Zákon č. 424/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

424

ZÁKON

z 8. decembra 2020,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 131i sa vkladá § 131j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠131j

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021

(1) Pobyt štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) alebo jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorý má pred 1. januárom 2021 právo na trvalý pobyt podľa § 67 alebo § 71 a hodnoverným spôsobom preukáže využívanie tohto práva, sa považuje za trvalý pobyt na neobmedzený čas.

(2) Pobyt štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinného príslušníka podľa § 2 ods. 5, ktorý má pred 1. januárom 2021 právo na pobyt podľa § 65 alebo § 70 a hodnoverným spôsobom preukáže využívanie tohto práva, sa považuje za trvalý pobyt na päť rokov.

(3) Štátny príslušník Spojeného kráľovstva, ktorý sa zdržiaval na území Slovenskej republiky bez registrácie pobytu pred 1. januárom 2021, si môže zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov, ak hodnoverným spôsobom preukáže, že pred 1. januárom 2021 spĺňal a naďalej spĺňa jednu z podmienok na registráciu pobytu podľa § 66.

(4) Rodinný príslušník podľa § 2 ods. 5 písm. a) a c) až g) štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 3 si môže zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov, ak sa k nemu pripája na pobyt a vzťah podľa § 2 ods. 5 existoval pred 1. januárom 2021.

(5) Rodinný príslušník podľa § 2 ods. 5 písm. b) štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 si môže zaregistrovať trvalý pobyt na päť rokov, ak sa k nemu pripája na pobyt.

(6) Policajný útvar na základe žiadosti vydá štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinnému príslušníkovi podľa odseku 1 do 30 dní doklad o pobyte s platnosťou na desať rokov. Policajný útvar na základe žiadosti vydá štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinnému príslušníkovi podľa odsekov 2 až 5 do 30 dní doklad o pobyte s platnosťou na päť rokov.

(7) Na pobyt štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva alebo jeho rodinného príslušníka podľa odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú § 63 až 72, § 87, § 112, § 118 ods. 2 a 3, ak osobitný predpis103) neustanovuje inak.

(8) Platnosť pobytového preukazu občana EÚ, ktorý bol vydaný štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva, a pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ, ktorý bol vydaný jeho rodinnému príslušníkovi podľa § 2 ods. 5 do 31. decembra 2020, sa končí dňom uplynutia platnosti v ňom uvedenej, najneskôr 30. júna 2021.

(9) Štátny príslušník Spojeného kráľovstva a jeho rodinný príslušník podľa odsekov 1 až 3 sú povinní do 30. júna 2021 požiadať o nový doklad o pobyte.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:

103) Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31. 1. 2020).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.