Vyhláška č. 48/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 20/2014
Platnosť od 28.03.2014
Účinnosť od 01.01.2016

48

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb. a vyhlášky č. 120/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slovo „stavební“ vkládají slova „a technologické“.

2. V § 1 písm. f) se za slovo „přiváděcí“ vkládá slovo „kanalizační“.

3. V § 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až l), která znějí:

i) vodou převzatou u vodovodů pitná voda odebraná provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,

j) vodou převzatou u kanalizací odpadní voda odebraná provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,

k) vodou předanou u vodovodů pitná voda dodaná provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou nebo před hygienickým zabezpečením,

l) vodou předanou u kanalizací odpadní voda dodaná provozovatelem jedné kanalizace jinému provozovateli kanalizace,“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena m) a n).

4. V nadpisu části druhé se za slovo „ZPRACOVÁNÍ“ vkládají slova „A PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE“ a slova v závorce „odst. 8“ se nahrazují slovy „odst. 9“.

5. § 2 se zrušuje.

6. § 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

㤠3

(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (dále jen „plán rozvoje“) se zpracovává v tomto rozsahu:

a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí1) na území kraje nebo jeho části, která se určuje ve vztahu k systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,

b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části na území kraje,

c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,

d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,

e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,

f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e),

g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.

(2) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje se aktualizuje v části věnované stávajícímu stavu a v části návrhu na změnu řešení rozvoje v tomto rozsahu:

a) u návrhu obce se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jí a jejích administrativních částí dotýká v rozsahu podle odstavce 1,

b) u návrhů zahrnujících systémy vodovodů a kanalizací společné pro více obcí na území kraje se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jich dotýká v rozsahu podle odstavce 1.

§ 4

(1) Plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace se zpracovává v elektronické podobě v návaznosti na geografický informační systém.

(2) Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 4 odst. 8 zákona aktualizace plánu rozvoje v tomto rozsahu:

a) seznam zastupitelstvem kraje schválených aktualizací plánu rozvoje včetně čísla a data příslušných usnesení zastupitelstva kraje,

b) aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,

c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,

d) tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v písmenech b) a c) obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje; soubor ve formátu MDB lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje; struktura souboru je uvedena v příloze č. 21,

e) mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém včetně všech podkladových map ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení; aktualizovaná mapová část plánu rozvoje území kraje bude předána ministerstvu podle § 4 odst. 8 zákona nebo bude zasláno ministerstvu sdělení, kde je krajským úřadem tato část plánu rozvoje publikována a zpřístupněna.

(3) Obce předávají krajskému úřadu podle § 4 odst. 4 zákona v elektronické podobě návrh aktualizace plánu rozvoje ve stejných formátech a s obsahem, jak jsou uvedeny v ustanoveních odstavce 2 písm. b), c), d) a e).

1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 5 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

8. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Obsah předávaných vybraných údajů majetkové evidence je uveden v přílohách č. 1 až 4 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.“.

9. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

c) přiváděcí stoku a stokovou síť užívanou minimálně v části obce1),“.

10. V § 6 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

11. V § 6 odst. 4 se za slovo „předává“ vkládají slova „ministerstvo v elektronické podobě“ a slova „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“ se zrušují.

12. V § 7 odstavec 1 zní:

(1) Obsah předávaných vybraných údajů provozní evidence je uveden v přílohách č. 5 až 8 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.“.

13. V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku nebo jeho části s nejvyšší roční spotřebou pitné vody nebo s nejvyšším množstvím odváděných odpadních vod.“.

14. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

15. V § 7 odst. 7 se za slovo „předává“ vkládá slovo „elektronicky“ a slovo „června“ se nahrazuje slovem „července“.

16. V nadpisu části čtvrté se slovo „NÁLEŽITOSTI“ nahrazuje slovy „STANOVENÝ FORMÁT“ a slova v závorce „odst. 11“ se nahrazují slovy „odst. 12 a 13“.

17. § 12 zní:

㤠12

(1) Obsah formuláře žádosti je uveden v příloze č. 11.

(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 se předává ministerstvu v jedné z těchto elektronických podob:

a) formou výstupu z aplikace pro evidenci, jejíž formát a struktura jsou uvedeny v příloze č. 23, nebo výstupu z aplikace zveřejněné na internetových stránkách ministerstva, nebo

b) předáním formuláře žádosti doplněné o náležitosti rozhodnutí krajského úřadu ve formátu podle odstavce 1.“.

18. Nadpis § 12a se zrušuje.

19. V § 12a odst. 1 se za slovo „zkouškou“ vkládají slova „nebo obor vysokoškolského vzdělání“.

20. V § 12a písm. d) a h) se slova „vodného a stočného“ nahrazují slovy „pro vodné a ceny pro stočné“.

21. Nadpis části páté zní:

„OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ, PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ

(K § 8 odst. 1 a 11 zákona)“.

22. § 13 zní:

㤠13

Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy č. 18. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.“.

23. § 13a se zrušuje.

24. V § 16 písm. d) se slovo „kanalizačních“ zrušuje.

25. V § 21 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „a příslušnému správci povodí“.

26. V § 22 odst. 4 se slova „č. 13; směrné a mezné“ nahrazují slovy „č. 13 v tabulkách 1a a 1b. Mezní“.

27. V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Způsob vyhodnocení limitních hodnot a zařazení surové vody do základních kategorií jsou uvedeny v příloze č. 13 části 3.“.

28. V nadpise části desáté slova v závorce „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.

29. V § 24 písmeno a) zní:

a) základní údaje, a to

1. název, nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby vlastníka nebo vlastníků kanalizací, bylo-li přiděleno, na které se vztahuje kanalizační řád, název a identifikační číslo osoby provozovatele nebo provozovatelů kanalizace provozující, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení osoby provozovatele, identifikační čísla majetkové evidence kanalizace i čistírny odpadních vod podle příloh č. 3 a 4,

2. charakteristiku a popis území obce nebo její části s kanalizací, na kterou se kanalizační řád vztahuje, z hlediska geografického a urbanistického, způsob zásobení pitnou vodou, způsob odkanalizování, základní bilanční parametry dodávané pitné a odváděné odpadní vody, odtokové poměry v obci, stručný popis vodního recipientu, přibližný počet osob čistící odpadní vody v septicích a domovních čistírnách odpadních vod, přibližný počet osob shromažďující odpadní vody v žumpách a cíle kanalizačního řádu pro danou lokalitu, přehled hlavních producentů odpadních vod, typ a objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce včetně specifik znečištění,“.

30. V § 24 písm. b) bod 8 zní:

8. údaje o počtu kanalizačních přípojek;“.

31. V § 24 písm. b) se bod 9 zrušuje.

32. V § 24 písm. c) se za slovo „vyznačením“ vkládají slova „stokové sítě a polohy“.

33. V § 24 písmeno d) zní:

d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní vody, a to

1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,

2. rok uvedení čistírny odpadních vod do provozu, rok rekonstrukce a úprav, popis stávajícího technického stavu, údaje o množství odpadních vod celkem, splaškových odpadních vod, odpadních vod jiných, srážkových, popřípadě balastních, koncentrace znečisťujících látek na přítoku a odtoku včetně projektovaných hodnot,

3. počet připojených osob a počet připojených ekvivalentních osob,

4. způsob nebo způsoby řešení oddělení dešťových vod u jednotných kanalizací;“.

34. V § 24 písm. h) se za slova „vod u“ vkládá slovo „vybraných“ a na konci textu písmene h) se doplňují slova „a jejich seznam“.

35. V § 24 písm. j) se slovo „kontrolu“ nahrazuje slovy „způsob kontroly“ a za slova „místa odběru vzorků“ se vkládají slova „typ vzorků pro odběr,“.

36. § 25 se zrušuje.

37. V nadpise části jedenácté se v závorce slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 6“.

38. V § 28 se odstavec 3 zrušuje.

39. V § 31 odst. 1 se slova „úhrnu srážek“ nahrazují slovy „srážkového normálu“.

40. Nadpis části čtrnácté zní:

„ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ, VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ A POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ

(K § 20 odst. 3 a 9 a § 36 odst. 7 zákona)“.

41. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova „§ 8 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 6“.

42. V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo „qp“ nahrazuje slovy „trvalém průtoku31)“.

Poznámka pod čarou č. 31 zní:

31) Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb.“.

43. V § 35 odst. 1 se slova „Pro nejmenší vodoměry qp = 1,5 m3 . h-1“ nahrazují slovy „Pro vodoměry s přetěžovacím průtokem31) menším než 3,125 m3. h-1“.

44. § 35a zní:

㤠35a

(1) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů se provádí podle příloh č. 19 a 19a.

(2) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle odstavce 1 se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou.

(3) V případech výpočtu ceny pro pitnou vodu předanou se provádí i výpočet jednotkových nákladů zdroje pitné vody, popřípadě i její přepravy.

(4) V případech výpočtu ceny pro odpadní vodu převzatou se provádí i výpočet jednotkových nákladů čištění odpadních vod, popřípadě i její přepravy.

(5) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce se provádí ve členění nákladových položek s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 20 a ve struktuře databázového souboru, která je uvedena v příloze č. 24.

(6) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné s dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou.

(7) V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné náklady spojené s provozováním vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.“.

45. V § 36 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

46. Přílohy č. 1 až 19 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

ČÁST 1

MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH

VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA VODY):

a) přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou,

b) voda v průběhu úpravy technologickou linkou (provozní rozbory),

c) výstup vyrobené vody z úpravny vody,

d) vodojemy

VODA BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY (POUZE DEZINFIKOVANÁ):

a) přítok surové vody před zdravotním zabezpečením,

b) výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené,

c) vodojemy

ČÁST 2

MINIMÁLNÍ ROZSAHY POŽADOVANÝCH ROZBORŮ

Tabulka č. 1

ÚPLNÝ ROZBOR ODEBÍRANÉ SUROVÉ VODY

Pořadové číslo ukazateleUkazatelSymbolJednotka
1.Reakce vodypH
2.Barva (po filtraci)mg/l Pt
3.Nerozpuštěné látky suš.NLmg/l
4.TeplotaT°C
5.KonduktivitaκmS/m
6.Pachpřijatelný/nepřijatelný
7.DusičnanyNO3-mg/l
8.FluoridyF-mg/l
9.Adsorbovatelné organické vázané halogeny1)AOXmg/l
10.Železo celkovéFemg/l
11.ManganMnmg/l
12.MěďCumg/l
13.ZinekZnmg/l
14.BórBmg/l
15.Berylium1)Bemg/l
16.Kobalt1)Comg/l
17.NiklNimg/l
18.Vanad1)Vmg/l
19.ArsenAsmg/l
20.KadmiumCdmg/l
21.Chrom (veškerý)Crmg/l
22.OlovoPbmg/l
23.Selen1)Semg/l
24.RtuťHgmg/l
25.Baryum1)Bamg/l
26.Kyanidy veškeréCN-mg/l
27.SíranySO42-mg/l
28.ChloridyCl-mg/l
29.Tenzidy aniontovéPAL-Amg/l
30.FosforečnanyPC43-mg/l
32.Uhlovodíky C10-C40C10-C40mg/l
33.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUµg/l
34.Pesticidní látky celkemPLCµg/l
35.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l
36.Nasycení kyslíkem% O2%
37.Biochemická spotřeba kyslíku s vyloučením nitrifikaceBSK5mg/l
38.Celkový dusíkNcelk.mg/l
39.Amonné iontyNH4+mg/l
42.Huminové látky1)HLmg/l
43.Koliformní bakterieKBKTJ/100ml
44.Termotolerantní koliformní bakterieTKBKTJ/100ml
45.Fekální streptokoky (Enterokoky)FSKTJ/100ml
46.Salmonely1)SALKTJ/1000 ml nebo KTJ /5000 ml
47.Mikroskopický obraz: Počet organismůPOjedinci /ml
48.Chemická spotřeba kyslíku dichromanemCHSKCrmg/l
49.Fosfor celkovýPcelk.mg/l
50.Pesticid jednotlivý1)PJµg/l
51.Hliník1)Almg/l

Poznámky k tabulce č. 1:

1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji a vždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22.

Prokázaným výskytem se rozumí hodnota koncentrace překračující mezní hodnotu uvedenou v příloze č. 13 v tabulce č. 1 pro kategorii A1.

Pořadové číslo ukazatele:

Ukazatel č. 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

Ukazatel č. 34 je vyjádřen jako součet jednotlivých pesticidů. Jedná se o pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území.

Ukazatel č. 50: sledují se všechny jednotlivé pesticidy s pravděpodobným výskytem v surové vodě.

Tabulka č. 2

ÚPLNÝ ROZBOR VYROBENÉ PITNÉ VODY (VÝSTUP ZE STAVBY PRO ÚPRAVU VODY NEBO ZDROJE BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY)

A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

Pořadové číslo ukazateleUkazatelSymbolJednotka
1.Clostridium perfringensKTJ/100ml
2.EnterokokyEKKTJ/100ml
3.Escherichia coliECKTJ/100ml
4.Koliformní bakterieKBKTJ/100ml
5.Mikroskopický obraz: abiosestonA%
6.Mikroskopický obraz: počet organismůPOJedinci/ml
7.Mikroskopický obraz: živé organismyŽOJedinci/ml
8.Počty kolonií při 22°CPBKTJ/ml
9.Počty kolonií při 36°CMBKTJ/ml
10.

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

11.1,2-dichlorethanµg/l
12.Akrylamidµg/l
13.Amonné iontyNH4+mg/l
14.AntimonSbµg/l
15.ArsenAsµg/l
16.Barvamg/l Pt
17.Benzenµg/l
18.Benzo[a]pyrenBaPµg/l
19.BeryliumBeµg/l
20.BorBmg/l
21.BromičnanyBrOs-µg/l
22.Celkový organický uhlíkTOCmg/l
23.DusičnanyNO3-mg/l
24.DusitanyNO2-mg/l
25.
26.FluoridyF-mg/l
27.HliníkA1mg/l
28.HořčíkMgmg/l
29.Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)CHSKMnmg/l
30.Chlor volnýCl2mg/l
31.Chlorethen (vinylchlorid)µg/l
32.ChloridyCl-mg/l
33.ChloritanyClO2-µg/l
34.ChromCrµg/l
36.KadmiumCdµg/l
37.KonduktivitaκmS/m
38.Kyanidy celkovéCN-mg/l
39.ManganMnmg/l
40.MěďCuµg/l
41.Microcystin-LRMC-LRµg/l
42.NiklNiµg/l
43.OlovoPbµg/l
44.OzonO3µg/l
45.Pachpřijatelný/nepřijatelný
46.Pesticidní látky (jednotlivý)PLµg/l
47.Pesticidní látky celkemPLCµg/l
48.PHPH
49.Polycyldické aromatické uhlovodíkyPAUµg/l
50.RtuťHgµg/l
51.SelenSeµg/l
52.SíranySO42-mg/l
53.SodíkNamg/l
54.StříbroAgµg/l
55.TetrachlorethenPCEµg/l
56.TrihalomethanyTHMµg/l
57.TrichlorethenTCEµg/l
58.Trichlormethan (chloroform)µg/l
59.VápníkCamg/l
60.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/1
61.ZákalZZF(t,n)
62.ŽelezoFemg/l

C. Další ukazatele

64.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK4,5mmol/1
65.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK8,3mmol/1
66.Huminové látkyHLmg/l

Poznámky k tabulce č. 2:

Pořadové číslo ukazatele:
1,6,7,11,17,18,31,41,55,56,57,58Stanoví se u vod upravovaných z povrchových zdrojů a vod podzemních, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou.
12Stanoví se výpočtem; stanovení se provádí pouze v případě, pokud se dávkuje polymer akrylamidu v procesu úpravy vody.
22Nemusí se stanovovat u zdrojů produkujících méně než 10000 m3 vody denně.
30Stanoví se pouze v případě dezinfekce vody prostředky obsahujícími chlor.
31Stanoví se pouze výpočtem pro zbytkovou koncentraci monomeru v případě možnosti jeho výskytu.
33,44Stanoví se pouze v případě dezinfekce oxidem chloričitým nebo ozónem.
41Stanoví se u pitné vody upravené z povrchové vody. Od stanovení lze upustit tam, kde je uveden v provozním řádu vhodný postup zaručující, že možný výskyt cyanotoxinů v pitné vodě bude podchycen a následně budou činěna včasná a účinná opatření, která zabrání ohrožení veřejného zdraví.
46Stanovují se jednotlivé pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji.
47Součet jednotlivě stanovených a kvantitativně zjištěných pesticidů
49Suma specifických sloučenin:benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,benzo(ghi)perylen, indeno (l,2,3-cd)pyren
53Stanoví se v případě, že výstup z úpravny vody slouží jako jedno odběrné místo rozvodné vodovodní sítě.
54Stanoví se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.
56Součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu.
66Stanoví se pouze v případě výskytu v surové vodě.

Tabulka č. 3

MONITOROVACÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Pořadové číslo ukazatele monitor. rozboruPořadové číslo z úplného rozboru (tab. č. 2)UkazatelJednotka
1.3.Escherichia coliKTJ/100ml
2.4.Koliformní bakterieKTJ/100ml
3.2.EnterokokyKTJ/100ml
4.8.Počty kolonií při 22°CKTJ/ml
5.9.Počty kolonií při 36°CKTJ/ml
6.7.Mikroskopický obraz (živé organizmy)1)Jedinci/ml
7.6.Mikroskopický obraz (počet organizmů)1)Jedinci/ml
8.5.Abioseston1)%
9.39.Manganmg/l
10.23.Dusičnanymg/l
11.24.Dusitanymg/l
12.30.Chlór volný2)mg/l
13.27.Hliníkmg/l
14.13.Amonné iontymg/l
15.32.Chloridymg/l
16.37.KonduktivitamS/m
17.48.pH
18.52.Síranymg/l
19.16.Barvamg/l Pt
20.45.Pachpřijatelný/ nepřijatelný
21.61.ZákalZFn nebo ZFt
22.63.Železomg/l
23.29.Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)mg/l
24.60.Vápníkmg/l
25.28.Hořčíkmg/l
26.61.Vápník a hořčíkmmol/1
27.64.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/1
28.65.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3mmol/1
29.66.Huminové látky1)mg/l
30.-Absorbance A1 254 3)
31.-Nerozpuštěné látky1)mg/l
32.-Fosforečnany1)mg/l
33.-BSK5 1)mg/l
34.-Nasycení kyslíkem1)%

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 3:

1) Stanoví se pouze u surové vody. U vyrobené vody pouze podle potřeby v závislosti na jakosti surové vody.

2) Chlór volný nebo jiné použité dezinfekční činidlo - stanoví se pouze u vody vyrobené.

3) Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.

Rozšíření rozsahu monitorovacího a provozního rozboru:

Zjistí-li se při úplném rozboru vyrobené vody podle tabulky č. 2 nebo ve vodovodní síti výskyt některého ukazatele s hodnotou vyšší než 75 % limitní hodnoty pro pitnou vodu dodávanou spotřebiteli, musí být o tento ukazatel rozšířen monitorovací rozbor surové a vyrobené vody (tabulka č. 3), případně provozní rozbor (tabulka č. 4).

Četnost sledování tohoto ukazatele je shodná s předepsanou četností monitorovacího rozboru podle této vyhlášky.

Tabulka č. 4

PROVOZNÍ ROZBORY SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Rozsah k technologickému řízení provozu

V tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory. Výběr ukazatelů a rozšíření o další ukazatele určuje provozovatel v závislosti na způsobu a složitosti technologie úpravy vody.

Povrchová voda
°C
vody
spotřeba kyslíku manganistanemmg/l
nová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/1
mg/l
mg/l
mg/l
mikrobiologické a biologické ukazatele2)
desinfekční činidlomg/l
Podzemní voda
Teplota°C
Reakce vody
Železomg/l
Manganmg/l
Formy oxidu uhličitéhomg/l
Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l
Vybrané mikrobiologické a biologické ukazatele
Dezinfekční činidlomg/l

Poznámky k tabulce č. 4:

1) Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.

2) Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživení surové povrchové vody bude probíhat v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.

PROVOZNÍ ROZBORY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI

1. Četnost a rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle velikostních kategorií a složitosti úpravy. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování úpravny vody a zdrojů bez úpravy.

2. Metody stanovení ukazatelů, jejich přesnosti a citlivosti určí provozovatel. Místa odběru vzorků se určují podle způsobu technologie úpravy vody a složení technologické linky úpravny vody.

3. Technologické zkoušky (zvláště určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel podle potřeby a podle složitosti technologie.

4. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, které zajišťují požadované správnosti a přesnosti analýz.

ČÁST 3

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ

A) SUROVÁ VODA

1. Vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem.

2. V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky jak z jednotlivých zdrojů, tak z jejich směsi. Kontrola jednotlivých zdrojů se provede, pokud dojde k abnormální změně kvality směsné surové vody. V tomto případě se uvedené minimální rozsahy a četnosti rozborů týkají výsledné směsi surové vody.

Tabulka č. 5

PRO VODU UPRAVOVANOU

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY

Objem vody vyrobené m3/denPočet zásobovaných obyvatel (při 200)Četnost /rok
provozní rozbor (tab. č. 4)monitorovací rozbor (tab. č. 3)úplný rozbor (tab. č. 1)
do 100do 500x1x
101 - 1000501 - 5000621
1001 - 40005001 - 200002641
4001 - 1000020001 - 500002682
10001 - 2000050001 - 100000104122
20001 - 30000100001 -150000365124
nad 30000nad 150000x244
x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje

Tabulka č. 6

PRO VODU BEZ ÚPRAVY

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY

Objem vody vyrobené m3/denPočet zásobovaných obyvatel (při 200 l/obyv./den)Četnost /rok
monitorovací rozbor (tab. č. 3)úplný rozbor (tab. č. 1)
do 100do 5001x
101 - 1000501 - 50002
1001 - 40005001 - 200004
4001 - 1000020001 - 500008
10001 - 2000050001 - 10000012
20001 - 30000100001 - 15000012
nad 30000nad 150000xx
x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje.

Poznámka k tabulce č. 6:

Tabulka č. 6 platí pro povrchovou vodu a pro vodu z podzemních zdrojů, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou

Úplný rozbor surové vody se provádí pouze v případě, že se zjistí při úplném rozboru vyrobené vody podle tabulky č. 2 nebo ve vodovodní síti, výskyt některého ukazatele s hodnotou vyšší než 75 % limitní hodnoty pro pitnou vodu dodávanou spotřebiteli. To neplatí, pokud je ukazatel součástí monitorovacího rozboru.

V případě, že se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, lze vykázat jako rozbor surové vody, vzorek odebraný v rozvodné vodovodní síti co nejblíže ke zdroji (platí pro kategorii do 500 zásobených obyvatel).

B) VYROBENÁ VODA

PRO VODU UPRAVOVANOU

1. Vzorky vyrobené vody se odebírají na odtoku z konečného stupně úpravny vody během ustáleného provozu.

2. V případě prokázané stálé jakosti surové vody využívané z podzemních zdrojů lze snížit četnost provozních rozborů na polovinu.

Tabulka č. 7

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ VYROBENÉ VODY

Objem vody vyrobené m3/denPočet zásobovaných obyvatel (při 200 l/obyv/den)Četnost / rok
provozní rozbor (tab.č. 4)monitorovací rozbor (tab.č. 3)úplný rozbor (tab.č. 2)
do 100do 500x21 za 2 roky
101 - 1000501 - 50001241
1001 - 40005001- 200005281
4001 - 1000020001 - 5000052162
10001 - 2000050001 - 100000104522
20001 - 30000100001 - 150000365524
nad 30000nad 150000xxx
x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje vody. Četnost nesmí být nižší než údaj určený pro nižší počet obyvatel.

Tabulka č. 8

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ NA OBSAH VOLNÉHO CHLORU (NEBO JINÉHO POUŽITÉHO DEZINFEKČNÍHO ČINIDLA) U VYROBENÉ VODY

Počet zásobovanýchČetnost kontroly obsahu desinfekčního činidla
vodní zdroj
obyvatelpodzemnípovrchový
do 500XX
501 - 50002 x týdně1 x denně
5001 - 200001 x denně3 x denně
nad 200003 x denněX
X Četnost stanoví provozovatel podle jakosti a proměnlivosti složení vodního zdroje. Je vhodné automatické měření a registrace zbytkového obsahu dezinfekčních prostředků.

PRO VODU BEZ ÚPRAVY

1. Vzorky vyrobené vody se odebírají na odtoku po dezinfekci během ustáleného provozu.

2. V případě přerušovaného provozu nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo vodojemu lze nahradit místo na odtoku odběrem z nejbližší akumulační nádrže nebo sítě.

3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a počtu zásobených obyvatel.

Tabulka č. 9

MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ VYROBENÉ VODY

Objem vody vyrobené m3/denPočet zásobovaných obyvatel (při 200 1/obyv/den)Četnost / rok
monitorovací rozbor
(tab.č. 3)
úplný rozbor
(tab.č. 2)
do 100do 50021 za 2 roky
101 - 1000501 - 500041
1001 - 40005001 - 2000081
4001 - 1000020001 - 50000162
10001 - 2000050001 - 100000522
20001 - 30000100001 - 150000524
nad 30000nad 150000xx
x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje vody. Četnost nesmí být nižší než údaj určený pro nižší počet obyvatel.

C) PITNÁ VODA DODÁVANÁ VODOVODNÍM POTRUBÍM ODBĚRATELI

ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ

Určení rozsahu rozborů, četnosti sledování, místa odběrů vzorku, způsob odběru vzorků, metody stanovení včetně požadavků na laboratoře provádějící analýzy a další podrobnosti se řídí vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

D) VODOJEMY

1. Četnost odběrů a rozsah rozborů vody z vodojemů určuje provozovatel podle potřeby tak, aby bylo zajištěno řádné provozování vodojemů a vodovodních řadů.

2. Sledování jakosti vyrobené vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli zajišťuje provozovatel podle potřeby, a to zvláště s ohledem na korozivní účinky vody a změny biologického oživení.

ČÁST 4

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE

1. Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorků, datu odběru, časovém rozpětí odběru vzorku (typ vzorku), jméno osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.

2. Laboratoř, která provádí monitorovací a úplné rozbory surové a vyrobené pitné vody se prokazuje platným osvědčením o akreditaci nebo osvědčením o správné činnosti laboratoře.

3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle:

- překročení hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu30) (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota); pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody,

- počtu nevyhovujících vzorků, (tj. překročení hodnoty pro jednotlivé typy limitu v analyzovaném vzorku),

- množství dodávané vody v roce nevyhovující daným limitům,

- počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli.

4. Ukazatele, které nemají určen limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie provozu a rozvodu vody vodovodním řadem (např. korozivní vlastnosti).

5. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají trvale.

30) § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČÁST 1

MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

PRO ODPADNÍ VODU ČIŠTĚNOU:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (provozní rozbory),

c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.

PRO ODPADNÍ VODU NEČIŠTĚNOU:

Volné výusti odpadních vod do vodního recipientu.

ČÁST 2

MINIMÁLNÍ ROZSAHY ROZBORŮ

A) ZÁKLADNÍ ROZBOR

UkazatelSymbolJednotka
Biochemická spotřeba kyslíkuBSK5mg/l
Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodouCHSKCrmg/l
Nerozpuštěné látky sušenéNLmg/l

B) ROZBOR NA URČENÍ FOREM DUSÍKU A FOSFORU (DÁLE DUSÍK, FOSFOR)

UkazatelSymbolJednotka
Amoniakální dusíkN-NH4 +mg/l
Celkový dusíkNcelk.mg/l
Celkový fosforPcelk.mg/l

C) PROVOZNÍ ROZBOR

Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, z nichž provozovatel vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod.

D) ROZŠÍŘENÝ ROZBOR

Rozšířený rozbor obsahuje další ukazatele, které jsou uvedeny zvláště v povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, a ukazatele, které je nutné sledovat podle kanalizačního řádu, a které mohou mít vliv na čistící efekt COV. Týká se to zvláště ukazatelů: rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a dalších ukazatelů uvedených v příloze č. 15 této vyhlášky.

ČÁST 3

MINIMÁLNÍ ČETNOST ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD

A) MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY NA PŘÍTOKU A ODTOKU

Tabulka č. 1

MÍSTA ODBĚRŮ:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) odtok z čistírny odpadních vod,

c) odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z volné výustě.

Velikost čistírny odpadních vod

Počet připojených ekvivalentních obyvatel (EO)

Typ vzorku, rozsah a četnost kontrol počet/ rok
Typ ATyp BTyp C
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
Ncelk
Pcelk
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
Ncelk
Pcelk
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
Ncelk
Pcelk
< 50021
500 - 200042
2001 - 500044
5001 - 1000066
10001 - 500001212
> nad 500002424

Další ukazatele:

Rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuť (Hg), kadmium (Cd):

V případě, že tyto ukazatele nejsou uvedeny v povolení k vypouštění odpadních vod, určí provozovatel ukazatele a četnost jejich sledování podle konkrétního stavu v lokalitě.

Typ vzorku:

Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.

Typ B - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod.

Typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru vzorku.

B) PROVOZNÍ ROZBORY NA PŘÍTOKU A ODTOKU

Tabulka č. 2

MÍSTA ODBĚRU:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) odtok z čistírny odpadních vod

ROZSAH ROZBORU:

Vybraný ukazatel provozovatelem podle složitosti provozu (obvykle CHSK, BSK, pH, NL)

TYP VZORKU:

Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

Velikost čistírny odpadních vod-počet připojených ekvivalentních obyvatelČetnost sledování vybraného ukazatele/rok
< 500x
500 - 2000x
2001 - 5000x
5001 - 100006
10001 - 5000012
> nad 5000026

x Četnost určí provozovatel podle potřeby provozu

C) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI JEDNOTLIVÝMI STUPNI

1. Četnost a rozsah provozních rozborů, technologické zkoušky mezi jednotlivými technologickými stupni určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod a složitosti technologie. Provozní rozbory a technologické zkoušky musí zabezpečit řádné provozování čistírny odpadních vod. Pro hlavní ukazatele je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.

2. Odběrná místa pro provozní rozbory mezi jednotlivými stupni:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody,

c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod,

d) místa pro sledování vlivu srážkových vod.

3. Odběr vzorku se provádí minimálně jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min (tj. Typ A) a to v čase, který nejlépe charakterizuje činnost sledovaného zařízení.

D) PROVOZNÍ ROZBORY - KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Četnost a rozsah provozních rozborů určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod, technologického vybavení a složitosti technologie.

ČÁST 4

KALY Z PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

1) Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro přímou aplikaci na zemědělské pozemky se stanoví:

a) rizikové prvky: olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek, arsen, chrom, nikl,

b) polychlorované bifenyly (PCB): suma šesti kongenerů 28+52+101+138+153+180, adsorbovatelné organické halogeny (AOX),

c) mikrobiologické ukazatele: termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, salmonella spp.

V případě potřeby agrotechnické parametry:

pH, sušina, organické látky (ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík.

Postup odběrů a analýz vzorků kalů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 382/2001 Sb., o používání kalů v zemědělství.

2) Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro pravidelnou kontrolu se zjišťují:

a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek),

b) pH, sušina, organické látky.

3) Pro ostatní využití nebo likvidaci kalu se provádějí analýzy podle daného účelu ve smyslu vyhlášek č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu nebo vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Tabulka č. 3

MINIMÁLNÍ ČETNOST ANALÝZ KALU

Počet připojených ekvivalentních obyvatelPočet rozborů za rok
pro bod 1pro bod 2
do 500

x podle potřeby

501 - 5000x1
5001 - 25000x2
25001 - 100000x4
nad 100000x6

x) četnost určí provozovatel podle produkce kalu (příloha č. 5 vyhlášky č. 382/2001 Sb.).

ČÁST 5

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE

1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 a 2 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorku, datu, hodině odběru vzorku a typu odběru. Dále jméno osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.

2. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění odpadních vod pro účely této vyhlášky a kontroly plnění povolení k vypouštění odpadních vod (viz § 38 odst. 4 vodního zákona) mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře) podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

3. Hodnocení výsledků míry znečištění odpadní vody provádí provozovatel podle:

- dodržení limitních koncentrací určených v povolení k vypouštění odpadních vod,

- dodržení přípustné minimální účinnosti vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) určených v povolení k vypouštění odpadních vod,

- počtu nevyhovujících rozborů (tj. překročení limitních koncentrací) na odtoku z čistírny odpadních vod nebo při vypouštění znečištěných odpadních vod (volná výusť),

- bilančních hodnot na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod,

- bilančních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod.

4. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají trvale.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA

ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

Byty.

1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3

2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3

3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. 

Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě.

V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.

Rodinné domy.

Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Rekreační chaty (chalupy).

Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením 1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.

Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona:

V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3 v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m3 se množství nevypouštěných vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než 30m3, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci.

V případech vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.

II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;

b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;

c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.

kancelářské budovy

(bez stravování)

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
4.WC, umyvadla8 m3
5.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda14 m3
6.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování18 m3

školy

(bez stravování)

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok
7.WC, umyvadla3 m3
8.WC a tekoucí teplá voda5 m3

mateřské školy a jesle s celodenním provozem

(bez stravování)

na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok
9.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda8 m3
10.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování16 m3

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY

(směrná čísla pouze pro ubytování)

na jedno lůžko za rok
hotely a penziony
11.většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou45 m3
12.většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě23 m3
13.restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 +39,40 a 41+42 a 43.
14.pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:
denní připouštění bazénu10 m3
sauna, welnes10 m3
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.
internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
15.většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou25 m3
16.v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě15 m3
17.stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41.
stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok
18.dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla3 m3
19.vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla8 m3
20.bufet, občerstvení1 m3

IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

na 1 pracovníka v denním průměru za rok
zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace
21.na jednoho pracovníka18 m3
lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice
22.na jednoho pracovníka18 m3
zubní střediska s celoročním provozem, ordinace
23.na jednoho pracovníka20 m3
ošetřovaná osoba
24.na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok2 m3
rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna
25.na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení
26.na jednoho pracovníka18 m3
na jedno lůžko za rok
nemocnice (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
27.na jedno lůžko50 m3
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
28.na jedno lůžko45 m3

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem (vybavení WC, umyvadla)
při plné obsazenosti za rok
29.najedno sedadlo a jedno představení denně1 m3
přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (vybavení WC, umyvadla)
na jednoho stálého pracovníka za rok
30.14 m3
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
31.na jednoho návštěvníka2 m3
tělocvična, sportoviště, fitness centrum (vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
32.na jednoho návštěvníka20 m3
na 1 hřiště za rok
33.kropení antukových hřišť krytých230 m3
34.kropení antukových hřišť nekrytých460 m3
na 100 m2 za provozní den
35.kropení travnatých hřišť20 m3
za rok
36.golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a ferveje22500 m3
na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok
37.WC, umyvadla1 m3
Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.
zimní stadion
38.pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)

VI. RESTAURACE, VINÁRNY

(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárny
na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)
39.pouze výčep50 m3
40.výčep, podávání studených jídel60 m3
41.výčep, podávání studených jídel a teplých jídel80 m3
Vybavení na mytí skla:
(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)
42.výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu450 m3
43.mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu60 m3

VII. PROVOZOVNY

na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě
44.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda18 m3
45.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování26 m3
46.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny30 m3
holičství a kadeřnictví
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky)
47.v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou50 m3
samostatné prádelny (zakázkové)
48.na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)1 m3
49.na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46

VIII. PRODEJNY

prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
50.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda18 m3
prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
51.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda20 m3
52.na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)34 m3
na 100 kg živých ryb
53.prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb6 m3
potravinářské výrobny místního významu (např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
54.WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování26 m3
Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata
na jeden kus v průměru za rok
55.dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů36 m3
56.býk18 m3
57.tele, ovce, koza, vepř6 m3
58.prasnice8 m3
59.kůň14 m3
60.pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)1 m3
drůbež
na 100 kusů v průměru za rok
61.slepice, perličky11 m3
62.husy, kachny, krůty36 m3

X. ZAHRADY

v průměru za rok
63.venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m216 m3
64.sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m23 m3
65.pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti12 m3
66.průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ

v průměru za rok
67.osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
- předpokládá se mytí 10 x ročně
1 m3
Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY

ČÁST 1

UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).

Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu (tj. včetně všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.) v počtu nebo koncentraci, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit veřejné zdraví.

POVRCHOVÁ VODA

Tabulka č. 1a

Pořadové čísloUkazatelJednotkaA1A2A3
meznímeznímezní
1.Reakce vodypH6,5-9,55-6,5 9,5-10< 5 nebo <10
2.Barvamg/l Pt20100200
3.Nerozpuštěné látky suš.mg/l10
4.Teplota°C202525
5.*)KonduktivitamS /m125125125
6.Pachpřijatelnýnepřijatelný
7.Dusičnanymg/l505050
8.Fluoridymg/l1,51,51,5
9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/l0,010,020,03
10.Železo celkovémg/l0,212
11.Manganmg/l0,050,51,5
12.Měďmg/l0,050,050,1
13.Zinekmg/l355
14.Bormg/l111
15.Beryliummg/l0,0020,0020,002
16.Niklmg/l0,020,030,03
17.Arsenmg/l0,010,010,02
18.Kadmiummg/l0,0050,0050,005
19.Chrom veškerýmg/l0,050,050,05
20.Olovomg/l0,010,0250,05
21.Selenmg/l0,010,010,01
22.Rtuťmg/l0,0010,0010,001
23.Kyanidy veškerémg/l0,050,050,05
24.*Síranymg/l250250250
25.*Chloridymg/l100100250
26.Tenzidy aniontovémg/l0,20,20,5
27.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,10,10,1
28.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)ng/i0,10,10,2
29.Pesticidní látky celkemng/i0,50,50,5
30.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l31015
31.Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) při 20°C s vyloučením nitrifikacemg/l357
32.Amonné iontymg/l0,513
33.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l5710
34.Huminové látkymg/l2,55,08,0
35.Koliformní bakterieKTJ/100 ml50500050000
36.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/100 ml20200020000
37.Fekální streptokoky (Enterokoky)KTJ/100 ml20100010000
38.Mikroskopický obrazjedinci/ml503000
5001)
10000
10001)
39Pesticid jednotlivý2)µg/l0,10,10,5
40.Hliníkmg/l0,21,02,0

1) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou či vícestupňovou úpravou.

2) Limitní hodnota platí pro každý jednotlivý pesticid s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachlor a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l.

*) U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací.

Vysvětlivky k tabulce č. 1a:

1) M - mezní, povinné hodnoty.

2) Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu, který bude charakterizován jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných, je nutné provést detailní analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost a koncentrace. V případě pochybností se za nepřijatelný pach považuje stupeň >5 při stanovení podle ČSN EN 1622 Stanovení pachu (jednotka TON).

3) Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

4) Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích nad 100 µg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).

5) Ukazatel pořadové číslo 27: změna metodiky stanovení a původního názvu z nepolární extrahovatelné látky „(NEL)“ na „uhlovodíky C10-C40“. Změna mezní hodnoty byla upravena z 0,05 mg/l na 0,01 mg/l s ohledem na mez stánovitelnosti příslušné normové metody.

6) Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren, benzo(a)pyren.

7) Ukazatel pořadové číslo 29: je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) všech stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v daném zdroji vyskytovat.

8) Podmínky měření hodnot ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 14 této vyhlášky. Laboratoře, které používají jiné metody, musí zaručit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14 k této vyhlášce.

PODZEMNÍ VODA

Tabulka č. 1b

UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu kromě dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:

UkazatelJednotkaA1A2A3
Železomg/l0,2520
Manganmg/l0,051,02,0
Sulfanmg/lplatí limity pachu

ČÁST 2

STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY 

TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY

Tabulka č. 2

Pro kategoriiTypy úprav
A1Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti.
A2Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.
A3Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí, popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně.
Vyšší koncentrace než jsou uvedeny pro kategorii A3Podle § 13 odst. 2 zákona lze vodu této jakosti výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, přičemž je nutné zajistit stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody.

Poznámka: Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost surové vody zařazené do horší jakostní kategorie (např. typ úpravy A1 pro kategorii A2).

ČÁST 3

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ

1) Základní zařazení nového zdroje surové vody

a) Základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedených v tabulkách č.1a a 1b, a to s četností minimálně 12 vzorků v průběhu dvou let (§ 22 odst. 4 a 5).

b) Surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody, a to u 95% odebraných vzorků.

c) Každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie. Výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého ukazatele.

d) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3.

e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.

2) Upřesnění kategorie

a) Stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst. 6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. K hodnocení budou použity výsledky všech monitorovacích a úplných rozborů za hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky uvedené u tabulky č. 3 přílohy č. 9 k této vyhlášce. V každém případě je nutné sledování ukazatelů, které v posledních dvou letech určovaly zařazení do kategorie A3 a horší než A3.

b) Ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená pro kategorii A3 a je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3 (tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací).

c) Pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v bodě 1b) a c) Základní zařazení nového zdroje surové vody.

d) Pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot ukazatelů a četnosti odběrů za hodnocené období.

3) Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:

a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem těchto podmínek;

b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přírodnímu obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3. Přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v nich obsažené. Zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie;

c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů železo, mangan, chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn), nasycení kyslíkem, BSK5;

odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů;

d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1 popř. A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.

4) Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na četnost jejich výskytu.

5) V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro daný ukazatel.

6) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a 2 s využitím tabulky 1b) této přílohy.

ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k většímu kolísání jakosti surové vody nelze v průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iu,p) vybraných ukazatelů podle vztahu:

abcd
Iu,p= Iu1 —— + Iu2 —— + Iu3 —— + Iu4 ——
100100100100 ,

kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a kde je četnost výskytu ukazatele v kategorii větší než A3.

2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3 (Iu1= 1, u2 = 2, Iu3= 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je Iu4 = 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle tabulky č. 2 v části 2.

3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a nejvíce proměnlivou hodnotou.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY

Dále uvedené ukazatele se vztahují k ukazatelům v tabulce č. 1 a přílohy č. 13.

MEZE STANOVITELNOSTI, PŘESNOST A SPRÁVNOST

UkazatelJednotkaMez stanovitelnostiPřesnost
+/-
Správnost
+/-
1.Reakce vody0.10.2
2.Barvamg/l Pt210%20%
3.Nerozpuštěné látkymg/l310%20%
4.Teplota°C5%10%
5.KonduktivitamS/m5%10%
6.Pachpřijatelný/ nepřijatelný
7.Dusičnanymg/l210%20%
8.Fluoridymg/l0,210%20%
9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny(AOX)mg/l0,0120%25%
10.Železo celkovémg/l0,0510%20%
11.Manganmg/l0,0115%25%
12.Měďmg/l0,0115%25%
13.Zinekmg/l0,0115%25%
14.Bormg/l0,0510%20%
15.Beryliummg/l0,000520%30%
16.Niklmg/l0,00120%30%
17.Arsenmg/l0,00120%30%
18.Kadmiummg/l0,000520%30%
19.Chrom veškerýmg/l0,00120%30%
20.Olovomg/l0,00120%30%
21.Selenmg/l0,00120%30%
22.Rtuťmg/l0,000220%30%
23.Kyanidy veškerémg/l0,00520%25%
24.Síranymg/l1010%20%
25.Chloridymg/l1010%10%
26.Tenzidy aniontovémg/l0,0210%20%
27.Uhlovodíky C10-C40mg/l0,120%25%
28.Polycyldické aromatické uhlovodíky (PAU)µg/l0,0230%50%
29.Pesticidní látky celkemµg/l0,130%50%
30.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l0,510%20%
31.Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) při 20° C s vyloučením nitrifikacemg/l10%20%
32.Amonné iontymg/l0,0510%20%
33.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l110%20%
34.Huminové látkymg/l0,510%20%
35.Koliformní bakterieKTJ/100ml
36.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/100ml
37.Fekální streptokoky (Enterokoky)KTJ/100ml
38.Mikroskopický obrazjedinci/ml
39.Pesticid jednotlivýµg/l0,0130%50%

40.

Hliníkmg/l0,00520%25%

Pro účely této tabulky se rozumí:

a) mezí stanovitelnosti minimální hodnota ukazatele, kterou je možno stanovit s přijatelnou přesností a správností;

b) správností rozsah, v němž se nachází 95 % výsledků měření dosažených u jednotlivého vzorku při použití stejného postupu;

c) přesností rozdíl mezi skutečnou hodnotou šetřeného ukazatele a průměrnou hodnotou získanou měřením.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

ZPŮSOB STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

1. Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace vychází zvláště z celkové bilance znečištění odpadních vod (obyvatelstvo, průmysl, služby), které je možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu nebo ke znečištění či poškození přívodní kanalizační stoky. Při vypouštění odpadních vod (z čistírny odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku) nesmí dojít k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.

2. Pro vypracování kanalizačního řádu jsou v níže uvedené tabulce uvedeny orientační koncentrační limity vybraných ukazatelů pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace, které mohou být čištěny společně se splaškovými odpadními vodami v obvyklých provozech čistíren městských odpadních vod. Pro určení výše limitů je nutné vzít v úvahu také množství těchto vypouštěných průmyslových odpadních vod.

3. Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod v lokalitě v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a následného vypouštění do recipientu může vlastník kanalizace navrhnout další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu (např. tuky a oleje).

4. V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných látek (viz § 39 odst. 3 vodního zákona) je nutné tento ukazatel zařadit do kanalizačního řádu.

5. Uvedené koncentrační limity v následující tabulce mohou být vlastníkem kanalizace zvýšeny, případně sníženy na omezenou dobu stanovenou v kanalizačním řádu, a to zvláště s ohledem na stávající zatížení vybudované čistírny odpadních vod a její čistící efekt.

6. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem průmyslových odpadních vod je nutné se řídit projektovými parametry pro příslušné míry znečištění všech napojených vod do kanalizace a do čistírny odpadních vod.

7. Ukazatele a koncentrační limity uvedené v následující tabulce se používají při výpočtu zvýšených nákladů na čištění odpadních vod smlouvou povoleného znečištění nad orientační přípustné míry znečistění.

VYBRANÉ UKAZATELE PRO STANOVENÍ ORIENTAČNÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ PRO VYPOUŠTĚNÉ PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY DO KANALIZACE A JEJICH KONCENTRAČNÍ LIMITY

UkazatelSymbolKoncentrační limity z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku1)mg/l
Reakce vodypH6,0 - 9,0
TeplotaT40° C
Biochemická spotřeba kyslíkuBSK5800
Chemická spotřeba kyslíkuCHSKCr1600
Nerozpuštěné látkyNL500
Dusík amoniakálníN- NH4+45
Dusík celkovýNcelk.60
Fosfor celkovýPcelk.10
Rozpuštěné anorganické soliRAS2500
Kyanidy celkovéCN-celk.0,2
Kyanidy toxickéCN-tox.0,1
Uhlovodíky C 10-C40C10-C4010
Extrahovatelné látkyEL80
Tenzidy aniontovéPAL-A10
RtuťHg0,05
MěďCu1,0
NiklNi0,1
Chrom celkovýCrcelk.0,3
Chrom šestimocnýCr6+0,1
OlovoPb0,1
ArsenAs0,2
ZinekZn2
KadmiumCd0,1
Salmonella spp.2)negativní nález

1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.

2) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

Druh plochyplocha m2odtokový součinitelredukovaná plocha m2 (plocha krát odtokový součinitel)
A
B
C
Součet redukovaných ploch:
Dlouhodobý srážkový normál* : ........mm/rok, tj. ..........m2/rok
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál* v m/rok.

* Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí - 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.

Odtokové součinitele podle druhu plochy

a) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:

v případě možnosti odtoku do kanalizace ............odtokový součinitel: 0,9.

b) Plocha B - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování:

v případě možnosti odtoku do kanalizace......... odtokový součinitel: 0,4.

c) Plocha C - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:

v případě možnosti odtoku do kanalizace............odtokový součinitel: 0,05.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO

A. Pevná složka vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:

1. Podle druhu stanovené pevné složky (§ 20 odst. 4 zákona) se technickým parametrem specifikují pro výpočet jednotlivé kategorie (U1 až Un), kde n je celkový počet kategorií.

U1 je nejmenší zvolený technický parametr: u vodoměrů velikost v [m3/h], u přípojek průměr v [mm] a u odebraného množství vody v [m3/rok].

2. Stanoví se pevná složka vodného, resp. stočného v Kč za rok pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky.

3. Stanoví se funkční závislost mezi technickými parametry, reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky:

Si = k + a × Uib ,

kde i = 1, ... n.

4. Podle místních podmínek se zvolí konstanta k < Si.

Poznámka:

Konstanta k je daná Kč na jeden odběr za rok a může vyjadřovat náklad spojený se správou odběru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizující odběr. Čím vyšší hodnota k, tím více roste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům.

5. Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla v rozsahu 0,5 < b < 2.

Poznámka:

Zvolí-li se exponent b = 1 a k = 0, bude mezi pevnými složkami pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými parametry charakterizující jednotlivé kategorie. Čím více bude b menší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům. Čím bude b větší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 velkým odběratelům.

6. Vypočte se koeficient a ze vzorce:

S1- k
a = ——————
U1b

7. Pevné složky (Si+1) v Kč za rok pro další kategorie odběru se vypočtou:

Si+1 = k + a × Ui+1b

B. Pevná složka stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.)

sS = Qs × (JSS - DSS)

sS ... celková pevná složka za odpadní vody vypouštěné do kanalizace z jiných zdrojů v Kč/rok

Qs... celkové množství odpadních vod vypouštěných z jiných zdrojů v m3/rok

JSS ... jednosložkové stočné v Kč/m3

DSS ... dvousložkové stočné v Kč/m3.

C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru

Provede se kontrola součtu všech pevných složek tak, že má platit:

n
i ≤ m × (N + Z)
i = 1

pi ..... počet odběrů v jednotlivých kategoriích

m ..... % stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100)

N ..... ekonomicky oprávněné náklady na vodu dodanou, resp. odkanalizovanou v Kč/ rok

Z ...... přiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/rok.

Poznámka: Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období, bude vyšší než stanoví rozhodnutí Ministerstva financí o regulaci cen, pak je nutné při výpočtu snížit k, resp. b. Pokud bude podmínka splněna, ale bude žádoucí výnosy zvýšit, je nutno zvýšit úměrně k a b.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

A. Právnická osoba:

Název firmy:

Adresa sídla:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:

B. Fyzická osoba:

Jméno, jména a příjmení, popřípadě obchodní firma,

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:

2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

Sloupce

1. Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce.

2. Skupiny majetku podle § 5 zákona, popřípadě i ve členění po identifikačních číslech majetkové evidence (IČME).

3. Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek vybraných údajů majetkové evidence. Zadává se celková hodnota majetku k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Tímto rokem je rok předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období. Hodnota majetku se zadává sumárně pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod nebo po IČME. Uvádí se hodnota infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací reprodukční pořizovací ceně. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitách odpovídajících možnému reálnému využití v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do sumárních skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí podle pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa.

4. Vlastník si podle vlastního uvážení, popřípadě metodiky stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence, popřípadě položky. Určení % za větší celky se provede váženým (podle ceny) průměrem. Způsob stanovení procent opotřebení se popíše v komentáři plánu. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti. Vyhodnocení je možné i jako výsledek odborného šetření míry opotřebení (zhoršení stavu).

5. Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 * (100 -opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let.

6. Pro vodovody - přiváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci přiváděcí stoky + stokovou síť se uvádí délka v km na dvě desetinná místa. Délka se uvádí podle vybraných údajů majetkové evidence.

7. až 11. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, samostatně na kalendářní rok.

12. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, jako souhrn na 5 kalendářních roků.

5. Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracování tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):

A. Majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle § 5 zákona a podle § 6 odst. 2. Jednotlivé položky podle vybraných údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu financování obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla majetků do skupiny náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje majetkové evidence přímo podle identifikačních čísel majetku, použije pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění vodovodních sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u čistíren odpadních vod 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují vypočtené reprodukční pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je ve vybraných údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační stoky; stavba pro úpravu vody a čistírna odpadních vod nebo po jednotlivých IČME. Pro výpočet hodnoty v aktuální pořizovací ceně se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství „pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“, který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji.

Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává „hodnota“ v mil. Kč na dvě desetinná místa (jedná se o sloupec 3 tabulky).

C. Vlastník si podle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede váženým průměrem podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. Způsob stanovení procent opotřebení se popíše v komentáři podle bodu 8. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti podle § 30 a 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dalším aspektům - například zatížení provozem, povrchy nebo použité materiály. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek „Impairmentu“ (zkoumání zhoršení stavu).

D. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v bodech B a C do časového harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o sloupce 7, 8, 9, 10, 11 a dalších 5 let v souhrnu do sloupce 12, ve členění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky ostatní, jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů.

6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální, environmentální a ekonomické důsledky.

7. Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací statutárním orgánem vlastníka.

8. Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří porovnání podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně vynaložených nákladů.

9. Číslo jednací a datum schválení:

10. Podpis vlastníka:

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX

Tabulka č. 1

IPříjemce vodného a stočného
IIProvozovatel-název a IČ
IIIVlastník-název a IČ
IVFormulář A až F
VIndex 1 až x
VIIČPE související s cenou
ŘádekNáklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položkyMěrná jednotkaVoda PitnáVoda odpadní
xxxx-1xxxxxxxx-1xxxx
Oč. sk.Kalkul.Oč. Sk.Kalkul.
122a3467
1.Materiál
1.1- surová voda podzemní + povrchovámil. Kč
1.2- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištěnímil. Kč
1.3- chemikáliemil. Kč
1.4- ostatní materiálmil. Kč
2.Energiemil. Kč
2.1- elektrická energiemil. Kč
2.2- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)mil. Kč
3.Mzdymil. Kč
3.1- přímé mzdymil. Kč
3.2- ostatní osobní nákladymil. Kč
4.Ostatní přímé nákladymil. Kč
4.1- odpisymil. Kč
4.2- opravy infrastrukturního majetkumil. Kč
4.3- nájem infrastrukturního majetkumil. Kč
4.4-prostředky obnovy infrastrukturního majetkumil. Kč
5.Provozní nákladymil. Kč
5.1- poplatky za vypouštění odpadních vodmil. Kč
5.2- ostatní provozní náklady externímil. Kč
5.3- ostatní provozní náklady ve vlastní řezumil. Kč
6.Finanční nákladymil. Kč
7.Finanční výnosymil. Kč
8.Výrobní režiemil. Kč
9.Správní režiemil. Kč
10.Úplné vlastní nákladymil. Kč
AHodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VIJMEmil. Kč
BPořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetkumil. Kč
CPočet pracovníkůosob
DVoda pitná fakturovanámil. m3
E- z toho domácnostimil. mó
FVoda odpadní odváděná fakturovanámil. m3
G- z toho domácnostimil. mó
HVoda srážková fakturovanámil. mJ
IVoda odpadní čištěnámil. mJ
JPitná nebo odpadní voda převzatámil. m3
KPitná nebo odpadní voda předanámil. m3

Poznámka:

Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.
Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.

Tabulka č. 2

ŘádekKalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
TextMěrná jednotkaPoznámkaVoda pitnáVoda odpadní
KalkulaceKalkulace
122a2b4a7a
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
v
Kč.nť3ř. 10/D nebo
ř. 10/F+H
12.ÚVNmil. Kčř. 10
13.Kalkulační ziskmil. Kč
14- podíl kalkul, zisku z UVN (orientační ukazatel)%ř. 13/ř.
12*100
15- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetkumil. Kč
16.Celkem UVN + ziskmil. Kčř. 12 + ř. 13
17.Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážkovámil. m3ř. D nebo F+H
18.CENA pro vodné, stočnéKč.m-3ř. 16/ř. 17
19.CENA pro vodné, stočné + DPHKč.m-3ř. 18 +DPH
Vypracoval:
Kontroloval:
Telefon:
e-mail:
Datum:
Schválil - zástupce provozovatele:

Poznámky:

1 Jednotkové náklady pro zdroj pitné vody jsou úplné vlastní náklady zdroje s technologií na úpravu vody (úpravna vody) nebo bez technologie na úpravu vody (vrt nebo vrty jednoho jímacího území) dělené měřeným množstvím vody předávané k dopravě nebo přímo do sítě. Každý zdroj má vlastní jednotkové náklady.

2. Jednotkové náklady na dopravu pitné vody jsou náklady spojené s dopravou dělené měřeným množstvím pitné vody dodávané do sítě, není-li měření a do dopravy se zahrnuje celá síť je dělitelem množství vody fakturované odběratelům.

3. Jednotkové náklady dopravy odpadní vody pokud se týká sítě a krátkého přivaděče (bez měření mezi sítí a přivaděčem) jsou náklady na dopravu dělené u oddílné splaškové kanalizace množstvím fakturované odpadní vody odběratelům a u jednotné kanalizační sítě dělené množstvím fakturované odpadní vody doplněném o množství fakturovaných srážkových vod.

Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné pro rok XXXX+1 při použití dvousložkové formy vodného a stočného.

Tabulka č. 3

ŘádekKalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě
TextMěrná jednotkaPoznámkaVoda pitnáVoda odpadní
KalkulaceKalkulace
122a2b4b7b
21.Pevná složka - (UVN + zisk)mil. Kčzř. 16
21.a- podíl z celkových UVN a zisku%(ř. 21/ř. 16)*100
22.Pohyblivá složka - (UVN + zisk)mil. Kčř. 16-ř. 21
22.a- z toho: UVNmil. Kčř. 22*(1-(ř. 21 a/100))
22.b : kalkulační ziskmil. Kčř. 22 - ř. 22a
23.Cena pohyblivé složkyKč.m-3ř. 22/ř. 17
24.Cena pohyblivé složky + DPHKč.m-3ř. 23+DPH
25.Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za rok a přípojku
Vypracoval:
Kontroloval:
Telefon:
e-mail:
Datum:
Schválil zástupce provozovatele:

“.

47. Za přílohu č. 19 se doplňují přílohy č. 19a až 24, které znějí:

„Příloha č. 19a k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

ČLENĚNÍ NÁKLADOVÝCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ POLOŽKY PŘI VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ

ŘádekPoložkaObsahPoznámka
1234
I.Příjemce vodného a stočnéhoNázev subjektu, který inkasuje od odběratelů platby za vodné a za stočné.
II.Provozovatel-název a IČNázev subjektu, který má povolení k provozování infrastruktury uvedené v rozhodnutí příslušného KÚ. IČ uvedeného subjektu.
III.Vlastník-název a IČVlastník infrastruktury vodovodů a kanalizací k jehož provozování má subjekt povolení v řádku II. IČ uvedeného subjektu.
IV.Formulář A až F a Rok.„Formulář A - Výpočet odběratelské ceny pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX“. „Formulář B - Výpočet ceny mezi provozovateli (pitné vody předané a odpadní vody převzaté) pro vodné a ceny pro stočné roku XXXX.“. U Formuláře B se doplní IČ subjektu nebo subjektů, kterým je pitná voda za vypočtenou (kalkulovanou) cenu dodávána, po případě, od kterých je odpadní voda přebírána. „Formulář C - jednotkové náklady pro zdroj pitné vody roku XXXX“.„Formulář D - jednotkové náklady pro dopravu pitné vody roku XXXX“.
„Formulář E - jednotkové náklady dopravy odpadních vod roku XXXX“
„Formulář F - jednotkové náklady čištění odpadních vod roku XXXX“.
(Redakční poznámka:  Příloha č. 19a formuláře C až F v řádku IV nabývájí účinnosti dnem 1. září 2015 [čl. II písm. b) předpisu č. 48/2014 Sb.].
Poznámka: Formuláře se liší pouze v druhu, nikoliv ve formě zpracování.
Pro výpočet cen pro vodné a cen pro stočné, zvláště pak výpočet ceny mezi provozovateli je žádoucí znát Dílčí jednotkové náklady zdrojů pitné vody, dopravy pitné vody, dopravy odpadních vod a čistíren odpadních vod. Tyto údaje, za zdroje pitné vody a čistírny odpadních vod jsou povinné pro vybrané údaje provozní evidence VUPE. Jedná se o formuláře C, D, E, a F. Tyto se v rámci „Porovnání“ nezasílají na MZE, ale archivují se a slouží provozovateli a kontrolním orgánům. Výsledky formulářů C a F (jednotkové náklady) se uvádí do VÚPE.
V.Index 1 až xV případě většího množství jednotlivých výpočtů cen a tím i formulářů u jednoho vlastníka nebo provozovatele, bude příslušné písmeno formuláře indexováno pořadovým číslem příslušné ceny pro vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná písmena formulářů pak budou součtovými formuláři.
VI.ICPE související s cenouIdentifikační číslo provozní evidence, která je zahrnuta nákladově do předmětného výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočnéIČPE obsahují i IČME.IČME = identifikační číslo majetkové evidence.
1.MateriálSkupina podpoložek - součet
1.1- surová voda podzemní + povrchováNáklad za skutečně odebrané množství podzemní vody pro zásobování pitnou vodou, nebo platba za nákup povrchové vody pro úpravu na vodu pitnou.U podzemní vody sazbou poplatkem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
1.2- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištěníNáklad u vody pitné (sl. 3 a 4) za nákup pitné vody od jiného provozovatele, nebo náklad u vody odpadní (sl. 6 a 7) za převzetí odpadních vod kjejich převodu a čištění jinými provozovateli.Tyto náklady mohou vzniknout v rámci jednoho provozovatele mezi různými kalkulacemi.V případě dvousložkové ceny zahrnuje obě složky. U formulářů podle přílohy č. 20 se uvedou v komentáři IČ subjektů, od kterých byla pitná voda převzata (kterým bylo zaplaceno) a u odpadní vody, kterým byla předána (kterým za to bylo zaplaceno).
1.3- chemikálieNáklad za nákup chemikálií spotřebovaných při výrobě a dodávce pitné vody (sl. 3 a 4) a čištění odpadních vod (sl. 6 a 7).Chemikálie pro chemické laboratoře se zahrnují do řádku 5.3-ostatní provozní náklady ve vlastní režii.
1.4- ostatní materiálNáklady na materiál spotřebovaný při výrobě. Dále se zde zahrnuje spotřeba vodoměrů s pořizovací cenou do 40 tis. Kč v závislosti na účetních pravidlech příslušné společnosti (jednorázový nebo postupný odpis).Nezahrnují se náklady na materiál spotřebovaný při údržbě, opravách a „obnově“. Nezahrnuje se zde spotřeba ochranných osobních pomůcek. Ty se vykazují buď v řádku 8. výrobní režie, nebo v rámci hodinových zúčtovacích sazeb při oceňování oprav infrastrukturního majetku - řádek 4.2.
2.EnergieSkupina podpoložek - součet
2.1- elektrická energieNáklady na elektrickou energii na objektech infrastrukturního majetku.Náklady na elektrickou energii u provozních středisek a v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie.
2.2- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie, PHM -pohonné hmoty)Náklady na plyn, teplo, pohonné hmoty, (benzin, nafta) a pitnou vodu na objektech infrastrukturního majetku.Náklady na plyn, teplo a pitnou vodu u provozních středisek a v administrativních budovách se zahrnuje do správní režie.
3.MzdySkupina podpoložek - součet
3.1- přímé mzdyNákladem jsou mzdy včetně náhrady mezd. Jedná se o pracovníky pracující na objektech infrastrukturního majetku (úpravnách vody, při dopravě pitné vody, přepravě odpadních vod ČOV), vztahujících se k dané kalkulaci a to i mistrů, vedoucích provozů, plánovaček provozních středisek apod.Do přímých mezd se nezahrnují mzdy pracovníků, v případě užití tak zvaného druhotného okruhu, kdy se mzdy zahrnují přes hodinovou sazbu do řádku 4.2 nebo 5.3. (Obdoba externích služeb).
3.2- ostatní osobní nákladyNákladem jsou vlastní ostatní osobní náklady, tj. dohody o provedení činnosti, smlouvy o dílo, odvody na sociální a zdravotní pojištění, dále ostatní náklady v souladu s platnými pravidly cenové regulace.-To vše ve vazbě na řádek 3.1 přímé mzdy. U dílčích formulářů C, D, E, F se náklady uvedou v podílech podle vnitřního předpisu.
4.Ostatní přímé nákladySkupina podpoložek - součet
4.1- odpisyOdpisy zde uvádí vlastníci infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací, pokud majetek nepronajali provozovateli. Především se jedná o obce a společnosti smíšené, to jsou vlastníci současně provozující vodovody a kanalizace. Provozní společnosti zde uvádějí odpisy v případě realizace technického (ekonomického) zhodnocení infrastrukturního majetku pronajímatele podle § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy majetku souvisejícího s infrastrukturním majetkem -odpisy GIS, odpisy dispečinků, jsou-li majetkem vlastníka infrastruktury, odpisy vodoměrů s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč, uvádí se i odpisy dalšího technického majetku, např. odpisy přenosných čerpadel, IT techniky, mechanizace atd., pokud je přímo přiřaditelná k dané službě a vlastníkovi a není vykazována v rámci vnitropodnikových převodů.Neuvádí se zde odpisy provozního majetku -provozní a administrativní budovy ve vlastnictví provozovatele - ty se zahrnují do správní režie.Nezahrnují se odpisy dopravních a mechanizačních prostředků, pokud nejsou ve vlastnictví vlastníka vodovodu nebo kanalizace vzhledem k účelové vazbě ke konkrétnímu infrastrukturnímu majetku a v rámci tohoto majetku jsou také odepisovány. Do kalkulace ceny nelze zahrnovat odpisy z infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací nebo jeho částí, pokud byl pořízen z dotačních prostředků.
4.2- opravy infrastrukturního majetkuNáklady tvoří veškeré opravy infrastrukturního majetku realizované ve vlastní režii i dodavatelsky v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. U oprav ve vlastní režii se jedná nejen o hodnotu vlastních prací, ale i náklady související s náklady na materiál, dopravu a stavební mechanizaci. Opravou nedochází k technickému a ekonomickému zhodnocení hmotného majetku.Zahrnují se sem i opravy dopravních a mechanizačních prostředků, pokud jsou ve vlastnictví vlastníka vodovodu nebo kanalizace vzhledem k jejich účelové vazbě ke konkrétnímu infrastrukturnímu majetku.
4.3- nájem infrastrukturního majetkuNákladem jsou finanční prostředky hrazené vlastníkovi infrastruktury vodovodu nebo kanalizace nájemcem (provozovatelem).
4.4-prostředky obnovy infrastrukturního majetkuNákladem jsou prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací“, umožňující obnovu nad rámec nákladových položek uvedených v položkách 4.1 a 4.2. Jedná se i o infrastrukturu pořízenou z dotačních prostředků.
5.Provozní nákladySkupina podpoložek - součet
5.1- poplatky za vypouštění odpadních vodNákladem jsou platby jak za vypouštěné znečištění, tak za množství vypouštěných odpadních vod podle jiného právního předpisu.
5.2- ostatní provozní náklady externíNákladem jsou ostatní náklady, neuvedené v předchozích řádcích charakteru externích nákladů. Např. likvidace kalů externě, pojištění majetku, pojistné odpovědnosti, laboratorní služby externě, odečty a fakturace vodného a stočného externě, monitorování a čištění kanalizací externí, zahrnuje i nájem provozního majetku, provozní náklady na GIS externě, údržbu a opravy přípojek ve veřejném prostranství externě, dopravu externě.
5.3- ostatní provozní náklady ve vlastní režiiNákladem jsou ostatní náklady neuvedené v předchozích řádcích, pokud mají charakter interních nákladů. Např. laboratorní služby interně, odečty a fakturace vodného a stočného interně, monitorování a čištění kanalizací interně, zahrnuje provozní náklady na GIS interně, údržbu včetně materiálu a opravy přípojek ve veřejném prostranství interně. Spotřeba vody k čištění potrubí. Likvidace kalu, je-li realizována ve vlastní režii.
6.Finanční nákladyÚroky z úvěrů hrazené po uvedení infrastrukturního majetku do užívání, poplatky spojené s účelovými úvěry. Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje.Nezahrnují se bankovní poplatky (poplatky za přijaté a odeslané platby) a úroky z provozních úvěrů -zahrnují se do správní režie.
7.Finanční výnosyVýnosy tržeb za služby poskytované infrastrukturou, aniž by náklady byly vyčleněny. Např. za čištění dovezených odpadních vod - zpracování dovezeného kalu ze septiků, různé zpracování dovezeného kalu. Výnosy z prodeje elektrické energie získané na objektech infrastrukturního majetku. Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle metodiky OPŽP - finanční nástroje.Uvádí se v záporné hodnotě.
8.Výrobní režieNákladem jsou odpisy provozního majetku ve vlastnictví provozovatele, opravy na budovách provozních středisek ve vlastnictví provozovatele. Spotřeba energií provozních středisek. Dále dopravní náklady a ostatní náklady spojené s provozními středisky, které mají charakter nepřímých nákladů a souvisejí s výrobními aktivitami.Opravy dopravních a stavebních prostředků jsou vykazovány v rámci kilometrových nebo hodinových sazeb při opravách.
9.Správní režieNáklady zahrnují odpisy a opravy externí i vlastní na administrativních budovách ve vlastnictví provozovatele, spotřebu materiálů pro řízení a administrativní činnost, spotřebu el. energie, plynu a tepla na provozních střediscích a administrativních budovách, nájemné z administrativních budov, náklady na spoje a výpočetní techniku, cestovné a dopravu k režijní činnosti, školení pracovníků vedených v režijních činnostech. Náklady na správní režii se uvádějí v podílu, v jakém se zahrnují do kalkulací podle vnitřního předpisuMzdové a ostatní sociální náklady vedené v režijních činnostech (vedení organizace, ekonomické úseky, hospodářská správa apod.) se uvádějí v řádku 3.1 a 3.2. Podílová režie se použije také v případech, pokud organizace uplatňuje více kalkulací a pokud provádí činnosti nesouvisející s cenou pro vodné a cenou pro stočné (např. projekční a poradenská činnost včetně inženýrské činnosti při výstavbě, realizace stavebních zakázek, obchodní činnosti apod., pokud jde o externí zakázky nebo zakázky takového charakteru).
10.Úplné vlastní náklady
AHodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚMEUvádí se podle VÚME součtem aktuálních pořizovacích cen všech majetků vodovodů a kanalizací zahrnutých v daných VÚPE, viz řádek VI.Uvádí se u všech formulářů A a B, to znamená i indexovaných (v případě více cen odběratelských případně i více cen mezi provozovateli u jednoho provozovatele. Slouží k rámcové kontrole stanovené výše nákladů na obnovu generovaných v ceně pro vodné a ceně pro stočné.
BZůstatková cena infrastrukturního majetku a souvisejícího provozního, hmotného i nehmotného majetku ve vlastnictví provozovatele majetkuPodle inventurních listů dosud zcela neodepsaného majetku.Zůstatková cena majetku sloužícího činnostem, které se posuzují jako oprávněné náklady zahrnutelné do ceny pro vodné a ceny pro stočné. Uvádí se pouze u součtových formulářů A a B. (bez indexu) Rozdělení na A a B se provede propočtem přes náklady.V případě majetku užívaného i pro jiné činnosti než uvedené v první větě určí se podíl zahrnutelné zůstatkové ceny v % podle míry využívání k činnostem zahrnutelných do ceny pro vodné a ceny pro stočné.
CPočet pracovníkůUvádí se počet všech pracovníků tedy včetně managementu.Uvádí se pouze u součtových formulářů A a B. (bez indexu). Rozdělení na A a B se provede propočtem přes náklady.
DVoda pitná fakturovaná v mil. m3Při výpočtu ceny pro vodné se ve sloupci 3. uvádí množství vody pitné fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku). Ve sloupci 4. se uvádí množství předpokládané na základě sloupce 3.Pod pojmem „Voda pitná fakturovaná“ rozumíme množství vody v daném roce dodané, i když je fakturována až v roce následujícím.
E- z toho domácnosti v mil. m3Obdobně jako v řádku D, ale množství se týká pouze domácností.Údaj neslouží výpočtu (kalkulaci ceny).
FVoda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3Při výpočtu ceny pro stočné se ve sloupci 6. uvádí množství odpadní vody fakturované v předchozím kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku). Ve sloupci 7. se uvádí množství předpokládané na základě sloupce 6.Pod pojmem „Voda odpadní odváděná fakturovaná“ rozumíme množství odpadní vody v daném roce odvedené, i když je fakturována až v roce následujícím.
G- z toho domácnostiObdobně jako v řádku F, ale množství se týká pouze domácností.Údaj neslouží výpočtu (kalkulaci ceny).
HVoda srážková fakturovaná v mil. m3Veškerá fakturovaná srážková voda pro kalendářní rok.Vzhledem k tomu, že se jedná o výpočtové množství, lze tuto hodnotu uvádět ne jako předpoklad, ale jako skutečné množství fakturované.
IVoda odpadní čištěná v mil. m3Jedná se o množství odtékající z čistírny odpadních vod do vod povrchových. Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná.Údaj slouží kontrolním orgánům.
JPitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnostiÚdaj slouží kontrolním orgánům.
KPitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti.Údaj slouží kontrolním orgánům.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU(KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č. 1

IPříjemce vodného a stočného
IIProvozovatel-název a IČ
IIIVlastník-název a IČ
IVFormulář A a B
VIndex 1 až x
VIIČPE související s cenou
ŘádekNáklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položkyVoda pitnáVoda odpadní
xxxxxxxxRozdílxxxxxxxxRozdíl
SkutečKalkul.Skuteč.Kalkul.
12345678
1.Materiál
1.1- surová voda podzemní + povrchová
1.2- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění
1.3- chemikálie
1.4- ostatní materiál
2.Energie
2.1- elektrická energie
2.2- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)
3.Mzdy
3.1- přímé mzdy
3.2- ostatní osobní náklady
4.Ostatní přímé náklady
4.1- odpisy
4.2- opravy infrastrukturního majetku
4.3- nájem infrastrukturního majetku
4.4-prostředky obnovy infrastrukturního majetku
5.Provozní náklady
5.1- poplatky za vypouštění odpadních vod
5.2- ostatní provozní náklady externí
5.3- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
6.Finanční náklady
7.Finanční výnosy
8.Výrobní režie
9.Správní režie
10.Úplné vlastní náklady
AHodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VIJME
BPořizovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku
CPočet pracovníků
DVoda pitná fakturovaná v mil. m3
E- z toho domácnosti v mil. m3
FVoda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m
G- z toho domácnosti
HVoda srážková fakturovaná v mil. m3
IVoda odpadní čištěná v mil. m3
JPitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3
KPitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3

Poznámka:

Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.
Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.

Tabulka č. 2

ŘádekKalkullovaná cena pro vodné a pro stočné
TextMěrná jednotkaPoznámkaVoda pitnáVoda odpadní
SkutečnostKalkulaceSkutečnostKalkulace
122a2b3a4a6a7a
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY vKč.m-3
12.ÚVNmil. Kčř. 10
13.Kalkulační ziskmil. Kč
14- podíl z UVN (orientační ukazatel)%ř. 13/(ř. 12/100)
15- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetkumil. Kč
16.Celkem ÚVN + ziskmil. Kčř. 12 + ř. 13
17.Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážkovámil. m3ř. D, F + H
18.CENA pro vodné, stočnéKč.m-3ř.16/ř.17
19.CENA pro vodné, stočné + DPHKč.m-3
Tvorba celkem od roku 2009Tvorba za rok xxxx Vod.Čerpání za rok xxxx Vod.Tvorba za rok xxxx Kan.Čerpání za rok xxxx Kan.
Čerpání celkem od roku 2009
20Prostředky obnovy infrastrukturního majetkumil. Kč

Poznámky:

V řádce 20 a sloupci 2b se uvádí v horním poli stav na účelovém účtu od roku 2009 a v dolním poli čerpání od roku 2009. Ve sloupci 3a tvorba finančních prostředků na vodovodech v roce xxxx. Ve sloupci 4a čerpání prostředků na obnovu vodovodů v roce xxxx. Ve sloupci 6a tvorba finančních prostředků na kanalizacích v roce xxxx. Ve sloupci 7a čerpání prostředků na obnovu kanalizací v roce xxxx. Všechny uváděné hodnoty se komentují. Řádek č. 20 vyplňuje vlastník vodovodu nebo kanalizace.

Vypracoval:
Kontroloval:
Telefon:
e-mail:
Datum:
Schválil zástupce provozovatele:

Tabulka č. 3

ŘádekKalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě
TextMěrná jednotkaPoznámkaVoda pitnáVoda odpadní
SkutečnostKalku -laceSkutečnostKalku -lace
122a2b3b4b6b7b
21.Pevná složka - (ÚVN + zisk)mil. Kčz ř. 16
21.a- podíl z celkových ÚVN a zisku%(ř. 21/ř.l6) * 100
22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk)mil. Kčř. 16 - ř. 21
22.a-ztoho: ÚVNmil. Kčř.10*(1 - ř. 21a)
22.b : kalkulační ziskmil. Kčř.22 - ř.22a
23.Cena pohyblivé složkyKč.m-3ř.22/ř.13
24.Cena pohyblivé složky + DPHKč.m-3ř.23+DPH
25.Technické parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 této vyhlášky (a, b, c) do sl. 3a. Výše nejnižší a nejvyšší platby v Kč za rok do si. 3b.
Vypracoval:
Kontroloval:
Telefon:
e-mail:
Datum:
Schválil zástupce provozovatele:

Tabulka č. 3 je totožná s výpočtem (kalkulací) cen pro vodné a cen pro stočné. Není tedy porovnáním kalkulace a skutečnosti.

Obsah nákladových položek, objemové a množstevní položky při výpočtu ceny pro vodné a stočné je uveden v příloze č. 19a.

Povinnost podle § 36 odst. 5 zákona plní (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, popřípadě bodu 2).

Pravidla pro zpracování porovnání:

A. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnává sloupec 3 a sloupec 4, sloupec 6 a sloupec 7 tabulky č. 1. Rozdíl kalkulovaných a skutečných nákladů v jednotlivých položkách a rozdíl hodnot v řádcích označených velkými písmeny, pokud je větší než 5% je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.

B. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se porovnávají i údaje uvedené o kalkulovaném zisku a skutečně dosaženém zisku, užití zisku na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku včetně tvorby a čerpání prostředků na obnovu. Rozdíly větší než 5% je nutné zdůvodnit, a to jak u záporných tak kladných hodnot.

C. Pro splnění povinnosti podle § 36 odst. 5 zákona se zpracuje informace o celkovém porovnání všech položek výpočtu všech cen pro vodné a pro stočné a pro vodu předanou a odpadní vodu převzatou. Současně se předává i celkový součet samostatných cen, umožňující kontrolu jednotlivých položek s účetnictvím vlastníka, popřípadě provozovatele.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ A JEHO PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE

TEXTOVÁ ČÁST

Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona jsou úpravy a formáty textové části stanoveny takto:

- popis změny bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC-a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. „_20XX (podtržítko a daný rok)“. Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem „ZMĚNA 20XX (daný rok)“,

- popis doplnění stávajícího stavu bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. „_20XX (podtržítko a daný rok)“. Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem „DOPLNĚNÍ 20XX (daný rok)“,

TABULKOVÁ ČÁST

Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona je stanovena struktura souboru tabulkové části ve formátu MDB. Aplikace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu souboru:

(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNpořadové číslo
nutsToznačení kraje (např. CZ021)
nazevTjméno kraje

Tabulka OBCEROZ - obsahuje číselník obcí s rozšířenou působností

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNpořadové číslo
krajToznačení kraje, do kterého obec patří (viz „nuts“ v tabulce KRAJE)
okresNoznačení okresu („ident“) do kterého obec patří
nazevTjméno obce s rozšířenou působností
identNidentifikační číslo obce s rozšířenou působností

Tabulka OBCE - obsahuje číselník obcí

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
krajToznačení kraje, do kterého obec patří (viz „nuts“ v tabulce KRAJE)
okresNoznačení okresu, do kterého obec patří
obecrozNoznačení obce s rozšířenou působností, pod kterou obec spadá („ident“ OBCEROZ)
icobTidentifikační číslo obce (UIR)
kodobecTkódové číslo obce (UIR)
nazevTjméno obce
acisloTidentifikační číslo obce
pscTpoštovní směrovací číslo
poradiNpořadové číslo obce v kódu PRVKUK

Tabulka VODOVOD - obsahuje číselník vodovodů

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
oznacToznačení vodovodu
krajToznačení kraje, do kterého obec patří
skupvodTpřiřazení vodovodů ke skupinovému
provozToznačení provozovatele
nazevTjméno vodovodu
typNsamostatný nebo přiřazený ke skupinovému
rokpripojNrok připojení
zapisN0 k vodovodu nejsou přiřazeny technické údaje, 1 k vodovodu jsou přiřazeny technické údaje
invvl - invv30Dvodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invvpoDvodovody - investiční náklady po roce 2030
invkl - invk30Dkanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invkpoDkanalizace - investiční náklady po roce 2030
zpracovateTzpracovatel PRVKUK
poznamkaTpoznámka k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)

Tabulka SKUPVODOVOD - obsahuje číselník oblastních vodovodů

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
krajToznačení kraje, do kterého vodovod patří
oznacToznačení oblastního vodovodu
nazevTjméno oblastního provozovatele
poradiNpořadové číslo

Tabulka MISTA - obsahuje bilanční údaje a investiční náklady všech částí obcí

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
krajTtextové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021)
obecrozNčtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,
okresNčtyřmístné kódové číslo okresu, nepovinné
icobTidentifikační číslo obce podle registru obcí
obecTkódové číslo obce, ke které patří, vyplněno
kodcobTkódové číslo části obce
kodlokNdvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad
nazevTnázev města, obce, osady
pscTpoštovní směrovací číslo obce
acisloTkódové číslo obce zpracovatele PRVKUK
rok1Nvýchozí rok (2002)
rok2Nrok ve kterém platí údaje obyv2, rekr2 atd. (2005)
rok3Nrok ve kterém platí údaje obyv3, rekr3 atd. (2010)
rok4Nrok ve kterém platí údaje obyv4, rekr4 atd. (2015)
rok5Nrok ve kterém platí údaje obyv5, rekr5 atd. (2020)
rok6Nrok ve kterém platí údaje obyvó, rekró atd. (2025)
rok7Nrok ve kterém platí údaje obyv7, rekr7 atd. (2030)
obyv1Npočet trvale bydlících obyvatel ve výchozím roce
obyv2Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2005
obyv3Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2010
obyv4Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2015
obyv5Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2020
obyv6Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2025
obyv7Npočet trvale bydlících obyvatel v roce 2030
rekr1Npočet přechodně bydlících obyvatel ve výchozím roce
rekr2Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2005
rekr3Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2010
rekr4Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2015
rekr5Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2020
rekr6Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2025
rekr7Npočet přechodně bydlících obyvatel v roce 2030
pvod1Npočet obyvatel připojených na vodovod ve výchozím roce
pvod2Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2005
pvod3Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2010
pvod4Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2015
pvod5Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2020
pvod6Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2025
pvod7Npočet obyvatel připojených na vodovod v roce 2030
pkan1Npočet obyvatel připojených na kanalizaci ve výchozím roce
pkan2Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2005
pkan3Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2010
pkan4Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2015
pkan5Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2020
pkan6Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2025
pkan7Npočet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2030
pcov1Npočet obyvatel připojených na ČOV ve výchozím roce
pcov2Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2005
pcov3Npočet obyvatel připojených na ČOV v r .2010
pcov4Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2015
pcov5Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2020
pcov6Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2025
pcov7Npočet obyvatel připojených na ČOV v r. 2030
vodsNvodovod stávající (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno)
vodbNvodovod v budoucnosti (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno)
prum1Dprůměrná potřeba vody v m3/den ve výchozím roce
prum2Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2005
prum3Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2010
prum4Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2015
prum5Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2020
prum6Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2025
prum7Dprůměrná potřeba vody v m3/den v roce 2030
max1Dmaximální potřeba vody v m3/den ve výchozím roce
max2Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2005
max3Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2010
max4Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2015
max5Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2020
max6Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2025
max7Dmaximální potřeba vody v m3/den v roce 2030
vvr1Dvoda specifická z VVR v 1/osxden ve výchozím roce
vvr2Dvoda specifická z VVR v 1/osxden v roce 2005
vvr3Dvoda specifická z VVR v 1/osxden v roce 2010
vvr4Dvoda specifická z VVR v 1/osxden v roce 2015
vvr5Dvoda specifická z VVR v 1/osxden v roce 2020
vvr6Dvoda specifická z VVR v 1/osxden v roce 2025
vvr7Dvoda specifická z VVR v 1/osxden v roce 2030
vfc1Dvoda specifická z VFC v 1/osxden ve výchozím roce
vfc2Dvoda specifická z VFC v 1/osxden v r. 2005
vfc3Dvoda specifická z VFC v 1/osxden v r. 2010
vfc4Dvoda specifická z VFC v 1/osxden v r. 2015
vfc5Dvoda specifická z VFC v 1/osxden v r. 2020
vfc6Dvoda specifická z VFC v 1/osxden v r. 2025
vfc7Dvoda specifická z VFC v 1/osxden v r. 2030
vfd1Dvoda specifická z VFD v 1/osxden ve výchozím roce
vfd2Dvoda specifická z VFD v 1/osxden v r. 2005
vfd3Dvoda specifická z VFD v 1/osxden v r. 2010
vfd4Dvoda specifická z VFD v 1/osxden v r. 2015
vfd5Dvoda specifická z VFD v 1/osxden v r. 2020
vfd6Dvoda specifická z VFD v 1/osxden v r. 2025
vfd7Dvoda specifická z VFD v 1/osxden v r.2030
vfo1Dvoda specifická z VFD v 1/osxden ve výchozím roce
vfo2Dvoda specifická z VFD v 1/osxden v r.2005
vfo3Dvoda specifická z VFO v 1/osxden v r.2010
vfo4Dvoda specifická z VFO v 1/osxden v r.2015
vfo5Dvoda specifická z VFO v 1/osxden v r.2020
vfo6Dvoda specifická z VFO v 1/osxden v r.2025
vfo7Dvoda specifická z VFO v 1/osxden v r.2030
vnf1Dvoda specifická z VNF v 1/osxden ve výchozím roce
vnf2Dvoda specifická z VNF v 1/osxden v r.2005
vnf3Dvoda specifická z VNF v 1/osxden v r.2010
vnf4Dvoda specifická z VNF v 1/osxden v r.2015
vnf5Dvoda specifická z VNF v 1/osxden v r.2020
vnf6Dvoda specifická z VNF v 1/osxden v r.2025
vnf7Dvoda specifická z VNF v 1/osxden v r.2030
kansNkanalizace stávající (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)
kanbNkanalizace budoucí (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková, 4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)
covsNčistírna odpadních vod stávající (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)
covbNčistírna odpadních vod budoucí (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz), 3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)
ovkom1Dprodukce komunálních O V v m3xden ve výchozím roce
ovkom2Dprodukce komunálních OV v m3xden v roce 2005
ovkom3Dprodukce komunálních O V v m3xden v roce 2010
ovkom4Dprodukce komunálních O V v m3xden v roce 2015
ovkom5Dprodukce komunálních O V v m3xden v roce 2020
ovkom6Dprodukce komunálních OV v m3xden v roce 2025
ovkom7Dprodukce komunálních O V v m3xden v roce 2030
znkom1Dprodukce komunálního znečištění v kg/den ve výchozím roce
znkom2Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2005
znkom3Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2010
znkom4Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2015
znkom5Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2020
znkom6Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2025
znkom7Dprodukce komunálního znečištění v kg/den v roce 2030
ovpru1Dprodukce průmyslových O V v m3xden ve výchozím roce
ovpru2Dprodukce průmyslových OV v m3xden v roce 2005
ovpru3Dprodukce průmyslových O V v m3xden v roce 2010
ovpru4Dprodukce průmyslových O V v m3xden v roce 2015
ovpru5Dprodukce průmyslových O V v m3xden v roce 2020
ovpru6Dprodukce průmyslových OV v m3xden v roce 2025
ovpru7Dprodukce průmyslových O V v m3xden v roce 2030
znpru1Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den ve vých. roce
znpru2Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2005
znpru3Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2010
znpru4Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2015
znpru5Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2020
znpru6Dprodukce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2025
znpru7Dprodukce znečištění průmyslových O V v kg/den v roce 2030
ovcel1Dprodukce O V celkem v m3xden ve výchozím roce
ovcel2Dprodukce O V celkem v m3xden v roce 2005
ovcel3Dprodukce O V celkem v m3xden v roce 2010
ovcel4Dprodukce O V celkem v m3xden v roce 2015
ovcel5Dprodukce O V celkem v m3xden v roce 2020
ovcel6Dprodukce O V celkem v m3xden v roce 2025
ovcel7Dprodukce O V celkem v m3xden v roce 2030
zncel1Dznečištění OV celkem v kg/den ve výchozím roce
zncel2Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2005
zncel3Dznečištění O V celkem v kg/den v roce 2010
zncel4Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2015
zncel5Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2020
zncel6Dznečištění OV celkem v kg/den v roce 2025
zncel7Dznečištění O V celkem v kg/den v roce 2030
invv1 - invv30Dvodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invvpoDvodovody - investiční náklady po roce 2030
invk1 - invk30Dkanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030
invkpoDkanalizace - investiční náklady po roce 2030
zpracovateTzpracovatel PRVKUK
poznamkaTtext (max 255 znaků), ve kterém je možno uvést poznámku k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)

Tabulka TECUDAJ - obsahuje technické údaje investic

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
krajTtextové označení kraje podle statistické ročenky (např. CZ021)
obecrozNčtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,
obecTkódové číslo obce, ke které patří
kodcobTkód části obce
kodlokNdvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad
nazev_obceTnázev města, obce, osady, skupinového vodovodu
typNtyp investice:
1 = zdroje
2 = úpravny
3 = vodojemy
5 = řady a přípojky
6 = ČOV
7 = kanalizační řady a přípojky
nazevobjTnázev
pro typ=1zdroj
káp1Dkapacity [m3/den]
kap2,..,kap4Dpřípadné změněné hodnoty kapacity
rok1,..rok3Nroky změn kapacity (v roce rok1 se kapacita změní na kap2, v roce rok2 na kap3 atd.). Pokud jsou rok1 nebo rok2 nebo rok3 nevyplněný nebo 0, kapacita se nemění
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se
pro typ=2úpravna vody
káp1Dkapacita [l/s]
rok1Nrok uvedení do provozu
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se
pro typ=3vodojemy
počet1Nobjem stávajících vodojemů [m3] ve výchozím roce (2000)
pocet2Nobjem nových [m3] v r. 2020
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se
pro typ=5vodovodní řady a přípojky
káp1Ddélka vodovodních řadů [km] ve výchozím roce (2000)
kap2Ddélka rekonstruovaných vodovodních řadů [km] v r. 2020
kap3Ddélka nových vodovodních řadů [km] v r. 2020
pocet1Npočet vodovodních přípojek ve výchozím roce (2000)
pocet2Npočet nových vodovodních přípojek v r. 2020
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se
pro typ=6ČOV
kap1Dkapacita v m3/d
kap2Dkapacita BSK5 v kg/d
rok1Nrok, ke kterému se vztahují údaje káp1, kap2. Pokud je 0 nebo není vyplněn, v programu se neobjeví a předpokládá se, že údaje se vztahují k výchozímu roku
pocet1Ntyp čistírny
pocet2Nzpůsob likvidace kalu
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se

Typy čistíren

0 neurčeno

1 septik

2 septik s dočištěním

3 domovní mikročistírna-disky

4 domovní mikročistírna-filtry

5 kořenová čistírna

6 stabilizační nádrž

7 čistírna s biokontaktory

8 malá aktivační, čistírna s nitrifikací

9 aktivační čistírna

10 aktivační čistírna s nitrifikací

11 aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací

12 čistírna s biologickými filtry

13 aktivační čistírna a rybník

14 aktivační čistírna s nitrifikací a rybník

15 aktivační čistírna s nitrifikací a mikrosíty

16 aktivační čistírna a rychlofiltrace

17 čistírna s nitrifikací a srážením P

18 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P

19 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P + filtry.

Způsob likvidace kalu

0 neurčeno

1 odvážen na zem. pozemky

2 odvážen na jinou ČOV

3 kal odvodňován na ČOV

pro typ=7kanalizační řady a přípojky
kap1Ddélka kanalizačních řadů [km] ve výchozím roce (2000)
kap2Ddélka rekonstruovaných kanalizačních řadů [km] v r. 2020
kap3Ddélka nových kanalizačních řadů [km] v r. 2020
počet1Npočet nových kanalizačních přípojek v r. 2020
ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují se
identobjN0 - stávající investice, 1 - rekonstrukce, 2 - nová investice
vyplňuje se pouze v řádcích ve kterých je typ 1,2,3,6

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE

STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU

Na základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu MDB. Aplikace Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru:

(N - celé číslo, T - text, A/N - ano/ne, M - memo položka, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelů

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID provozovatele
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTkřestní jméno (v případě fyzické osoby)
prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)
nazevTnázev příjemce
adresa1Tulice a číslo popisné sídla provozovatele
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla provozovatele
adresa3Tobec sídla provozovatele
ICOTidentifikační číslo (IČO)
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
telefonTtelefonické spojení na provozovatele
faxTfaxové spojení na provozovatele
e_mailTemailová adresa provozovatele

Tabulka VLASTNÍK - obsahuje číselník vlastníků

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID vlastníka
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTkřestní jméno (v případě fyzické osoby)
prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)
nazevTnázev vlastníka
adresa1Tulice a číslo popisné sídla vlastníka
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla vlastníka
adresa3Tobec sídla vlastníka
ICOTidentifikační číslo (IČO)
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
telefonTtelefonické spojení na vlastníka
faxTfaxové spojení na vlastníka
e_mailTemailová adresa vlastníka

Tabulka ORP - číselník vodoprávních úřadů

kodnutsToznačení kraje
cisorpTčtyřmístný kód obce s rozšířenou pravomocí
nazorpTnázev obce s rozšířenou pravomocí

Tabulka VUME_VOD - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence vod. řadů

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivan. A/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typNtyp řadu
0 - přiváděči řad
1 - rozvodná vodovodní síť
nazevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce (pro rozvodnou síť)
vs_kod_cobTkód části obce (pro rozvodnou síť)
vs_naz_kuTnázev katastrálního území (pro rozvodnou síť)
vs_kod_kuTkód katastrálního území (pro rozvodnou síť)
vs_naz_obceTnázev příslušné obce (pro rozvodnou síť)
vs_kod_obceTkód základní územní jednotky (pro rozvodnou síť)
pr_coor_xDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)
pr_coor_yDsouřadnice konce řadu (pro přívodní řad)
pr_naz_kuTnázev katastrálního území konce přívodního řadu
pr_kod_kuTkód katastrálního území konce přívodního řadu
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je určen vod. řad
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je určen vod. řad
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je určen vod. řad
systemNpříslušnost vod. řadu k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vz_typ_0Nvlastní vodní zdroj ano/ne
vz_zdroj_0Ntyp vlastního vodního zdroje
0 - podzemní
1 - povrchový
2 - směs podzemního a povrchového
v_ztyp_1Npřevzatá voda ano/ne
vz_zdroj_1Ntyp převzaté vody
0 - podzemní
1 - povrchová
2 - směs podzemní a povrchové
prip_vod_nazevTnázev skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojena
prip_vod_icmeTIČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojena
prip_vod_obecTnázev obce s místním vodovodem
prip_upr_icmeTIČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena
prip_upr_nazTnázev úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastr, územích
obyv_zasNpočet zásobených v připojených katastr, územích
tu_vr_celkDcelková délka
tu_vr_prepDpřepočtená celková délka
tu_vel_dn100Dcelková délka do DNI00
tu_vel_dn300Dcelková délka do DN300
tu_vel_dn500Dcelková délka do DN500
tu_vel_dn_vDcelková délka větší než DN500
tu_tm_kovDcelková délka kovového potrubí
tu_tm_plastDcelková délka plastového potrubí
tu_tm_jineDcelková délka potrubí z jiného materiálu
tu_vod_pocetNpočet vodojemů
tu_vod_celkDcelkový objem vodojemů
tu_poc_pripNcelkový počet přípojek
tu_poc_vodNcelkový počet vodoměrů
tu_poc_csNcelkový počet čerpacích stanic
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastníkNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Tabulka VUME_UPRAV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence úpraven

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivanA/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typN
typ stavby
0 - s technologií pro úpravu vody
1 - bez technologie
nazevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce
vs_kod_cobTkód části obce
vs_naz_kuTnázev katastrálního území
vs_kod_kuTkód katastrálního území
vs_naz_obceTnázev příslušné obce
vs_kod_obceTkód základní územní jednotky
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je určena stavba
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je určena stavba
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je určena stavba
systemNpříslušnost k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vz_typNtyp vodního zdroje
0 - podzemní
1 - vodní tok
2 - vodní nádrž
vz_názevTnázev zdroje
vz_id_odberTidentifikační číslo zdroje
vz_kategorieTkategorie surové vody
tech_upravyN0 - bez úpravy, 1-jedno stupňová, 2 - dvoustupňová, 3 -infiltrace
tech_postup_0A/Nsedimentace
tech_postup_1A/Nčiření
tech_postup_2A/Nfiltrace
typ_uprav_1A/Ndezinfekce chemická
typ_uprav_2A/Nodkyselování filtrací, aerací
typ_uprav_3A/Nfiltrace přes GAU
typ_uprav_4A/Nkoagulační filtrace
typ_uprav_5A/Nbiologická filtrace
typ_uprav_6A/Nodželezňování
typ_uprav_7A/Nodmanganování
typ_uprav_8A/Nozonizace
typ_uprav_9A/Nstabilizace
typ_uprav_10A/Niontová výměna
typ_uprav_11A/Ndenitrifikace
typ_uprav_12A/Nmembránová filtrace
typ_uprav_13A/NÚV záření
typ_uprav_14A/Nodstranění radonu
typ_uprav_16A/Njiná
typ_uprav_jinaTnázev jiné úpravy
tech_chem_0A/Nchlór
tech_chem_1A/Noxid chloričitý
tech_chem_2A/Nchlornan sodný
tech_chem_3A/Nozón
tech_chem_4A/Noxid uhličitý
tech_chem_5A/Nvápenný hydrát
tech_chem_6A/Nuhličitan sodný
tech_chem_7A/Naktivní uhlí práškové
tech_chem_8A/Nmanganistan draselný
tech_chem_9A/Ndestabilizační činidlo na bázi Fe
tech_chem_10A/Ndestabilizační činidlo na bázi A1
tech_chem_11A/Npomocné agregační činidlo
tech_chem_12A/Njiné
tech_chem_JINETnázev jiné látky
kal_zpracNzpracování kalu
0 - gravitační
1 - strojní 2-jiné
kap_projDkapacita úpravny vody projektovaná (l/s)
kap_vyuzDvyužitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s)
kap_podzDvyužitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s)
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastníkNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Tabulka VUME_KANAL - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence kan. řadů

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivan. A/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typNtyp řadu
0 - přiváděči stoka
1 - stoková síť
názevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce (pro stokovou síť)
vs_kod_cobTkód části obce (pro stokovou síť)
vs_naz_kuTnázev katastrálního území (pro stokovou síť)
vs_kod_kuTkód katastrálního území (pro stokovou síť)
vs_naz_obceTnázev příslušné obce (pro stokovou síť)
vs_kod_obceTkód základní územní jednotky (pro stokovou síť)
pr_coor_xDsouřadnice konce řadu (pro přiváděči stoku)
pr_coor_yDsouřadnice konce řadu (pro přiváděči stoku)
pr_naz_kuTnázev katastrálního území konce přiváděči stoky
pr_kod_kuTkód katastrálního území konce přiváděči stoky
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je stoka určena
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je stoka určena
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je stoka určena
systemNpříslušnost stoky k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vy_naNvypouštění odpadních vod
0 - do vodního recipientu bez čištění
1 - napojení na ČOV ve stejném kat. území
2 - napojení na ČOV v jiném kat. území
vy_povolDpovolené množství k vypouštění
vy_pocNpočet volných výpustí
vy_naz_vtTnázev vodního recipientu
vy_kat_nazTnázev katastrálního území
vy_kat_kodTkód katastrálního území
vy_id_covTidentifikační číslo ČOV
vy_id_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastr, územích
obyv_prip_covNpočet připojených na ČOV v katastr, územích
obyv_prip_volNpočet připojených na volné výpuste v katastr, územích
tu_kan_celkDcelková délka
tu_vel_dn300Dcelková délka do DN300
tu_vel_dn500Dcelková délka do DN500
tu_vel_dn800Dcelková délka do DN800
tu_vel_dn_vDcelková délka větší než DN800
tu_tm_kamenDcelková délka kameninového potrubí
tu_tm_betonDcelková délka betonového potrubí
tu_tm_plastDcelková délka plastového potrubí
tu_tm_jineDcelková délka potrubí z jiného materiálu
tu_ucel_0A/Nstoková síť jednotná
tu_ucel_1A/Nstoková síť oddílná splašková
tu_ucel_2A/Nstoková síť oddílná srážková
tu_druhs_0A/Nstoková síť gravitační
tu_druhs_1A/Nstoková síť tlaková
tu_druhs_2A/Nstoková síť podtlaková
tu_nadr_pocetNpočet dešťových nádrží
tu_nadr_objemDcelkový objem dešťových nádrží
tu_poc_pripNcelkový počet přípojek
tu_poc_okNcelkový počet odlehčovacích komor
tu_poc_csNcelkový počet čerpacích stanic
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastníkNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Tabulka VUME_COV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence ČOV

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icmeTidentifikační číslo majetkové evidence
majetek_nepouzivanA/Nmajetek nepoužíván v tomto roce
typNtyp
0 - přiváděči stoka
nazevTnázev majetku
vs_naz_cobTnázev části obce
vs_kod_cobTkód části obce
vs_naz_kuTnázev katastrálního území
vs_kod_kuTkód katastrálního území
vs_naz_obceTnázev příslušné obce
vs_kod_obceTkód základní územní jednotky
pr_coor_xDsouřadnice konce přiváděči stoky do ČOV
pr_coor_yDsouřadnice konce přiváděči stoky do ČOV
vs_ku_pocetNpočet katastrálních území, pro která je určena
vs_ku_nazvyMnázvy katastrálních území, pro která je určena
vs_ku_kodyMkódy katastrálních území, pro která je určena
systémNpříslušnost stoky k systému
0 - samostatný
1 - místní
2 - skupinový
vyp_nazevTnázev vodního recipientu
vyp_id_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územích
obyv_pripNpočet připojených na ČOV v katastrálních územích
obyv_ekvNpočet ekvival. obyv. připojených na ČOV
proj_kap_0Dprojektovaná kapacita Qd (m3/d)
proj_kap_1Dprojektovaná kapacita (kg BSK5 za den)
proj_kap_2Dprojektovaná kapacita (ekvival. obyv)
tech_cist_0A/Nmechanické čištění
tech_cist_1A/Nmechanicko-biologické čištění
tech_cist_2A/Ndočištění
tech_cist_3A/Nodstranění dusíku
tech_cist_4A/Nodstranění fosforu
tech_cist_5A/Njiné
tech_cist_jineTpopis jiného čištění
kal_stabilNstabilizace
0 - aerobní
1 - anaerobní
2 - žádná
kal_odvodNodvodnění kalu
0 - strojní
1 - gravitační
2 - žádné
kal_upravaTúprava kalu
kal_plynTplynové hospodářství
ekon_cenaDpořizovací cena
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Tabulka VUPE_VOD - obsahuje vybrané údaje provozní evidence vod. řadů

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icpeTidentifikační číslo majetkové evidence
zu_icme_pocetNpočet záznamů IČME
zu_icmeMIČME
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územích
obyv_zasNpočet zásobených v připojených katastrálních územích
voda_vyr_0Dvoda vyrobená vlastní
voda_vyr_1Dvoda převzatá
voda_vyr_2Dvoda předaná
voda_fakt_0Dvoda fakturovaná pitná celkem
voda_fakt_1Dvoda fakturovaná pro domácnosti
voda_fakt_4Dvoda fakturovaná ostatní
voda_nefakt_0Dvoda nefakturovaná
voda_nefakt_1Dvoda nefakturovaná - ztráty v trubní síti
voda_nefakt_2Dvoda nefakturovaná - vlastní potřeba
voda_nefakt_3Dvoda nefakturovaná - ostatní
voda_ztratyDztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den
ek_jedn_naklDjednotkové náklady
ek_poruchyNporuchy na vodovodní síti
jak_obecTjakost vody - název obce
jak_obec_kodTjakost vody - kód obce
jak_castTjakost vody - název části obce
jak_cast_kodTjakost vody - kód části obce
jak_katastrTjakost vody - katastrálních území
jak_katastr_kodTjakost vody - kód katastrálního území
rozb_odberNpočet odběrů
rozb_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
rozb_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
mikro_odběrNpočet mikrobiologických odběrů
mikro_lirn_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
mikro_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
fyz_odberNpočet fyzikálně-chemických odběrů
fyz_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
fyz_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
fyz_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
fyz_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Tabulka VUPE_UPRAV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence úpraven

idNautomatické číslo (nevyplňuje se)
typNs technologií/ bez technologie
0 - s technologií
1 - bez technologie
icpeTidentifikační číslo majetkové evidence
zu_icmeTIČME
bil_celkDvoda vyrobená celkem
bil_sur_0Dvoda povrchová
bil_sur_1Dvoda podzemní
bil_sur_2Dinfiltrace
bil_ic_povrchTidentifikační číslo odběru povrchové vody
bil_ic_podzTidentifikační číslo odběru podzemní vody
bil_vodaDvoda technologická
bil_kalDkaly z úpravny vody
ek_nakladyDnáklady na lm3 vyrobené vody
ek_spotrebaDspotřeba elektrické energie
jak_nazevTnázev úpravny vody
rozb_odberNpočet odběrů
rozb_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
rozb_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
rozb_lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
mikro_odberNpočet mikrobiologických odběrů
mikro_lirn_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
mikro _lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
mikro _lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
fyz_odberNpočet řyzikálně-chemických odběrů
fyz_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
fyz_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
fyz_lim_2Npřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)
fyz _lim_3Dpřekročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)
jak_pocet_prekrNpočet dnů s překročeným limitem
jak_pocet_celkNpočet dnů sledovaného období
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Tabulka VUPE_KANAL - obsahuje vybrané údaje provozní evidence stok

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icpeTidentifikační číslo majetkové evidence
zu_icme_pocetNpočet záznamů IČME
zu_icmeMIČME
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územích
obyv_covNpočet připojených na ČOV v katastrálních územích
obyv_vyustNpočet připojených na volné výpuste v katastrálních územích
ic_covTidentifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojena
ic_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOV
bil_odp_0Dodpadní vody vypouštěné do stokové sítě
bil_odp_1Dodpadní vody splaškové
bil_odp_2aDodpadní vody ostatní
bil_odp_3Dsrážková voda fakturovaná
bil_odp_recipDodpadní vody vypouštěné do recipientu
bil_odp_covDodpadní vody odvedené na ČOV
bil_vyp_0Dvypouštěné BSK5
bil_vyp_1Dvypouštěné CHSKCr
bil_vyp_2Dvypouštěné nerozpuštěné látky
bil_vyp_3Dvypouštěný dusík amoniakální
bil_vyp_4Dvypouštěný dusík celkový
bil_vyp_5Dvypouštěný dusík anorganický
bil_vyp_6Dvypouštěný fosfor celkově
bil_vyp_7Djiné vypouštěné látky
bil_vyp_jineTnázev jiné vypouštěné látky
bil_vyp_8DRAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny)
bil_vyp_9Drtuť
bil_vyp_10Dkadmium
bil_id_pocetNpočet následujících záznamů
bil_id_vypustMidentifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustí
ek_poplatkyDcelkové poplatky za vypouštění odpadních vod
ek_jedn_naklDjednotkové náklady
ek_poruchyNporuchy na stokové síti
jak_obecTjakost vody - název obce
jak_obec_kodTjakost vody - kód obce
jak_castTjakost vody - název části obce
jak_cast_kodTjakost vody - kód části obce
jak_katastrTjakost vody - katastrálních území
jak_katastr_kodTjakost vody - kód katastrálního území
jak_pocetNpočet volných výpustí do recipientu
mikro_odberNpočet mikrobiologických odběrů
mikro_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
vlastnikNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Tabulka VUPE_COV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence ČOV

idNautomatické číslo (nevyplňuje se),
icpeTidentifikační číslo majetkové evidence
zu_icmeTIČME
obyv_bydlNpočet trvale bydlících v připojených katastrálních územích
obyv_covNpočet připojených na ČOV v katastrálních územích
obyv_ekvNpočet připojených ekvival. obyvatel v katastrálních územích
bil_odp_0Dčištěné odpadní vody celkem
bil_odp_1Dsplaškové čištěné odpadní vody
bil_odp_2Dprůmyslové čištěné odpadní vody
bil_odp_2aDčištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní
bil_odp_3Dsrážkové čištěné odpadní vody
bil_odp_4Dmechanicky čištěné odpadní vody
bil_odp_5Dbiologicky čištěné odpadní vody
bil_odp_6Dtechnologií dočišťování - terciální
bil_recipDodpadní vody vypouštěné do recipientu
bil_odp_cov_0DBSK5 na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_1DCHSKCr na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_2Dnerozpuštěné látky na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_3Ddusík amoniakální na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_4Ddusík celkový na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_6Dfosfor celkový na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_7Djiné na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_jineTpopis jiné na přítoku do ČOV
bil_odp_cov_8D orgRAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné anické halogeny)
bil_odp_cov_9Drtuť
bil_odp_cov_10Dkadmium
bil_odp_rec_0DBSK5navýtokuzČOV
bil_odp_rec_1DCHSKCr na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_2Dnerozpuštěné látky na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_3Ddusík amoniakální na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_4Ddusík celkový na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_6Dfosfor celkový na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_7Djiná látka na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_jineTpopis jiné látky na výtoku z ČOV
bil_odp_rec_8D orgRAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné anické halogeny)
bil_odp_rec_9Drtuť
bil_odp_rec_10Dkadmium
bil_id_vypTidentifikační číslo vypouštění odp. vod
bil_kal_0Dpřímá aplikace kalu
bil_kal_1Dspalování kalu
bil_kal_2Dkompostování kalu
bil_kal_4Dskládkování kalu
bil_kal_5Drekultivace kalu
bil_kal_6Dpřevoz do jiné ČOV
ek_nakladyDnáklady na vyčištění lm3 vody
ek_spotrebaDspotřeba elektrické energie
jak_nazevTnázev ČOV
mikro_odberNpočet mikrobiologických odběrů
mikro_lim_0Npřekročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)
mikro_lim_1Dpřekročení limitů MH, NMH, MHPR (%)
vlastníkNodkaz na NR tabulky VLASTNÍK
provozovatelNodkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL
urad_nazevTnázev vodoprávního úřadu
urad_cisloTčíslo vodoprávního úřadu
zprac_datumTdatum zpracování
zprac_mistoTmísto zpracování
zprac_jmenoTjméno zpracovatele

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

FORMÁT ŽÁDOSTI POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ODST. 10

STRUKTURA SOUBORU EVIDENCE

Na základě zmocnění v § 6 odst. 10 zákona je stanovena struktura souboru evidence ve formátu MDB. Aplikace Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsahuje následující strukturu souboru evidence:

(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNidentifikační číslo kraje (např. 21 pro CZ021)
nutsToznačení kraje (CZ021)
nazevTnázev kraje

Tabulka VODOURADY - obsahuje číselník vodoprávních úřadů ČR

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
krajToznačení kraje
identTkód obce s rozšířenou pravomocí
nazevTnázev obce
nrNpořadí obce v kraji

Tabulka KATCISLO - obsahuje číselník kódů katastrálních území

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
katcisloTčíselný kód katastrálního území

Tabulka CISMAJETEK - obsahuje číselník IČME

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
ident_majTIČME z majetkové evidence
nazev_majTnázev majetku
poradi_majNpořadí majetku
adresa_majTadresa provozovny

Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelů

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID provozovatele
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTnázev provozovatele
jmenooTjméno provozovatele (fyzická osoba)
prijmeniTpříjmení provozovatele (fyzická osoba)
adresa1Tulice a číslo popisné sídla provozovatele
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla provozovatele
adresa3Tobec sídla provozovatele
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
ICOTidentifikační číslo (IČO)
telefonTtelefonické spojení na provozovatele
faxTfaxové spojení na provozovatele
e_mailTemailová adresa provozovatele
stat_organTstatutární orgán provozovatele

Tabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníků

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID vlastníka
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTnázev vlastníka
jmenooTjméno vlastníka (fyzická osoba)
prijmeniTpříjmení vlastníka (fyzická osoba)
adresa11Tulice a číslo popisné sídla vlastníka
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla vlastníka
adresa3Tobec sídla vlastníka
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
ICOTidentifikační číslo (IČO)
telefonTtelefonické spojení na vlastníka
faxTfaxové spojení na vlastníka
e_mailTemailová adresa vlastníka
stat_organTstatutární orgán vlastníka

Tabulka ZASTUPCE - obsahuje číselník odborných zástupců

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID zástupce
primeniTpříjmení zástupce
jmenoTjméno zástupce
titulTtitul zástupce
den_narNden narození
mes_narNměsíc narození
rok_narNrok narození
adresa1Tulice a číslo popisné sídla zástupce
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla zástupce
adresa3Tobec sídla zástupce
vzdelaniTdosažené vzdělání
skolaTnázev školy
delka_praxeDdélka praxe
ve_funkciTve funkci

Tabulka VYRIZUJE - obsahuje číselník osob vyřizujících povolení

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné ID osoby
jmenoTjméno osoby
telefonTtel. spojení na vyřizující osobu
e_mailTe-mailová adresa osoby vyřizující povolení

Tabulka POVOLENI - obsahuje základní údaje o povolení k provozování

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné ID povolení
provozovatelNjednoznačné ID provozovatele
vlastnikNidentifikační číslo kraje
odb_zastupceNjednoznačné ID zástupce
jinyNID číslo předchozího povolení na stejný majetek
spis_znackaTspisová značka
jedn_cisloTjednací číslo
datumTpočátek platnosti povolení
platnostTkonec platnosti povolení
omezeniN0 - povolení nemá omezenou platnost, 1 - má omezenou platnost
vyrizujeNjednoznačné ID vyřiz. osoby

Tabulka MAJETEK- přiřazuje majetek k povolením

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné ID povoleni
provozovatelNjednoznačné ID provozovatele
ident_majTIČME majetku
místo_majTmísto provozovny
počet_osobNpočet fyzických osob využívajících vodovod nebo kanalizaci

Tabulka VLASTMAJETKU - přiřazuje vlastníky k povolení

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné ID povoleni
provozovatelNjednoznačné ID provozovatele
vlastníkNjednoznačné ID vlastníka

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ V DANÉM KALENDÁŘNÍM ROCE

STRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORU

Na základě zmocnění v § 36 odst. 7 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu MDB. Aplikace Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a dosažené skutečnosti pro kalendářní rok XXXX obsahuje následující strukturu databázového souboru:

(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)

Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník příjemců V+S

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID příjemce
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTkřestní jméno (v případě fyzické osoby)
prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)
nazevTnázev příjemce
adresa1Tulice a číslo popisné sídla příjemce
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla příjemce
adresa3Tobec sídla příjemce
ICOTidentifikační číslo (IČ)
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
místo_podnikaniTmísto podnikání (pokud se liší od sídla)
stat_organTstatutární orgán provozovatele
neDPHN0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH
telefonTtelefonické spojení na příjemce
faxTfaxové spojení na příjemce
e_mailTemailová adresa příjemce

Tabulka VLASTNIK- obsahuje číselník vlastníků

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
nrNjednoznačné číselné ID vlastníka
fyz_osobaN0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba
jmenoTkřestní jméno (v případě fyzické osoby)
prijmeniTpříjmení (v případě fyzické osoby)
nazevTnázev vlastníka
adresa1Tulice a číslo popisné sídla vlastníka
adresa2Tpoštovní směrovací číslo sídla vlastníka
adresa3Tobec sídla vlastníka
ICOTidentifikační číslo (IČ)
den_narNden narození (v případě fyzické osoby)
mes_narNměsíc narození (v případě fyzické osoby)
rok_narNrok narození (v případě fyzické osoby)
místo_podnikaniTmísto podnikání (pokud se liší od sídla)
stat_organTstatutární orgán vlastníka
neDPHN0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH
telefonTtelefonické spojení na vlastníka
faxTfaxové spojení na vlastníka
e_mailTemailová adresa vlastníka

Tabulka KALKULACE - obsahuje základní údaje o porovnání

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
rokNrok, pro který je porovnání zpracováváno
nr_provozNjednoznačné ID příjemce
jinyprovozN1 - provozovatel se liší od příjemce V+S
nr_jinyprovozNjednoznačné ID jiného provozovatele
typNtyp porovnání
0 - dílčí odběratelské
1 - celkové odběratelské
2 - součtové odběratelské
3 - dílčí provozovatelské
4 - celkové provozovatelské
5 - součtové provozovatelské
jinyN1 - porovnání dvousložkové ceny v pitné vodě
dvouslozkaKN1 - porovnání dvousložkové ceny v odpadní vodě
ICPETIČPE související s cenou
datumTdatum zpracování
místoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)
vypracovalTjméno a příjmení zpracovatele vyúčtování
kontrolovalTjméno a příjmení osoby, která kontrolovala porovnání
schvalilTjméno a příjmení osoby, která schválila porovnání
telefonTtelefon na zpracovatele
emailTe-mail na zpracovatele

Tabulka ROZPISD - obsahuje hodnoty porovnání

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
rokNrok, pro který je porovnání zpracováváno
nr_provozNjednoznačné ID příjemce
typNtyp porovnání
0 - dílčí odběratelské
1 - celkové odběratelské
2 - součtové odběratelské
3 - dílčí provozovatelské
4 - celkové provozovatelské
5 - součtové provozovatelské
kalkN0 - skutečnost, 1 - kalkulace
datumTdatum zpracování
místoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)
material_vDsoučtové náklady na materiál - pitná voda
material_kDsoučtové náklady na materiál - odpadní voda
sur_voda_vDnáklady na nákup surové vody - pitná voda
sur_voda_kDnáklady na nákup surové vody - odpadní voda
voda_pitna_prevzatavD náklady na nákup převzaté vody - pitná voda
voda_pitna_prevzatakD náklady na předanou odpadní vodu
chemikalie_vDnáklady na chemikálie - pitná voda
chemikalie_kDnáklady na chemikálie - odpadní voda
ostat_material_vDnáklady na ostatní materiál - pitná voda
ostat_material_kDnáklady na ostatní materiál - odpadní voda
energie_vDsoučtové náklady na energii - pitná voda
energie_kDsoučtové náklady na energii - odpadní voda
elektrina_vDnáklady na el. Energii - pitná voda
elektrina_kDnáklady na el. Energii - odpadní voda
ostat_energie_vDnáklady na ostatní energii - pitná voda
ostat_energie_kDnáklady na ostatní energii - odpadní voda
mzdy_vDsoučet mzdových nákladů - pitná voda
mzdy_kDsoučet mzdových nákladů - odpadní voda
prime_mzdy_vDpřímé mzdy - pitná voda
prime_mzdy_kDpřímé mzdy - odpadní voda
ostat_os_naklady_vDostatní osobní náklady - pitná voda
ostat_os_naklady_kDostatní osobní náklady - odpadní voda
ostat_prime_naklady_vDsoučtové ostatní přímé náklady - pitná voda
ostat_prime_naklady_kDsoučtové ostatní přímé náklady - odpadní voda
odpisy_vDodpisy - pitná voda
odpisy_kDodpisy - odpadní voda
opravy_infra_vDnáklady na opravy infrastrukturního majetku - pitná voda
opravy_infra_kDnáklady na opravy infrastrukturního majetku - odp. voda
najem_infra_vDnájem infrastrukturního majetku - pitná voda
najem_infra_kDnájem infrastrukturního majetku - odpadní voda
prostredky_obnovy_vDprostředky obnovy infrastruktury - pitná voda
prostředky_obnovy_kDprostředky obnovy infrastruktury - odpadní voda
poplatky_vyp_vDpoplatky za vypouštění odpadních vod - pitná voda
poplatky_vyp_kDpoplatky za vypouštění odpadních vod - odp. voda
ostat_prov_nakl_ext_vDostatní externí provozní náklady - pitná voda
ostat_prov_nakl_ext_kDostatní externí provozní náklady - odpadní voda
ostat_prov_nakl_vl_vDostatní provozní náklady vlastní - pitná voda
ostat_prov_nakl_vl_kDostatní provozní náklady vlastní - odpadní voda
prov_naklady_vDsoučtové provozní náklady - pitná voda
prov_naklady_kDsoučtové provozní náklady - odpadní voda
fin_naklady_vDfinanční náklady - pitná voda
fin_naklady_kDfinanční náklady - odpadní voda
fin_vynosy_vDfinanční výnosy - pitná voda
fin_vznosy_kDfinanční výnosy - odpadní voda
vyr_rezie_vDvýrobní režie - pitná voda
vyr_reyie_kDvýrobní režie - odpadní voda
spr_rezie_vDsprávní režie - pitná voda
spr_rezie_kDsprávní režie - odpadní voda
uplne_vl_naklady_vDsoučtové úplné vlastní náklady - pitná voda
uplne_vl_naklady_kDsoučtové úplné vlastní náklady - odpadní voda
hodn_infra_vDhodnota infrastrukturního majetku - pitná voda
hodn_infra_kDhodnota infrastrukturního majetku - odpadní voda
por_cena_hm_maj_vDpořizovací cena provozního majetku - pitná voda
por_cena_hm_maj_kDpořizovací cena provozního majetku - odpadní voda
místo_prac_vDpočet pracovníků - pitná voda
místo_prac_kDpočet pracovníků - odpadní voda
voda_pitna_vDvoda pitná fakturovaná
voda_pitna_dom_vDvoda pitná fakturovaná pro domácnosti
voda_odp_kDvoda odpadní fakturovaná
voda_odp_dom_kDvoda odpadní fakturovaná pro domácnosti
voda_srazkova_kDvoda srážková fakturovaná
voda_odp_cistena_kDvoda odpadní čištěná
voda_prevzata_vDmnožství převzaté pitné vody
voda_prevzata_kDmnožství převzaté odpadní vody
voda_predana_vDmnožství předané pitné vody
voda_predana_kDmnožství předané odpadní vody
jedn_naklady_vDjednotkové náklady - pitná voda
jedn_naklady_kDjednotkové náklady - odpadní voda
kalkulacni_zisk_vDkalkulacni zisk - pitná voda
kalkulacni_zisk_kDkalkulacni zisk - odpadní voda
místo_z_UVN_vDpodíl z ÚVN - pitná voda
místo_z_UVN_kDpodíl z ÚVN - odpadní voda
na_rozvoj_infra_maj_vDprostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - pitná voda
narozvoj_infra_maj_kDprostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - odpadní voda
plan_fin_obnovy_vDprostředky v plánu obnovy a jejich čerpání - pitná voda
plan_fin_obnovy_kDprostředky v plánu obnovy a jejich čerpání - odpadní voda
celkem_UVN_zisk_vDcelkem ÚVN a zisk - pitná voda
celkem_UVN_zisk_kDcelkem ÚVN a zisk - odpadní voda
voda_fakt_srazk_vDvoda fakturovaná pitná
voda_fakt_srazk_kDvoda fakturovaná odpadní a srážková
cena_vodneDcena za vodné
cena_stocneDcena za stočné
cena_vodne_DPHDcena za vodné včetně DPH
cena_stocne_DPHDcena za stočné včetně DPH
stav_obnovy_maj_vDstav účelového účtu prostředků obnovy od r.2009 - pitná voda
stav_obnovy_maj_kDstav účelového účtu prostředků obnovy od r.2009 - odp. voda
cerp_obnovy_maj_vDčerpání prostředků obnovy od r.2009 - pitná voda
cerp_obnovy_maj_kDčerpání prostředků obnovy od r.2009 - odp. voda
UVN_tab2a_vDÚVN a zisk - pitná voda
UVN_tab2a_kDÚVN a zisk - odpadní voda
pevna_minus_UVN_zisk_vDpohyblivá složka - ÚVN a zisk - pitná voda
pevna_minus_UVN_zisk_kDpohyblivá složka - ÚVN a zisk - odpadní voda
místo_z_UVN_zisk_vDpodíl z celkových ÚVN a zisku - pitná voda
místo_z_UVN_zisk_kDpodíl z celkových ÚVN a zisku - odpadní voda
pohybliva_UVN_zisk_vDpohyblivá složka - pitná voda
pohybliva_UVN_zisk_kDpohyblivá složka - odpadní voda
z_toho_UVN_vDz toho ÚVN - pitná voda
z_toho_UVN_kDz toho ÚVN - odpadní voda
z_toho_kalk_zisk_vDz toho zisk - pitná voda
z_toho_kalk_zisk_kDz toho zisk - odpadní voda
cena_pohyblive_vDcena pohyblivé složky - pitná voda
cena_pohyblive_kDcena pohyblivé složky - odpadní voda
cena_pohyblive_DPH[ vDcena pohyblivé složky s DPH - pitná voda
cena_pohyblive_DPH[ kDcena pohyblivé složky s DPH - odpadní voda
parametry_pevne_vDparametry pohyblivé složky podle ceny
parametry_pevne_kDparametry pohyblivé složky podle ceny

Tabulka KALK_VLAST - obsahuje vlastníky uvedené v porovnání

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
rokNrok, pro který je vyúčtování zpracováváno
nr_provozNjednoznačné ID příjemce
typNtyp porovnání
0 - dílčí odběratelské
1 - celkové odběratelské
2 - součtové odběratelské
3 - dílčí provozovatelské
4 - celkové provozovatelské
5 - součtové provozovatelské
místoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)
vlastNID vlastníka

Tabulka VYSVETLIVKY - obsahuje komentáře k jednotlivým řádkům porovnání

id_nrNautomatické číslo (nevyplňuje se),
rokNrok, pro který je porovnání zpracováváno
nr_provozNjednoznačné ID příjemce
typNtyp porovnání
0 - dílčí odběratelské
1 - celkové odběratelské
2 - součtové odběratelské
3 - dílčí provozovatelské
4 - celkové provozovatelské
5 - součtové provozovatelské
místoToznačení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)
radkyNčíslo řádky, ke které se komentář vztahuje
vysvětlivkaTtext komentáře
oborN0 - pitná voda, 1 - odpadní voda

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014, s výjimkou

a) čl. I bodu 46, pokud jde o přílohy č. 1 až 8, přílohu č. 19, a bodu 47, pokud jde o přílohu č. 19a, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2014,

b) čl. I bodu 47, pokud jde o přílohu č. 19a formulářů C až F v řádku IV, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, a

c) čl. I bodu 47, pokud jde o přílohu č. 20, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené