Čiastka č. 91/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 26.11.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora 01.12.2015
320/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2008 Z. z. 01.12.2015
321/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov
322/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené