Predpisy v roku 1945

Číslo Názov predpisu
1/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.
2/1945 Zb. Vyhláška předsedy vlády ze dne 4. dubna 1945 o zrušení Státní rady.
3/1945 Zb. Dekret presidenta republiky ze dne 23. dubna 1945, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona.
4/1945 Zb. Vládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů.
5/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů.
6/1945 Zb. Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
8/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
9/1945 Zb. Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách.
10/1945 Zb. Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin.
11/1945 Zb. Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava.
12/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
13/1945 Zb. Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce.
14/1945 Zb. Nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením).
16/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
17/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu.
18/1945 Zb. Nařízení, jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
19/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.
20/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné
21/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.
22/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
23/1945 Zb. Nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945.
25/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé.
26/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku.
27/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení.
28/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
30/1945 Zb. Vyhláška o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.
31/1945 Zb. Nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku.
33/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.
36/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky.
37/1945 Zb. Nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně.
38/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování.
40/1945 Zb. Nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. Června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu.
43/1945 Zb. Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.
44/1945 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů.
45/1945 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
46/1945 Zb. Nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy.
47/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždení.
48/1945 Zb. Nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění.
49/1945 Zb. Nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů.
50/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu.
51/1945 Zb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.
52/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství.
53/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
54/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry.
55/1945 Zb. Nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě.
56/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky.
57/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády.
58/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům.
59/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody.
60/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.
61/1945 Zb. Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.
63/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě.
64/1945 Zb. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků.
65/1945 Zb. Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.
66/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé.
68/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců.
69/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy.
80/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času.
73/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty.
74/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě.
75/1945 Zb. Nařízení o úpravě nekterých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol.
76/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů.
77/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě.
78/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků.
83/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.
84/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby.
85/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách.
88/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.
89/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.
91/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
92/1945 Zb. Vyhláška o nových platidlech československé měny.
94/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže.
95/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů.
96/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové.
100/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.
101/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského.
102/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank.
103/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven.
104/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách.
105/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
106/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění.
108/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
109/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o řízení výroby.
110/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby.
113/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu.
115/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím.
117/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého.
118/1945 Zb. Dekret o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství.
119/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu.
120/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení.
122/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení německé univerzity v Praze.
123/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně.
125/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti.
127/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze".
129/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie.
130/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové.
131/1945 Zb. Dekret prezidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu.
132/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva.
133/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského.
135/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni.
136/1945 Zb. Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.
138/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
139/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé.
140/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze.
141/1945 Zb. Vyhláška ministra financí, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou.
142/1945 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby.
143/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení.
144/1945 Zb. Nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady.
145/1945 Zb. Nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího.
147/1945 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku.
148/1945 Zb. Vyhláška o sociálním pojištění osob přidělených k práci.
149/1945 Zb. Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).
150/1945 Zb. Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí.
152/1945 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
153/1945 Zb. Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot.
154/1945 Zb. Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.
156/1945 Zb. Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
157/1945 Zb. Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
158/1945 Zb. Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění.
159/1945 Zb. Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
160/1945 Zb. Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
161/1945 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
162/1945 Zb. Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu.
163/1945 Zb. Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
165/1945 Zb. Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.