Zákon č. 309/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021

309

ZÁKON

z 22. októbra 2020,

ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z. a zákona č. 126/2020 Z. z. sa mení takto:

§ 126 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Preventívna rehabilitácia

§ 126

(1) Preventívna rehabilitácia je súbor preventívnych, telovýchovno-športových a liečebných opatrení zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia profesionálneho vojaka.

(2) Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou

a) rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 po sebe nasledujúcich dní v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom,

b) rekondičného pobytu v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom, alebo

c) aktívneho odpočinku v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní na území Slovenskej republiky.

(3) Preventívna rehabilitácia sa poskytne profesionálnemu vojakovi jedenkrát ročne, ak

a) je v stálej štátnej službe alebo

b) vykonáva štátnu službu

1. ako odborník riadenia letovej prevádzky, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač, alebo

2. vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii.

(4) Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 3 písm. b) sa preventívna rehabilitácia poskytne prvýkrát, ak štátnu službu ako odborník riadenia letovej prevádzky, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač, alebo štátnu službu vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii vykonával najmenej päť rokov.

(5) Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 3 písm. a), a to na základe jeho žiadosti a na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.

(6) Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. b) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi na základe jeho žiadosti.

(7) Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa profesionálnemu vojakovi poskytne na základe jeho žiadosti, ak mu nebola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b).

(8) Preventívna rehabilitácia sa v kalendárnom roku poskytuje profesionálnemu vojakovi iba v jednej forme.

(9) Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola v kalendárnom roku poskytnutá kúpeľná starostlivosť podľa osobitného predpisu,91) sa preventívna rehabilitácia neposkytne.

(10) Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi

a) počas zaradenia do personálnej zálohy podľa § 74 alebo § 75,

b) počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,

c) počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,

d) po doručení personálneho rozkazu o prepustení,

e) v čase, keď to vylučuje jeho zdravotný stav.

(11) Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa na účely náhrady škody podľa tohto zákona a náhrady škody podľa osobitného predpisu91a) nepovažuje za výkon štátnej služby alebo za priamu súvislosť s výkonom štátnej služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:

91a) § 20 a 29 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.