Vyhláška č. 24/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri

Platnosť od 10.02.2020
Účinnosť od 01.10.2020

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 5. februára 2020,

ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Návrh na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri1) (ďalej len „návrh na zápis“) sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy2) alebo špecializovaného portálu,3) ktorý umožňuje vytvorenie návrhu na zápis vo formáte XML.

(2) Ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k návrhu na zápis plnomocenstvo; podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.


Gábor Gál v. r.


Príloha k vyhláške č. 24/2020 Z. z.

Poznámky pod čiarou

1) § 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z.

2) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

3) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.