314

VYHLÁŠKA

ze dne 17. září 2013

o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2) a nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen „vykazující osoba“), a stanoví rozsah vykazování pro určitý druh údajů z hlediska statistické významnosti.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) fondem peněžního trhu fond kolektivního investování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rozvahu sektoru měnových finančních institucí3),

b) fondem penzijní společnosti účastnický nebo transformovaný fond, jehož majetek obhospodařuje penzijní společnost,

c) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír,

d) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,

e) datovým souborem elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek.

§ 3

Okruh vykazujících osob

Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:

a) obhospodařovatel, kterým je

1. investiční společnost,

2. jiná osoba, která obhospodařuje investiční fond,

b) samosprávný investiční fond,

c) finanční instituce zapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE 64.9), a která v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytuje úvěry nebo půjčky nebo uzavírá smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti, která podniká na území České republiky prostřednictvím pobočky (dále jen „zprostředkovatel financování aktiv“),

d) tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, která provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky (dále jen „pojišťovna“),

e) penzijní společnost,

f) účelová finanční společnost pro sekuritizaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího statistiku aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí4) nebo osoba, která podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie za předkládání výkazů účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí odpovídá5) (dále jen „účelová finanční společnost pro sekuritizaci“),

g) obchodník s cennými papíry nebo pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, která poskytuje investiční služby na území České republiky (dále jen „obchodník s cennými papíry“),

h) spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní záložna“),

i) platební instituce a pobočka zahraniční platební instituce, která provozuje činnost na území České republiky (dále jen „platební instituce“),

j) instituce elektronických peněz a pobočka zahraniční instituce elektronických peněz, která provozuje činnost na území České republiky (dále jen „instituce elektronických peněz“).

§ 4

Výkazy investičního fondu

(1) Obhospodařovatel k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje jednotlivě za každý jím obhospodařovaný investiční fond výkaz

a) FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“,

b) FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a vydaných účastnických cenných papírů investičního fondu“,

c) FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičního fondu“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 obhospodařovatel předkládá České národní bance vždy do 25 dnů následujícího měsíce, s výjimkou výkazu sestavovaného za fond peněžního trhu, který obhospodařovatel předkládá České národní bance vždy do 15 dnů následujícího měsíce.

(3) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance jednotlivě za každý jím obhospodařovaný fond výkaz FKI (ČNB) 5-12 „Měsíční výkaz fondu kvalifikovaných investorů o objemu vydaných a odkoupených podílových listů/investičních akcií“, a to vždy do 30 dnů následujícího měsíce.

(4) Obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy, sestavuje a předkládá výkazy podle odstavců 1 až 3 jednotlivě za každý z těchto podfondů.

(5) Samosprávný investiční fond sestavuje a předkládá České národní bance výkazy podle odstavců 1 až 3. Pokud je samosprávný investiční fond akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy, sestavuje a předkládá výkazy podle odstavců 1 až 3 jednotlivě za každý z těchto podfondů.

(6) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 3 je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Výkazy zprostředkovatele financování aktiv

(1) Zprostředkovatel financování aktiv ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz OFZ (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv“, a to vždy do 20 dnů druhého měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

(2) Zprostředkovatel financování aktiv, který v bilanci aktiv a pasiv vykazuje položky ve vztahu k zahraničí,

a) k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“, a to vždy do 25 dnů následujícího měsíce,

b) ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“, a to vždy do 30 dnů následujících po skončení čtvrtletí,

c) ke konci každého kalendářního roku sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“, a to vždy do 30 dnů následujících po skončení roku.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Výkaz pojišťovny

(1) Pojišťovna k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny“.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Výkazy penzijní společnosti

(1) Penzijní společnost k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz

a) PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“, a to samostatně za penzijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti,

b) PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“, a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti, a

c) PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“, a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

(2) Penzijní společnost ke konci každého kalendářního roku sestavuje a do 30. ledna následujícího kalendářního roku předkládá České národní bance za každý jednotlivý fond penzijní společnosti výkaz PEF (ČNB) 15-01 „Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti“.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje výkaz

a) OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“,

b) OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“,

c) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 účelová finanční společnost pro sekuritizaci předkládá České národní bance vždy do 25 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazů podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Výkazy obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů“, a to vždy do 20 dnů následujícího měsíce.

(2) Obchodník s cennými papíry ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz P (ČNB) 3-04 „Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů“, a to vždy do 20 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 9a

Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

(1) Družstevní záložna ke konci každého kalendářního roku sestavuje výkaz DZ (ČNB) 11-01 „Roční výkaz o platebním styku družstevní záložny“.

(2) Platební instituce a instituce elektronických peněz ke konci každého kalendářního roku sestavují výkaz PLT (ČNB) 12-01 „Roční výkaz o platebním styku platební instituce a instituce elektronických peněz“.

(3) Družstevní záložna, platební instituce a instituce elektronických peněz předkládají České národní bance výkazy podle odstavců 1 a 2 vždy do 20. února následujícího kalendářního roku.

(4) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 10

Hledisko statistické významnosti

(1) Vykazující osoba po obdržení informace o uplatnění hlediska statistické významnosti předkládá České národní bance jednou ročně pouze hodnotu celkových aktiv vykazovaných podle této vyhlášky podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v listinné nebo elektronické formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

(2) Dojde-li následně ke statisticky významné změně v objemu vykazovaných aktiv, Česká národní banka sdělí vykazující osobě, že již nebude předkládat hodnotu celkových aktiv podle odstavce 1 a vykazující osoba sestavuje a předkládá výkaz podle této vyhlášky.

(3) Statistická významnost se pro účely této vyhlášky zjišťuje podílem aktiv vykazující osoby na celkovém objemu aktiv všech vykazujících osob v daném okruhu vykazujících osob.

Způsob sestavování výkazů

§ 11

(1) Vykazující osoba vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy České národní bance.

(2) Vykazující osoba použije při sestavování výkazů údaje z vlastního účetnictví a další podklady platné ke dni sestavení výkazu a postupuje podle pravidel pro sestavování účetní závěrky6).

(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právním předpisem upravujícím vedení účetnictví7).

(4) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije vykazující osoba kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Jedná-li se o údaje o transakcích ve vztahu k zahraničí, použije se kurz devizového trhu vyhlášený pro den uskutečnění transakce, nebo pro den, kdy bylo o transakci účtováno, anebo se použije průměrný kurz devizového trhu za vykazované období. Pro přepočet údajů v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, postupuje vykazující osoba podle pravidel pro sestavování účetní závěrky.

§ 12

Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím8), které jsou rezidenty9)

a) České republiky, používá vykazující osoba pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí v České republice“ vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, používá vykazující osoba pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám“ vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Předkládání výkazů

§ 13

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 14

(1) Požaduje-li to Česká národní banka, vykazující osoba provede opravu nesprávných nebo neúplných výkazů, opravené výkazy ve stanovené lhůtě předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 13 a v případě potřeby poskytne požadované vysvětlení.

(2) Pokud vykazující osoba zjistí, že údaje dříve předloženého výkazu nejsou správné, provede opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a neprodleně uvědomí o provedení, rozsahu a obsahu oprav Českou národní banku.

§ 15

(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci a předložených České národní bance podle této vyhlášky, sestaví a předloží vykazující osoba tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede vykazující osoba formou zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.

(2) Pokud jsou ovlivněny úpravou údajů podle odstavce 1 také další výkazy, vykazující osoba je sestaví a předloží znovu. Opětovné předložení upravených výkazů provede vykazující osoba formou běžné opravy do 30 dnů po předložení upravených výkazů sestavených k 31. prosinci.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 17

Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

2. Vyhláška č. 34/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

3. Vyhláška č. 385/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.

4. Vyhláška č. 225/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 291/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 413/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů.


§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů investičního fondu

I. FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za každý jednotlivý investiční fond nebo podfond.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - uložené převoditelné a ostatní vklady, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, držené cenné papíry, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva a jejich složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, účastnické cenné papíry vydané fondem, finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o objemu zapůjčených cenných papírů.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle zemí, podle splatnosti a podle institucionálních sektorů a subsektorů stanovených Evropským systémem národních a regionálních účtů v Evropské unii2) (dále jen „ESA 2010“) v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

II. FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a vydaných cenných papírů investičního fondu“

Výkaz obsahuje identifikaci fondem držených a vydaných cenných papírů a jejich základní charakteristiku na individuální bázi.

Část 1: Aktiva

Obsahuje přehledy držených majetkových a dluhových cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik (kód cenného papíru, název cenného papíru, počet jednotek a celková reálná hodnota).

Část 2: Pasiva

Obsahuje přehled fondem vydaných účastnických cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik (kód cenného papíru, počet jednotek a celková aktuální hodnota) v členění podle země sídla držitele a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.

III. FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičního fondu“

Výkaz obsahuje údaje o změnách v ocenění vybraných rozvahových položek, zejména finančních derivátů, v důsledku pohybu cen a směnných kurzů.

Požadované složky aktiv a pasiv se po dohodě s Českou národní bankou nemusejí vykazovat, pokud údaje o stavech těchto aktiv a pasiv, uvedené ve výkazu FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“, představují méně než 5% celkové aktuální hodnoty fondem vydaných účastnických cenných papírů.

IV. FKI (ČNB) 5-12 „Měsíční výkaz fondu kvalifikovaných investorů o objemu vydaných a odkoupených podílových listů/investičních akcií“

Výkaz obsahuje údaje o objemu prodaných a zpětně odkoupených podílových listů nebo akcií fondu za daný měsíc.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv

I. OFZ (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za zprostředkovatele financování aktiv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladní hotovost, uložené vklady, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, cenné papíry a podíly v držení zprostředkovatele, finanční deriváty, nefinanční aktiva, ostatní aktiva a jejich složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, vydané dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy (vydané akcie, jiné složky kapitálu a rezerv), finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle zemí, podle splatnosti, podle typů uložených vkladů, podle typů poskytnutých půjček, podle druhů cenných papírů a podle institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010 v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

II. PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje o transakcích a pozicích týkajících se aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí za zprostředkovatele financování aktiv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje údaje o finančních úvěrech poskytnutých do zahraničí a o vkladech na účtech v zahraničí a jejich statisticky členěné složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje údaje o finančních úvěrech přijatých ze zahraničí a jejich statisticky členěné složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle splatnosti, podle typu a země sídla zahraničního subjektu a podle typů sledovaných veličin (stavy, transakce, úroky, změny v ocenění a ostatní netransakční změny).

III. PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“

Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných budoucích splátkách dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí. Vykazování budoucích splátek finančních úvěrů zahrnuje splátky jistiny a splátky úroků v členění podle typu a země sídla zahraničního subjektu.

IV. PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a doplňkové údaje o transakcích a pozicích týkajících se aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí za zprostředkovatele financování aktiv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje základní údaje o společnosti v zahraničí, ve které má vykazující osoba majetkový podíl - základní kapitál (podíl rezidenta), a na to navazující nároky na kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek a jejich statisticky členěné složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje základní údaje o vykazující osobě, na které má zahraniční společnost majetkový podíl - základní kapitál (podíl nerezidenta), kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek a jejich statisticky členěné složky.

Část 3: Doplňkové údaje

Obsahuje údaje o společnosti v zahraničí, která vykazující osobu přímo nebo nepřímo ovládá (vrcholový investor), údaje o dividendách nebo podílech na zisku a jejich statisticky členěné složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv a doplňkových údajů jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle země sídla zahraničního subjektu, podle klasifikace ekonomické činnosti a podle směru investice (investice v tuzemsku, investice v zahraničí).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazu pojišťovny

POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za pojišťovnu.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, držené akcie mimo účastí v investičních fondech, a to kótované a nekótované, držené účasti v investičních fondech, držené jiné účasti, pohledávky ze zajištění, podíl zajistitelů na technických rezervách, pohledávky České kanceláře pojistitelů z titulu deficitu ze zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - vydané cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, přijaté půjčky, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, technické rezervy životního pojištění, technické rezervy neživotního pojištění, rezervy na uplatnění standardizovaných záruk, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Část 3: Doplňkové údaje

Obsahuje doplňkové ukazatele týkající se zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle zemí, podle splatnosti, podle typů uložených vkladů, podle institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010 v rozdělení na rezidenty a nerezidenty a podle typů sledovaných veličin (stavy, salda, změny v ocenění a ostatní netransakční změny).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů penzijní společnosti

I. PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za penzijní společnost nebo za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry, finanční deriváty, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, nároky fondů penzijní společnosti na penzijní společnost, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, nefinanční aktiva, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - finanční deriváty, přijaté úvěry, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, penzijní nároky, nároky fondů penzijní společnosti na penzijní společnost, nároky na dávky jiné než penzijní, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Všechny uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny podle skupin zemí. Vybrané složky jsou v závislosti na své ekonomické podstatě členěny podle splatnosti, podle druhů cenných papírů, podle typů uložených vkladů a typů penzijních nároků.

II. PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje statisticky členěné údaje každého jednotlivého fondu penzijní společnosti o poskytnutých a přijatých úvěrech.

Část 1: Stavové údaje

Obsahuje celkovou hodnotu zůstatků poskytnutých a přijatých úvěrů v členění podle splatnosti, zemí a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.

Část 2: Tokové údaje

Obsahuje přehled odpisů nebo snížení hodnoty pohledávek z poskytnutých úvěrů, které fond penzijní společnosti provedl za sledované období, v členění podle splatnosti, zemí a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.

III. PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“

Výkaz obsahuje statisticky členěné údaje každého jednotlivého fondu penzijní společnosti o výši a změně v ocenění kapitálu, který fond drží na úhradu budoucích nároků.

Část 1: Stavové údaje

Obsahuje hodnotu penzijních nároků ke konci sledovaného období v členění podle zemí účastníků fondu penzijní společnosti.

Část 2: Tokové údaje

Obsahuje změnu v ocenění hodnoty penzijních nároků za sledované období v členění podle typu změny a podle zemí účastníků fondu penzijní společnosti.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

I. OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“

Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za účelovou společnost pro sekuritizaci.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, sekuritizované úvěry, držené cenné papíry, ostatní sekuritizovaná aktiva, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, vydané dluhové cenné papíry, základní kapitál, ostatní kapitál a rezervy, finanční deriváty, ostatní pasiva.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o struktuře sekuritizovaných úvěrů, sekuritizovaných ostatních aktivech, poskytnutých a přijatých úvěrech a naběhlém příslušenství k dluhovým cenným papírům.

Uvedené složky aktiv a pasiv a doplňkových údajů jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle zemí, podle splatnosti, podle typů uložených vkladů, podle struktury sekuritizovaných úvěrů, podle typů ostatních sekuritizovaných aktiv a podle institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010 v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

II. OFZ(ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“

Výkaz obsahuje přehled cenných papírů držených účelovou finanční společností a jejich základní charakteristiku na individuální bázi - kód cenného papíru, název cenného papíru, počet jednotek, celkový nominální objem, celková reálná hodnota.

III. OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“

Výkaz obsahuje údaje o transakcích a odpisech statisticky členěných položek aktiv a pasiv a doplňkových údajů za účelovou finanční společnost pro sekuritizaci.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, sekuritizované úvěry, držené cenné papíry, ostatní sekuritizovaná aktiva, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, vydané dluhové cenné papíry, základní kapitál, ostatní kapitál a rezervy, finanční deriváty, ostatní pasiva.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o finančních transakcích v položce sekuritizovaných úvěrů a odpisech sekuritizovaných úvěrů.

Uvedené složky aktiv a pasiv a doplňkových údajů jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle zemí, podle splatnosti, podle typů uložených vkladů, podle struktury sekuritizovaných úvěrů, podle typů ostatních sekuritizovaných aktiv a podle institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010 v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry

I. V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů“

Výkaz obsahuje základní identifikační údaje o zahraničních cenných papírech v držení obchodníka s cennými papíry členěné podle druhu cenných papírů, podle splatnosti, podle země sídla emitenta a institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010. Dále se vykazují údaje o transakcích (nákup a prodej cenných papírů na vlastní účet), stav cenných papírů (reálná hodnota) a realizované výnosy z držby cenných papírů.

II. P (ČNB) 3-04 „Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů“

Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných inkasech nerezidentů - zákazníků obchodníka s cennými papíry, kterým poskytuje službu úschovy a správy nebo obhospodařování dluhových cenných papírů. Vykazované údaje jsou členěny podle původní splatnosti, podle zbytkové splatnosti a podle institucionálních sektorů a subsektorů stanovených ESA 2010.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazu družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických peněz

DZ (ČNB) 11-01 „Roční výkaz o platebním styku družstevní záložny“

PLT (ČNB) 12-01 „Roční výkaz o platebním styku platební instituce a instituce elektronických peněz“

Výkaz obsahuje údaje o počtu a druhu účtů vedených klientům, o počtu provozovaných zařízení akceptujících platební karty (dále jen „akceptační zařízení“) v členění podle jejich druhu a země umístění, o počtu a druhu vydaných platebních karet a o počtu a objemu platebních transakcí na nich uskutečněných, o počtu a objemu klientských transakcí podle druhu platební služby v geografickém členění, o počtu a objemu platebních transakcí provedených na akceptačních zařízeních v členění podle vydavatele karty, podle druhu platební transakce provedené kartou v dalším geografickém členění podle země umístění a provozovatele akceptačního zařízení a údaje o počtu a objemu hotovostních klientských transakcí prováděných na přepážce vykazující osoby nebo u obchodníka.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33).
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění) (ECB/2013/38).
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované znění) (ECB/2013/40).
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2).

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.

3) Čl. 2 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013.

4) Čl. 1 odst. 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013.

5) Čl. 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013.

6) Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.
Čl. 1 písm. a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013.

9) Příloha A kapitola 1 bod 1.61 až 1.63 a kapitola 2 bod 2.04 až 2.11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené