Čiastka č. 37/1980 Zb.

Vydaná dňa: 18.11.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982 18.11.1980
148/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu 18.11.1980
149/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov 01.01.1981
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené