Zákon č. 134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek

Čiastka 51/2016
Platnosť od 29.04.2016
Účinnosť od 26.11.2019 do31.12.2021 (za 1 rok)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené