Vyhláška č. 142/2016 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

Čiastka 55/2016
Platnosť od 06.05.2016
Účinnosť od 01.06.2016

142

VYHLÁŠKA

ze dne 28. dubna 2016

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VYMEZENÍ ZÓN OCHRANY PŘÍRODY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽELEZNÉ HORY

§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny“) na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

§ 2

Ve vyhlášce č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory, se § 3 a příloha 2 zrušují.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 142/2016 Sb.

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory

Poznámky pod čiarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené