543

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1992

o zrušení Federální bezpečnostní informační služby

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Federální bezpečnostní informační služba se zrušuje uplynutím dne 31. prosince 1992.

§ 2

Rozdělení nemovitého majetku

Nemovitý majetek České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterému přísluší právo hospodaření Federální bezpečnostní informační službě, přechází na Českou republiku, nachází-li se na území České republiky, a na Slovenskou republiku, nachází-li se na území Slovenské republiky.

§ 3

Rozdělení movitého majetku

(1) Movitý majetek České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterému přísluší právo hospodaření Federální bezpečnostní informační službě a který tvoří vzhledem ke svému určení, účelu, použití, popřípadě povaze příslušenství nemovité věci, přechází na Českou republiku nebo na Slovenskou republiku spolu s touto nemovitostí.

(2) Movitý majetek České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterému přísluší právo hospodaření Federální bezpečnostní informační službě a který nepřechází na republiky podle odstavce 1, přechází na Českou republiku a na Slovenskou republiku v poměru dva ku jedné.

§ 4

Rozdělení majetkových práv a závazků

(1) Majetková práva České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterým přísluší právo hospodaření Federální bezpečnostní informační službě, a závazky České a Slovenské Federativní Republiky, k jejichž splnění je povinna Federální bezpečnostní informační služba, přecházejí na Českou republiku a na Slovenskou republiku spolu s majetkem, ke kterému se vztahují.

(2) Majetková práva České a Slovenské Federativní Republiky, ke kterým přísluší právo hospodaření Federální bezpečnostní informační službě, a závazky České a Slovenské Federativní Republiky, k jejichž splnění je povinna Federální bezpečnostní informační služba, které nepřecházejí na republiky podle odstavce 1, přecházejí na Českou republiku a na Slovenskou republiku v poměru dva ku jedné.

§ 5

Rozhodným stavem pro rozdělení majetku, majetkových práv a závazků podle § 2 až 4, je stav ke dni zrušení Federální bezpečnostní informační služby.

§ 6

Majetek, majetková práva a závazky, které podle § 2 až 4 a § 9 odst. 4 přecházejí na Českou republiku, převezme státní orgán, který bude určen zákonem České národní rady1) (dále jen "příslušný orgán České republiky"), a které podle § 2 až 4 a § 9 odst. 4 přecházejí na Slovenskou republiku, převezme státní orgán, který bude určen zákonem Slovenské národní rady2) (dále jen "příslušný orgán Slovenské republiky").

§ 7

Rozdělení informací v evidencích

Informace zařazené do evidencí Federální bezpečnostní informační služby se dělí mezi příslušný orgán České republiky a příslušný orgán Slovenské republiky podle dohody uzavřené mezi těmito orgány s respektováním státněbezpečnostních zájmů obou republik.

§ 8

Spisová agenda

(1) Spisová agenda Federální bezpečnostní informační služby administrativního a technického charakteru (dále jen "spisová agenda") se předává příslušnému orgánu České republiky a příslušnému orgánu Slovenské republiky podle toho, na kterou republiku přechází majetek, právo či závazek, jichž se týká. Týká-li se spisová agenda majetku, práv a závazků, které přecházejí jak na Českou republiku, tak i na Slovenskou republiku, vyhotoví se kopie spisové agendy a spisová agenda se předává příslušnému orgánu České republiky i příslušnému orgánu Slovenské republiky.

(2) Spisová agenda s personálním zaměřením se předává příslušnému orgánu České republiky, týká-li se osob, které jsou ke dni účinnosti tohoto zákona státními občany České republiky, a příslušnému orgánu Slovenské republiky, týká-li se osob, které jsou ke dni účinnosti tohoto zákona státními občany Slovenské republiky. Pokud se však osoba, jíž se tato spisová agenda týká, má stát k 1. lednu 1993 příslušníkem nebo pracovníkem příslušného orgánu České republiky nebo příslušného orgánu Slovenské republiky, spisová agenda se předá tomuto orgánu na jeho žádost.

§ 9

Služební poměry a pracovněprávní vztahy

(1) Služební poměry příslušníků Federální bezpečnostní informační služby, pracovní poměry pracovníků Federální bezpečnostní informační služby a pracovní vztahy na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr končí uplynutím dne 31. prosince 1992 z důvodu zrušení Federální bezpečnostní informační služby.

(2) Příslušníkům a pracovníkům, kterým služební nebo pracovní poměr skončil podle odstavce 1, náleží finanční vyrovnání ve výši trojnásobku posledního hrubého měsíčního platu. Odchodné ani odstupné podle zvláštních předpisů3) v těchto případech nenáleží.

(3) Finanční vyrovnání podle odstavce 2 vyplatí Federální bezpečnostní informační služba jednorázově, nejpozději do 31. prosince 1992.

(4) Práva a povinnosti ze skončených služebních a pracovních poměrů k Federální bezpečnostní informační službě a ze vztahů s nimi souvisejících, které nebudou ke dni účinnosti tohoto zákona Federální bezpečnostní informační službou vypořádány, přecházejí na Českou republiku, týkají-li se státních občanů České republiky, a na Slovenskou republiku, týkají-li se státních občanů Slovenské republiky.

§ 10

Pokud se v jiných obecně závazných právních předpisech mluví o Federální bezpečnostní informační službě, rozumí se tím pro území České republiky příslušný orgán České republiky a pro území Slovenské republiky příslušný orgán Slovenské republiky.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 244/1991 Sb., o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků.

§ 12

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1992.


Stráský v. r.
v z. Benda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.

2) Národní rada Slovenské republiky podle čl. 154 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky č. 460/1992 Sb.

3) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.