Vyhláška č. 356/2016 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

Čiastka 141/2016
Platnosť od 04.11.2016
Účinnosť od 14.11.2016

356

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2016

o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2:


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(1) K ochraně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2, nacházejícího se na pozemkové parcele č. 3256/1 katastrálního území Rohatec, okres Hodonín, kraj Jihomoravský (dále jen „zdroj“), se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje, je vymezeno čtvercem o straně 10 m a je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce. Ochranné pásmo I. stupně je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.

(3) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně infiltračního území zřídelní struktury zdroje. Je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) Na území ochranného pásma I. stupně je vstup zakázán.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno

a) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,

b) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,

c) umisťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skladování siláže,

d) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek nebo kejdy hospodářských zvířat na pozemky,

e) budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,

f) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,

g) zacházet se zvlášť nebezpečnými nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo v případech, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím znečištění povrchových nebo podzemních vod,

h) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

i) vypouštět nečištěné odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních,

j) zneškodňovat obsah žump a močůvkových jímek,

k) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla nebo budovat studny, nebo

l) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo trhací práce.

§ 3

Pásmo fyzické ochrany

Pásmo fyzické ochrany zdroje se oplotí pevným plotem.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. listopadu 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 356/2016 Sb.

Ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v k.ú. Rohatec na podkladu katastrální mapy.

Ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v k.ú. Rohatec na podkladu katastrální mapy

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 356/2016 Sb.

Ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v k.ú. Rohatec

Ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v k.ú. Rohatec


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené