Oznámení č. 91/1992 Sb.Oznámenie Ministerstva lesního a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov

Čiastka 22/1992
Platnosť od 24.03.1992

91

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 37 ods. 2 a 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách výnos zo dňa 30. januára 1992 o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.

Výnosom sa určuje postup pri odovzdávaní lesného a iného majetku vo vlastníctve zrušených urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov vlastníkom ako fyzickým osobám.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bude publikovaný v Spravodajcovi Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené