363

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2011

o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 64, § 85 odst. 5 a § 135 písm. a) až f) a h) až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Vzory v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti

(1) Vzor prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti podle § 7 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti podle § 13 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 94 odst. 2 písm. g) a § 99 odst. 2 písm. d) zákona je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 2

Vzory v oblasti personální bezpečnosti

(1) Vzor oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 6 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vzor poučení podle § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Vzor dotazníku fyzické osoby podle § 95 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(5) Vzor osvědčení fyzické osoby podle § 54 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(6) Vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc podle § 57 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(7) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby podle § 62 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(8) Vzor poučení podle § 58 odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 3

Vzory v oblasti bezpečnostní způsobilosti

(1) Vzor žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Vzor dotazníku podle § 100 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Vzor dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle § 85 zákona je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 4

Zdůvodnění žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákona

Zdůvodnění žádosti fyzické osoby obsahuje uvedení

a) funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení fyzické osoby vydáno,

b) nejvyššího stupně utajení utajované informace, k níž bude mít fyzická osoba přístup,

c) potvrzení zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci odpovědnou osobou, bezpečnostním ředitelem nebo tím, kdo bude fyzické osobě utajovanou informaci poskytovat, včetně označení konkrétního místa nebo funkce stanovené podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona a zařazení tohoto místa nebo funkce v tomto přehledu,

d) specifikace utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo vznikaly, a utajovaných informací, které zde budou poskytnuty nebo zde mohou vznikat.

§ 5

Zdůvodnění žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákona

Zdůvodnění žádosti o doklad obsahuje uvedení

a) citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného dokladu vykonávat,

b) ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého bude vykonávána citlivá činnost,

c) potvrzení zdůvodnění výkonu citlivé činnosti odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou, včetně popisu konkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.

§ 6

Písemnosti podle § 94 odst. 2 písm. b) zákona přikládané k žádosti fyzické osoby a písemnosti podle § 99 odst. 2 písm. c) zákona přikládané k žádosti o doklad

(1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo k žádosti o doklad přiloží

a) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady a

b) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let.

(2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 může fyzická osoba předložit i v kopii.

(3) Způsob a forma podání písemností uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny v § 9 odst. 3.

§ 7

Žádost fyzické osoby podle § 94 odst. 4 a 5 zákona

(1) K žádosti fyzické osoby podané podle § 94 odst. 4 a 5 zákona fyzická osoba přiloží dotazník fyzické osoby, ve kterém uvede

a) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození,

b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů za období od podání předchozí žádosti a

c) údaje, které se změnily v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby a nebyly oznámeny podle § 10.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická osoba dokládá písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 a způsobem a formou stanovenou v § 9.

§ 8

Žádost o doklad podle § 99 odst. 4 a 5 zákona

(1) K žádosti o doklad podané podle § 99 odst. 4 a 5 zákona fyzická osoba přiloží dotazník, ve kterém uvede

a) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození,

b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů za období od podání předchozí žádosti a

c) údaje, které se změnily v průběhu platnosti dokladu a nebyly oznámeny podle § 10.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická osoba dokládá písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 a způsobem a formou stanovenou v § 9.

§ 9

Způsob a forma podání žádostí a oznamování změn

(1) Žádost fyzické osoby, žádost o doklad, prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti a prohlášení k osobnostní způsobilosti se podávají v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě1).

(2) Dotazník fyzické osoby a dotazník se podávají v listinné podobě a dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu nebo v elektronické podobě ve formátu stanoveném na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu. Podání v elektronické podobě lze učinit i na technickém nosiči dat.

(3) Písemnosti uvedené v § 6 a oznámení změn podle § 10 lze podat v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě1).

(4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 6, 8 až 11 a 13 k této vyhlášce zveřejňuje Národní bezpečnostní úřad na svých internetových stránkách.

(5) Vzhled listinné podoby vyplněného dotazníku fyzické osoby a vyplněného dotazníku musí odpovídat vzhledu zobrazení v elektronické podobě.

§ 10

Omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku

(1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, oznamuje Národnímu bezpečnostnímu úřadu pouze

a) změnu adresy pro účely doručování,

b) změnu zaměstnavatele,

c) nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky,

d) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,

e) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, nebo

f) změnu údajů k osobě manžela nebo partnera a osob starších 18 let žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, jež podala žádost o doklad nebo je jeho držitelem, změnu těchto údajů neuvádí.

(2) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby, oznamuje v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f).

(3) Fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného dokladu, oznamuje v rozsahu položek dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b) a d).

(4) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 1 písm. a) zákona mimo údajů uvedených v odstavci 1 oznamuje zpravodajské službě

a) změnu v příslušnosti ke spolkům, nadacím a obecně prospěšným společnostem,

b) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota přesahuje 100000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,

c) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. c),

d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. e),

e) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,

f) mimořádnou splátku závazku, přesáhla-li její hodnota 100000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, nebo

g) nařízení výkonu rozhodnutí.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti), se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 89 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor

PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O SVÉPRÁVNOSTI

(§ 7 zákona č. 412/2005 Sb.)

VZOR - PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O SVÉPRÁVNOSTI (§ 7 zákona č. 412/2005 Sb.)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor

PROHLÁŠENÍ K OSOBNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI

(§ 13 zákona č. 412/2005 Sb.)

Vzor Prohlášení k osobnostní způsobilosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

OZNÁMENÍ

o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené

(§ 6 zákona č. 412/2005 Sb.)

 Vzor Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

POUČENÍ

Podle § 9 odst. 1 /§ 11 odst. 2* zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Vzor Poučení

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor

ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY

(§ 94 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.)

Vzor Žádost fyzické osoby

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor Dotazník fyzické osoby/dotazník

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

OSVĚDČENÍ

fyzické osoby

Vzor Osvědčení fyzické osoby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY PRO C|ZÍ MOC

(§ 57 odst. 2 zákona Č. 412/2005 Sb.)

Vzor Žádost o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor

ŽÁDOST O UZNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPRÁVNĚNÍ FYZICKÉ OSOBY

(§ 62 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.)

Vzor Žádost o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

POUČЕNÍ

 Vzor Poučení

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor

ŽÁDOST O DOKLAD

(§ 99 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.)

Vzor Žádost o doklad

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

DOKLAD

o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

 Vzor Doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

Vzor

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI MLČENLIVOSTI

podle § 52 odst. 2 daňového řádu

Vzor Prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené