Oznámenie č. 408/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I bodov 1 až 5 a 8 až 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

OBSAH

408

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74 (oznámenie č. 272/2018 Z. z.) a opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 (oznámenie č. 358/2018 Z. z.).

V novele opatrenia sú doplnené postupy účtovania pre neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva v nadväznosti na prijaté zákony z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I bodov 1 až 5 a 8 až 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) uvádza sa vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 28/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

ČI. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. M F/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. M F/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. M F/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. M F/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. M F/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. M F/26582/2011 -74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. zaopatrenia z 3. decembra 2014 č. M F/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2018 č. M F/13135/2018-74 (oznámenie č. 272/2018 Z. z.) a opatrenia z 5. decembra 2018 č. M F/16715/2018-74 (oznámenie č. 358/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".

2. § 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je náklad alebo výnos budúceho účtovného obdobia účtovaný na účte 381 - Náklady budúcich období alebo na účte 384 - Výnosy budúcich období, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom, napríklad vznik nákladov alebo výnosov v budúcich účtovných obdobiach. Pri preúčtovaní záväzku z účtu 326 - Nevyfakturované dodávky na iný účet záväzku alebo pri preúčtovaní pohľadávky účtovanej podľa § 35 ods. 3 na iný účet pohľadávky, sa pri prepočte cudzej meny na eurá uplatňuje rovnaký kurz ako bol použitý pri účtovaní vzniku nevyfakturovanej dodávky alebo nevyfakturovanej pohľadávky.".

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 34 znejú:

30) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

31) Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení zákona č. 160/2018 Z. z.

32) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

34) Zákon č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 126/2015 Z. z. v znení zákona č. 160/2018 Z. z.
Zákon č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

4. V § 34 ods. 8 tretej vete sa nad slová „prírastok virtuálnej meny" umiestňuje odkaz 35b. Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

35b) § 9 písm. I) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2020 Z. z.".

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 37 a 39 znejú:

37) Napríklad § 50, 52, 54 a 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 25 zákona č. 85/2005 Z. z., § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z.

39) § 144 zákona č. 185/2015 Z. z.".

6. V § 40 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 542 - Ostatné pokuty a penále" a na konci sa pripájajú tieto vety: „Odpustenie poistného Sociálnou poisťovňou v aktuálnom účtovnom období sa účtuje na ťarchu účtu 336 - Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami a v prospech účtu 524 - Zákonné sociálne poistenie. Odpustenie poistného Sociálnou poisťovňou za minulé účtovné obdobia sa účtuje v prospech účtu 662 - Prijaté príspevky od iných organizácií.".

7. § 41 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) V účtovníctve nájomcu sa účtuje predpis dotácie na nájomné46e) na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a v prospech účtu 691 - Dotácie. Suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa účtuje na ťarchu účtu 321 - Dodávatelia a v prospech účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 378 - Iné pohľadávky a v prospech príslušného účtu pohľadávok.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 46e znie:

46e) § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.".

8. V § 45 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Podľa doby, počas ktorej sa časovo rozlíšené výnosy zúčtovávajú, sa účet 384 - Výnosy budúcich období analyticky člení na

a) krátkodobý, ak sa výnosy zúčtovávajú najviac jeden rok a

b) dlhodobý, ak sa výnosy zúčtovávajú dlhšie ako jeden rok.".

9. V § 45 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Na ťarchu účtu 384 - Výnosy budúcich období a v prospech účtu 656 - Výnosy z použitia fondov sa účtuje v časovej súvislosti a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku, ktorý bol účtovaný pri obstaraní z fondov tvorených podľa osobitných predpisov alebo fondov tvorených zo zisku.".

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

49) Napríklad § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 162/2014 Z. z., § 13 zákona č. 34/2002 Z. z., § 16a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 písm. f) zákona č. 185/2015 Z. z.".

11. V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

12. V § 48 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „účtovaný v účtovej skupine 25".

13. V § 49 odsek 4 znie:

(4) V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola, sa účtuje tvorba štipendijného fondu na ťarchu účtu 556 - Tvorba fondov a v prospech účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov. Ak bol štipendijný fond vytvorený z dotácie, účtuje sa nárok na štipendium na ťarchu účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov a v prospech účtu 379 - Iné záväzky. Ak bol štipendijný fond vytvorený zo školného, výsledku hospodárenia alebo z iného vlastného zdroja, účtuje sa nárok na štipendium na ťarchu účtu 549 - Iné ostatné náklady a v prospech účtu 379 - Iné záväzky a súčasne sa účtuje použitie štipendijného fondu na ťarchu účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov a v prospech účtu 656 - Výnosy z použitia fondu.".

14. V § 49 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola, sa tvorba fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami účtuje na ťarchu účtu 556 - Tvorba fondov a v prospech účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov. Použitie fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami sa účtuje podľa odseku 13.".

Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.

15. V § 49 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a finančného daru určeného na obstaranie dlhodobého majetku".

16. V § 49 ods. 9 a 10 sa slová „osobitného predpisu" nahrádzajú slovami „osobitných predpisov".

17. V § 49 ods. 13 úvodnej vete sa za slovo „ťarchu" vkladajú slová „účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov alebo príslušného účtu" a v písmene a) sa slová „411 - Základné imanie" nahrádzajú slovami „384 - Výnosy budúcich období".

18. V § 51 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „V prospech účtu 479 - Ostatné dlhodobé záväzky sa v účtovnej jednotke, ktorou je koordinačné centrum, účtuje finančná garancia.56a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

56a) § 31a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2019 Z. z.".

19. V § 57 ods. 2 sa za slová „prospech účtu" vkladajú slová „336 - Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami,".

20. V § 57 ods. 7 písmeno g) znie:

g) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, náhrada za stratu času dobrovoľníka, vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy a náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie.6815)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:

68b) § 6 ods. 2 písm. d), e) a g) a ods. 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.".

21. V § 57 ods. 9 sa za slovo „poistné" vkladá čiarka a slová „daň z poistenia,".

22. V § 59 ods. 4 sa slová „iných organizácií" nahrádzajú slovami „právnických osôb".

23. V prílohe účtovej triede 6 účtovej skupine 66 sa slová „iných organizácií" nahrádzajú slovami „právnických osôb".


ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem či. I bodov 1 až 5 a 8 až 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.