426

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2013

o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance spořitelními a úvěrními družstvy (dále jen „družstevní záložna“).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,

b) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.

§ 3

Výkazy družstevní záložny na individuálním základě

(1) Družstevní záložna sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a předpisů jej provádějících.

(2) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá

a) do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“ a

b) do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“.

(3) Výkaz podle odstavce 2 písm. b) sestavený za

a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,

b) prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.

(4) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá

a) do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz „DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“,

b) do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“,

c) do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“ a

d) do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku družstevní záložny“.

(5) Družstevní záložna sestavuje podle stavu k 31. prosinci a předkládá do 15. února následujícího roku výkaz DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných bankovek a mincí“.

§ 4

Výkazy družstevní záložny na konsolidovaném základě

(1) Družstevní záložna, která je podle právního předpisu upravujícího činnost družstevních záložen nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.

(2) Družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovouto družstevní záložnu pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok sestavuje a předkládá do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.

(3) Družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 81-04 „Hlášení družstevní záložny o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.

(4) Výkaz podle odstavce 3 sestavený za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.

§ 5

Společná ustanovení k výkazům

(1) Obsah výkazů podle § 3 a 4, s výjimkou výkazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a výkazu DZ (ČNB) 81-04, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Obsah výkazu DZ (ČNB) 81-04 je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Údaje obsažené ve výkazech vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky2) nebo z mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie3).

(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení výkazu, nestanoví-li jiný právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak.

(4) Výkazy podle § 3 a 4 kromě části výkazu DZ (ČNB) 26-12 týkající se povinných minimálních rezerv a výkazu DZ (ČNB) 60-01 sestavuje a předkládá družstevní záložna s údaji, které se vztahují k činnostem družstevní záložny na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí. Část výkazu DZ (ČNB) 26-12 týkající se povinných minimálních rezerv a výkaz DZ (ČNB) 60-01 družstevní záložna sestavuje a předkládá s údaji vztahujícími se pouze k činnosti družstevní záložny na území České republiky.

§ 6

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Družstevní záložna předkládá České národní bance výkazy podle § 3 a 4 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše družstevní záložna uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Družstevní záložna sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje družstevní záložna Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 7

Opravy chyb ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazu České národní bance zjištěna chyba v údajích uvedených ve výkazu, předloží družstevní záložna České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví družstevní záložna též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, družstevní záložna předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví družstevní záložna též všechny tyto navazující výkazy. Obdobně se postupuje i u konsolidovaných výkazů, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.

(3) Opravený výkaz družstevní záložna předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 9

Doplňkové informace k předkládaným výkazům

K výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládá družstevní záložna další informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.


§ 11

Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 326/2019 Sb. Čl. II

1. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 426/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Výkaz podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 426/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví družstevní záložna poprvé k 31. prosinci 2020.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Obsah výkazů předkládaných družstevní záložnou České národní bance

1. DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“

Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv souhrnně za všechny měny, v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.

2. DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“

Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.

3. DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“

Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o družstevní záložně, o počtu jejích pracovníků a organizačních složek, základní identifikační údaje o pobočce družstevní záložny v zahraničí, identifikační a klasifikační údaje o osobách ve vrcholovém vedení družstevní záložny, kontaktních osobách, členské základně, dále přehled všech členů družstevní záložny, jejichž podíl členských vkladů na základním kapitálu družstevní záložny převyšuje 5 % včetně, a informace o kvalifikovaných účastech na družstevní záložně.

4. DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“

Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých, jedná se o základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, o kvalifikovaných účastech a o metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků.

5. DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a mincí“

Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením, vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.

6. DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“

Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u družstevní záložny v členění podle typu věřitele.

7. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“

Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici družstevní záložny a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze, k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.

8. DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku družstevní záložny“

Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv, závazků, vlastního kapitálu a podrozvahových položek podle časových pásem doby přecenění a výsledky standardizovaného šoku pro investiční portfolio.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Obsah výkazu DZ (ČNB) 81-04

1. Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby DZ (ČNB) 81-04 obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve sledovaném období, a to obchodů, služeb a jiných ujednání mezi družstevní záložnou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „protistrana“), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací.

2. Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v českých korunách a případně také ve sjednané měně, identifikační údaje o protistraně, s níž družstevní záložna provedla dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda se jedná o operaci významnou nebo nikoliv.

3. Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5 % z 8 % celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky vykazující osoby na individuálním základě. Pokud se pod daným typem operace vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a sledovaném období vyskytují. Pro účely hlášení se operace stejné povahy, sjednané se stejnou protistranou a ve stejné měně považují za jednu operaci.

4. Současně v příloze k hlášení uvede družstevní záložna podrobnější informace o vykazovaných operacích a protistranách, s nimiž vykazované operace sjednala. Družstevní záložna také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.

5. Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi družstevní záložnou a protistranou dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije družstevní záložna následující klasifikaci stanovenou Českou národní bankou:

Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. peněžité nebo nepeněžité vklady do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky,

Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,

Typ 3 obchody s finančními nástroji, tj. obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,

Typ 4 podrozvahové operace, tj. úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,

Typ 5 služby, tj. služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,

Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči protistraně,

Typ 7 plnění vůči protistraně, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,

Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Doplňkové informace předkládané k výkazu DZ (ČNB) 80-01

K výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládanému za konsolidační celky předloží družstevní záložna podle § 9 následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:

1. textové informace o ovládající osobě:

1. předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,

2. přehled činností skutečně vykonávaných;

2. textové informace o ovládaných osobách:

a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,

b) přehled činností skutečně vykonávaných,

c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě,

d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),

e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou (netýká se smíšené holdingové osoby);

3. textové informace o přidružených osobách

a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,

b) přehled činností skutečně vykonávaných,

c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající osobě,

d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),

e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);

4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků;

5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 z 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

3) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené