Oznámenie č. 406/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2020 č. MF/011075/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem bodov 1 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

OBSAH

406

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2020 č. MF/011075/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74 (oznámenie č. 27/2016 Z. z.) a opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74 (oznámenie č. 260/2018 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem bodov 1 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 26/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74 (oznámenie č. 368/2012 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17695/2013-74 (oznámenie č. 380/2013 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74 (oznámenie č. 27/2016 Z. z.) a opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74 (oznámenie č. 260/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa slovo „kolky,“.

2. V § 7 ods. 7 sa vypúšťa slovo „odplatnom“ a nad slovo „meny“ sa umiestňuje odkaz 2a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 9 písm. l) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2020 Z. z.“.

3. V § 9 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Mínusový zostatok na bankovom účte sa účtuje ako kontokorentný úver a vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vykazuje na riadku Úvery a pôžičky.“.

4. V § 9 ods. 21 sa na konci pripája táto veta: „V účtovnej jednotke, ktorá je poľovníckou organizáciou,5aa) sa ako zásoby účtujú aj výdavky spojené s obstaraním značky na označenie ulovenej zveri.5ab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab znejú:

5aa) § 32 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 115/2013 Z. z.

5ab) § 64 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 9 ods. 22 sa na konci pripájajú tieto vety: „V účtovnej jednotke, ktorá je poľovníckou organizáciou, sa ako služby účtujú výdavky spojené so zmluvou za užívanie poľovného revíru a výdavky súvisiace s vyšetreniami podľa osobitného predpisu,5d) ktoré súvisia s výkonom činnosti. Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa tieto výdavky poľovníckej organizácie vykazujú v stĺpci za nezdaňovanú činnosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:

5d) § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 9 ods. 25 sa na konci pripája táto veta: „V účtovnej jednotke, ktorá je poľovníckou organizáciou, sa ako prevádzková réžia účtujú aj výdavky súvisiace s povoleniami na lov zveri a výdavky spojené s povinne platenými členskými príspevkami podľa osobitného predpisu.6aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

6aa) § 43 zákona č. 274/2009 Z. z.“.

7. V § 9 ods. 28 sa na konci pripája táto veta: „Pri následnom predaji bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny sa účtuje rovnako ako pri účtovaní predaja odplatne nadobudnutej virtuálnej meny v súlade s osobitným predpisom.6d)“.

8. V § 13 ods. 2 písm. c) sa za slovo „bonusu“ vkladá čiarka a slová „daňového bonusu na zaplatené úroky alebo jeho časť9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 33a a § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 21 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Použitie dotácie na obstaranie neodpisovaného dlhodobého majetku sa účtuje v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami v tom účtovnom období, v ktorom sa účtuje súvisiaci výdavok. Ak sa dotácia použije na nákup neodpisovaného dlhodobého majetku, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vyčísli vo výške použitej dotácie na riadku Ostatné. Ak sa obstaráva neodpisovaný dlhodobý majetok, a to pozemok s podmienkou postavenia stavby na tomto pozemku, použitie dotácie sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako prírastok príjmov podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu súčasne s odpisom tejto stavby v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie pozemku.“.

10. § 21 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Pri poskytnutí dotácie na úhradu nájomného24aa) sa na základe oznámenia o schválení dotácie na úhradu nájomného v peňažnom denníku nájomcu v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje príjem zo započítanej pohľadávky z dotácie na úhradu nájomného a výdavok zo započítaného záväzku z nájomného voči prenajímateľovi najviac vo výške poskytnutej dotácie na úhradu nájomného. V knihe pohľadávok prenajímateľa sa na základe oznámenia o schválení dotácie účtuje zánik pohľadávky z nájomného voči nájomcovi vo výške dotácie na úhradu nájomného a zároveň vznik pohľadávky voči štátnemu rozpočtu. V peňažnom denníku prenajímateľa sa účtuje prijatá platba z dotácie na úhradu nájomného ako príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) druhého bodu a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch v stĺpci zdaňovaná činnosť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

24aa) § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem bodov 1 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.