Nařízení vlády č. 173/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 71/2015
Platnosť od 15.07.2015
Účinnosť od 15.07.2015

173

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010 Sb. a nařízení vlády č. 10/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí

a) 300000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,

b) 200000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice,

c) 100000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice.

1) § 111 odst. 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 znějí:

(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí

a) v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2),

b) v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).

(2) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu organizaci určené podle zákona o investičních pobídkách je žadatelem

a) malý podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 20 procentních bodů,

b) střední podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 10 procentních bodů.

(3) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců se výše hmotné podpory podle odstavce 1 navyšuje o 10 procentních bodů, nejvýše však na 70 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců2).

2) Čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

3) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.“.

Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se zrušují.

3. § 4 zní:

㤠4

Průměrným podílem nezaměstnanosti se pro účely tohoto nařízení rozumí průměrný podíl nezaměstnanosti za dvě pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách. Při zjišťování průměrného podílu nezaměstnanosti se vychází ze statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

4. V § 5 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad práce“.

5. V § 5 odst. 2 se slova „Komisí Evropských společenství6)“ nahrazují slovy „Evropskou komisí 6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Čl. 4 odst. 1 písm. n) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené