Nařízení vlády č. 209/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 80/2016
Platnosť od 30.06.2016
Účinnosť od 01.09.2016

209

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 51/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 7 zní:

(7) Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, IV a VII doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku nejdříve 1. září; v případě finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III a IV lze ohlášení doručit nejpozději 31. března. Ohlášení je platné pro období ode dne doručení ohlášení do 31. srpna. Ohlášení se podává souhrnně za všechny práce prováděné v období platnosti ohlášení.“.

2. V § 2 odst. 8 se slovo „Registrace“ nahrazuje slovem „Ohlášení“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) V případě změny některé ze skutečností uvedených v ohlášení nebo žádosti, které se týkají údajů o žadateli, jeho adrese pro doručování nebo bankovním spojení, žadatel bez zbytečného odkladu tuto změnu oznámí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu a doloží ji příslušnými doklady.“.

4. V § 3 odst. 2 se slova „v případě příspěvku, jehož předmět je uveden v odstavci 3 písm. b), také o ostatní lesy, nejsou-li ve vlastnictví státu“ nahrazují slovy „ , nejsou-li ve vlastnictví státu, také o ostatní lesy“.

5. V § 3 odst. 3 písm. d) se slova „před obnovou“ nahrazují slovy „při obnově“.

6. V § 3 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

7. V § 3 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami „V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách. K žádosti se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku uvedeného v odstavci 3 přikládají kopie faktur s uvedením druhu použitých technologií a počtu technických jednotek, odpovídajících části I přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Ke kopiím faktur se přikládá výpis z lesní hospodářské evidence, případně výrobně technické doklady, s uvedením porostních skupin, ve kterých byly technologie použity, a odpovídajícího počtu technických jednotek. V případě splnění předmětu finančního příspěvku svépomocí se jako doklad o splnění předmětu finančního příspěvku přikládá výpis z lesní hospodářské evidence nebo výrobně technické doklady.“.

8. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“ zrušují.

9. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu a nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem nebo v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8)“.

10. V § 4 odst. 2 písm. d) se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

11. V § 4 odst. 3 se za slovo „obrany“ vkládají slova „nebo příslušnému krajskému úřadu do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

12. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách.“.

13. V § 4 odst. 5 větě druhé se slova „musí se jednat o lesy vrácené oprávněné osobě (dále jen „lesy restituční“) nebo o lesy zařazené“ zrušují.

14. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

15. V nadpisu § 8 se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

16. V § 8 odst. 1 se za slovy „reprodukčního materiálu12)“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a v případě lesů restitučních doklad o vrácení vlastnického práva oprávněné osobě“ se zrušují.

17. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „v lesích“ doplňují slova „a tímto nařízením“.

18. V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

19. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

20. V § 8 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30)“, ve větě třetí se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a s kořenovým krčkem o tloušťce stanovené jiným právním předpisem30)“.

Poznámka pod čarou č. 30 zní:

30) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 12 odst. 2 písm. d) se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

22. V § 12 odst. 3 se za slovo „prostředí“ doplňují slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

23. V § 12 odst. 5 větě druhé se slova „musí se jednat o lesy restituční nebo o lesy zařazené“ zrušují.

24. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

25. V nadpisu § 16 se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

26. V § 16 odst. 1 se slova „a v případě lesů restitučních doklad o vrácení vlastnického práva oprávněné osobě“ zrušují.

27. V § 16 odstavec 5 zní:

(5) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

28. V § 22 odst. 3 písm. d) se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

29. V § 22 odst. 3 se na konci písmene g) doplňuje slovo „nebo“.

30. V § 22 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmena i) a j) se zrušují.

31. V § 22 odst. 4 se za slovo „úřadu“ doplňují slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

32. V § 22 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V případě, že příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů doručená příslušnému krajskému úřadu má více než jednu stranu, žadatel poskytne údaje obsažené v žádosti a její příloze č. 1 rovněž elektronicky způsobem stanoveným Ministerstvem zemědělství, Ministerstvo zemědělství zveřejní tento způsob na svých internetových stránkách.“.

33. V § 22 odst. 9 se za slova „Pinus mugo)“ vkládají slova „v obnovovaných částech porostních skupin“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo v porostech, jejichž věk v roce splnění předmětu finančního příspěvku je vyšší než 45 let“.

34. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

21) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“.

35. V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první pro každou dřevinu dodržen počet sazenic uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

36. V nadpisu § 26 se slovo „opakovanou“ nahrazuje slovem „opakovaná“.

37. V § 26 odst. 2 písm. a) se za slova „v lesích“ vkládají slova „a tímto nařízením“.

38. V § 26 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Na ploše, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou, musí být po dobu 5 let od splnění předmětu finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou pro každou dřevinu dodržen počet sazenic, poloodrostků i odrostků uvedený žadatelem do přílohy žádosti nejméně z 80 %.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

39. V § 34 odst. 4 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

40. V § 34 odst. 5 se text „příloze č. 7“ nahrazuje textem „příloze č. 6“.

41. V § 35 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „do 3 měsíců“ a slova „do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu“ se nahrazují slovy „ , nejpozději však do 31. srpna za období platnosti ohlášení“.

42. V § 35 odst. 5 se text „příloze č. 8“ nahrazuje textem „příloze č. 7“.

43. V § 35 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větami „Žadatel, který není plátcem daně z přidané hodnoty nebo je plátcem daně z přidané hodnoty, který neuplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů včetně daně z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v plné výši u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v částečné výši u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty včetně té části daně z přidané hodnoty na vstupu, u které si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.“.

44. V části druhé se za hlavu sedmou vkládá nová hlava osmá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31 zní:

„HLAVA VIII

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

§ 35a

(1) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, které nejsou ve vlastnictví státu.

(3) Předmětem finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je přizpůsobení hospodaření ve vojenských lesích režimu objektů důležitých pro obranu státu31).

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích doručí žadatel Ministerstvu obrany do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(6) Finanční příspěvek na ztížené hospodaření ve vojenských lesích je poskytován v režimu podpory de minimis21).

(7) Výše finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích se stanoví součinem plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou objekty důležitými pro obranu státu a nejsou ve vlastnictví státu, v hektarech a sazby 5000 Kč na 1 ha.

31) § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

45. V § 36 odst. 1 až 4 se číslo „41“ nahrazuje textem „39 a 41“.

46. V § 36 odst. 2 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

47. V § 36 odst. 5 se číslo „40“ nahrazuje číslem „39“.

48. V § 37 odst. 1 písmeno a) zní:

a) založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,“.

49. V § 37 odst. 2 písm. a) se slova „pro spárkatou nebo drobnou zvěř,“ zrušují.

50. V § 37 odst. 2 písm. d) se slova „a zápis o instalaci“ zrušují.

51. V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „pro spárkatou nebo drobnou zvěř“ zrušují a za text „1 ha,“ se vkládají slova „vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m“.

52. V § 37 odst. 4 se slova „až f) poskytuje jedenkrát za 10 let“ nahrazují slovy „až d) a f) poskytuje jedenkrát za 10 let a v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. e) jedenkrát za 5 let“.

53. V § 38 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají slova „v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b)“.

54. V § 38 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládají slova „v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b)“.

55. V § 38 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stadií,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

56. V § 38 odst. 2 písm. d) se slova „popřípadě pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejích vývojových stadií,“ zrušují.

57. § 40 se včetně nadpisu zrušuje.

58. V § 43 odst. 3 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

59. V § 44 odst. 3 se text „30. září“ nahrazuje textem „31. srpna“.

60. Přílohy č. 1 až 12 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VÝŠE SAZEB FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

I. Sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceLesy
ochrannézvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicíchhospodářské a lesy v uznaných oborách a v bažantnicích
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkouKč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněmKč/m3Db1404040
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemiKč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcenímKč/haDd1120001200012000
5.Vyklizování nebo přibližování dříví železným koněmKč/m3De1303020

II. Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceKategorie lesů
ochranné "O"zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích - "U"hospodářské a lesy v uznaných oborách a v bažantnicích - "H"
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBa112000120001200012000120001200012000
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/haBa2100001000010000100001000010000-
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciBb19999999
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/sazeniciBb2665465-
3.Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/poloodrostekBc230303030303030
Kč/odrostekBc340404040404040
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBd134000340002650020000340002650020000
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/haBd220000200001600080002000016000-
5.Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBe110000100001000010000100001000010000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
- prořezávkyKč/haBf14000400040004000400040004000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf23200320032003200320032003200

III. Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceKategorie lesů
ochranné "O"zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích - "U"hospodářské a lesy v uznaných oborách a v bažantnicích - "H"
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBg120000200002000020000200002000020000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciBh110101010101010
3.Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny*Kč/poloodrostekBi230303030303030
Kč/odrostekBi340404040404040
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haBj140000400003500025000400003500025000
5.Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBk110000100001000010000100001000010000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
- prořezávkyKč/haBl14000400040004000400040004000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBl23200320032003200320032003200
7.Zřizování nových oplocenek o výšce min. 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin * 50% a vyššímKč/kmBm145000450004500045000450004500045000
8.Individuální ochrana proti zvěřiKč/sazeniciBn240404040404040

IV. Sazby finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/haAa11500015000
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/haAa21000010000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciAb11212
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny *Kč/sazeniciAc199
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/od roste kAc34040
- dřeviny základní *, přimíšené a vtroušené *Kč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd145004000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd235002500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd425002000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem
zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupenímKč/kmA17000070000
melioračních a zpevňujících dřevin * 30 % a vyšším
6.Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při
výsadběKč/haAf120002000
7.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu
- prořezávkyKč/haAi140004000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haAi232003200

Vysvětlivka:

* Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

V. Sazby finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1000Kč/haCc1400250200100

VI. Sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceSazba
1.Založení nebo údržba políček pro zvěřKč/haGa16000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa21000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGa32000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGa41000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGa5250
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divokáKč/ksGa68000
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušsecKč/ksGb18000
- tetřívek obecnýKč/ksGb25000
- koroptev polníKč/ksGb3250
- zajíc polníKč/ksGb41500
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptveKč/ksGb5200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11500
- bílého jelenaKč/ksGc21500
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1150
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1200

VII. Sazby finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIdentifikace v programu DotaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/výkonKa12000
- český fousekKč/výkonKa22000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
-jestřáb lesníKč/ksKb17000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25000
- raroh velkýKč/ksKb35000
- orel skalníKč/ksKb45000

VIII. Zařazení souborů lesních typů do skupin

Skupina1.2.3.
Soubory lesních typů -„SLT"9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8G8V, 8O, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M7K, 7N, 7Q, 7Y7V, 7S, 7P, 7O, 7G, 7F, 7B
6M6L, 6Z, 6Y, 6T6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 6O, 6N, 6K, 6I, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M, 5L5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 5O, 5N, 5K, 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y4W, 4V, 4S, 4R, 4O, 4N, 4K, 4I, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R3P, 3C, 3T, 3X3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 3O, 3J, 3I, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y2A, 2I, 2S, 2Q, 2P2W, 2V, 2O, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S1V, 1U, 1P, 1O, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, 0K, 0C, 0T0O, 0G, 0N, 0P
Neuvedené soubory lesních typů se zařazují do skupiny 3.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OBNOVU, ZAJIŠTĚNÍ A VÝCHOVU LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA OPATŘENÍ K OBNOVĚ LESŮ POŠKOZENÝCH IMISEMI A LESŮ CHŘADNOUCÍCH VINOU ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAV I, II, III A IV NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.

OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAV I, II, III A IV NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAVY VII NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.

OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODLE ČÁSTI DRUHÉ HLAVY VII NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 30/2014 SB.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Finanční příspěvky na činnosti uvedené v § 3 odst. 3 písm. a) a c) až e) a v § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se v případě lesů, které nejsou lesy vojenskými, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem a nejsou ve vlastnictví státu, poskytují jen v případě, že práce v rámci plnění předmětu finančního příspěvku byly zahájeny nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy I, s výjimkou finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, a hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručí žadatel v roce 2016 příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 31. července 2016.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 45, 47 až 49, 51 a 57, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.