Zákon č. 37/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

Čiastka 15/2002
Platnosť od 29.01.2002
Účinnosť od 29.01.2002

37

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2002,

kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 4 zní:

"(4) Volby do Parlamentu České republiky se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.".

2. V § 1 odst. 5 větě první se slova "v den voleb" nahrazují slovy "alespoň druhý den voleb" a ve větě druhé se slova "v den konání" nahrazují slovy "alespoň druhý den konání".

3. V § 6 odst. 1 návětí zní: "Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu,5) popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) až d) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a který".

Poznámka pod čarou č. 5) zní:

5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).“.

4. V § 6 odst. 1 písm. d) se text ", nebo" nahrazuje tečkou.

5. V § 6 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

6. V § 6 se na konci textu odstavce 4 doplňují tato slova: ", popřípadě voliči zapsaní do zvláštního seznamu (odstavec 5)".

7. V § 6 odst. 5 v návětí se slova "při volbách do Poslanecké sněmovny" zrušují.

8. V § 6 odst. 5 písm. a) se slova "nemá trvalý pobyt na území" nahrazují slovy "má bydliště mimo území" a slova "trvalý pobyt" se nahrazují slovem "bydliště".

9. V § 6 odst. 6 větě druhé se slova "trvalého pobytu" nahrazují slovem "bydliště".

10. V § 6 odst. 7 se za slovo "předá" vkládají slova "pro volby do Poslanecké sněmovny".

11. V § 6a se v odstavci 1 větě poslední doplňují tato slova: ", popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a)".

12. V § 6a odst. 3 v návětí se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

13. V § 6a odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují tato slova: ", popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky".

14. V § 7 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

"e) okresní úřad v sídle volebního kraje (§ 26), v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve Středočeském kraji Okresní úřad Praha-západ, v kraji Plzeňském Magistrát města Plzně, v kraji Jihomoravském Magistrát města Brna, v kraji Moravskoslezském Magistrát města Ostravy (dále jen "okresní úřad v sídle kraje") pro volby do Poslanecké sněmovny,

f) okresní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze úřad městské části v sídle volebního obvodu a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "okresní úřad v sídle volebního obvodu") pro volby do Senátu,".

15. V § 7 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:

"h) pověřený obecní úřad,5b) v hlavním městě Praze úřad městské části, Úřad městské části Praha 1 pro úschovu výsledků hlasování ze zahraničí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "pověřený obecní úřad"),

5b) § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Vyhláška č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů, ve znění vyhlášky č. 437/2000 Sb.".

16. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova "v den" nahrazují slovy "ve druhý den".

17. V § 14e odst. 6 písm. f) se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

18. V § 14g odst. 1 věta první zní: "Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou státními občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a ovládají český jazyk.".

19. V § 14g odst. 2 písm. c) se slova "Obvodnímu úřadu v Praze 1" nahrazují slovy "Úřadu městské části Praha 1".

20. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5g) zní:

"(4) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona,5g) se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

5g) § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.".

21. V § 16 odst. 6 se slova "V den" nahrazují slovy "Ve dnech".

22. V § 19 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 7), 7a) a 7b) zní:

"(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky7) platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem7a) (dále jen "cestovní pas"), nebo platným občanským průkazem.7b) Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

7) § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

7a) § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

7b) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.".

23. V § 19 odst. 7 se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

24. V § 19a odstavec 4 zní:

"(4) Volič, který nebydlí na území České republiky, při volbách do Senátu po příchodu do volební místnosti odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz vystavený zastupitelským úřadem podle § 6a odst. 1. Okrsková volební komise voličský průkaz přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.".

25. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a vkládá se nový odstavec 1, který zní:

"(1) Po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je.".

26. V § 25 se slova "který v den voleb" nahrazují slovy "který alespoň ve druhý den voleb" a slova "u něho v den voleb" se nahrazují slovy "u něho ve dnech voleb".

27. V § 26 se na konci doplňuje tato věta: "Volebními kraji jsou vyšší územní samosprávné celky vymezené zvláštním právním předpisem.8a)".

Poznámka pod čarou č. 8a) zní:

8a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.“.

28. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady (dále jen "příspěvek") ve výši 15 000 Kč. Příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky okresní úřad v sídle kraje. Příspěvek takto složený politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí je příjmem státního rozpočtu.".

29. V § 33 odst. 8 větě první se slova "složenou kauci" nahrazují slovy "složený příspěvek" a ve větě druhé se slovo "kauce" nahrazuje slovy "částky podle § 31 odst. 4".

30. V § 43 odst. 2 se slova "na pracovišti u Obvodního úřadu v Praze 1, a to" zrušují.

31. V § 43 odst. 5 větě třetí se slova "v den" nahrazují slovy "ve druhý den".

32. V § 43 odst. 7 větě druhé se slova "Obvodnímu úřadu v Praze 1" nahrazují slovy "Úřadu městské části Praha 1".

33. V § 50 se vkládají nové odstavce 1 až 3, které znějí:

"(1) Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které postoupily do skrutinia, se v rámci každého volebního kraje postupně dělí čísly 1; 2; 3 a dále vždy číslem o 1 vyšším. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle § 36. Hodnoty podílů se vypočítávají a uvádějí na 2 desetinná místa se zaokrouhlením nahoru.

(2) Všechny podíly vypočtené podle odstavce 1 se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik mandátů volebnímu kraji připadlo podle § 48. V případě rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jeho pořadí rozhodující počet hlasů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici ve volebním kraji, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla.

(3) Za každý podíl obsažený v seznamu podle odstavce 2 se politické straně, politickému hnutí nebo koalici přikáže 1 mandát.".

34. V § 50 odst. 5 se číslovka "10" nahrazuje číslovkou "7".

35. V § 53 odst. 1 se slovo "dnem" nahrazuje slovy "druhým dnem".

36. V § 57 se slova "který v den voleb" nahrazují slovy "který alespoň ve druhý den voleb" a slova "u něho v den voleb" se nahrazují slovy "u něho ve dnech voleb".

37. V § 72 odst. 3 větě druhé se slova "v den" nahrazují slovy "ve druhý den".

38. V § 76 odst. 1 se slovo "se" zrušuje a slova "konalo sedmý den" se nahrazují slovy "bylo zahájeno šestý den".

39. V § 76 odst. 4 se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

40. V § 79 odstavec 5 zní:

"(5) Konají-li se opakované volby, okresní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce od vyhlášení voleb složenou kauci politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi.".

41. V § 85 se doplňuje věta třetí, která zní: "Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč. ".

42. V § 92 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: "a složení a vrácení příspěvků na volební náklady".

43. V § 95 se slova "v týž den" nahrazují slovy "v tytéž dny".

44. Vkládá se příloha č. 2, která zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 247/1995 Sb.

Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

volební kraj č. názevsídlomaximální počet
kandidátů na
kandidátní listině
1Hlavní město PrahaPraha36
2StředočeskýPraha34
3JihočeskýČeské Budějovice22
4PlzeňskýPlzeň20
5KarlovarskýKarlovy Vary14
6ÚsteckýÚstí nad Labem26
7LibereckýLiberec17
8KrálovéhradeckýHradec Králové20
9PardubickýPardubice19
10VysočinaJihlava20
11JihomoravskýBrno34
12OlomouckýOlomouc23
13ZlínskýZlín22
14MoravskoslezskýOstrava36“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. II

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.".

2. V § 3 odst. 3 se slova "v týž den" nahrazují slovy "v tytéž dny".

3. V § 4 odst. 1 se slova "v den" nahrazují slovy "ve druhý den".

4. V § 10 odst. 3 se slova "v den" nahrazují slovy "ve druhý den".

5. V § 17 odst. 5 písm. f) se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

6. V § 28 se slova "končící dnem voleb" nahrazují slovy "končící ukončením hlasování".

7. V § 31 odst. 7 větě první se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

8. V § 35 se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a vkládá se nový odstavec 1, který zní:

"(1) Po prvním dnu voleb zajistí předseda okrskové volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat. Takto zajištěné volební schránky spolu s ostatními volebními dokumenty uloží ve volební místnosti. Při opětovném zahájení hlasování druhého dne voleb zkontroluje předseda okrskové volební komise za přítomnosti ostatních členů okrskové volební komise neporušenost pečetí a sejme je.".

9. V § 41 odst. 3 větě druhé se slova "v den" nahrazují slovy "ve druhý den".

10. V § 48 odst. 2 písm. a) se slova "ve dni" nahrazují slovy "ve druhý den".

11. V § 50 písm. a) se před slovo "dnem" vkládá slovo "druhým".

12. V § 57 odst. 1 se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

13. V § 58 odst. 1 se slova "v den" nahrazují slovy "ve dnech".

14. V § 64 odst. 1 se slova "v týž den" nahrazují slovy "v tytéž dny".

15. Za § 64 se vkládá nový § 64a, který zní:

"§ 64a

Dnem voleb podle tohoto zákona se rozumí první volební den, nestanoví-li tento zákon jinak.".


ČÁST TŘETÍ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů a nálezů Ústavního soudu jej měnících.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.