Vyhláška č. 204/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 77/2016
Platnosť od 29.06.2016
Účinnosť od 14.07.2016

204

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 33 a § 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb., bod 4.1. včetně nadpisu zní:

4. 1. SYSTÉM KONTROLY VSTUPU DO ZABEZPEČENÉ OBLASTI NEBO OBJEKTU

Systém kontroly vstupu je hodnocen za předpokladu jeho realizace na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené oblasti.

4.1.1. Systém kontroly vstupu typ 4:SS6 = 4 body

Systém kontroly vstupu typu 4 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně stupeň 3 podle ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty, a k přístupu je používán:

a) identifikační prvek a PIN,

b) biometrie a PIN, nebo

c) identifikační prvek a biometrie.

Systém kontroly vstupu typu 4 musí být doplněn přístupovou bariérou znemožňující opakovaný přístup a zabezpečující režim „jedna transakce - jeden průchod“.

4.1.2. Systém kontroly vstupu typ 3:SS6 = 3 body

Systém kontroly vstupu typu 3 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně stupeň 3 podle ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty, a k přístupu je používán:

a) identifikační prvek a PIN,

b) biometrie a PIN, nebo

c) identifikační prvek a biometrie.

4.1.3. Systém kontroly vstupu typ 2:SS6 = 2 body

Systém kontroly vstupu typu 2 musí být certifikovaný Úřadem, splňovat minimálně stupeň 3 podle ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty, a k přístupu je používán:

a) identifikační prvek,

b) PIN, nebo

c) biometrie.

Systém kontroly vstupu typu 2, lze nahradit kontrolou vstupu, kterou nepřetržitě provádí ostraha příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, a to na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené oblasti.

4.1.4. Systém kontroly vstupu typ 1:SS6 = 1 bod

Systém kontroly vstupu typu 1 tvoří uzamykatelná mechanická zábrana na vstupu.

Poznámka k bodu 4.1.:

Systém kontroly vstupu typu 1 lze použít pouze na vstupu do zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné nebo Vyhrazené.

Při kontrole vstupu do objektu nebo zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné se používají zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů.

Elektronický systém kontroly vstupu musí hlásit na stálé stanoviště ostrahy neoprávněný pokus nebo samotné otevření místa přístupu nebo uplynutí povolené doby po oprávněném otevření místa přístupu.

Za certifikovaný elektronický systém kontroly vstupu lze považovat i certifikovaný poplachový zabezpečovací systém s přístupovou nadstavbou.

Rozsah zkoušek, které jsou požadovány pro certifikaci elektronického systému kontroly vstupu, je zveřejňován v certifikačním postupu Úřadu.

Instalace elektronického systému kontroly vstupu, jeho provoz a údržba musí splňovat ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené