Nariadenie vlády č. 333/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Platnosť od 21.11.2020
Účinnosť od 24.11.2020

OBSAH

333

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
§ 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).“.

2. V § 14 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

3. V § 18 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitného predpisu12) a“.

4. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

VZOROVÝ ZOZNAM PRÁC S BIOLOGICKÝMI FAKTORMI
(§ 5 ods. 2)

Ak výsledok posúdenia rizika vykonaného podľa § 4 a § 5 ods. 2 nariadenia vlády poukazuje na neúmyselné vystavenie účinkom biologických faktorov, zvážia sa aj iné pracovné činnosti, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe.

1. Práca v potravinárskych závodoch.

2. Práca v poľnohospodárstve.

3. Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami alebo výrobkami živočíšneho pôvodu.

4. Práca v zdravotníctve vrátane izolačných jednotiek a patológií.

5. Práca v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách okrem diagnostických mikrobiologických laboratórií.

6. Práca v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a iné špecifické činnosti v sociálnej oblasti napríklad sociálna práca v otvorenom prostredí so závislými osobami.

7. Práca v závodoch na likvidáciu odpadov.

8. Práca v čistiarňach odpadových vôd.

9. Práca v ozbrojených zboroch, Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a Horskej záchrannej službe.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

KLASIFIKÁCIA BIOLOGICKÝCH FAKTOROV

(§ 3)

1. V súlade s rozsahom platnosti tohto nariadenia vlády sa do zoznamu klasifikovaných faktorov (ďalej len „zoznam“) zaraďujú výhradne faktory, o ktorých sa vie, že spôsobujú u ľudí nákazu.

Tam, kde je to vhodné, sa uvádzajú indikátory toxického potenciálu a alergického potenciálu biologických faktorov.

Zvieracie patogény a rastlinné patogény, o ktorých je známe, že nemajú vplyv na človeka, sú vylúčené.

Zoznam neobsahuje geneticky modifikované mikroorganizmy.

2. Zoznam sa zakladá na účinkoch biologických faktorov na zdravých ľudí.

Osobitne sa neprihliada na špecifické účinky na zamestnancov, ktorých vnímavosť môžu ovplyvňovať rozličné príčiny, ako napríklad predchádzajúce ochorenie, liečba, oslabená imunita, tehotenstvo alebo dojčenie.Také zvýšené riziko u zamestnancov by sa malo považovať za súčasť posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa tohto nariadenia vlády.

Pri niektorých priemyselných procesoch, niektorých laboratórnych prácach alebo niektorých prácach so zvieratami, ktoré zahŕňajú skutočnú alebo možnú expozíciu biologickým faktorom 3. skupiny alebo 4. skupiny, musia byť všetky preventívne technické opatrenia v súlade s § 17.

Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory 2. skupiny až 4. skupiny, neklasifikujú sa automaticky ako faktory 1. skupiny.

U biologických faktorov, o ktorých sa vie, že ich viaceré druhy sú patogénne pre ľudí, zoznam obsahuje tie, ktoré najčastejšie vyvolávajú ochorenia, ako aj odkaz na skutočnosť, že zdravie môžu ovplyvniť aj iné druhy toho istého rodu.

Ak sa v zozname uvádza celý rod, znamená to, že druhy a kmene, o ktorých sa vie, že nie sú patogénne, sa zo zoznamu vylučujú.

3. Ak je kmeň oslabený alebo stratil známe virulentné gény, nemusí sa úroveň ochrany požadovaná klasifikáciou jeho kmeňa nevyhnutne uplatniť, podlieha však primeranému posúdeniu rizika na pracovisku. Je to vtedy, ak sa taký kmeň má použiť ako produkt alebo súčasť produktu na profylaktické účely alebo liečebné účely.

4. Nomenklatúra klasifikovaných biologických faktorov použitá pri vypracúvaní tohto zoznamu je v súlade s najnovšími medzinárodnými dohodami o taxonómii a nomenklatúre biologických faktorov v čase prípravy tohto zoznamu.

5. Zoznam odráža stav vedomostí v čase jeho vypracovania.

6. Všetky vírusy, ktoré už boli izolované u ľudí a ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené a začlenené do tejto prílohy, by mali byť klasifikované ako biologické faktory minimálne 2. skupiny okrem prípadov, keď je možné dokázať, že ide o biologický faktor, ktorý pravdepodobne nespôsobuje ochorenie ľudí.

7. Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny, ktoré sú v zozname označené dvoma hviezdičkami (**), môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, keďže sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom. Pri takýchto biologických faktoroch sa vyhodnotia ochranné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, prihliadajúc na charakter konkrétnych činností a množstvo príslušného biologického faktora.

8. Požiadavky na ochranu vyplývajúce z klasifikácie parazitov platia len pre štádiá životného cyklu príslušného parazita, v ktorých je schopný infikovať zamestnancov na pracovisku.

9. Zoznam obsahuje aj samostatné označenia prípadov, v ktorých je pravdepodobné, že biologické faktory spôsobujú alergické reakcie alebo toxické reakcie a prípadov, keď je dostupná účinná očkovacia látka, alebo keď sa uchováva zoznam zamestnancov vystavených danému biologickému faktoru dlhšie ako desať rokov.

Pri preventívnom očkovaní sa prihliada na zásady pri očkovaní, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

Tabuľka č. 1

Klasifikácia baktérií a podobných organizmov

Biologický faktor baktérie a podobné organizmyKlasifikáciaPoznámky
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces spp.2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
Anaplasma spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)2
Arcobacter butzleri2
Bacillus anthracis3T
Bacteroides fragilis2
Bacteroides spp.2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalimaea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2T, V
Bordetella spp.2
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brachyspira spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis 3
Brucella inopinata3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia cepacia2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
Campylobacter fetus poddruh fetus 2
Campylobacter fetus poddruh venerealis 2
Campylobacter jejuni poddruh doylei2
Campylobacter jejuni poddruh jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis 2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci ) (vtáčie kmene)3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (iné kmene)2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) 2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
Enterobacter cloacae poddruh cloacae (Enterobacter cloacae)2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (s výnimkou nepatogénnych kmeňov)2
Escherichia coli, verocytotoxigénne kmene (napr. 0157:H7 alebo 0103)3**)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella hispaniensis2
Francisella tularensis poddruh holarctica 2
Francisella tularensis poddruh mediasiatica 2
Francisella tularensis poddruh novicida2
Francisella tularensis poddruh tularensis3
Fusobacterium necrophorum poddruh funduliforme2
Fusobacterium necrophorum poddruh necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae poddruh ozaenae2
Klebsiella pneumoniae poddruh pneumoniae2
Klebsiella pneumoniae poddruh rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila poddruh fraseri2
Legionella pneumophila poddruh pascullei2
Legionella pneumophila poddruh pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (všetky sérotypy)2
Leptospira interrogans spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii poddruh ivanovii2
Listeria ivanovii poddruh londoniensis2
Morganella morganii poddruh morganii (Proteus morganii)2
Morganella morganii poddruh sibonii2
Mycobacterium abscessus poddruh abscessus2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium poddruh avium (Mycobacterium avium ) 2
Mycobacterium avium poddruh paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
Mycobacterium avium poddruh silvaticum 2
Mycobacterium bovis 3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis poddruh caprae)3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium intracellulare 2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3**)
Mycobacterium pinnipedii 3
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3**)
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Mycoplasma spp.2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Nocardia spp.2
Orientia tsutsugamuschi (Rickettsia tsutsugamuschi)3
Pasteurella multocida poddruh gallicida (Pasteurella gallicida)2
Pasteurella multocida poddruh multocida2
Pasteurella multocida poddruh septica2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equi)2
Rickettsia africae3
Rickettsia akari3**)
Rickettsia australis3
Rickettsia canadensis2
Rickettsia conorii3
Rickettsia heilongjiangensis3**)
Rickettsia japonica3
Rickettsia montanensis2
Rickettsia typhi 3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia sibirica3
Rickettsia spp.2
Salmonella enterica (choleraesuis) poddruh arizonae2
Salmonella Enteritidis2
Salmonella Paratyphi A, B, C2V
Salmonella Typhi3**)V
Salmonella Typhimurium2
Salmonella (iné sérovary)2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (typ 1)3**)T
Shigella dysenteriae, iné ako typ 12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2T
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus agalactiae2
Streptococcus dysgalactiae poddruh equisimilis2
Streptococcus pneumoniae2T, V
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Trueperella pyogenes2
Ureaplasma parvum2
Ureaplasma urealyticum2
Vibrio cholerae (vrátane El Tor)2T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica poddruh enterocolitica2
Yersinia enterocolitica poddruh palearctica2
Yersinia pestis3
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2

Tabuľka č. 2

Klasifikácia vírusov

Biologický faktor vírusy*)KlasifikáciaPoznámky
Bunyavirales (O)
Hantaviridae (F)
Orthohantavirus (G)
hantavírus Andes[Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hantavírusový pľúcny syndróm (HPS)]3
hantavírus Bayou3
hantavírus Black Creek Canal3
hantavírus Cano Delgadito3
hantavírus Choclo3
hantavírus Dobrava-Belgrade [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS)]3
hantavírus El Moro Canyon3
hantavírus Hantaan [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS)]3
hantavírus Laguna Negra3
hantavírus Prospect Hill2
hantavírus Puumala [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje epidemickú nefropatiu (NE)]2
hantavírus Seoul [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS)]3
hantavírus Sin Nombre [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hantavírusový pľúcny syndróm (HPS)]3
Iné hantavírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Nairoviridae (F)
Orthonairovirus (G)
nairovírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky4
nairovírus Dugbe2
nairovírus Hazara2
nairovírus nairobskej choroby oviec2
Iné nairovírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Peribunyaviridae (F)
Orthobunyavirus (G)
orthobunyavírus Bunyamwera (vírus Germiston)2
orthobunyavírus California encephalitis2
orthobunyavírus Oropouche3
Iné orthobunyavírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
flebovírus Bhanja2
flebovírus Punta Toro2
flebovírus horúčky Rift Valley3
flebovírus Naples horúčky Sandfly (vírus Toscana)2
flebovírus SFTS (vírus syndrómu závažnej horúčky s trombocytopéniou)3
Iné flebovírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Herpesvirales (O)
Herpesviridae (F)
Cytomegalovirus (G)
ľudský beta herpesvírus 5 (cytomegalovírus)2
Lymfokryptovírusy (G)
ľudský gamma herpesvírus 4 (vírus Epsteina-Barrovej)2
Rhadinovirus (G)
ľudský gamma herpesvírus 82D
Roseolovirus (G)
ľudský beta herpesvírus 6A (ľudský B-lymfotropický vírus)2
ľudský beta herpesvírus 6B2
ľudský beta herpesvírus 72
Simplexvirus (G)
opičí alfa herpesvírus 1 (Herpesvirus simiae, herpes vírus B)3
ľudský alfa herpesvírus 1 (Human herpesvirus 1, vírus herpes simplex typu 1)2
ľudský alfa herpesvírus 2 (Human herpesvirus 2, vírus herpes simplex typu 2)2
Varicellovirus (G)
ľudský alfa herpesvírus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)2V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebolavirus (G)4
Marburgvirus (G)
marburgvírus Marburg4
Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (G)
vírus pseudomoru hydiny2
Henipavirus (G)
henipavírus Hendra4
henipavírus Nipah4
Morbillivirus (G)
Measles morbillivirus (vírus osýpok)2V
Respirovirus (G)
ľudský respirovírus 1 (vírus parainfluenzy 1)2
ľudský respirovírus 3 (vírus parainfluenzy 3)2
Rubulavirus (G)
Mumps rubulavirus (vírus mumpsu)2V
ľudský rubulavírus 2 (vírus parainfluenzy 2)2
ľudský rubulavírus 4 (vírus parainfluenzy 4)2
Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (G)
Orthopneumovirus (G)
ľudský orthopneumovírus (respiračný syncytiálny vírus)2
Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)
lyssavírus Australian bat3**)V
lyssavírus Duvenhage3**)V
lyssavírus European bat 13**)V
lyssavírus European bat 23**)V
lyssavírus Lagos bat3**)
lyssavírus Mokola3
lyssavírus Rabies3**)V
Vesiculovirus (G)
vírus vezikulárnej stomatitídy, vesiculovírus Alagoas2
vírus vezikulárnej stomatitídy, vesiculovírus Indiana2
vírus vezikulárnej stomatitídy, vezikulovírus New Jersey2
vezikulovírus Piry (vírus Piry)2
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betacoronavirus (G)
koronavírus spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (vírus SARS)3
koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2)2)3
koronavírus spôsobujúci blízkovýchodný respiračný syndróm (vírus MERS)3
Iné Coronaviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Picornavirales (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (G)
vírus Saffold2
Cosavirus (G)
Cosavírus A2
Enterovirus (G)
enterovírus A2
enterovírus B2
enterovírus C2
enterovírus D, ľudský enterovírus typ 70 (vírus akútnej hemoragickej konjuktivitídy)2
rinovírusy2
poliovírus typ 1 a 32V
poliovírus typ 21)3V
Hepatovirus (G)
hepatovírus A (vírus hepatitídy A, ľudský enterovírus typ 72)2V
Kobuvirus (G)
vírus Aichi (Aichivírus 1)2
Parechovirus (G)
parechovírusy A2
parechovírusy B (vírus Ljungan)2
Iné Picornaviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Nezaradené (O)
Adenoviridae (F)2
Astroviridae (F)2
Arenaviridae (F)
Mammarenavirus (G)
mammarenavírus Brazilian4
mammarenavírus Chapare4
mammarenavírus Flexal3
mammarenavírus Guanarito4
mammarenavírus Junín4
mammarenavírus Lassa4
mammarenavírus Lujo4
mammarenavírus lymfocytárnej choriomeningitídy, neurotropné kmene2
mammarenavírus lymfocytárnej choriomeningitídy (iné kmene)2
mammarenavírus Machupo4
mammarenavírus Mobala2
mammarenavírus Mopeia2
mammarenavírus Tacaribe2
mammarenavírus Whitewater Arroyo3
Caliciviridae (F)
Norovirus (G)
norovírus (vírus Norwalk)2
Iné Caliciviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Hepadnaviridae (F)
Orthohepadnavirus (G)
vírus hepatitídy B3**)V, D
Hepeviridae (F)
Orthohepevirus (G)
orthohepevirus A (vírus hepatitídy E)2
Flaviviridae (F)
Flavivirus (G)
vírus Dengue3
vírus japonskej encefalitídy3V
vírus choroby Kyasanurského lesa3V
vírus ovčej encefalomyelitídy (louping ill)3**)
vírus encefalitídy Murray Valley (vírus austrálskej encefalitídy)3
vírus omskej hemoragickej horúčky3
vírus Powassan3
vírus Rocio3
vírus encefalitídy St. Louis3
vírus kliešťovej encefalitídy
vírus Absettarov3
vírus Hanzalova3
vírus Hypr3
vírus Kumlinge3
vírus Negishi3
ruská jarno-letná encefalitída3V, a)
vírus kliešťovej encefalitídy stredoeurópskeho podtypu3**)V
vírus kliešťovej encefalitídy ďalekovýchodný podtyp3
vírus kliešťovej encefalitídy sibírsky podtyp3V
vírus Wesselbron3**)
vírus západonílskej horúčky3
vírus žltej zimnice3V
vírus Zika2
Iné flavivírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Hepacivirus (G)
Hepacivirus C (vírus hepatitídy C)3**)D
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (G)
vírus chrípky typu C2V, c)
Influenzavirus A (G)
vírusy vysokopatogénnej aviárnej influenzy HPAIV (H5), napr. H5N13
vírusy vysokopatogénnej aviárnej influenzy HPAIV (H7), napr. H7N7, H7N93
vírus chrípky typu A2V, c)
vírus chrípky typu A New York/1/18 (H1N1) (španielska chrípka v roku 1918)3
vírus chrípky typu A Singapore/1/57 (H2N2)3
vírus nízkopatogénnej aviárnej influenzy (LPAI) H7N93
Influenzavirus B (G)
vírus chrípky typu B2V, c)
Thogoto virus (G)
vírus Dhori (kliešťové orthomyxoviridae: Dhori)2
vírus Thogoto (kliešťové orthomyxoviridae: Thogoto)2
Papillomaviridae (F)2D, d)
Parvoviridae (F)
Erythroparvovirus (G)
Primate erythroparvovirus 1 (ľudský parvovírus, vírus B19)2
Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (G)
ľudský polyomavírus 1 (vírus BK)2D, d)
ľudský polyomavírus 2 (vírus JC)2D, d)
Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (G)
vírus Molluscum contagiosum2
Orthopoxvirus (G)
vírus kravských kiahní (Cowpox)2
vírus opičích kiahní (monkeypox)3V
vírus Vaccinia vrátane vírusov Buffalopox e), Elephantpox f), Rabbitpox g)2e), f), g)
vírus Variola (major a minor)4V
Parapoxvirus (G)
vírus Orf2
vírus Pseudocowpox (vírus Milkers¢ node, parapoxvirus bovis)2
Yatapoxvirus (G)
vírus Tanapox2
vírus Yaba (opičí nádorový vírus)2
Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)
vírus Banna2
Coltivirus (G)2
Rotavirus (G)2
Orbivirus (G)2
Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (G)
Primate T-lymphotropic virus 1 (ľudský T-bunkový lymfotropický vírus typu 1)3**)D
Primate T-lymphotropic virus 2 (ľudský T-bunkový lymfotropický vírus typu 2)3**)D
Lentivirus (G)
vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti 13**)D
vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti 23**)D
vírus opičej imunitnej nedostatočnosti (SIV)2h)
Togaviridae (F)
Alphavirus (G)
Cabassouvírus3
vírus východnej encefalomyelitídy koní3V
vírus Bebaru2
vírus Chikungunya3**)
vírus Everglades3**)
vírus Mayaro3
vírus Mucambo3**)
vírus Ndumu3**)
vírus O'nyong-nyong2
vírus Ross River2
vírus Semliki Forest2
vírus Sindbis2
vírus Tonate3**)
vírus venezuelskej encefalomyelitídy koní3V
vírus západnej encefalomyelitídy koní3V
Iné alfavírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Rubivirus (G)
vírus rubeoly2V
Nezaradené (F)
Deltavirus (G)
vírus hepatitídy delta2V, D, b)

Tabuľka č. 3

Klasifikácia priónov, ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie u ľudí

Biologický faktor prióny, ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie u ľudíKlasifikáciaPoznámky
Creutzfeldtovu-Jakobovu chorobu3**)D, d)
Variant Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby3**)D, d)
Bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) a iné súvisiace zvieracie TSE3**)D, d)
Syndróm Gerstmann-Sträussler-Scheinker3**)D, d)
Kuru3**)D, d)
Scrapie2

Tabuľka č. 4

Klasifikácia parazitov

Biologický faktor parazityKlasifikáciaPoznámky
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides 2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balamuthia mandrillaris3
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
Clonorchis viverrini (Opisthorchis viverrini)2
Cryptosporidium hominis2
Cryptosporidium parvum2
Cyclospora cayetanensis2
Dicrocoelium dentriticum2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3**)
Echinococcus multilocularis3**)
Echinococcus oligarthrus3**)
Echinococcus vogeli3**)
Entamoeba histolytica2
Enterobius vermicularis2
Enterocytozoon bieneusi2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
Heterophyes spp.2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania aethiopica2
Leishmania braziliensis3**)
Leishmania donovani3**)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3**)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3**)
Leishmania major2
Leishmania mexicana2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3**)
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Mansonella streptocerca2
Metagonimus spp.2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Paragonimus spp.2
Plasmodium falciparum3**)
Plasmodium knowlesi3**)
Plasmodium spp. (ľudský a opičí)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium3**)
Toxocara canis2
Toxocara cati2
Toxoplasma gondii2
Trichinella nativa2
Trichinella nelsoni2
Trichinella pseudospiralis2
Trichinella spiralis2
Trichomonas vaginalis2
Trichostrongylus orientalis2
Trichostrongylus spp.2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3**)
Trypanosoma cruzi3**)
Wuchereria bancrofti2

Tabuľka č. 5

Klasifikácia húb

Biologický faktor hubyKlasifikáciaPoznámky
Aspergillus flavus2A
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Blastomyces gilchristii3
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2
Candida glabrata2
Candida parapsilosis2
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
Cladophialophora modesta3
Cladophialophora spp.2
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum 3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum 3
Histoplasma duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3
Paraphyton spp.2
Rhinocladiella mackenziei3
Scedosporium apiospermum 2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2

Vysvetlivky:

*) Všetky vírusy, ktoré už boli izolované u ľudí a ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené a začlenené do tejto prílohy, by mali byť klasifikované ako biologické faktory minimálne 2. skupiny okrem prípadov, keď je možné dokázať, že ide o biologický faktor, ktorý pravdepodobne nespôsobuje ochorenie ľudí.

1) Klasifikácia podľa Globálneho akčného plánu WHO na minimalizáciu rizika spojeného s vystavením poliovírusom v zariadeniach po eradikácii divokých poliovírusov jednotlivých typov a postupnom zastavení užívania orálnej poliovakcíny.

2) Laboratórna diagnostika bez rozmnožovania vírusu SARS-CoV-2 sa má vykonávať v zariadení s použitím postupov zodpovedajúcich aspoň úrovni biologickej bezpečnosti 2. Laboratórna diagnostika zahŕňajúca rozmnožovanie vírusu SARS-CoV-2 sa má vykonávať v uzavretom laboratóriu s podtlakom s úrovňou biologickej bezpečnosti 3.

**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny, ktoré sú v zozname označené dvoma hviezdičkami (**), môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, keďže sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom. Pri takýchto biologických faktoroch sa vyhodnotia ochranné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, prihliadajúc na charakter konkrétnych činností a množstvo príslušného biologického faktora.

a) Kliešťová encefalitída.

b) Vírus hepatitídy delta je pre zamestnancov patogénny len za prítomnosti simultánnej nákazy alebo sekundárnej nákazy vyvolanej vírusom hepatitídy B. Preto očkovanie proti vírusu hepatitídy B chráni zamestnancov, ktorí nie sú postihnutí hepatitídou B, proti vírusu hepatitíde delta.

c) Len pre typy A a B.

d) Odporúčané pri práci, pri ktorej je priamy kontakt s týmito faktormi.

e) Identifikované sú dva vírusy: typ buffalopox a variant vírusu Vaccinia.

f) Variant vírusu cowpox (kravských kiahní).

g) Variant vírusu Vaccinia.

h) V súčasnosti nie je dôkaz o ochoreniach ľudí zapríčinených inými retrovírusmi opičieho pôvodu. Preventívne sa odporúča uplatňovať pri práci s nimi úroveň ochrany 3.

A Možné alergické účinky.

D Zoznam a záznamy zamestnancov, ktorí sú vystavení účinkom tohto biologického faktora, zamestnávateľ musí uchovať dlhšie ako desať rokov od posledného známeho vystavenia biologickým faktorom.

T Produkcia toxínu.

V Účinná očkovacia látka je dostupná a zaregistrovaná v Európskej únii.

(O) Vírusy sú zaradené podľa radu.

(F) Vírusy sú zaradené podľa čeľade.

(G) Vírusy sú zaradené podľa rodu.

spp. Zápis celého rodu s označením „spp.“ znamená odkaz na iné druhy patriace do tohto rodu, ktoré neboli osobitne zahrnuté do zoznamu, ale o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne. Podrobnosti sú uvedené v úvodnej poznámke v bode 3.

TSE Nekonvenčné činitele, ktoré vyvolávajú prenosné spongiformné encefalopatie.“.

5. Prílohy č. 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

UPLATŇOVANIE OCHRANNÝCH OPATRENÍ A ÚROVNÍ OCHRANY
(§ 16 ods. 5 a § 17 ods. 1)

Opatrenia uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú so zreteľom na charakter príslušných činností, príslušného biologického faktora a na posudzovanie rizika zamestnancov.

Označenie „odporúča sa“ v tabuľke znamená, že opatrenia by sa mali uplatňovať, ak z výsledkov posúdenia rizika podľa § 4 ods. 1 až 3 nevyplýva iné.

Tabuľka

Ochranné opatrenia a úrovne ochrany v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach veterinárnej starostlivosti, laboratóriách a miestnostiach pre pokusné zvieratá

A. Ochranné opatreniaB. Úrovne ochrany
2.3.4.
Pracovisko

1. Pracovisko musí byť oddelené od iných činností vykonávaných v tej istej budove.nieodporúča saáno
2. Pracovisko sa musí dať vzduchotesne uzatvoriť na účel dezinfekcie.nieodporúča saáno
Zariadenia

3. S infikovaným materiálom vrátane akéhokoľvek zvieraťa sa má manipulovať v ochrannej alebo izolačnej miestnosti alebo v inom vhodnom uzavretom priestore.podľa vhodnostiáno, ak sa infekcia šíri vzduchománo
Vybavenie

4. Vzduch vháňaný na pracovisko a odsávaný z pracoviska sa musí filtrovať cez vysokoúčinný filter [HEPA]1) alebo podobným spôsobom.nieáno, pre odsávaný vzducháno, pre vháňaný aj odsávaný vzduch
5. Vzduch na pracovisku sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou musí udržiavať v podtlaku.nieodporúča saáno
6. Povrchy nesmú prepúšťať vodu a musia sa ľahko čistiť.áno, pre pracovné plochy a podlahuáno, pre pracovné plochy, podlahu a iné povrchy určené na základe posúdenia rizikaáno, pre pracovné plochy, steny, podlahu a strop
7. Povrchy musia byť odolné proti kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a dezinfekčným prostriedkom.odporúča saánoáno
Systém práce

8. Na pracovisko majú vstup len určení zamestnanci.odporúča saánoáno, cez dekontaminačnú miestnosť2)
9. Účinná ochrana pred prenášačmi, napríklad hlodavcami alebo hmyzom.odporúča saánoáno
10. Špecifikované dezinfekčné postupy.ánoánoáno
11. Bezpečné uskladnenie biologického faktora.ánoánoáno, obzvlášť bezpečné uskladnenie
12. Zamestnanci sa majú pred opustením kontrolovanej zóny3) osprchovať.nieodporúča saodporúča sa
Odpad

13. Schválený proces likvidácie na bezpečné zneškodnenie tiel mŕtvych zvierat (kafiléria alebo spaľovňa nebezpečného odpadu).odporúča saáno,
v schválenom zariadení alebo na inom schválenom mieste
áno,
v schválenom zariadení
Iné opatrenia

14. Laboratórium musí mať svoje vlastné vybavenie.nieodporúča saáno
15. Laboratórium musí mať pozorovacie okno alebo iné alternatívne zariadenie zabezpečujúce možnosť pozorovať zamestnancov.odporúča saodporúča saáno
Opatrenia pri manipulácii s ostrými zdravotníckymi predmetmi

16. Bezpečná manipulácia s ostrými zdravotníckymi nástrojmi a ich zneškodňovanie spolu s kontaminovaným odpadom.ánoánoáno
17. Umiestnenie zreteľne označených a technicky bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými ostrými predmetmi a injekčným materiálom blízko k priestorom, kde sa používajú alebo nachádzajú ostré zdravotnícke predmety.ánoánoáno

Vysvetlivky:

1) HEPA – vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc (high-efficiency particulate air).

2) Dekontaminačná miestnosť: vstupovať sa musí cez dekontaminačnú miestnosť, čo je miestnosť izolovaná od laboratória. Čistá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od strany s obmedzeným vstupom šatňou alebo sprchami, a ak je to možné vzájomne sa blokujúcimi dverami (zariadenie na osobnú hygienu formou hygienickej slučky).

3) Kontrolovaná zóna: stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a kontrole v súvislosti s používaním biologických faktorov.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

UPLATŇOVANIE OCHRANNÝCH OPATRENÍ A ÚROVNÍ OCHRANY PRE PRIEMYSELNÉ PROCESY
(§ 5 ods. 1 a § 17 ods. 2)

Označenie „odporúča sa“ v tabuľke znamená, že opatrenia by sa mali uplatňovať, ak z výsledkov posúdenia rizika podľa § 4 ods. 1 až 3 nevyplýva iné.

Biologické faktory 1. skupiny – Pri práci s biologickými faktormi 1. skupiny vrátane živých oslabených očkovacích látok, je potrebné zachovávať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Biologické faktory 2. skupiny, 3. skupiny a 4. skupiny – Ochranné opatrenia sa môžu vhodne vyberať a kombinovať v rámci rôznych stupňov ochrany na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom pre ktorýkoľvek pracovný proces alebo časti pracovného procesu.

Tabuľka

Ochranné opatrenia a úrovne ochrany pre priemyselné procesy

A. Ochranné opatrenia

B. Úrovne ochrany
2.

3.4.
Všeobecné
1. So životaschopnými organizmami by sa malo manipulovať v rámci systému, ktorý fyzicky oddeľuje príslušný proces od okolia.ánoánoáno
2. Vyústenie plynov z uzavretého systému by sa malo upraviť tak, aby saminimalizovalo uvoľnenie biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorov
3. Zber vzoriek, pridávanie materiálov do uzavretého systému a prenos životaschopných organizmov do iného uzavretého systému by sa mali vykonávať tak, aby saminimalizovalo ich uvoľneniezabránilo ich uvoľneniuzabránilo ich uvoľneniu
4. Veľké objemy tekutých kultúr by sa nemali odstraňovať z uzavretých systémov, ak životaschopné organizmy neboliinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi
5. Tesnenie by malo byť skonštruované tak, aby saminimalizovalo uvoľnenie biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorov
6. Kontrolovaná zóna1) by mala byť navrhnutá tak, aby pri úniku zadržala celý obsah v uzatvorenom systéme.nieodporúča saáno
7. Kontrolovaná zóna by sa mala dať vzduchotesne uzatvoriť na účel dezinfekcie dymom alebo inými plynmi.nieodporúča saáno
Zariadenia
8. Pre zamestnancov by mali byť zabezpečené zariadenia na dekontamináciu a umyvárne.ánoánoáno
Vybavenie
9. Vzduch vháňaný a odsávaný do kontrolovanej zóny by sa mal filtrovať cez vysokoúčinné filtre [HEPA].2)nieodporúča saáno
10. Vzduch v kontrolovanej zóne by sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou mal udržiavať v podtlaku.nieodporúča saáno
11. Kontrolovaná zóna by sa mala primerane vetrať, aby sa minimalizovala kontaminácia vzduchu.odporúča saodporúča saáno
Systém práce
12. Uzavreté systémy3) by sa mali nachádzať v kontrolovanej zóne.odporúča saodporúča saáno, vybudovanej na tento účel
13. Na pracovisku by mali byť umiestnené označenia biologického nebezpečenstva.odporúča saánoáno
14. Na pracovisko majú vstup len určení zamestnanci.odporúča saánoáno, cez dekontaminačnú miestnosť4)
15. Zamestnanci by sa mali pred opustením kontrolovanej zóny osprchovať.nieodporúča saáno
16. Zamestnanci by mali nosiť ochranný odev.
áno, pracovný odevánoáno, úplná výmena odevu

Odpad
17. Odpadová voda z výleviek a spŕch by sa mala pred vypustením zbierať a inaktivovať.nieodporúča saáno
18. Spracovanie odpadových vôd pred konečným vypustením.inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi
spôsobmi
inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi

Vysvetlivky:

1) Kontrolovaná zóna: stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a kontrole v súvislosti s používaním biologických faktorov.

2) HEPA – vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc (high-efficiency particulate air).

3) Uzatvorený systém: systém, ktorý fyzicky oddeľuje určitý proces od prostredia (napríklad inkubačné nádrže, cisterny).

4) Dekontaminačná miestnosť: vstupovať sa musí cez dekontaminačnú miestnosť, čo je miestnosť izolovaná od laboratória. Čistá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od strany s obmedzeným vstupom šatňou alebo sprchami, a ak je to možné vzájomne sa blokujúcimi dverami (zariadenie na osobnú hygienu formou hygienickej slučky).“.

6. V prílohe č. 7 prvý bod znie:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 262, 17. 10. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4).“.

7. Príloha č. 7 sa dopĺňa tretím bodom a štvrtým bodom, ktoré znejú:

3. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).

4. Smernica Komisie (EÚ) 2020/739 z 3. júna 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o zaradenie vírusu SARS-CoV-2 do zoznamu biologických činiteľov, o ktorých sa vie, že spôsobujú infekciu u ľudí, a ktorou sa mení smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 (Ú. v. EÚ L 175, 4. 6. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. novembra 2020.


Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.