,53)
2Lehká porucha barvocitu při rozeznávání základních barevných signálů4)anoanoanoanoanoano
3Poruchy vidění za šera (hemeralopie)neneneanonene
4Vleklá onemocnění spojivek, víček a slzných cestneneanoanonene
5Strabismus, poruchy zorného pole, nystagmus, amblyopie, lehká onemocnění předního segmentu oka včetně čočkyneneneanonene
6Sluch pro akcentovaný šepot alespoň z uvedené vzdálenosti (v metrech)6+66+64+46+66+66+6
7Atrofické jizvy bubínkuneneano5)neAnone
8Nitroušní nedoslýchavostneneano5)nenene
9Vady řeči i lehkého stupně, které zhoršují srozumitelnost při použití technických spojovacích prostředkůneneano5)nenene
10Lehká vleklá onemocnění dýchacích cestneneanoanoanone
11Lehké duševní poruchy a poruchy chovánínenenenenene
12Následky onemocnění a úrazů centrálního nervstva i lehkého stupněnenenenenene
13Malé kýly, rozšířené tříselné kanály, rozšířené jizvy břišní stěnyneneano7)anoanoano
14Varikokéla, hydrokéla a jiná lehká onemocnění mužských pohlavních orgánůne8)ne8)anoanoanone8)
15Zhojené stavy po prodělaných onemocněních ledvin s normální funkcíneneano7)anoanone
16Lehká vleklá onemocnění dolních cest močovýchneneano7)anoanone
17Lehké formy kožních onemocněníne6)ne6)ne6)anoanone6)
18Lehké deformity páteře bez omezení její pohyblivostineneano7)anoanone
19Poruchy hybnosti horních končetin lehkého stupněneneano7)anoanone
20Vady prstů rukou, jen s mírnou poruchou uchopovací schopnosti rukyneneano7)neanone
21Vady dolních končetin i jen s lehkým omezením funkce nebo ztěžující delší stání a chůzineneano7)anoanone

Uživatelská poznámka: Vyznačení slova „ano“ v tabulce vyjadřuje stav zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby specialisty.
Vyznačení slova „ne“ v tabulce vyjadřuje stav zdravotní nezpůsobilosti k výkonu vojenské činné služby specialisty.

DOPLŇUJÍCÍ OBECNÉ PODMÍNKY POSUZOVÁNÍ

(poznámky k odkazům v tabulce označené Diferencované zdravotní požadavky pro posuzování zdravotní způsobilosti specialistů)

Ad 1) Vycvičený řidič může mít zdravotní klasifikaci „Schopen s omezením“ s přihlédnutím ke stupni výcviku a stadiu choroby.

Ad 2) Vycvičený řidič může mít i lehčí krátkozrakost, tedy krátkozrakost korigovatelnou skly do „ -3D“, nebo dalekozrakost s korekcí do „+3D“ na 1,0 až 0,66 oboustranně, s výjimkou řidičů bojových vozidel, u nichž je nutná korekce do „-3D“ nebo do „+ 3D“ na 1,0 oboustranně. Používání brýlí nebo kontaktních čoček je podmínkou výkonu služební činnosti.

Ad 3) Pro uvedené služební zařazení se připouští i lehčí krátkozrakost korigovatelná skly do „-3D“ nebo dalekozrakost s korekcí do „+3D“ na 1,0 až 0,66 oboustranně.

Ad 4) Při závažnějších poruchách ne pro 1, 2, 6 letecké technické obory, spojovací funkce technického směru a chemiky. Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně.

Ad 5) Pro uvedené služební zařazení se zdravotní způsobilost přiznává s výjimkou řidiče bojového vozidla a ostatních vozidel, který používá k dorozumění technická pojítka.

Ad 6) Zdravotní způsobilost se nepřiznává s výjimkou kožních onemocnění malého rozsahu, která nepostihují exponovaná místa obličeje nebo horních končetin a neomezují funkci pohybového aparátu a nošení výstroje.

Ad 7) Zdravotní způsobilost se přiznává s výjimkou služebního zařazení jako řidič bojového vozidla.

Ad 8) Zdravotní způsobilost se nepřiznává s výjimkou zjištění varikokély a hydrokély malého rozsahu, nepůsobících obtíže.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 357/2016 Sb.

Stanovování úprav podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka

I. Úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka stanovují vojenští lékaři Centra zdravotních služeb nebo smluvní lékaři; k úpravě podmínek plnění služebních úkolů stanovovanou pro vojenský letecky personál je příslušná přezkumná komise Ústavu leteckého zdravotnictví.

II. Úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka jsou součástí léčebného režimu, jsou zveřejňovány v rozkaze služebního orgánu a pro vojáka a jeho nadřízené jsou závazné.

III. Úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka se dělí na:

a) krátkodobé, s dobou trvání nejdéle jeden kalendářní měsíc, které stanovuje ošetřující vojenský lékař Centra zdravotních služeb nebo vojenský lékař přezkumné komise Ústavu leteckého zdravotnictví,

b) dlouhodobé, které stanovuje:

1. specializovaná ambulance a odborné oddělení vojenské nemocnice nebo Ústavu leteckého zdravotnictví, a to s dobou trvání nejdéle 3 měsíce,

2. posudkový lékař vojenského poskytovatele, a to s dobou trvání nejdéle 6 měsíců; do doby 6 měsíců úpravy podmínek výkonu služby vojáka se započítává rovněž doba stanovená podle bodu 1.;

3. přezkumná komise u vojenské nemocnice nebo přezkumná komise Ústavu leteckého zdravotnictví v přezkumném řízení. Úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka jsou v tomto případě stanovovány na dobu shodnou nebo kratší, než je doba, na kterou bylo vydáno rozhodnutí, jímž byla zdravotní způsobilost vojáka klasifikována stupněm „Schopen s omezením (značka C)“.

IV. Úpravy podmínek pro plnění služebních povinností vojáka po provedeném přezkumném řízení jsou stanoveny v přezkumném rozhodnutí. Pokud je to účelné, může přezkumná komise navrhnout úpravu základní týdenní doby služby, popřípadě úpravu jejího rozvržení.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

2) § 10 odst. 5 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli).

3) § 68k zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.
§ 26 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.