Predpisy v roku 1981

Číslo Názov predpisu
1/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962
2/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
6/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách
7/1981 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
8/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o odberných poukazoch PZO Tuzex
9/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švédskym kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
10/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
11/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
12/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
14/1981 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia plánu v rokoch 1981-1985 schválené uznesením vlády ČSSR č. 401 z 9. decembra 1980
15/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
16/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch
17/1981 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1981 a 1982
18/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o schvaľovaní dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení
19/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, o Protokole k Zmluve a o Dohode o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod
20/1981 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov
22/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o konzulárnych stykoch
23/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77)
24/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie nepriemyselnými prácami (č. 78)
25/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124)
26/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136)
27/1981 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov
28/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968
29/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty
30/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
32/1981 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
33/1981 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
36/1981 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
37/1981 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
38/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 20. výročiu prvého letu človeka do vesmíru
39/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Otakara Španiela
40/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní s Dodatkovým protokolom
41/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami
42/1981 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby a o doplnení redakčného oznámenia č. 21/1981 Zb.
43/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a osobitných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty
44/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
47/1981 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločnosti
48/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky
49/1981 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárení s nevyužitými zásobami
50/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.
51/1981 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
52/1981 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
53/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach poskytovania zahranično - hospodárskych služieb v oblasti dopravy
54/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevádzkových radách podnikov zahraničného obchodu
55/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre
60/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu
61/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb
63/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
65/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
66/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady
67/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady o vedecko-technickej spolupráci
68/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jamajky
69/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov
70/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky
71/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva
72/1981 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny
73/1981 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studujních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatorích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
74/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku
75/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"
77/1981 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotníctví
78/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. a odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
79/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve
80/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
81/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže
82/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru
83/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vedecko-technickej spolupráci
84/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
86/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím
87/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
88/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a o Protokole k Dohode
89/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky
90/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry
91/1981 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu
92/1981 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
95/1981 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
96/1981 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach
97/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana
99/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku
100/1981 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
101/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke
102/1981 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zrušuje zákon č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov v znení neskorších predpisov a zákon č. 67/1962 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
103/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom
104/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
106/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Ivana Olbrachta
107/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb.
108/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
112/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
105/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
114/1981 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
115/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky
116/1981 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave zmeny a zrušenia hospodárskych záväzkov
117/1981 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy
120/1981 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
122/1981 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
123/1981 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1982
124/1981 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
128/1981 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
129/1981 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
130/1981 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.