Nariadenie vlády č. 369/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

369

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2015 Z. z., nariadenia Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slová „v skupine študijných odborov zdravotníctvo“ nahrádzajú slovami „v študijných odboroch podľa osobitného predpisu“.

2. V § 3 ods. 1, prílohe č. 1 časti A a prílohe č. 2 časti A písm. a) sa za slová „v doktorskom študijnom programe“ vkladajú slová „všeobecné lekárstvo“.

3. V § 6 ods. 1, prílohe č. 1 časti B a prílohe č. 2 časti B písm. a) sa za slová „v doktorskom študijnom programe“ vkladajú slová „zubné lekárstvo“.

4. V § 7 ods. 1 sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „v súlade s etickým kódexom8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 80 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 9 ods. 1, prílohe č. 1 časti C a prílohe č. 2 časti C písm. a) sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladá slovo „farmácia“.

6. V § 10 ods. 1 písm. f) sa slovo „liekov“ nahrádza slovami „bezpečných a účinných liekov požadovanej kvality“.

7. V § 10 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich správneho používania“.

8. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní farmaceut

(1) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a nemocničnej lekárni11a) sa vyžaduje

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 9 ods. 1 a

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore lekárenstvo alebo najmenej päťročná odborná prax vo verejnej lekárni, pobočke verejnej lekárne alebo v nemocničnej lekárni.

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) vo výdajni zdravotníckych pomôcok11b) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 9 ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

11a) § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11b) § 21 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ .

9. V § 11 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 2 a prílohe č. 1 časti D druhom bode sa za slová „v bakalárskom študijnom programe“ vkladá slovo „ošetrovateľstvo“.

10. V § 11 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 2 sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladá slovo „ošetrovateľstvo“ a slová „v študijnom odbore podľa“ sa nahrádzajú slovami „v študijnom programe a študijnom odbore podľa“.

11. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,12) ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania najmenej v oblasti

a) určenia potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti s využitím súčasných teoretických a klinických poznatkov a plánovania, organizovania a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,

b) spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi vrátane účasti na praktickej výučbe zdravotníckych pracovníkov,

c) edukácie jednotlivcov, rodín a skupín ľudí k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o seba,

d) prijímania okamžitých opatrení na záchranu života a vykonávania opatrení pri mimoriadnej udalosti,

e) poskytovania rád, odporúčaní a pomoci osobám, ktoré potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť, ako aj ich blízkym,

f) zabezpečovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti a jej hodnotenia,

g) komplexnej odbornej komunikácie a spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi v ostatných zdravotníckych povolaniach,

h) analýzy kvality zdravotnej starostlivosti s cieľom skvalitnenia ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej sestrou.“.

12. V § 14 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti E druhom bode, prílohe č. 2 časti E písm. a) a prílohe č. 4 časti E písm. b) sa za slová „v bakalárskom študijnom programe“ vkladajú slová „pôrodná asistencia“.

13. V § 14 ods. 1 písm. b) sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladajú slová „pôrodná asistencia“ a slová „v študijnom odbore podľa“ sa nahrádzajú slovami „v študijnom programe a študijnom odbore podľa“.

14. V § 17 ods. 1 písm. b), prílohe č. 1 časti F druhom bode, prílohe č. 2 časti F písm. a) prvej vete a tretej vete, prílohe č. 3 časti F písm. b) a prílohe č. 4 časti F písm. b) sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

15. V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy“ a slová „v študijnom odbore podľa“ sa nahrádzajú slovami „v študijnom programe a študijnom odbore podľa“.

16. V § 20 ods. 1 písm. a) sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladajú slová „verejné zdravotníctvo“ a slová „v študijnom odbore podľa“ sa nahrádzajú slovami „v študijnom programe a študijnom odbore podľa“.

17. V § 20 ods. 1 písm. b), prílohe č. 1 časti G druhom bode a prílohe č. 2 časti G písm. a) sa za slová „v bakalárskom študijnom programe“ vkladajú slová „verejné zdravotníctvo“.

18. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ nahrádzajú slovami „v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy“ a slová „v študijnom odbore podľa“ sa nahrádzajú slovami „v študijnom programe a študijnom odbore podľa“.

19. V § 23 ods. 1 písm. b), prílohe č. 1 časti H druhom bode, prílohe č. 2 časti H písm. a) prvej vete a prílohe č. 3 časti H písm. b) a f) sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

20. V § 26 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti I prvom bode, prílohe č. 2 časti N písm. a) prvej vete a prílohe č. 4 časti I sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

21. V § 28 písm. a), prílohe č. 1 časti J prvom bode a v prílohe č. 2 časti I písm. a) prvej vete sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore dentálna hygiena“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

22. V § 30 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti K prvom bode a prílohe č. 2 časti J písm. a) prvej a druhej vete sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

23. V § 32 ods. 1 písm. a), prílohe č. 1 časti L prvom bode, prílohe č. 2 časti K písm. a) prvej vete, prílohe č. 3 časti K a prílohe č. 4 časti K sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

24. V § 34 písm. a), prílohe č. 1 časti M prvom bode a prílohe č. 2 časti L písm. a) prvej vete sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zubná technika“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe zubná technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

25. V § 36 a prílohe č. 1 časti N sa slová „v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

26. V § 53 ods. 1 a prílohe č. 1 časti W sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia“ nahrádzajú slovami „v magisterskom študijnom programe logopédia v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika“.

27. V § 56 ods. 1 a prílohe č. 1 časti X sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladá slovo „psychológia“.

28. V § 59 ods. 1 a prílohe č. 1 časti Y sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika“ nahrádzajú slovami „v magisterskom študijnom programe liečebná pedagogika v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika“.

29. V § 66 ods. 1 sa za slová „zdravotnej starostlivosti“ vkladajú slová „a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť“.

30. V § 69 odsek 2 znie:

(2) Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť.“.

31. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý znie:

㤠69a

(1) Špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár sa uskutočňuje za jeho osobnej účasti v dennej forme na univerzite, v univerzitnej nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení podľa akreditovaného špecializačného študijného programu.

(2) Praktická časť špecializačného štúdia podľa odseku 1 zahŕňa aj účasť zdravotníckeho pracovníka na pohotovostných službách a na špecializovaných pracovných činnostiach podľa akreditovaného špecializačného študijného programu vrátane jeho účasti na plnení povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.16a)

(3) Praktická časť špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo trvá najmenej šesť mesiacov v nemocnici a najmenej šesť mesiacov vo všeobecnej ambulancii.

(4) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii16b) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), vydá diplom o špecializácii v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti B len zubnému lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností získanou podľa § 6 ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

16a) § 79 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16b) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

32. V § 70 ods. 1 sa za slovom „ustanovizeň“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá získala osvedčenie o akreditácii17) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

33. V § 71 ods. 3 celom texte sa vypúšťajú slová „špecializačnom odbore kardiochirurgia,“.

34. V § 71 ods. 4 sa slová „častiach B a C“ nahrádzajú slovami „časti D“.

35. § 71 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo je určená pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4b a uskutočňuje sa v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.“.

36. Za § 83d sa vkladá § 83e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠83e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 zostáva zachovaná.

(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.“.

37. V prílohe č. 1 časti D prvom bode, prílohe č. 3 časti D písm. b) a prílohe č. 4 časti D sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladá slovo „ošetrovateľstvo“.

38. V prílohe č. 1 časti E prvom bode a prílohe č. 4 časti E písm. a) sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladajú slová „pôrodná asistencia“.

39. V prílohe č. 1 časti F prvom bode, prílohe č. 3 časti F písm. a) a prílohe č. 4 časti F písm. a) sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

40. V prílohe č. 1 časti G prvom bode, prílohe č. 3 časti G písm. a) a prílohe č. 4 časti G sa za slová „v magisterskom študijnom programe“ vkladajú slová „verejné zdravotníctvo“.

41. V prílohe č. 1 časti H prvom bode, prílohe č. 3 časti H písm. a) a e) a prílohe č. 4 časti H sa slová „v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ nahrádzajú slovami „v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy“.

42. V prílohe č. 1 časti Z a AA znejú:

„Z. FYZIK

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika, v študijnom odbore elektrotechnika alebo

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných programoch v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v kombinácii aprobácií v študijných odboroch fyzika – informatika, fyzika – matematika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia

AA. LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore biotechnológie, v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, v študijnom odbore chémia alebo v kombinácii dvoch z týchto študijných odborov“.

43. V prílohe č. 3 časti S písm. a) sa vypúšťajú slová „po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie alebo vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológie“.

44. V prílohe č. 4 časti P sa vypúšťajú slová „po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia alebo biochémia v skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia alebo chémia v skupine študijných odborov prírodné vedy“.

45. V prílohe č. 4a časti A sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:

16. kardiochirurgia“.

Doterajšie body 16 až 47 sa označujú ako body 17 až 48.

46. V prílohe č. 4a časti B sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:

25. kardiochirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010“.

Doterajšie body 25 až 79 sa označujú ako body 26 až 80.

47. V prílohe č. 4a časti B sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:

31. klinická imunológia a alergiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004“.

Doterajšie body 31 až 80 sa označujú ako body 32 až 81.

48. V prílohe č. 4a časti C sa slová „špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, špecializačnom odbore súdne lekárstvo alebo špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo“ nahrádzajú slovami „špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo“.

49. V prílohe č. 4a časti C sa vypúšťa piaty bod.

Doterajšie body 6 až 9 sa označujú ako body 5 až 8.

50. Príloha č. 4a sa dopĺňa časťou D, ktorá znie:

„D. Špecializačné odbory špecializačného štúdia a certifikované odbory v certifikovaných pracovných činnostiach, z ktorých možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia alebo časť absolvovanej certifikovanej pracovnej činnosti do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

1. alergológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

2. angiológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

3. cievna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

4. dermatovenerológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

5. dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

6. detská chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

7. detská psychiatria podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

8. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

9. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

10. gastroenterologická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

11. gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

12. gynekológia a pôrodníctvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

13. hepatológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

14. hrudníková chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

15. hygiena a epidemiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

16. hygiena a epidemiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

17. chirurgia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

18. chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

19. kardiochirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

20. klinická biochémia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

21. klinická biochémia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

22. klinická farmakológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

23. klinická mikrobiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

24. laboratórna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

25. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa predpisov účinných od 1. júla 2010

26. lekárska genetika podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

27. lekárska mikrobiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

28. maxilofaciálna chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

29. neurochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

30. neurológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

31. neurológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

32. neuropsychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

33. nukleárna medicína podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

34. oftalmológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

35. oftalmológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

36. ortopédia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

37. ortopédia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

38. otorinolaryngológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

39. otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

40. patológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

41. patologická anatómia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

42. patologická anatómia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

43. pediatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

44. pediatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

45. plastická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

46. pľúcna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

47. poruchy látkovej premeny a výživy podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

48. psychiatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

49. psychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

50. radiačná onkológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

51. rádiodiagnostika II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

52. rádiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

53. rádioterapia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

54. stomatologická chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

55. súdne lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

56. špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa predpisov účinných do 30. júna 2010

57. torakochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

58. traumatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

59. tropická medicína podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

60. úrazová chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

61. urgentná medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

62. urológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

63. urológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

64. ústna, čeľustná a obličajová chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

65. verejné zdravotníctvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010.“.

51. Za prílohu č. 4a sa vkladá príloha č. 4b, ktorá vrátane nadpisu znie:

Príloha č. 4b k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

DOPLNKOVÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE ŠPECIALIZÁCIE V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ LEKÁR

Špecializačné odbory, na ktoré nadväzuje doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

1. anestéziológia a intenzívna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

2. anestéziológia a resuscitácia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

3. endokrinológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

4. gastroenterológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

5. geriatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

6. hematológia a transfúziológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

7. hematológia a transfúzna služba podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

8. infektológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

9. interné lekárstvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

10. kardiológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

11. klinická imunológia a alergológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

12. klinická imunológia a alergiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

13. klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

14. klinická onkológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

15. lekárska imunológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

16. nefrológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

17. pneumológia a ftizeológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

18. pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

19. prenosné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

20. reumatológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

21. tuberkulóza a pľúcne choroby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

22. tuberkulóza a respiračné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

23. vnútorné lekárstvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010.“.

52. Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 131, 24. 4. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.