Oznámenie č. 365/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce

Platnosť od 13.10.2021
Účinnosť od 13.10.2021

365

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. októbra 2021 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce. Prezidentka Slovenskej republiky vyslovila 17. septembra 2021 súhlas s predbežným vykonávaním zmluvy odo dňa jej podpisu. Zmluva sa predbežne vykonáva od 4. októbra 2021 v súlade s článkom 20.


ZMLUVA O SÍDLE
MEDZI
VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A
EURÓPSKYM ORGÁNOM PRÁCE

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)

a

Európsky orgán práce (ďalej len „Európsky orgán práce“ alebo „ELA“),


ďalej len „zmluvné strany“,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (ďalej len „nariadenie“), a najmä na jeho článok 43,

so zreteľom na protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“),

so zreteľom na rozhodnutie (EÚ) 2019/1199 prijaté po vzájomnej dohode medzi zástupcami vlád členských štátov z 13. júna 2019 o umiestnení sídla Európskeho orgánu práce (ďalej len „rozhodnutie“),

keďže článok 1 rozhodnutia stanovuje, že ELA má sídlo v Bratislave,

keďže článok 30 nariadenia stanovuje, že Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj pravidlá dohodnuté medzi inštitúciami Európskej únie, sa uplatňujú na zamestnancov ELA vrátane výkonného riaditeľa,

keďže článok 34 nariadenia stanovuje, že protokol sa vzťahuje na Európsky orgán práce a jeho zamestnancov,

keďže v článku 43 nariadenia sa stanovuje, že v dohode o sídle medzi ELA a hostiteľským štátom sa prijmú potrebné opatrenia a že hostiteľský štát zabezpečí čo najlepšie podmienky na zabezpečenie hladkého a efektívneho fungovania ELA,

želajúc si uzavrieť tieto nevyhnutné dojednania,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pôsobnosť

Táto zmluva ustanovuje podmienky, za ktorých vláda podporí zriadenie ELA v Bratislave, Slovenskej republike, poskytnutím vhodného umiestnenia a inej podpory ELA, ako aj výsady a imunity a ďalšie výhody pre ELA, výkonného riaditeľa a ďalších zamestnancov ELA a ich rodinných príslušníkov.


Článok 2

Definície

Na účely tejto zmluvy,

(1) všetky odkazy v protokole na Európsku úniu sa chápu ako odkazy na ELA,

(2) všetky odkazy na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v protokole sa chápu ako odkazy na zamestnancov ELA,

(3) „priestory“ sú budovy alebo časti budov, bez ohľadu na vlastníctvo, používané na úradné účely ELA,

(4) výraz „zamestnanci“ znamená úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ktorí sú priamo zamestnaní v ELA, a vyslaných národných expertov alebo iných zamestnancov, ktorí nie sú zamestnaní v ELA, ako sa predpokladá v článkoch 32 a 33 nariadenia,

(5) „rodinný príslušník“ znamená manžela alebo manželku, nezaopatrené dieťa alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá je finančne, právne alebo zo zdravotných dôvodov závislá od zamestnanca a žije spolu s ním v spoločnej domácnosti.

Článok 3

Právny stav

(1) ELA je orgánom Európskej únie s právnou subjektivitou v súlade s článkom 3 nariadenia. Požíva plnú spôsobilosť na právne úkony priznanú právnickým osobám podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Predovšetkým to znamená spôsobilosť uzatvárať zmluvy, nadobúdať a scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a byť účastníkom súdneho konania.

(2) Európsky orgán práce zastupuje jeho výkonný riaditeľ.

Článok 4

Sídlo orgánu

(1) ELA má sídlo v Bratislave, v Slovenskej republike.

(2) ELA má výlučné právo na užívanie priestorov pridelených ELA vládou, ako je definované v prílohe. Priestory sú ELA dané do užívania k dátumu a za podmienok stanovených v podnájomnej zmluve uvedenej v prílohe.

(3) Vláda uľahčí usídlenie Európskeho orgánu práce a výkon jeho úloh tým, že mu poskytne najlepšie možné podmienky potrebné na zabezpečenie jeho plynulého a efektívneho fungovania.

Článok 5

Výsady a imunity

Ak sa vyskytnú otázky týkajúce sa výsad a imunít, ktoré táto zmluva neupravuje, uplatňuje sa na ne protokol.

Článok 6

Nedotknuteľnosť a bezpečnosť orgánu

(1) Priestory ELA sú nedotknuteľné bez ohľadu na vlastníctvo. Sú oslobodené od domovej prehliadky, zhabania, konfiškácie, vyvlastnenia alebo akejkoľvek formy zaistenia. Majetok a aktíva ELA nepodliehajú žiadnym administratívnym alebo právnym obmedzovacím opatreniam bez súhlasu Súdneho dvora Európskej únie. Orgány Slovenskej republiky nemôžu vstúpiť do priestorov ELA bez predchádzajúceho súhlasu výkonného riaditeľa alebo jeho splnomocneného zástupcu. Takýto súhlas sa predpokladá v prípade požiaru alebo inej udalosti, ktorá môže predstavovať hrozbu pre verejné zdravie, bezpečnosť alebo pre majetok.

(2) ELA prijíma svoje interné pravidlá a postupy potrebné na zaistenie bezpečnosti a udržiavanie poriadku v priestoroch, ktoré užíva. ELA môže najmä odmietnuť vstup do svojich priestorov alebo vykázať osoby považované za nežiaduce.

(3) ELA si môže samostatne zabezpečiť bezpečnostnú službu na účely ochrany svojich priestorov, zamestnancov a návštevníkov. Nosenie strelných zbraní bezpečnostnou službou alebo osobnou strážou spadá do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Slovenskej republiky a vyžaduje predchádzajúce povolenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(4) Na žiadosť výkonného riaditeľa poskytne vláda Európskemu orgánu práce pomoc na účely udržiavania bezpečnosti a poriadku v priestoroch, ktoré užíva. ELA môže najmä požiadať vládu, aby prijala opatrenia potrebné na zaistenie alebo obnovenie bezpečnosti a poriadku v priestoroch, ktoré užíva, ako aj v priľahlých priestoroch tak, aby bola zaistená bezpečnosť zamestnancov a návštevníkov ELA.

(5) Vláda a ELA sa navzájom informujú o všetkých záležitostiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť zamestnancov Európskeho orgánu práce, jeho návštevníkov a priestorov. Najmä si navzájom určia a oznámia mená a funkcie zodpovedných osôb na účely nadviazania a udržiavania tejto spolupráce.

Článok 7

Nedotknuteľnosť archívov a uľahčenie komunikácie

(1) Archívy ELA, ako aj všetky dokumenty a údaje, ktoré Európskemu orgánu práce patria alebo sú v jeho držbe, sú nedotknuteľné.

(2) Ak ide o úradnú komunikáciu, požíva ELA zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré poskytuje vláda diplomatickým misiám, a táto komunikácia je nedotknuteľná. Žiadna úradná komunikácia adresovaná alebo odchádzajúca z ELA v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom prenosu nesmie byť predmetom zadržania akéhokoľvek druhu a nesmie byť dotknutá jej dôverná povaha. To isté platí pre právo ELA používať kódy a odosielať a prijímať korešpondenciu a iné úradné materiály akýmkoľvek spôsobom prenosu. Táto ochrana sa rozširuje najmä na publikácie, internetový obsah, e-mailovú komunikáciu alebo akékoľvek vizuálne alebo zvukové nahrávky.

(3) ELA môže vo svojich priestoroch inštalovať a používať telekomunikačné systémy. Vláda prijme všetky príslušné administratívne opatrenia, ak existujú, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, s cieľom uľahčiť inštaláciu a používanie uvedených telekomunikačných systémov Európskym orgánom práce.

Článok 8

Používanie vlajky a znaku

(1) ELA má právo používať vlajku Európskej únie a vyvesiť vlastnú vlajku vo svojich priestoroch.

(2) Európsky orgán práce je oprávnený zobrazovať svoj názov a znak na svojich priestoroch a na svojich dopravných prostriedkoch.

Článok 9

Zbavenie imunity v konaní

(1) Výsady a imunity sa udeľujú výhradne v záujme ELA a Európskej únie, a nie pre osobný prospech jednotlivcov.

(2) Výkonný riaditeľ ELA zbaví zamestnanca ELA priznanej imunity, kedykoľvek sa výkonný riaditeľ domnieva, že zrieknutie tejto imunity nie je v rozpore so záujmami ELA alebo Európskej únie.

(3) Správna rada ELA zbaví výkonného riaditeľa imunity priznanej výkonnému riaditeľovi kedykoľvek sa domnieva, že zbavenie tejto imunity nie je v rozpore so záujmami ELA alebo Európskej únie.

Článok 10

Oslobodenie od daní a ciel

(1) Európsky orgán práce, jeho aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

(2) Európsky orgán práce je v najvyššej možnej miere oslobodený od dane z pridanej hodnoty a iných nepriamych daní z miestnych nákupov tovarov a služieb pre úradné využitie Európskym orgánom práce za predpokladu, že hodnota týchto tovarov alebo služieb nie je nižšia ako sedemdesiat (70) eur vrátane dane za jednu faktúru. Oslobodenie sa uplatní každoročne na základe žiadosti zaslanej Ministerstvu financií Slovenskej republiky spolu s priloženými faktúrami. Zaplatená daň sa vráti do šiestich mesiacov od prijatia takejto žiadosti.

(3) Európsky orgán práce je oslobodený od všetkých ciel, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz výrobkov, ktoré sú určené na jeho úradné použitie, vrátane jeho publikácií.

Článok 11

Vstup a pobyt

(1) Vláda prijme všetky opatrenia potrebné na uľahčenie vstupu, pobytu a odchodu z územia hostiteľského štátu pre výkonného riaditeľa, ostatných zamestnancov, ako aj rodinných príslušníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a tiež pre akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh ELA.

(2) Vláda uplatní opatrenia uvedené v odseku 1 aj na každú inú osobu, ktorá sa pri výkone svojich povinností zúčastňuje na stretnutiach pri výkone úloh ELA.

(3) Víza, ak ich potrebujú osoby uvedené v odsekoch 1 a 2, sa vydávajú bezodkladne a bez poplatkov.

(4) Výkonný riaditeľ a ostatní zamestnanci, ako aj rodinní príslušníci, sú vyňatí z akýchkoľvek imigračných obmedzení alebo formálnych požiadaviek týkajúcich sa registrácie cudzincov.

(5) Tento článok nebráni tomu, aby Európsky orgán práce poskytol primerané dôkazy s cieľom preukázať, že osoby požadujúce zaobchádzanie podľa tohto článku patria do jednej z kategórií osôb uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 12

Oznamovanie a identifikačné preukazy

(1) ELA oznámi Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

a) vymenovanie výkonného riaditeľa a ostatných zamestnancov, s uvedením pracovného zaradenia alebo funkcie, ako aj dátumu, ku ktorému sa končí ich pracovný pomer v ELA,

b) príchod výkonného riaditeľa, ostatných zamestnancov, ako aj ich rodinných príslušníkov na územie Slovenskej republiky, ako aj definitívny odchod týchto osôb z územia Slovenskej republiky, s uvedením dátumu narodenia, štátnej príslušnosti a miesta pobytu v Slovenskej republike.

(2) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytne osobám uvedeným v odseku 1, ak nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt, osobitný identifikačný preukaz, ktorý slúži ako povolenie na pobyt pre tieto osoby a súčasne ním tieto osoby preukazujú svoju totožnosť.

Článok 13

Výsady a imunity výkonného riaditeľa a ostatných zamestnancov

(1) V súlade s ustanoveniami článkov 11 až 13 protokolu výkonný riaditeľ a ostatní zamestnanci

(i) požívajú imunitu v súdnych konaniach, ak ide o úkony, ktoré vykonajú v rámci svojej úradnej funkcie, vrátane ich ústnych a písomných vyhlásení. ELA v každom jednotlivom prípade náležite posúdi otázku, či sa konkrétny úkon vykonáva v úradnej funkcii. Táto imunita trvá aj po skončení ich funkcií,

(ii) sú oslobodení od vnútroštátnych daní z platov, miezd a služobných výhod vyplácaných Európskym orgánom práce,

(iii) majú právo na dovoz nábytku a vecí osobnej potreby z krajiny svojho posledného pobytu alebo z krajiny, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, bez cla a bez zákazov alebo obmedzení, do dvoch rokov od nástupu na výkon práce v ELA; uvedené zahŕňa aj motorové vozidlá na ich osobnú potrebu, ktoré sa registrujú pod osobitným evidenčným číslom,

(iv) do dvoch rokov od ukončenia zamestnania v ELA majú právo bez zákazov alebo obmedzení odviezť nábytok a osobné veci vrátane motorových vozidiel, ktoré používajú a ktoré vlastnia. Uvedené obdobie dvoch rokov predstavuje najneskorší možný termín na uplatnenie tohto práva a používa sa len výnimočne,

(v) majú právo nadobúdať a vlastniť v Slovenskej republike cenné papiere, účty v cudzej mene, iný hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

(2) V prípade vnútroštátnych nákupov tovarov a služieb na osobnú spotrebu bude mať prvých 144 zamestnancov za predpokladu, že nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt, nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty kumulatívne najviac do výšky 10 000 EUR za zamestnanca, ktorý si môžu uplatniť najneskôr do konca roka 2023. Uvedené sa uplatní v prípade, že cena za nákup tovarov a služieb na osobnú spotrebu bude vyššia ako sedemdesiat (70) EUR za jednu faktúru. Zaplatená daň z pridanej hodnoty bude vrátená Daňovým úradom Bratislava najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolu s priloženými faktúrami. Uvedený nárok si môže uplatniť za rovnakých podmienok aj výkonný riaditeľ.

(3) Popri výsadách a imunitách uvedených v odseku 1 má výkonný riaditeľ a jeho rodinní príslušníci, ak nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt, zaručené právo na osobnú nedotknuteľnosť počas pobytu na území Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť osobnej batožiny pri vstupe do Slovenskej republiky.

(4) Zamestnanci ELA, ako aj rodinní príslušníci, majú prístup k všetkým verejným službám poskytovaným Slovenskou republikou vrátane lekárskych služieb, školských služieb, služieb starostlivosti o deti a práva na nájomné bývanie bez diskriminácie vo vzťahu k štátnym príslušníkom Slovenskej republiky.

Článok 14

Asistenčná služba

Vláda zabezpečí pre Európsky orgán práce a jeho zamestnancov asistenčné služby, uvedené v prílohe využitím zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Článok 15

Zamestnanie

Rodinní príslušníci majú počas pobytu v Slovenskej republike, počas trvania zamestnania výkonného riaditeľa a ostatných zamestnancov ELA prístup na trh práce bez toho, aby od nich bolo vyžadované pracovné povolenie.

Článok 16

Vyňatie zo systému sociálneho zabezpečenia

(1) Európsky orgán práce je oslobodený od všetkých povinných príspevkov do systémov sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike, ak ide o výkonného riaditeľa, ostatných zamestnancov a rodinných príslušníkov.

(2) Výkonný riaditeľ a ostatní zamestnanci ELA sú oslobodení od všetkých povinných príspevkov do systémov sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. To isté platí pre rodinných príslušníkov, ak nie sú zamestnaní v Slovenskej republike u iného zamestnávateľa ako je ELA, nepoberajú dávky zo slovenských systémov sociálneho zabezpečenia alebo nespadajú pod slovenský systém sociálneho zabezpečenia z dôvodu výkonu inej zárobkovej činnosti, ako je výkon závislej činnosti pre ELA.

(3) Zamestnanci ELA okrem dočasne vyslaných národných expertov alebo iných pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami úradu v zmysle článkov 32 a 33 nariadenia, sa môžu dobrovoľne zúčastňovať na slovenských systémoch sociálneho zabezpečenia.

(4) Vláda uznáva zdravotné poistenie poskytované v rámci Spoločného systému nemocenského poistenia (JSIS) pre úradníkov Európskej únie.

Článok 17

Predchádzanie zneužívaniu

Bez toho, aby boli dotknuté ich výsady a imunity, ELA, výkonný riaditeľ a ostatní zamestnanci dodržiavajú právne predpisy Slovenskej republiky. Na uľahčenie riadneho výkonu spravodlivosti ELA neustále spolupracuje s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

Článok 18

Zodpovednosť

Vláda nenesie medzinárodnú zodpovednosť a ani občianskoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou ELA na území Slovenskej republiky, ani za konanie alebo opomenutie konania ELA, výkonného riaditeľa alebo iných zamestnancov v rámci výkonu ich povinností.

Článok 19

Riešenie sporov

(1) Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu, uplatňovania alebo plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa najskôr pokúsia vyriešiť spor zmierom prostredníctvom priamych rokovaní.

(2) V prípade, že nedôjde k urovnaniu sporu zmierom, môže byť spor ktoroukoľvek zmluvnou stranou predložený na rozhodnutie Súdnemu dvoru Európskej únie dva mesiace po tom, čo predkladateľ informoval druhú zmluvnú stranu o svojom zámere postúpenia veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť tridsať dní po dátume prijatia neskoršieho oznámenia, ktoré potvrdzuje, že boli ukončené interné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

(2) Táto zmluva sa predbežne vykonáva od dátumu jej podpisu zmluvnými stranami do nadobudnutia platnosti.

(3) Táto zmluva môže byť zmenená a doplnená vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. Každá zmluvná strana informuje druhú zmluvnú stranu o tom, že sú ukončené jej vnútorné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti zmien a doplnení. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť tridsať dní po poslednom takomto oznámení.

(4) Táto zmluva zostáva v platnosti až do skončenia činnosti ELA, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(5) Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po dátume oznámenia.

Vyhotovené v Bratislave 4. októbra 2021 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti vo výklade sa za rozhodujúce považuje znenie v anglickom jazyku.


Za Slovenskú republiku:

Milan Krajniak v. r.
Za Európsky orgán práce:

Cosmin Boiangiu v. r.

PRÍLOHA
k
Zmluve o sídle
medzi
vládou Slovenskej republiky
a
Európskym orgánom práce


I.

Sídlo Európskeho orgánu práce

A. S odkazom na článok 4 zmluvy vláda podporí založenie ELA v Bratislave, v Slovenskej republike, poskytnutím kancelárskych priestorov v Bratislave, v budove štandardu A (ďalej len „priestory“). Priestory sa poskytnú ELA bezplatne vrátane nákladov na služby na obdobie desiatich rokov až do maximálnej výšky 18 400 000 EUR.

B. Vláda poskytne ELA priestory prostredníctvom svojej stopercentnej dcérskej spoločnosti (ďalej len „vládna spoločnosť“). Vládna spoločnosť na tieto účely dohodla s prenajímateľom nájomnú zmluvu. Vládna spoločnosť ako nájomca uzavrela s ELA zmluvu o podnájme ako podnájomca (ďalej len „zmluva o podnájme“).

C. Stále priestory ELA sa nachádzajú na poschodiach 3, 11 (čiastočne), 13 a 14 administratívnej budovy „PANORAMA CITY III. Business“ so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. Tieto poschodia majú celkovú hrubú využiteľnú plochu 5 342,1 m2.

D. Podrobnosti o podmienkach užívania priestorov sú uvedené v zmluve o podnájme.

E. V prípade, že sa podnájomná zmluva stane neplatnou z dôvodu zrušenia vládnej spoločnosti, vláda zabezpečí dodržiavanie nájomnej zmluvy a podnájomnej zmluvy.

II.

Asistenčná služba

A. S odkazom na článok 14 zmluvy vláda zabezpečí asistenčnú službu v podobe služby concierge a pokrytia nákladov na verejnú dopravu v Bratislave. Tieto služby pokrývajú nasledovné situácie:

– pomoc s ubytovaním,

– pomoc pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

– pomoc pri hľadaní zamestnania pre členov rodiny,

– pomoc pri hľadaní zariadenia poskytujúceho predškolské a školské vzdelávanie pre členov rodiny,

– pomoc pri dochádzaní za prácou.

A.1

Pomoc s ubytovaním znamená poskytovanie

a) informácií o možnostiach trhu s nehnuteľnosťami a

b) pomoci pri hľadaní dlhodobého ubytovania a podpisovaní nájomných zmlúv.

A.2

Pomoc pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti znamená prehľad dostupných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, asistenciu pri registrácii a prvú návštevu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

A.3

Pomoc pri hľadaní zamestnania pre rodinných príslušníkov znamená pomoc pri hľadaní prvého zamestnania pre rodinných príslušníkov zamestnancov ELA po presťahovaní do Bratislavy.

A.4

Pomoc pri hľadaní zariadenia poskytujúceho predškolské a školské vzdelávanie pre členov rodiny zahŕňa

a) prehľad dostupných možností predškolského a školského vzdelávania,

b) pomoc pri registrácii v predškolskom a školskom zariadení.

A.5

Pomocou pri dochádzaní za prácou sa rozumejú predplatené lístky na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave na obdobie jedného kalendárneho roka.

A.6

Dotazník o presťahovaní

Asistenčná služba sa poskytuje na základe údajov z dotazníkov o presťahovaní vyplnených a zaslaných zamestnancami ELA a ich rodinnými príslušníkmi najneskôr štyri týždne pred plánovaným príchodom do Bratislavy.

A.7

Kontaktné osoby

ELA a vláda určia kontaktné osoby na účely vzájomnej komunikácie.

A.8

Informačná povinnosť

Vláda pravidelne informuje ELA o asistenčnej službe poskytovanej prostredníctvom určených kontaktných osôb.

B. Vláda uhradí náklady na asistenčnú službu pre prvých 144 zamestnancov ELA, ktorí sa presťahovali do Bratislavy, a v prípade služieb concierge aj pre rodinných príslušníkov, a to po dobu dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od ich príchodu, pričom tieto služby sa poskytnú najneskôr 1. decembra 2023.

C. Podrobnosti o asistenčnej službe sú uvedené v samostatnom Memorande.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.