Zákon č. 337/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 27.11.2020
Účinnosť od 01.12.2020

337

ZÁKON

zo 4. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 odsek 3 znie:

(3) Právnická osoba je povinná do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu záverečnú správu zbierky podľa odseku 4 písm. a) a b).“.

2. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020

Na zbierky, pri ktorých neuplynula lehota na predloženie záverečnej správy podľa § 13 ods. 3 v znení účinnom do 30. novembra 2020, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom od 1. decembra 2020.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.