Nariadenie vlády č. 289/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.

Platnosť od 22.10.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.

289

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. septembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „odborné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 37a a 37b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 22 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Osoba, ktorá vykonáva úlohy podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d), vykonáva svoje úlohy pod dohľadom osoby podľa osobitného predpisu,7b) kým nezíska osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.8)

(4) Na vykonávanie úloh podľa odseku 1 je potrebné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.8)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 8 znejú:

7b) § 37b ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 37a ods. 1 a 5 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 40 ods. 3 druhá veta znie: „Netechnické zhrnutie projektu sa aktualizuje do šiestich mesiacov od ukončenia spätného posúdenia na základe výsledkov spätného posúdenia.“.

4. V § 40 odsek 4 znie:

(4) Netechnické zhrnutia projektov pre schválené projekty a ich aktualizácie sa predkladajú Komisii elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu11a) do šiestich mesiacov od ich schválenia na účel uverejnenia.12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/569 zo 16. apríla 2020, ktorým sa stanovuje spoločný formát a informačný obsah na predkladanie informácií, ktoré majú členské štáty vykazovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/707/EÚ (Ú. v. EÚ L 129, 24. 4. 2020).“.

5. V § 45 odsek 1 znie:

(1) Komisii sa zašlú do 10. novembra 2023 a potom každých päť rokov informácie o vykonávaní tohto nariadenia vlády, a to najmä § 9 ods. 1 a 2, § 25, § 27, § 32, § 36, § 37, § 40 a § 43; tieto informácie sa predkladajú a uverejňujú elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu.11a)“.

6. V § 45 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Komisii sa do 10. novembra nasledujúceho roka predkladajú štatistické informácie podľa odseku 2 elektronicky v nezhrnutom formáte podľa osobitného predpisu.11a)

(4) Komisii sa každoročne predkladajú podrobné informácie o činnosti podľa § 5 ods. 4 písm. a) elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu.11a)“.

7. V 45 ods. 5 sa na konci umiestňuje odkaz 13a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 6 ods. 2 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.

8. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

㤠46a

Netechnické zhrnutia projektov pre projekty schválené do 31. decembra 2020 a aktualizácie týchto netechnických zhrnutí projektov uskutočnené do 31. decembra 2020 sa uverejnia do 31. decembra 2020.“.

9. § 47 sa dopĺňa nadpisom, ktorý znie: „Transpozičné ustanovenie“.

10. Doterajší text prílohy č. 7 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.


Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.