Oznámenie č. 409/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

OBSAH

409

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74 (oznámenie č. 416 /2015 Z. z), opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 (oznámenie č. 329/2017 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74 (oznámenie č. 273/2018 Z. z.) a opatrenia z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018- 74 (oznámenie č. 395/2018 Z. z.).

V novele opatrenia sú doplnené postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v nadväznosti na prijaté zákony z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19, novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 29/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl.I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74 (oznámenie č. 416/2015 Z. z.), opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 (oznámenie č. 329/2017 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74 (oznámenie č. 273/2018 Z. z.) a opatrenia z 21. novembra 2018 č. MF/017028 /2018- 74 (oznámenie č. 395/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 27b ods. 5 prvej vete sa za slovom „spoločníka" vypúšťa čiarka a slová „ktorý splatil príspevok,".

2. V § 27b ods. 5 druhá veta znie: „Suma z prerozdelenia, ktorá prevyšuje hodnotu na vecne príslušnom účte finančnej investície, sa účtuje v prospech účtu 668 - Ostatné finančné výnosy.".

3. V § 27b sa vypúšťa odsek 6.

4. V § 37 ods. 11 druhá veta znie: „Pri zlúčení, ak zanikajúca účtovná j ednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, sa účtuje goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na podiel zanikajúcej účtovnej jednotky v nástupnickej účtovnej jednotke, okrem zlúčenia podľa § 26 ods. 7.".

5. V § 52 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Na účte 343 - Daň z pridanej hodnoty sa účtuje zníženie dane z pridanej hodnoty, ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľná30n) so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok. Na účte 343 - Daň z pridanej hodnoty sa účtuje oprava odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke30o) so súvzťažným zápisom na účet záväzkov.".

Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30n a 30o znejú:

30n) § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 344/2020 Z. z.

30o) § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 344/2020 Z. z.".

6. § 52a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) V účtovníctve nájomcu na základe oznámenia o schválení dotácie32aa) sa účtuje predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné. Suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa účtuje na ťarchu účtu 321 - Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu. V účtovníctve prenajímateľa sa suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 - Ostatné pohľadávky.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:

32aa) § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.".

7. V § 61 ods.12 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa v účtovníctve koordinačného centra účtujú prijaté finančné prostriedky, ktoré tvoria finančnú garanciu podľa osobitného predpisu.38aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:

38aa) § 31a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2019 Z. z.".


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. j anuára 2021.


Eduard Heger v.r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.