Vyhláška č. 443/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

443

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z. a vyhlášky č. 130/2019 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 6 sa za slovom „dane“ vypúšťa čiarka a slová „ak odseky 10 a 11 neustanovujú inak“.

2. V § 1 ods. 7 úvodnej vete sa za slovami „balenia cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 11 neustanovuje inak,“.

3. V § 1 sa vypúšťajú odseky 10 a 11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.