Zákon č. 297/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

297

ZÁKON

z 2. júla 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z. a zákona č. 300/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6c, ktoré vrátane nadpisov a nadpisu nad § 6a znejú:

„Evidencia kultúrnych organizácií národnostných menšín

§ 6a

Kultúrna organizácia národnostnej menšiny

Kultúrna organizácia národnostnej menšiny (ďalej len „kultúrna organizácia“) je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, podieľajúca sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je nadáciou, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby, neinvestičným fondom, občianskym združením alebo organizačnou jednotkou občianskeho združenia so samostatnou právnou subjektivitou zapísanou v registri mimovládnych neziskových organizácií,9a) cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností,9b)

b) preukázateľne pôsobí v niektorej z prioritných oblastí podľa § 7 ods. 9 písm. a), b) alebo písm. c) najmenej tri roky,

c) je zapísaná v evidencii kultúrnych organizácií.

§ 6b

Evidencia kultúrnych organizácií

Evidencia kultúrnych organizácií je verejne prístupná evidencia, ktorá je zverejnená na webovom sídle fondu a obsahuje údaje o kultúrnych organizáciách, ktoré sa môžu podieľať na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád. Evidencia kultúrnych organizácií obsahuje tieto údaje:

a) názov, sídlo a právna forma kultúrnej organizácie,

b) identifikačné číslo organizácie, ak bolo kultúrnej organizácii pridelené,

c) dátum vzniku kultúrnej organizácie,

d) meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko členov štatutárneho orgánu kultúrnej organizácie,

e) uvedenie národnostnej menšiny, ku ktorej sa vzťahuje činnosť kultúrnej organizácie,

f) prioritná oblasť podľa § 7 ods. 9 písm. a), b) alebo písm. c), ktorá tvorí prevažnú činnosť kultúrnej organizácie, s výnimkou cirkvi, náboženskej spoločnosti a právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností,

g) evidenčné číslo kultúrnej organizácie pridelené kanceláriou,

h) deň zápisu kultúrnej organizácie do evidencie kultúrnych organizácií.

§ 6c

Zápis do evidencie kultúrnych organizácií, výmaz z evidencie kultúrnych organizácií, predĺženie platnosti zápisu v evidencii kultúrnych organizácií

(1) Žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií môže podať písomne žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, ktorým je právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 6a písm. a) a b); zápis kultúrnej organizácie je dobrovoľný. Splnenie podmienky podľa § 6a písm. b) preukazuje žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií predložením kópie jeho stanov, štatútu, nadačnej listiny alebo iného obdobného dokumentu; splnenie podmienky § 6a písm. b) preukazuje žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií ďalej najmä:

a) predložením kópie správy o jeho činnosti,

b) predložením zoznamu ním zrealizovaných projektov podporených z verejných zdrojov s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom možno túto skutočnosť overiť, alebo

c) uvedením odkazu na jeho webové sídlo, na ktorom sú uvedené informácie, z ktorých vyplýva, že jeho prevažná činnosť sa realizuje v prioritných oblastiach podľa § 7 ods. 9 písm. a), b), alebo písm. c).

(2) Žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií sa podáva kancelárii a obsahuje tieto údaje o žiadateľovi o zápis do evidencie kultúrnych organizácií:

a) názov, sídlo a právna forma,

b) identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,

c) dátum vzniku,

d) meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko členov štatutárneho orgánu,

e) uvedenie národnostnej menšiny, ku ktorej sa vzťahuje jeho činnosť,

f) prioritná oblasť podľa § 7 ods. 9 písm. a), b) alebo písm. c), ktorá tvorí jeho prevažnú činnosť; to neplatí v prípade cirkvi, náboženskej spoločnosti a právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností,

g) adresa elektronickej pošty a telefónne číslo.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa prikladajú tieto prílohy:

a) písomný súhlas osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, alebo písomný súhlas všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií so spracúvaním osobných údajov na účel vedenia evidencie kultúrnych organizácií a zverejnenia údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu kultúrnej organizácie na webovom sídle fondu v rozsahu meno a priezvisko,

b) čestné vyhlásenie osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, alebo čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií, že všetky údaje v žiadosti o zápis do evidencie kultúrnych organizácií sú pravdivé.

(4) Ak žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií nie je úplná, kancelária písomne vyzve žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií na opravu alebo doplnenie žiadosti o zápis a jej príloh v lehote desať dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi o zápis. Ak žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií v lehote podľa predchádzajúcej vety žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií neopraví alebo nedoplní, kancelária rozhodne o odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií. O tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií.

(5) Kancelária v lehote 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o zápis do evidencie kultúrnych organizácií podanú žiadosť preskúma a rozhodne o

a) zápise do evidencie kultúrnych organizácií, ak sú splnené podmienky podľa § 6a alebo

b) odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií, ak nie sú splnené podmienky podľa § 6a; o tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych organizácií.

(6) Ak kancelária rozhodne o odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií podľa odseku 5 písm. b), žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií môže podať novú žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych organizácií najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od kedy bol upovedomený o odmietnutí zápisu do evidencie kultúrnych organizácií alebo od kedy bol upovedomený o výsledku preskúmania žiadosti podľa odseku 10 prvej vety, ak žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií so svojou žiadosťou neuspel.

(7) Kancelária vykoná výmaz kultúrnej organizácie z evidencie kultúrnych organizácií, ak

a) kultúrna organizácia požiada o výmaz,

b) kultúrna organizácia zanikne,

c) sa preukáže, že zápis do evidencie kultúrnych organizácií bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,

d) od zápisu do evidencie kultúrnych organizácií alebo od predĺženia platnosti zápisu v evidencii kultúrnych organizácií uplynuli štyri roky a nedošlo k predĺženiu platnosti tohto zápisu.

(8) Dňom výmazu kultúrnej organizácie z evidencie kultúrnych organizácií stráca táto kultúrna organizácia oprávnenie podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.

(9) O predĺženie platnosti zápisu v evidencii kultúrnych organizácií môže kultúrna organizácia požiadať opakovane, najskôr jeden rok pred uplynutím platnosti tohto zápisu; na konanie o predĺžení platnosti zápisu sa ustanovenia odsekov 1 až 6 použijú primerane.

(10) Ak kancelária odmietne zápis do evidencie kultúrnych organizácií podľa odseku 5 písm. b), môže žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych organizácií písomne požiadať riaditeľa o preskúmanie odmietnutia zápisu. Ak kancelária vykoná výmaz kultúrnej organizácie z evidencie kultúrnych organizácií podľa odseku 7 písm. c) alebo d), môže táto kultúrna organizácia písomne požiadať riaditeľa o preskúmanie výmazu. Riaditeľ preskúma odmietnutie zápisu podľa prvej vety alebo výmazu podľa druhej vety do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

9a) § 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9b) § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 7 ods. 5 až 7, 9, 10 a 12 sa pred slovo „organizácií“ vkladá slovo „kultúrnych“.

3. V § 7 odsek 8 znie:

(8) Zhromaždenie kultúrnych organizácií sa skladá so zástupcov kultúrnych organizácií, ktoré sa prihlásia na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedú

a) prioritnú oblasť podľa odseku 9, v ktorej vykonávajú svoju činnosť; ak vykonávajú činnosť vo viacerých prioritných oblastiach podľa odseku 9, na účely voľby kandidáta na člena odbornej rady, môžu uviesť len jednu prioritnú oblasť,

b) národnostnú menšinu, ku ktorej patria,

c) záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.“.

4. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) nie je ku dňu vymenovania v pracovnoprávnom vzťahu k fondu.“.

5. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) nie je ku dňu vymenovania v pracovnoprávnom vzťahu k fondu.“.

6. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Kancelária vedie evidenciu kultúrnych organizácií.“.

7. V § 15 ods. 7 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 12“ a slová „§ 8 ods. 13“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 14“.

8. V § 16 ods. 5 písm. a) a b) sa za slová „člen dozornej komisie“ vkladá čiarka a slová „člen odbornej rady menovaný podľa § 7 ods. 6 druhej vety a podľa § 7 ods. 7“.

9. V § 19 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

10. V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová ,,počas jedného roka“.

11. V § 24 ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 6a písm. a),“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.