Oznámenie č. 43/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu

Platnosť od 12.03.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.

OBSAH

43

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74 (oznámenie č. 405/2013 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74 (oznámenie č. 24/2016 Z. z.).

V opatrení je ustanovený postup účtovania Osobitného fondu v Sociálnej poisťovni, ktorý sa bude tvoriť z poistného na osobitné sociálne poistenie, ktoré budú platiť príslušníci obecnej polície.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 3/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74 (oznámenie č. 405/2013 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74 (oznámenie č. 24/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 32 ods. 3 prvá veta znie:

„Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, ktoré zahŕňajú karty okrem elektronických stravných kariet, ak majú pred ich vydaním hodnotu, z ktorej sa môže čerpať po ich vydaní do používania.“.

2. V § 33 odsek 5 znie:

(5) Na účte 316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa účtujú pohľadávky voči platiteľom poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie18) a poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii. Pohľadávka na poistnom, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a poistnom na príspevok za prácu v obecnej polícii sa účtuje podľa výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo iného účtovného dokladu, ak je známa jej suma. Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky vzniknuté v súvislosti s výplatou nemocenských dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok, dávok garančného poistenia, dávok osobitného sociálneho poistenia, dávok v nezamestnanosti a úhradou nákladov, na ktoré poskytuje finančné prostriedky štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne.“.

3. V § 35 ods. 6 sa za slovo „sporenie“ vkladá čiarka a slová „voči platiteľom poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii“.

4. V § 35 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V priebehu účtovného obdobia sa v účtovníctve Sociálnej poisťovne účtujú na tomto účte záväzky na základe vyúčtovania hodnoty nárokov na poskytnutie stravovania uplatnených zamestnancami.“.

5. V § 37 ods. 7 sa vypúšťa štvrtá veta.

6. V § 60 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) 920 – Osobitný fond,“.

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).

7. V § 60 ods. 3 sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.

8. V § 60 ods. 7 sa slová „účtov 922“ nahrádzajú slovami „účtov 920, 922“.

9. V prílohe účtovej triede 9 účtovej skupine 92 sa za slová „92 – Osobitné fondy Sociálnej poisťovne“ vkladajú slová „920 – Osobitný fond“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.


Ladislav Kamenický, v. r.

minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.