187

ZÁKON

ze dne 26. května 2016

o dani z hazardních her

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

DAŇ

§ 1

Poplatník daně

Poplatníkem daně z hazardních her je

a) držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo

b) ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud

a) je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo

b) tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.

(2) V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.

(3) V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.

§ 3

Základ daně

(1) Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje součet úhrnu vyplacených výher a úhrnu vrácených vkladů

a) z loterie v případě dílčí daně z loterií,

b) z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek,

c) z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her,

d) z binga v případě dílčí daně z bing,

e) z technické hry v případě dílčí daně z technických her,

f) z živé hry v případě dílčí daně z živých her,

g) z tomboly v případě dílčí daně z tombol a

h) z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu.

(2) Dílčí základ daně v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, tvoří rozdíl

a) součinu

1. částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a

2. poměru úhrnu přijatých vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých vkladů a

b) úhrnu vkladů vrácených účastníkovi hazardní hry.

(3) Z každého turnaje živé hry se při určení základu daně z hazardních her zohlední v součtu za všechna zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 95 % přijatých vkladů do tohoto turnaje.

(4) Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.

(5) Pro účely základu daně z hazardních her se pro přepočet cizí měny na českou měnu použije způsob určení kurzu podle zákona upravujícího daně z příjmů.

§ 4

Sazba daně

Sazba daně z hazardních her činí

a) 35 % pro dílčí základ daně z loterií,

b) 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,

c) 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,

d) 23 % pro dílčí základ daně z bing,

e) 35 % pro dílčí základ daně z technických her,

f) 23 % pro dílčí základ daně z živých her,

g) 23 % pro dílčí základ daně z tombol a

h) 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.

§ 5

Výpočet daně

(1) Daň z hazardních her se vypočte jako součet dílčích daní.

(2) Dílčí daň se vypočte jako součin dílčího základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně.

(3) Pokud je součin dílčího základu daně z technických her zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně nižší než minimální dílčí daň z technických her, je dílčí daní z technických her minimální dílčí daň z technických her.

(4) Minimální dílčí daň z technických her činí součin

a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru a

b) částky 9200 Kč.

§ 6

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí.

§ 7

Rozpočtové určení daně

(1) Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her je ze

a) 35 % příjmem státního rozpočtu a

b) 65 % příjmem rozpočtů obcí.

(2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) plynoucího ve zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru

a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k

b) celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období.

(3) Ministerstvo financí zveřejní podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech podle odstavce 2 na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období.

(4) Celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odstavce 1 je ze

a) 70 % příjmem státního rozpočtu a

b) 30 % příjmem rozpočtů obcí.

(5) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her podle odstavce 4 písm. b), se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.

(6) Příslušenství daně z hazardních her sledující její osud je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ

SPRÁVA DANĚ

§ 8

Poskytování informací

Správce daně poskytuje informace o porušení povinností při správě daně z hazardních her Ministerstvu financí pro účely řízení o zrušení základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry.

§ 9

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání

(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her.

(2) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání se podává datovou zprávou

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

§ 10

Poslední známá daň

Poslední známou daní se pro účely daně z hazardních her rozumí daň ve výši odpovídající součtu

a) daně vyměřené na základě podaného nebo nepodaného daňového přiznání,

b) případného rozdílu doměřeného na základě dodatečného daňového přiznání a

c) případného rozdílu pravomocně doměřeného z moci úřední.

§ 11

Samovyměření a samodoměření daně

(1) Daň tvrzená poplatníkem v daňovém přiznání se považuje za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši v něm tvrzené.

(2) V případě, že poplatník nepodá daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 Kč; pokuta za opožděné tvrzení daně se neuplatní.

(3) Daň tvrzená poplatníkem v dodatečném daňovém přiznání se považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši tvrzeného rozdílu oproti poslední známé dani; to neplatí, je-li dodatečné daňové přiznání podáno v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední.

(4) V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani.

(5) Daň vyměřenou podle odstavce 1 nebo doměřený rozdíl podle odstavce 3 správce daně předepíše do evidence daní.

§ 12

Doměření daně z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové kontroly, že poslední známá daň není ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné.

(2) K doměření podle odstavce 1 správce daně přistoupí rovněž v případě, kdy poplatník nevyhoví výzvě k podání dodatečného daňového přiznání.

(3) Výzva k podání dodatečného daňového přiznání nezahajuje doměřovací řízení z moci úřední; doměřovací řízení z moci úřední je zahájeno marným uplynutím lhůty stanovené v této výzvě.

(4) Podání dodatečného daňového přiznání v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední nezahajuje doměřovací řízení. Údaje uvedené v takto podaném přiznání se využijí při doměření daně z moci úřední.

§ 13

Vztah k prekluzivním lhůtám

(1) Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.

(2) U nedoplatku z částky daně, která má být uhrazena na základě dodatečného daňového přiznání, začne lhůta pro placení daně běžet dnem doměření daně na základě tohoto dodatečného daňového přiznání.

§ 14

Převod výnosu daně

Pro účely převodu podílu na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her určeného obcím se za rozpočtový rok považuje zdaňovací období.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení § 8 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 80/2019 Sb. Čl. IV

1. Pro daňové povinnosti u daně z hazardních her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, za zdaňovací období započaté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V případě vkladu přijatého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se při jeho vrácení použije § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou vkladu přijatého v době od 1. ledna 2017 do dne bezprostředně předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona a vráceného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, při jehož vrácení se použije § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 187/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. V případě turnaje živé hry, do něhož byly přijaty všechny vklady nebo z něhož byla vyplacena alespoň jedna výhra přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 3 odst. 3 zákona č. 187/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 364/2019 Sb. Čl. XII

Pro daňové povinnosti u daně z hazardních her za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.