Vyhláška č. 226/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 88/2016
Platnosť od 21.07.2016
Účinnosť od 01.08.2016

226

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

Změna jednacího řádu státního zastupitelství

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb. a vyhlášky č. 263/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která znějí:

h) podle hlavy sedmé dílu 2 zvláštní části trestního zákoníku a trestných činů styků ohrožujících mír podle § 409 trestního zákoníku a porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku,

i) pokud je znakem skutkové podstaty úmysl umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady podle § 309 trestního zákoníku, teroristického útoku podle § 311 trestního zákoníku nebo teroru podle § 312 trestního zákoníku,

j) účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku nebo spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny, pokud z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným činem podle písmene h) nebo i),“.

2. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech trestných činů podle hlavy deváté dílů 1 a 2 zvláštní části trestního zákoníku je příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší státní zastupitelství, které by bylo jinak ve věci příslušné.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

3. V § 15 odst. 3 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 2“.

4. V § 15 odst. 4 se slova „1 a 2“ nahrazují slovy „1 až 3“ a slova „1 nebo 2“ se nahrazují slovy „1, 2 nebo 3“.

5. V § 15 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

6. V § 15 odst. 6 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

7. V § 15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 trestního zákoníku, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 trestního zákoníku, poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle § 232 trestního zákoníku, obecného ohrožení podle § 272 trestního zákoníku, nedovoleného ozbrojování podle § 279 trestního zákoníku, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků podle § 280 trestního zákoníku, nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky podle § 281 trestního zákoníku, nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu podle § 282 trestního zákoníku, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku, pokud z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným činem uvedeným v odstavci 1 písm. h) nebo i) nebo v odstavci 2.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. h) až j) a v § 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, ve kterých bylo zahájeno trestní řízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se příslušnost státního zástupce určí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené