Vyhláška č. 303/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Čiastka 117/2016
Platnosť od 21.09.2016
Účinnosť od 21.09.2016

303

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Ministerstvo obrany stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hluboká“ vkládá text „á 1 cm“.

2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:

1.8Poranění sliznic do 10 cm24
za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body

“.

3. V příloze č. 1 položky 1.10 a 1.11 znějí:

1.10Pohmoždění kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 10 – 20 bodů
1.11Pohmoždění kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 5 – 20 bodů

“.

4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:

1.15Oděrky povrchní i hluboké do ztráty kůže do 100 cm22–4
za každých dalších 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých

“.

5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:

7.41Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteřesoučet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 346/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené