Zákon č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce

Čiastka 84/2006
Platnosť od 07.06.2006
Účinnosť od 01.01.2020 do31.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené