Vyhláška č. 241/2012 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

Čiastka 82/2012
Platnosť od 04.07.2012
Účinnosť od 01.08.2012

241

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2012

o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 99 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

Náležitosti technicko-organizačních pravidel

Technicko-organizační pravidla pro zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě (dále jen „síť“) a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „služba“) při nebezpečí vzniku krizové situace a za krizových stavů obsahují

a) organizaci, strukturu a prvky systému krizového řízení, zásady jeho aktivace a koordinace postupů, včetně organizačního a personálního zajištění řešení krizových situací, odborné přípravy příslušných pracovníků provozu, údržby a obnovy sítí a služeb,

b) opatření k řízení a zachování integrity a bezpečnosti sítě a zajištění její průchodnosti a interoperability služeb, monitorování provozu sítě, detekce vzniklých závad, sledování průběhu a nárůstu závad a odstraňování závad v síti, včetně možností řešení a základní opatření pro obnovu sítě a poskytování služeb,

c) opatření k zajištění přednostního připojení k síti a přednostního přístupu k veřejně dostupné telefonní službě,

d) zásady rozvoje, plánování a výstavby sítě s ohledem na krizové situace a odolnost sítě proti narušení a možnosti její obnovy,

e) způsob zajištění logistické podpory pro obnovu integrity sítě (provozní materiál, technologie, rozmístění zařízení, energie, služby), včetně zajištění finančních zdrojů pro obnovu sítě,

f) stanovení způsobu vyhlašování začátku a ukončení omezení nebo přerušení poskytování veřejně dostupné telefonní služby,

g) zásady a organizaci vnější a vnitřní komunikace podnikatele podle § 99 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012.


Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené