Vyhláška č. 5/1986 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech

(v znení č. 20/1986 Sb.)

Čiastka 1/1986
Platnosť od 27.01.1986
Účinnosť od 27.01.1986

OBSAH

5

VYHLÁŠKA

Československé akademie věd

ze dne 16. prosince 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech

Československá akademie věd podle § 50 písm. a) zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, spolu se Slovenskou akademií věd, po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech, se mění a doplňuje takto:

Příloha vyhlášky Československé akademie věd č. 53/1977 Sb. zní:

"Obory vědecké výchovy 1)

Fyzikálně matematické vědy
11-01-9Matematická logika
11-02-9Algebra a teorie čísel
11-03-9Geometrie a topologie
11-04-9Matematická analýza
11-05-9Přibližné a numerické metody
11-06-9Pravděpodobnost a matematická statistika
11-07-9Matematická informatika a teoretická kybernetika
11-21-9Obecná fyzika a matematická fyzika
11-22-9Fyzika kondenzovaných látek a akustika
11-23-9Kvantová elektronika a optika
11-24-9Jaderná a subjaderná fyzika
11-25-9Fyzika plazmatu
11-40-9Astronomie
11-41-9Astrofyzika
11-45-9Geofyzika
11-50-9Geodézie (také technické vědy)
11-55-9Meteorologie a klimatologie
Geologické vědy
12-01-9Geologie
12-02-9Hydrogeologie
12-03-9Inženýrská geologie
12-04-9Ložisková geologie a užitá geofyzika (také technické vědy)
12-05-9Geochemie
12-10-9Mineralogie a petrografie
12-20-9Paleontologie
Geografické vědy
13-01-9Fyzická geografie
13-02-9Ekonomická geografie
13-03-9Regionální geografie
13-04-9Kartografie (také technické vědy)
Chemické vědy
14-01-9Anorganická chemie
14-02-9Organická chemie
14-03-9Analytická chemie
14-04-9Fyzikální chemie
14-05-9Makromolekulární chemie
14-06-9Chemická fyzika (také fyzikálně matematické vědy)
14-07-9Jaderná chemie
14-08-9Teorie chemické techniky
14-10-9Biochemie (také biologické vědy, lékařské vědy, veterinární vědy)
Biologické vědy
15-01-9Obecná biologie (také lékařské vědy)
15-02-9Molekulární biologie
15-03-9Genetika (také lékařské vědy)
15-04-9Fyziologie živočichů
15-05-9Fyziologie rostlin
15-06-9Zoologie
15-07-9Botanika
15-08-9Hydrobiologie
15-09-9Entomologie
15-10-9Mikrobiologie
15-11-9Virologie
15-12-9Parazitologie
15-13-9Mykologie
15-14-9Onkologie (také lékařské vědy)
15-15-9Biofyzika (také fyzikálně matematické vědy, lékařské vědy)
15-16-9Imunologie (také lékařské vědy, veterinární vědy)
15-20-9Antropologie
15-21-9Ekologie
Technické vědy
Hornictví
21-01-9Dobývání ložisek
21-02-9Důlní měřičství
21-03-9Úpravnictví
Hutnictví
22-01-9Hutnictví kovů
22-02-9Chemická metalurgie
22-04-9Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
Strojírenství
23-01-9Části strojů a mechanismů
23-02-9Stavba dopravních strojů a zařízení
23-03-9Stavba výrobních strojů a zařízení
23-04-9Stavba energetických strojů a zařízení
23-05-9Stavba jaderných zařízení
23-06-9Přesná mechanika
23-07-9Strojírenská technologie
23-08-9Technika prostředí
23-09-9Textilní technika
Elektrotechnika
26-01-9Elektrotechnologie
26-02-9Elektrické stroje a přístroje
26-04-9Elektrická trakce a elektrické pohony
26-06-9Teoretická elektrotechnika
26-07-9Radioelektronika
26-08-9Sdělovací technika po vedeních
26-09-9Elektroakustika
26-10-9Elektronika a vakuová technika
26-11-9Mikroelektronika
26-12-9Výkonové polovodičové systémy
26-15-9Technická kybernetika
26-16-9Měřící technika
26-17-9Výpočetní technika
Chemická technologie
27-06-9Technologie silikátů
28-01-9Anorganická technologie
28-02-9Organická technologie
28-03-9Technologie makromolekulárních látek
28-04-9Technologie paliv (nejaderných)
28-05-9Technologie vody
29-01-9Chemie a technologie poživatin
29-02-9Kvasná chemie a technologie
Stavebnictví
33-01-9Technologie dřeva
35-01-9Architektura
35-02-9Urbanismus
36-01-9Teorie a konstrukce pozemních staveb
36-02-9Teorie a konstrukce inženýrských staveb
36-03-9Technologie staveb
36-04-9Hydrotechnika
36-05-9Zdravotně technické stavby
Ostatní technické obory
37-01-9Dopravní technika a technologie
39-01-9Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
39-02-9Termomechanika a mechanika tekutin
39-03-9Bionika (také biologické vědy, lékařské vědy, zemědělsko-lesnické vědy)
39-13-9Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
39-21-9Energetika
39-25-9Hydrologie a vodní hospodářství
39-38-9Technologie jaderných paliv
Zemědělsko-lesnické vědy
41-01-9Obecná produkce rostlinná
41-02-9Speciální produkce rostlinná
41-03-9Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
41-04-9Obecná zootechnika
41-05-9Speciální zootechnika
41-06-9Nauka o lesním prostředí
41-07-9Pěstění lesa
41-10-9Meliorace (také technické vědy)
41-15-9Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby
Veterinární vědy
43-01-9Veterinární morfologie a fyziologie
43-02-9Vnitřní choroby hospodářských zvířat
43-03-9Veterinární farmakologie
43-04-9Veterinární chirurgie
43-05-9Veterinární porodnictví a gynekologie
43-06-9Epizootologie a zoohygiena
43-07-9Invazní choroby
43-08-9Veterinární hygiena
Lékařské vědy
51-01-9Normální anatomie, histologie a embryologie
51-02-9Normální a patologická fyziologie
51-03-9Patologická anatomie a soudní lékařství
51-04-9Farmakologie (také farmaceutické vědy)
51-05-9Vnitřní nemoci
51-06-9Epidemiologie
51-07-9Hygiena
51-08-9Chirurgie
51-09-9Rentgenologie a radiologie
51-10-9Gynekologie a porodnictví
51-11-9Pediatrie
51-12-9Neurologie
51-13-9Psychiatrie
51-14-9Dermatovenerologie
51-15-9Otorhinolaryngologie
51-16-9Oční lékařství
51-17-9Stomatologie
51-18-9Nauka o zdravotnictví
51-19-9Výživa
51-20-9Tělovýchovné lékařství
51-21-9Nukleární medicína
Farmaceutické vědy
52-01-9Farmaceutická chemie
52-02-9Farmakognosie
52-03-9Galenická farmacie
Filozofické vědy
61-02-9Dějiny filozofie
61-03-9Logika
61-04-9Dialektický a historický materialismus
61-05-9Teorie vědeckého komunismu
61-11-9Marxisticko-leninská etika
61-21-9Marxisticko-leninská sociologie
Ekonomické vědy
62-01-9Politická ekonomie
62-02-9Teorie řízení a plánování
62-03-9Odvětvové a průřezové ekonomiky
62-04-9Světová ekonomika
62-05-9Dějiny ekonomických teorií
62-06-9Dějiny národního hospodářství
Právní vědy
68-01-9Dějiny státu a práva
68-02-9Teorie státu a práva
68-03-9Ústavní právo
68-04-9Správní právo a zemědělsko-družstevní právo
68-05-9Hospodářské právo a finanční právo
68-06-9Pracovní právo
68-07-9Občanské právo hmotné a občanské právo procesní
68-08-9Trestní právo
68-09-9Mezinárodní právo
Historické vědy
71-01-9Obecné dějiny
71-02-9Československé dějiny
71-03-9Archeologie
71-04-9Pomocné vědy historické
71-05-9Národopis
71-06-9Dějiny věd a techniky
Filologické vědy
73-01-9Obecná jazykověda
73-02-9Srovnávací indoevropská jazykověda
73-03-9Český jazyk
73-04-9Slovenský jazyk
73-05-9Jazykověda konkrétních jazykových skupin
Pedagogické vědy
75-01-9Pedagogika
75-02-9Teorie vyučování předmětům všeobecně vzdělávací a odborné povahy
Psychologické vědy
77-01-9Psychologie
77-02-9Pedagogická psychologie
Vědy o umění
81-01-9Marxisticko-leninská estetika
81-02-9Teorie literatury a dějiny konkrétních národních literatur
81-03-9Teorie a dějiny hudby
81-04-9Teorie a dějiny výtvarných umění
81-05-9Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: akademik Říman v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Obory vědecké výchovy jsou identické s vědními obory pro udělování vědeckých hodností (zákon č . 53/1964 Sb.). V některých (smíšených) vědních oborech lze udělit vědeckou hodnost také v jiných skupinách věd podle oprávnění uděleného příslušným orgánům Českou komisí pro vědecké hodnosti nebo Slovenskou komisí pro vědecké hodnosti. Tyto jiné skupiny věd jsou za názvem oboru uvedeny v závorce.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.