Vyhláška č. 266/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Čiastka 103/2016
Platnosť od 19.08.2016
Účinnosť od 01.01.2017

266

VYHLÁŠKA

ze dne 8. srpna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

Čl. I. bod 3. části Výrobny elektřiny přílohy k vyhlášce č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), zní:

3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu:

Charakteristika výrobny elektřinyMěrné investiční náklady
[KČ/kWe]
Průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti
[kWhe/kWe]
Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu
[kWhe/kWe]
Malá vodní elektrárna v nových lokalitách< 130000> 40004800
Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovaná< 105000> 40004800

Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené