Vyhláška č. 124/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích

Čiastka 25/1991
Platnosť od 12.04.1991
Účinnosť od 01.05.1991

OBSAH

124

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hospodářství

ze dne 5. března 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích

Federální ministerstvo hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje projektové soutěže (dále jen "soutěže"), jejichž cílem je získat návrh na nejlepší architektonické, urbanistické, ekologické, technické, ekonomické nebo výtvarné řešení vyhlášených zadání, zejména v oblasti výstavby.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na mezinárodní soutěže. Zvláštní předpisy upravují soutěže v oboru výtvarných umění.1)".

2. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Účastníci soutěže

(1) Soutěží se mohou zúčastnit právnické a fyzické osoby, popřípadě účelově vzniklá sdružení. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách.

(2) Soutěží se nemohou zúčastnit osoby, které se podílejí na jejich přípravě a vyhlášení, a osoby, které jsou členy nebo náhradníky poroty, orgány poroty a přizvaní experti (dále jen "vyloučené osoby"). Dále se nemohou soutěží zúčastnit osoby blízké2) vyloučených osob, bezprostředně nadřízení a podřízení a přímí spolupracovníci vyloučených osob.".

3. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Vyhlašování soutěží

(1) Vyhlašovateli soutěží mohou být právnické i fyzické osoby.

(2) Veřejnou soutěž a soutěžní podmínky vyhlásívyhlašovatel nejpozději v den vyhlášení soutěže v odborném tisku, jehož okruh rozšiřování odpovídá charakteru a významu vyhlášení soutěže a nejméně v jednom celostátním deníku nebo alespoň v jednom deníku vydávaném v České republice a v jednom deníku vydávaném ve Slovenské republice. Soutěžní lhůta musí odpovídat náročnosti soutěže, nejméně však musí činit 30 dnů od vyhlášení soutěže.

(3) Vyhlášení užší soutěže a vyzvání jejích účastníků se provádí písemně. Účast při vyhlášení užší soutěže je nutno závazně potvrdit ve lhůtě, která je ve vyhlášení stanovena. Osoby, jež byly k účasti vyzvány a které se chtějí zúčastnit soutěže se spolupracovníky, jsou povinny vyžádat si souhlas vyhlašovatele. Za tím účelem oznámí vyhlašovateli jména a adresy těchto spolupracovníků a připojí jejich prohlášení, že byly splněny podmínky podle § 5 odst. 2 písm. m); o přijetí těchto spolupracovníků do soutěže informuje vyhlašovatel ostatní vyzvané účastníky soutěže.".

4. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Soutěžní podmínky vypracovává vyhlašovatel.".

5. V § 5 odst. 2 písm. m) zní:

"m) požadavky na odbornou kvalifikaci, způsobilost nebo oprávnění účastníků soutěže a jejich okruh,".

6. V § 5 odst. 2 na konci se připojuje písmeno p), které zní:

"p) jmenný seznam členů poroty a jejich náhradníků.".

7. § 6 se vypouští.

8. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Porota má vždy lichý počet členů (3 až 11). Počet náhradníků musí být úměrný počtu členů poroty. Členy poroty a jejich náhradníky jmenuje vyhlašovatel z řad vysoce kvalifikovaných odborníků. Členy poroty mohou být i zástupci vyhlašovatele soutěže a budoucího uživatele, pokud je znám.".

9. V § 8 odst. 3 se za slovo "přijetí" vkládají slova " označuje došlé návrhy v uzavřených obálkách pořadovými čísly, datem a hodinou převzetí, vypracovává seznam soutěžních návrhů".

10. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Před vyhlášením soutěže svolá vyhlašovatel porotu k ustavující schůzi. Na této schůzi zvolí porota ze svých členů předsedu a místopředsedu, seznámí se se soutěžními podmínkami a stanoví podrobnosti o činnosti přezkušovatele. Na prvním zasedání poroty po uplynutí soutěžní lhůty si předseda vyžádá od všech členů poroty a orgánů poroty písemné prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo ani nepřímo nezúčastnili prací na soutěžních návrzích, že neznají u věřejných soutěží jména autorů předložených návrhů a že zachovají mlčenlivost o jednání poroty.".

11. V § 9 odst. 2 na konci se připojuje věta: "Do soutěže mohou být připuštěny pouze ty soutěžní návrhy, které jsou uvedeny v seznamu (§ 8 odst. 3).".

12. V § 9 odst. 5 v části věty za středníkem se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a"; na konci odstavce se připojuje věta: "Vyhlášenou částku na ceny a odměny je třeba vyčerpat s výjimkou případu, kdy počet soutěžních návrhů připuštěných k hodnocení je nižší než počet vyhlášených cen a odměn.".

13. V § 10 odst. 5 na konci se připojuje věta: "Účastníku soutěže, jehož návrh byl odměněn nebo oceněn, se výsledek soutěže oznámí doručením do vlastních rukou.".

14. V § 11 odst. 1 se první věta nahrazuje větou: "Druhá cena za soutěžní návrh nesmí překročit 60 % a třetí cena 40 % částky první ceny.".

15. V § 11 odst. 3 se vypouští druhá věta a poznámka pod čarou č. 6.

16. V § 11 se vypouštějí odstavce 4 a 5.

17. V § 5 odst. 2 písm. b), g) a n), odst. 3 a 4, § 10 odst. 1, 3 a 6 a § 11 odst. 3 se slovo "vypisovatel" nahrazuje slovem "vyhlašovatel".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1991.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 23/1965 Sb., o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění.

2) § 116 občanského zákoníku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.