Oznámenie č. 407/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011078/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

OBSAH

407

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2020 č. MF/011078/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č. 101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2010-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74 (oznámenie č. 296/2015 Z. z.) a opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74 (oznámenie č 360/2018 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 27/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74 (oznámenie č. 296/2015 Z. z.) a opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74 (oznámenie č. 360/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 7 prvej vete sa slová „v súlade s osobitným predpisom15)“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 48 ods. 1 písmeno a) znie:

a) rezervný fond, ktorý sa tvorí a používa podľa osobitného predpisu,28aa)“.

4. V § 58 ods. 10 tretia veta znie: „Na ťarchu účtu sa účtuje aj tvorba opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia, odpis týchto pohľadávok a trovy exekúcie29d) k týmto pohľadávkam.“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 29d znie:

29d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) rozdiel medzi zľavou na sprostredkovanie služieb stravovania a províziou na sprostredkovanie služieb stravovania, ak je takáto zľava vyššia ako provízia na sprostredkovanie služieb stravovania.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.