Zákon č. 47/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.02.2021
Účinnosť od 06.02.2021

47

ZÁKON

z 29. januára 2021,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 24a sa vkladajú § 24aa a 24ab, ktoré znejú:

㤠24aa

(1) Pri uplatnení daňového bonusu39) sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy40fb) považuje za zdaniteľné príjmy aj

a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,40fc)

b) platba podľa osobitného predpisu,40fd)

c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,40fe)

d) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu.40fe)

(2) Ustanovenie odseku 1 sa uplatní u daňovníka

a) s príjmami podľa osobitného predpisu40g) na príjmy

1. podľa odseku 1 písm. a) a b) preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve20) daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii daňovníka40e) alebo zaevidované v evidencii daňovníka40f) od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,

2. podľa odseku 1 písm. c) a d) preukázateľné prijaté od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,

b) s príjmami podľa osobitného predpisu40ff) na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31. januára 2021.

(3) Ustanovenie odseku 1 uplatní len daňovník, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z vykonávanej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu.40fg)

(4) Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu40ff) a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy podľa odseku 1, je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu39) v členení podľa odseku 1, pričom zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada.

§ 24ab

(1) Počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu40fh) sú aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie

a) zamestnávateľom na zamestnanca vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti,40fi)

b) daňovníkom s príjmami podľa osobitného predpisu40g) na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,40fi)

c) daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.

(2) Suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom, na účely vykonania testovania na ochorenie COVID-19 vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti40fi) nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca podľa osobitného predpisu.40ff)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40fb až 40fi znejú:

40fb) § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40fc) § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40fd) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

40fe) Napríklad § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

40ff) § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40fg) § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40fh) § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

40fi) § 115 až § 117 Občianskeho zákonníka.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.